A késői eső

A LÉLEK MUNKÁJA AZ ESŐHÖZ HASONLÍTVA

"...és korai és kései esőt hullat néktek". Keleten a korai eső a vetés idején esik. Az szükséges a mag csírázásához. A termékenyítő eső befolyása alatt a gyenge sarj szárba szökken, a késői eső az évszak vége felé esvén, megérleli a magot és elkészíti azt az aratásra. Az Úr felhasználja a természet működését a Szentlélek munkájának bemutatására. (Lásd Zak 10:1; Hós 6:3; Jóel 2:23,28).

Amiképpen a harmat és az eső először a magot csíráztatja, és ezután megérleli az aratásra, úgy a Szentlélek az, aki előreviszi a lelki növekedés folyamatát egyik fejlődési fokozatról a másikra. A búzaszem érése bemutatja Isten kegyelme munkájának befejezését a lélekben. A Szentlélek hatalma által Isten erkölcsi képét kell tökéletesíteni a jellemben. Teljesen át kell alakulnunk Krisztus hasonlatosságára.

A késői eső a földi aratásnak érésében bemutatja a lelki kegyelmet, amely előkészíti az egyházat az Ember Fiának eljövetelére. De ha csak a korai eső hullott, ott nem élet. A zöld gabonaszál nem szökken szárba, ha csak a korai zápor végezte el munkáját, a késői eső egyetlen magot sem hozhat tökéletességre. - TM 506 (1897).

A. TÖRTÉNELMI ALKALMAZÁS AZ EGYHÁZ EGÉSZÉRE

A KORAI ESŐ KR.U. 31 PÜNKÖSDJÉN HULLOTT

Krisztus parancsának engedelmeskedve, Jeruzsálemben várták be az Atya ígéretét: a Szentlélek kiárasztását. Várakozásukat azonban nem töltötték semmittevéssel, hanem, amint a jelentés mondja: "mindenkor a templomban valának, dicsérvén és áldván az Istent" (Lk 24:53)...

Mialatt a tanítványok az ígéret beteljesedésére vártak, őszintén megalázták magukat, és töredelmesen beismerték hitetlenségüket... Komoly imában fordultak a tanítványok az Úrhoz, hogy adjon nekik készséget, hogy az emberek elé állhassanak és a mindennapi érintkezés folyamán olyan szavakat mondjanak, amelyek a bűnösöket az Üdvözítőhöz vezetik. Miközben minden véleménykülönbséget megszüntettek egymás között és minden elsőbbségi vagy uralomvágy eltűnt szívükből, bensőséges keresztényi közösségben szorosan egybeforrtak. - AT 24, 25.

A Szentlélek akkor töltetett ki, miután a tanítványok tökéletes egységre jutottak, s többé nem küzdöttek a legmagasabb helyért. - 8T 20 (1904).

A Lélek kiárasztása az apostolok napjaiban a korai esőt jelképezte, mely dicső eredményeket érlelt. A Lélek jelenléte az igaz egyházban az idők végezetéig érezhető lesz. - AT 37.

A KORAI ESŐ KÖVETKEZMÉNYEI PÜNKÖSDKOR

Ennek hatása alatt a bűnbánat, a megértés szava egyesült a bűnbocsánat felett érzett öröm énekeivel... Ezrek tértek meg egy napon...

A Szentlélek... képessé tette őket, hogy olyan nyelveken is folyékonyan beszéljenek, melyeket azelőtt sohasem ismertek... A Szentlélek olyasvalamit tett érettük, amit különben egész életükben sem vihettek volna végbe. - AT 25, 27.

Szívük annyira túláradt szeretettel és oly mélységes jóindulat hatotta át őket, hogy képesek voltak akár a világ végére is elmenni, hogy bizonyságot tegyenek Krisztusról. - AT 31.

