A maradék odaszentelt élete

KETTŐS ÉLET

E korszakban közvetlen Krisztusnak a menny felhőiben történő második eljövetele előtt olyan munkát kell végezni, mint amilyen Keresztelő Jánosé volt. Isten elhív embereket, akik a népeket előkészítik az Úr nagy napjára... Abból a célból, hogy olyan üzenetet adjunk, amelyet János adott, hozzá hasonló lelki tapasztalattal kell rendelkeznünk. Ugyanaz a munka kell hasson bennünk is! Istent kell látnunk, és az Ő szemlélésében önmagunkat el kell veszítenünk. - ST 332, 333 (1904).

Az Istennel való közösség nemesíti a jellemet és az életet. Az emberek tudomást szereznek rólunk, amint az első tanítványokról, hogy Jézussal voltunk. Ez a munkásnak oly erőt ad, amit semmi más nem adhat. Nem szabad megengednie, hogy ettől az erőtől megfosszák. Kettős életet kell élnünk; az elmélkedés és cselekvés, a csendes ima és a komoly munka életét. - MH 512 (1905).

Ima és erőfeszítés, erőfeszítés és ima legyen életed dolga. Úgy kell imádkoznod, mintha az eredmény és a dicséret mind Istennek köszönhető; és úgy kell dolgoznod, mintha a kötelesség a tied volna. - 4T 538 (1881).

Egy napig, de még egy óráig sincs senki biztonságban ima nélkül. - NK 472.

Az, aki semmit sem tesz, csak imádkozik, hamarosan megszűnik imádkozni. - SC 101 (1892).

ERŐSEN GYÖKEREZZ KRISZTUSBAN!

A vihar jön, az a vihar, amely megpróbálja minden ember hitét. A hívőknek erősen Krisztusban kell gyökerezniük, különben a tévely néhány mozzanata helytelen irányba viszi őket. - Ev 361, 362 (1905).

Jól tennénk, ha mindennap elmélkednénk Krisztus életéről. Vegyük át pontról pontra, képzeljünk el minden jelenetet, különösen a végsőket. - JÉ 61.

A gonosz elleni egyetlen védekezés az, ha Krisztus hit által lakozik a szívben, igazságban. Ha nincs élő kapcsolatunk Istennel, sohasem állhatunk ellent a szentségtelen hatásoknak - önszeretetnek, saját vágyaink kielégítésének, a bűnre való kísértésnek. Lemondhatunk számos rossz szokásról, egy időre elhagyhatjuk Sátán társaságát, de ha nincs élő kapcsolatunk Istennel, ha nem vetjük alá magunkat neki percről percre, vereséget szenvedünk. A Krisztussal fenntartott személyes ismeretség és folytonos közösség híján az ellenség kénye-kedvének vagyunk kiszolgáltatva, s végül az ő parancsait kell végrehajtanunk. - JÉ 267.

Krisztus és az Ő keresztje elmélkedésünk, beszélgetésünk és legnagyobb örömünk tárgya kellene legyen. - SC 103, 104 (1892).

SZENTLÉLEK ÁLTAL FORMÁLVA

Sohasem lesz az ember szíve boldog, ha nem rendeli alá magát Isten Lelke átalakításának. A Lélek a megújult embert hasonlóvá teszi Jézus Krisztushoz. E befolyáson keresztül az Istennel szembeni ellenségeskedés hitté és szeretetté; a büszkeség alázattá változik. Az ember megérti az igazság szépségét, a jellem kiválóságában és tökéletességében Krisztus tiszteli. - OHC 152 (1896).

Természetünknek nincs semmiféle olyan indítéka, elménknek olyan képessége vagy szívünknek olyan hajlandósága, amelynek ne lenne pillanatról pillanatra szüksége Isten Lelkének ellenőrzésére, felügyeletére és kormányzására. - PP 387.

A Lélek megvilágítja sötétségünket, áthatja tudatunkat és segít sokféle szükségletünkben. De az értelemnek állandóan Isten szerint kell fejlődnie. Ha a világiasság bejöhet oda, ha nem vágyunk imádkozni, ha nem vágyunk beszélgetni azzal, aki a bölcsesség és erő forrása, a Lélek nem marad velünk. - OHC 154 (1904).

A BIBLIA TANULMÁNYOZÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE

Egyetlen megújult szív sem tartható jó állapotban az Ige sójának naponkénti használata nélkül. Az isteni kegyelmet naponként kell elnyerni, vagy egyetlen ember sem marad meg. - OHC 215 (1897).

