Szemelvények E. G. White írásaiból 1. kötet
Advent Kiadó, 1999.

Ösvényünk világossága
Bevezetés 1SM 14
A prófétai írások ihletettsége 1SM 15
Ellen G. White és írásai 1SM 24
A bizonyságtételek elfogadása 1SM 40
A gyülekezethez szóló bizonyságtételek lejegyzése és terjesztése 1SM 49
Korai kijelentések magyarázata 1SM 59
Keresztény tapasztalat
BEVEZETÉS 1SM 78
Jézus szerető gondoskodása 1SM 79
Krisztus ellenőrzése alatt tart mindent 1SM 83
Készen az odaadásra. Légy buzgó! 1SM 86
Önvizsgálat 1SM 89
A jó angyalok erősebbek a gonosz angyaloknál 1SM 94
Mennyit érünk? 1SM 98
Álmélkodó angyalok 1SM 106
A Szentlélek elnyerésének jelentősége 1SM 109
Mindenütt a világon 1SM 112
Gyülekezeti ébredés 1SM 116
Megújulás és reformáció
BEVEZETÉS 1SM 120
Megújulásra való felhívás 1SM 121
Az új tapasztalat védelmezése 1SM 129
Különleges felszólítások a nyilvános szolgálatban 1SM 144
"Hirdesd az Igét!"
BEVEZETÉS 1SM 154
Mit hirdessünk és mit ne 1SM 154
A tanításbeli nézeteltéréshez való viszonyulás 1SM 164
Képzeletszőtte és mesterkélt tanítások 1SM 169
A szélsőséges nézetek veszélye 1SM 176
A "napok és órák" meghatározásának veszélye 1SM 185
Az alfa és az omega 1SM 193
Hitünk alapja 1SM 201
Krisztus és a tantételek
BEVEZETÉS 1SM 210
A tökéletes törvény 1SM 211
Az Isten törvényének jellege 1SM 216
Sátán ellenszegülése a törvénynek 1SM 221
Egyedüli reményünk Krisztus 1SM 226
A törvény és az evangélium 1SM 229
A törvény a Galátziabeliekhez írt levélben 1SM 233
Krisztus igazsága a törvényben 1SM 236
Kutassátok az Írásokat! 1SM 242
Az Ige testté lett 1SM 246
"Megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan" 1SM 252
Krisztus nem személyválogató 1SM 257
"Én is akképpen küldelek titeket" 1SM 263
Krisztus megkísértése 1SM 267
Krisztus első megkísértése 1SM 271
Krisztus második megkísértése 1SM 281
Krisztus harmadik megkísértése 1SM 285
Az isteni kinyilatkoztatás 1SM 290
Az életadó Krisztus 1SM 296
A feltámadt Megváltó 1SM 301
A zsenge kéve 1SM 304
A bűnöket hordozó Isten 1SM 308
Az igazság, amint az Jézusban van 1SM 311
Az isteni mérték 1SM 320
Átadás és bűnvallomás 1SM 326
Jöjj, keress és találj! 1SM 331
Az élő szőlőtővel egyesülve 1SM 336
Főpapunk: Krisztus 1SM 340
Átalakulás hit és engedelmesség által 1SM 345
Az 1883. évi témakör 1SM 350
Új formában megjelenített régi igazságok 1SM 355
Az isteni jelleget hordozó igazság 1SM 359
Krisztus - az élet útja 1SM 365
"Első szeretetedet elhagytad" 1SM 369
Tökéletes engedelmesség Krisztus által 1SM 373
A hit és a cselekedetek viszonya 1SM 377
Krisztus - az üzenet központja 1SM 383
Hit általi megigazulás 1SM 389
A felbecsülhetetlen gyöngyszem 1SM 399
"A sötétség nem fogadta be" 1SM 401
Hogyan szembesüljünk egy tantételbeli vitaponttal? 1SM 406