Mit eredményezett a Szentlélek pünkösdnapi kiárasztása? A feltámadt Üdvözítőről szóló örömhír eljutott az akkor lakott világ legszélesebb határáig... Mindenfelől özönlöttek a hívők a gyülekezetbe. A hűtlenek újból megtértek... Egyetlen cél foglalkoztatta őket; egyetlen vágy minden mást háttérbe szorított; egyetlen igyekezetük az volt, hogy Krisztus jellemét nyilatkoztassák ki és országa építésén dolgozzanak. - AT 32.

A KÉSŐI ESŐ ÍGÉRETE

A Lélek kitöltése az apostolok idejében "a korai eső" volt és dicsőséges volt annak eredménye. De a késői eső kiadósabb lesz. - 8T 21 (1904).

A lelki kegyelem rendkívüli kiárasztását viszont arra az időpontra ígérte Isten, mely megelőzi a világ aratásának befejezését, mely előkészíti a gyülekezetet Jézus eljövetelére. Az Írás a Léleknek eme kiárasztását a késői eső hullásához hasonlítja. - AT 37.

Mielőtt Isten utoljára látogatná meg ítéletével a földet, az Úr népe között olyan lelki ébredés lesz, amire az apostoli idők óta nem volt példa. Isten lelke és ereje kiárad népére. - NK 413.

Ez a munka hasonló lesz a pünkösdnapihoz. Miként az evangélium hirdetésének kezdetén a Szentlélek kiáradásával a "korai eső" hullt, hogy szárba szökkentse a kalászt, az evangélium lezárulásakor a "késői eső" fog hullni, hogy beérlelje a termést. - NK 544.

A KÉSŐI ESŐ HOZZA LÉTRE A HANGOS KIÁLTÁST

Abban az időben a "késői eső", vagyis felüdülés jön az Úr színétől, mely erőt ad a harmadik angyal hangos szavának, és előkészíti a szenteket, hogy megállhassanak a hét utolsó csapás kitöltésének időszakában. - EW 86 (1854).

Hallottam azokat, akik fegyverzetbe öltözve nagy erővel hirdették az igazságot. Annak hatása volt... Megkérdeztem, mi eredményezte e nagy változást? Az angyal azt válaszolta: "Ez a késői eső, az Úr színétől jövő felüdülés, a harmadik angyal hangos kiáltása". - EW 271 (1858).

B. EGYÉNENKÉNTI SZEMÉLYES ALKALMAZÁS A KERESZTÉNYEKRE

A KORAI ESŐ MEGTÉRÉST EREDMÉNYEZ; A KÉSŐI ESŐ KRISZTUSHOZ HASONLÓ JELLEMET FEJLESZT.

Tapasztalatunk semmilyen pontján nem nélkülözhetjük annak segítségét, aki az első lépések megtételére képesít. A korai eső alatt nyert áldások szükségesek a végre... Amint keressük Istent a Szentlélekért, Ő munkálja bennünk a szelídséget, az alázatosságot, a tudatos függőséget Istentől a tökéletesítő késői eső számára. - TM 507, 509 (1897).

A Szentlélek lakhelyet keres minden lélekben. Ha megtisztult vendégként üdvözlik azok, akik elnyerik, tökéletessé válnak Krisztusban. A megkezdett jó munka befejeződik. A tisztátalan gondolatok, romlott érzések és lázadó cselekedetek helyét elfoglalják a szent gondolatok, mennyhez való ragaszkodás és a Krisztushoz hasonló munkálkodás. - CH 561 (1896).

Isten Lelkét mértékkel bírhatjuk, de ima és hit által állandóan a Lélek nagyobb mértékére kell törekednünk. Ő sohasem szünteti meg erőfeszítéseinket. Ha nem teszünk előrehaladást, ha magatartásunk nem teszi lehetővé, hogy elnyerjük mindkettőt, a korai és késői esőt, elveszítjük lelkünket és a felelősség saját lelkiismeretünket terheli...

A gyülekezetek egybehívása sátortáborokra, a helyi gyülekezetek összejövetelei és minden esemény, ahol személyes munka folyik a lelkekért, azok Isten kijelölt alkalmai a korai és késői eső kiárasztására. - TM 508 (1897).