Hadd igazolja hitedet Isten Igéje! Ragadd meg erősen az igazság élő bizonyítékát! Higgy Krisztusban, mint személyes Megváltódban! Ő volt, és örökkévaló Sziklád lesz. - Ev 362 (1905).

A keresztényeknek fel kell készülniük arra, ami nemsokára meglepetésszerűen szakad a világra. Isten Igéjének szorgalmas tanulmányozásával készülhetnek fel erre, és azzal, hogy igyekeznek életüket előírásaival összhangba hozni. - PK 388.

Csak azok fognak az utolsó nagy küzdelemben végig kitartani, akik felvértezték értelmüket a Biblia igazságaival. - NK 528.

Csak azok lesznek felvértezve az egész világot foglyul ejtő hatalmas csalással szemben, akik szorgalmasan tanulmányozták a Szentírást, és szeretik az igazságot. - NK 556.

Népünknek meg kell értenie Isten nagy bölcsességét; szüksége van a kinyilatkoztatott igazság alapelveinek rendszeres ismeretére, mely felkészíti arra, ami e földre jön, és megóv a tanok bármilyen szelének elsodrásától. - 5T 273 (1885).

BÍZD AZ ÍRÁSOKAT AZ EMLÉKEZETRE!

Naponta néhány drága pillanatot kell az imára és az Írások tanulmányozására szentelni. A nap bármely időpontja szent, drága pillanat kell legyen, az emlékezetünkbe jut, hogy lelki életet éljünk. - 4T 459 (2880).

Isten drága szava az ifjúság számára irányadó, ha hűek akarnak lenni a menny Királyához. Hadd tanulmányozzák a Bibliát! Engedd őket, hogy egyik Igét a másik után tanulják meg és sajátítsák el azt az ismeretet, amit az Úr mondott! - ML 315 (1887).

Az Írás falát építsd fel magad körül és meglátod, a világ nem tudja lerombolni azt! Tanuld meg az Írásokat, és utasítsd vissza Sátánt, amikor kísértéseivel jön: "Meg van írva"! Ez az út, amelyen Urunk Sátán kísértéseivel találkozott és ellenállt azoknak. - RH April 10, 1888.

Pontosan vésd Krisztus szavait emlékezetedbe. Jobban értékeld azt az aranynál és az ezüstnél. - 6T 81 (1900).

Tartsd a zsebbibliát magadnál munkádban és használ ki minden alkalmat, hogy megtanuld drága ígéreteit. - RH April 278, 1905.

Eljön az idő, amikor sokan meg lesznek fosztva az írott Igétől. De ha az Ige az elmédbe vésődik, senki sem tudja azt elvenni tőled. - MR 760 24 (1906).

Tanulmányozd Isten Igéjét! Drága ígéret vésd emlékezetedbe úgy, hogyha megfosztanak Bibliádtól Isten Igéjének birtokában lehess! - 10MR 298 (1909).

A JELENÉSEK 14. FEJEZETE ISTEN NÉPÉNEK HORGONYA

Ez utolsó napokban kötelességünk tökéletesen megismerni az első, második és a harmadik angyali üzenet értelmét. Előadásaink legyenek összhangban Isten szavával. Az első, második és harmadik angyal üzenete a jelenések könyve 14. fejezete 6. versétől a fejezet végéig van kinyilatkoztatva. - 13MR 68 (1896).

Sokan, akik elfogadják a harmadik angyal üzenetét, nem tapasztalták az előző kettő üzenetét. Sátán tudja ezt és gonosz szeme rajtuk van, hogy legyőzze őket; de a harmadik angyal a legszentebb helyre irányítja őket; és azoknak, akiknek tapasztalatuk volt a múlt üzeneteiben, megmutatták nekik a mennyei szentélybe vezető utat. Sokan az igazság tökéletes láncolatát látták az igazság üzeneteiben és boldogan fogadták azokat a maguk rendjében, és hit által követték Jézust a mennyei szentélybe. Eme üzenetek Isten népe számára horgonyaként lettek bemutatva nekem. Akik megértik és elfogadják, azok megmaradnak, mert sátán sokféle csalása sem sodorja el őket. - EW 256 (1858).