Ha elkészült Isten Lelke számára az út, az áldás jön. Sátán épp úgy nem tudja megakadályozni az Isten népére hulló áldás záporát, amint nem tudja bezárni a menny ablakait, hogy ne essen eső a földre. - 1SM 124 (1887).

IMÁDKOZZUNK KOMOLYAN A SZENTLÉLEK KITÖLTÉSÉÉRT

Imádkozunk olyan komolyan a Szentlélek kitöltéséért, ahogy a tanítványok imádkoztak pünkösd napjáén! Ha nekik szükségük volt reá abban az időben, nekünk még inkább szükségünk van reá ma. - 5T 158 (1882).

A Szentléleknek az egyházra való kitöltésére eljövendő eseményként tekintünk, de az egyház kiváltsága, hogy már most rendelkezzen vele. Keresd, imádkozz érte, higgy benne! Szükségünk van Reá és a menny várja, hogy adhassa. - Ev 701 (1895).

A Szentlélek mértékét vágyunk, gyakorolt hitünk mértéke szerint nyerjük és a nekünk adott világosság és ismeret szerint használjuk fel. - RH May 5, 1896.

Nem vagyunk hajlandók az Urat kérelmeinkkel zaklatni és kérni Őt a Szentlélek ajándékáért. Az Úr várja, hogy zaklassuk e dologban, várja, hogy kéréseinket juttassuk a trónhoz. - FE 537 (1909).

IGAZ BŰNBÁNATTAL KELL MEGALÁZNI SZÍVÜNKET

Az igaz vallásosság megújulása közöttünk a legnagyobb és legsürgősebb minden szükségleteink közül. Ennek keresése elsődleges feladatunk kell legyen. Komoly erőfeszítést kell tennünk, hogy elnyerjük az Úr áldását nem azért, mert Isten nem kész ránk árasztani azt, hanem mert nem vagyunk elkészülve annak elfogadására. Mennyei Atyánk akarja adni Szentlelkét azoknak, akik kérik, mint ahogy a földi szülők jó ajándékokat adnak gyermekeiknek. De a mi munkánk a bűnvallomás, a megalázkodás, a bűnbánat és a komoly ima által a feltételek teljesítése, hogy Isten megígért áldásait nékünk adhassa. A szükséges ébredést csak az ima válaszaként várhatjuk. - 1SM 121 (1887).

Mondom néktek: mélyreható ébredés kell legyen közöttünk! Megtért lelkészek kellenek. Bűnvallomás, bűnbánat és megtérés szükséges! Sok igehirdetőnek Krisztus szívet átalakító kegyelmére van szüksége. Semmit se engedjenek útjukba állani e mélyreható munka végzéséhez, míg örökre nem késő. - Letter 51 1886.

A MEGÚJULÁS ÉBREDÉSSEL TÁRSUL

Ébredésnek és megújulásnak kell bekövetkeznie a Szentlélek szolgálata alatt! Az ébredés és a megújulás két különböző dolog. Az ébredés jelzi a lelki élet megújulását, az ÉN és a szív erejét serkenti a lelki halálból való ébredésre. A megújulás változást jelent a szervezésben, az eszmékben, az elméletekben, a magatartásban és gyakorlatban. A megújulás nem termi meg az igazságosság jó gyümölcseit, hacsak nincs kapcsolatban a Lélek ébredésével. Az ébredés és a megújulás kijelölt munkájukat végzik, és ennek érdekében egyesülnek. - RH Febr. 25, 1902.

FÉLRE KELL TENNÜNK MINDEN VISZÁLYT ÉS NÉZETELTÉRÉST

Amikor a munkások lelkében Krisztus lakik, amikor minden önzés halott, amikor nincs versengés, nincs küzdelem az elsőségért, amikor egységben vannak, amikor megszentelik magukat és az egymás iránti szeretet látható és érezhető, akkor a Szentlélek kegyelmének zápora oly biztosan hull rájuk, mint ahogy Isten ígérete egy pontocskát sem téved. De ha mások munkáját leértékelik saját felsőbbségük mutatásának érdekében, bizonyítják, hogy munkájuk nem viseli azt a pecsétet, amit kellene. Isten nem tudja megáldani őket. - 1SM 175 (1896).

Ha az Úr nagy napjában Krisztussal, mint menedékünkkel, nagy bástyánkkal állunk, akkor félre kell tennünk minden irigységet, minden elsőbbségért való küzdelmet. E szentségtelen dolgok gyökerét teljesen ki kell irtanunk, nehogy ismét életre keljenek. Teljesen az Úr oldalára kell állnunk! TDG 258 (1903).

A keresztények tegyenek félre minden nézeteltérést és adják át magukat Istennek az elveszettek megmentéséért! Hagyd, hogy hitben kérjék a megígért áldást, és az el fog jönni! - 8T 21 (1904).

SZERESSÜK EGYMÁST!

A kereszténység a leggyengédebb szeretet egymás iránti kifejezése...Krisztus kell kapja teremtett lényei legnagyobb szeretetét. Elvárja, hogy népe szent tiszteletet ápoljon embertársaival szemben. Minden megmentett lélek szeretet által lesz megmentve, amely Istennel kezdődik. Az igazi megtérés az, amikor az önzés Isten és egymás iránti megszentelt szeretetté változik. - 1SM 114, 115 (1901).

Isten által nagyra becsült tulajdonság a szeretet és a tisztesség. E tulajdonságokat minden kereszténynek ápolnia kell. - 5T 85 (1882).

Az evangélium legerősebb bizonyítéka a szeretet és a szeretetre méltó keresztény. - MH 470 (1905).

TELJES ÁTADÁS SZÜKSÉGES

Isten az őszinte átadást fogadja el. Félszívű, bűnnel teli kereszténység sohasem léphet be a mennybe. Nem lennének ott boldogok, semmit sem tudnának a nagy, szent elvekről, amelyek a királyi család tagjait uralják. Az igazi keresztény a lélek ablakait az ég felé tartja nyitva. Krisztus társaságában él. Akarata Krisztus akaratához alkalmazkodik. Leghőbb vágya, egyre inkább hasonlóvá válni Krisztushoz. - RH May 16, 1907.

Mi nem használhatjuk a Szentlelket. A Szentlélek kell, hogy használjon bennünket. Isten a Lélek útján munkálkodik népében, "...munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből" (Fil 2:13). Sokan azonban nem akarják magukat ennek alávetni. Életük ügyeit maguk intézik. Ezért nem is akarják elfogadni, és nem is kapják meg a mennyei ajándékot. Csak azoknak adja Szentlelkét, akik alázatosan várakoznak Istenre, akik ébren figyelnek vezetésére és kegyelmi ajándékaira. - JÉ 579.

MEGTISZTÍTANI AZ UTAT A KÉSŐI ESŐ SZÁMÁRA

Láttam, hogy senki sem részesülhet felüdülésben, ha nem győz minden bűn, büszkeség, önzés, világ szeretete, minden rossz szó és cselekedet felett. Ezért közeledjünk egyre jobban az Úrhoz és keressük komolyan, hogy a szükséges előkészület képessé tegyen az Úr napjának harcában megállani. - EW 71 (1851).

Ránk van bízva, hogy orvosoljuk jellemünk hibáit, megtisztítván minden szennytől a lélek templomát. Akkor a késői eső ránk hull, amint a korai eső pünkösd napján a tanítványokra hullott. - 5T 214 (1882).

Sátán semmitől sem fél annyira, mint hogy Isten gyermekei megtisztítják az utat, eltávolítván minden akadályt, hogy az Úr kiáraszthassa Lelkét elbágyadt egyházára... Minden kísértésnek, minden szembeszegülő befolyásnak, nyílt vagy titkos legyen az, sikeresen ellene lehet állni. "Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! azt mondja a Seregeknek Ura" (Zak 4:6). - 1SM 124 (1887).