NEVELD ÉRTELMED, HOGY HIGGYEN ISTEN SZAVÁBAN

Aki megengedi magának, hogy Isten szavát megkérdőjelezze, és mindenben kételkedjen, amiben csak lehetőség van a hitetlenségre, az úgy érzi, óriási küzdelmet követel, hogy hite legyen, ha jön a nyomorúság. Majdnem lehetetlen legyőzni a hitetlenségben nevelkedett értelem befolyását, mert ezen az úton a lélek Sátán kelepcéjébe van kötve és nincs ereje szétszakítani a félelmes hálót, mely egyre szorosabban tekeredik köréje.

A kétkedés állapotában az ember Sátán erejét hívja segítségül. Aki hitetlenségben nevelkedett, annak egyetlen reménysége, hogy minden gyengeségét a Megváltóra helyezze, és gyermekként vesse alá akaratát és útját krisztusnak, hogy kihozhassa a sötétségből az Ő csodálatos világosságára. Az embernek nincs hatalma, hogy megszabadítsa magát Sátán csapdájából. Aki kételkedésben, kételyben és bírálgatásban neveli magát, az megerősödök a hitetlenségben. - Ms 3, 1895.

ELŐKÉSZÜLET A JÖVENDŐ MEGPRÓBÁLTATÁSRA

Krisztus szolgáinak nem kell előre felkészülniük védőbeszéddel, ha majd hitük miatt megpróbálják őket. Nap mint nap kell készülniük Isten Igéje drága igazságainak szívükbe való elraktározása, Krisztus tanításával való táplálkozás, és az imán keresztül erősített hitük által; akkor ha a próba jön, a Szentlélek emlékezetükbe hozza a kellő igazságokat, amelyek érinteni fogják hallgatóságuk szívét. Isten eszükbe juttatja a Szentírás szorgalmas kutatása által szerzett ismeretet abban az időben, amikor az szükséges. - CSW 40,41 (1900).

Amikor a megpróbáltatás ideje eljön, a most másoknak prédikáló férfiak a jelenleg betöltött tisztségüket vizsgálva, majd nagyon sok dologra nem tudnak kielégítő magyarázatot adni. A próbáig nem tudnak nagy tudatlanságukról. És sokan vannak az egyházban, akik feltételezik, hogy értik amit hisznek, de amíg nem jön el a megpróbáltatás, nem ismerik gyengeségüket. Ha el lesznek különítve a hasonló hitűektől, és egyedül kényszerülnek megállásra és hitük magyarázására, akkor meglátják, hogy hitként elfogadott eszméik milyen kuszáltak. - 5T 707 (1889).

AZ ERKÖLCSI ERŐK ELLENŐRZÉSE

A hitünk megmagyarázásának képessége jó eredmény, de ha az igazság ennél nem mélyebb, a lélek soha sem lesz megmentve. A szívet meg kell tisztítani minden szennytől. - OHC 142 (1893).

Néhányan felfogják, hogy kötelességük gondolataik és képzeletük ellenőrzése. Nehéz a fegyelmezetlen elmét hasznos tárgyakra irányítani, de ha a gondolatok nincsenek megfelelően foglalkoztatva, a vallás nem tud a lélekben kivirulni. Az elmét szent és örökkévaló dolgokkal kell foglalkoztatni, különben a felületes és jelentéktelen gondolatokat fogja kedvelni. Mind a szellemi, mind az erkölcsi erőket fegyelmezni kell és azok gyakorlat által erősödnek a tökéletesednek. - OHC 111 (1881).

Nagyon szükséges a tiszta, fegyelmezett gondolatok ápolása, és inkább az erkölcsi, mint az alacsony érzéki erők erősítése. Segítsen Isten megszabadulni mértéktelen étvágyunktól. - MM 278 (1896).

ÉNÓKH PÉLDÁJA

A mennybe ragadtatása előtt Énókh Istennel járt 300 éven át. A világ állapota akkor sem volt kegyesebb a keresztény jellem tökéletesítésére, mint napjainkban. Hogyan járt Énókh Istennel? Arra nevelte értelmét és szívét, hogy mindig Isten jelenlétében érezze magát; és amikor tanácstalan volt, imája megtartásért szállt fel Istenhez.

Vonakodott olyan útra térni, mellyel megbántja Istenét. Állandóan szem előtt tartotta az Urat. Így imádkozott: "Taníts engem a te utadra, hogy el ne tévedjek! Mi az akaratod engem illetően? Mit kell tennem, hogy tiszteljelek téged, Istenem?" Így formálta állandóan útját Isten parancsolatai szerint a mennyei Atya segítségébe vetett tökéletes bizalommal és hittel. Nem volt saját gondolata vagy akarata. Mindezt Atyja akarata alá rendelte.

Énókh jelképezi Krisztus eljövetelekor az e földön élőket, kik a mennybe ragadtatnak anélkül, hogy halált látnának. - 1SAT 32 (1886).

Énókh éppúgy megkísértetett, mint mi; az őt körülvevő társadalom éppoly barátságtalan volt az igazsággal szemben, mint amely bennünket vesz körül. A légkör ugyanúgy bűnnel és gonoszsággal volt fertőzött, mint most, s ő mégis szent életet élt. Kora bűne nem szennyezte be. Így maradhatunk mi is tiszták és romlatlanok. - 2T 122 (1868).

EMLÉKEZZ ISTEN MÚLTBELI ÁLDÁSAIRA

Elmúlt történelmünket lépésről lépésre áttekintve jelen helyzetünkig elmondhatom: Dicsőség istennek! Amint látom az Úr tettét, csodálattal és bizalommal vagyok eltelve Krisztus, mint vezető iránt. Semmit sem kell félnünk a jövőtől, kivéve, ha elfeledkezünk az útról, amelyen vezetett bennünket az Úr, és tanításáról, amelyet elmúlt történetünk során adott nékünk. - LOS 196 (1902).

A KOMOLY ELMÉLKEDÉS IDEJE

Ha volt idő, amikor az Istent félőknek komolyan kellett elmélkedni, akkor az most van, amikor a személyes kegyesség a lényeges. Meg kell vizsgálni: "Mi vagyok, mi a munkám és küldetésem e jelen időben? Melyik oldalon dolgozom: Krisztus vagy az ellenség oldalán?" Minden lélek alázza meg magát Isten előtt, mert kétségtelen most az engesztelés nagy napjában élünk! Sokak ügye éppen most kerül Isten elé vizsgálatra, mert ők sírjaikban alusznak rövid ideig. Hited megvallása nem biztosíték ama napon, hanem a lelki állapotod! Tiszta-e a lélek temploma a szennyeződéstől? Bűneimet bevallottam-e és megbántam-e Isten előtt, hogy azok kitörölhetők legyenek? Nem becsülöm-e magam túl felszínesen? Kész vagyok-e valamit tenni, és mindent feláldozni Jézus Krisztus ismeretéért? Érzem-e minden pillanatban, hogy nem a magamé vagyok, hanem Krisztus tulajdona, hogy szolgálatom Istent illeti, akié vagyok? - MS 87, 1886.

Meg kellene kérdezzük magunktól: "Miért élünk és dolgozunk? És mi lesz mindennek az eredménye?" - ST Nov. 21. 1892.

AZ ÍTÉLET NAPJÁRA TEKINTETTEL ÉLJ!

Láttam, hogy városainkban az emberek ide-oda sietnek ügyeik intézésére. Megkérdeztem magamban, vajon ők gondoltak-e valaha Isten napjára, mely itt van? Mindannyiunknak ama nagy napra való tekintettel kellene élnünk, mely hamar eljön. - 1SAT 25 (1886).

Nem engedhetjük meg magunknak, hogy életünket az ítélet napjára való tekintet nélkül éljük! Bár késik, most közel van, az ajtó előtt, és nagyon siet. Az Arkangyal trombitája felriasztja az élőket és felébreszti a holtakat. - CG 560, 561 (1892).

KÉSZEN KRISZTUS VISSZAJÖVETELÉRE

Ha nincs most örömünk a mennyei dolgokról való elmélkedésben; ha nem érdekel Isten ismeretének keresése; ha nem gyönyörködünk Krisztus jellemének szemlélésében; ha a szentség nem vonz bennünket - biztosak lehetünk, mennybéli reményünk hiábavaló. Isten akarata iránti teljes bizalom a magas acél, ami állandóan a keresztény szeme előtt kell legyen. Ő szeret beszélni Istenről, Jézusról, az üdvösség és tisztaság otthonáról, amit Krisztus készít az őt szeretőknek. E témáról való elmélkedést, amikor a lélek gyönyörködik Isten áldott bizonyosságában, az apostol úgy mutatja be, mint "az eljövendő világ hatalmának" ízlelését. - 5T 745 (1889).

Ha Istennel rendben vagy ma, akkor rendben vagy, ha Krisztus ma jönne. - HP 227 (1891).