A késői eső jön, és Isten áldása kitöltetik mindazokra, akik megtisztultak minden szennytől. Ma az a munkánk: adjuk át magunkat Krisztusnak, hogy alkalmasak legyünk az Úr színétől jövő felüdülés idejére - alkalmasak legyünk a Szentlélek keresztségére. - 1SM 191 (1892).

LEGYÜNK KRISZTUS SZOLGÁLATÁBAN AKTÍV MUNKATÁRSAK

Amikor a gyülekezetek élővé, dolgozó gyülekezetté lesznek, őszinte kérésükre megkapják a Szentlelket... Akkor a menny ablakai megnyílnak a késői eső zápora számára. - RH Febr. 25, 1890.

Isten Lelkének nagy kiárasztása - amely dicsőségével beragyogja az egész földet - nem jön addig, míg nem vagyunk felvilágosult nép, amely tapasztalatból tudja, mit jelent Istennel együtt dolgozni. Amikor teljesen, őszintén odaszenteljük magunkat Krisztus szolgálatára, Isten elismeri e tényt Lelkének mértéke nélküli kiárasztása által; de ez nem történik meg addig, amíg az egyház nagyobb része nem dolgozik együtt Istennel. - ChS 253 (1896).

Amikor a tunyaság és lustaság szégyene eltűnik az egyházból, az Úr Lelke kegyelmesen megnyilatkozik. Az isteni erő megnyilvánul. Az egyház látni fogja Isten seregének gondviselő munkáját. - 9T 46 (1909).

"TARTSD AZ EDÉNYT TISZTÁN ÉS A HELYES OLDALON!"

Nem kell aggódnunk a késői eső miatt. Mindent tegyünk meg, hogy tisztán és a helyes oldalon tartsuk edényünket, és készen legyünk a mennyei eső fogadására, imádkozván: "Engedd, hogy a késői eső edényembe hulljon. Engedd, hogy a dicsőséges angyal fénye, amely egyesít a harmadik angyallal, rám ragyogjon; adj részt a munkában; engedd szózatodat hirdetnem; engedd, hogy Jézus Krisztus munkatársa legyek!" Így keresvén Istent, mondom néked, Ő felkészít, minden időben adván kegyelmét. - UL 283 (1891).

A válasz hirtelen sebességgel és túláradó kegyelemmel jöhet, vagy napokat, heteket késhet és hitünk próbára lesz téve. Azonban Isten tudja, hogy hogyan és mikor válaszoljon imánkra. A munka ránk eső része, hogy az isteni csatornával kapcsolatba kerüljünk. Isten az Ő részéért felelős. Ő hűséges ígéretéhez. A nagy és fontos dolog részünkre, hogy egy szívvel és lélekkel legyünk, félretéve minden irigységet, gúnyt és mint alázatos könyörgők, vigyázzunk és várjunk. Jézus, Képviselőnk és Fejünk, kész cselekedni értünk, amint megtette pünkösd napján az imádkozókért és várakozókért. - 3SP 272 (1878).

Nem tudok pontos időről beszélni, hogy mikor történik meg a Szentlélek kitöltése - amikor a hatalmas angyal lejön a mennyből és egyesül a harmadik angyallal a munka befejezésére e földön. Az az üzenetem: egyetlen biztonságunk az, hogy készen legyünk a mennyei felüdülésre, lámpánk rendben legyen és világítson! - 1SM 192 (1892).

NEM MINDENKI KAPJA A KÉSŐI ESŐT

Láttam, ha Isten népe nem tesz erőfeszítést, de várja a felüdülés elnyerését, ami eltávolítja helytelenségeit, kijavítja tévedéseit; ha abban bíznak, hogy az megtisztítja őket a test és lélek szennyétől, és alkalmassá teszi őket a harmadik angyal hangos kiáltására, híjával találtatnak. - 1T 619 (1867).

Az egész egyház megújulásában reménykedünk? Az az idő sohasem jön el. Az egyházban vannak meg nem tért személyek, akik nem egyesülnek komoly, győzelmes imában. Egyénenként kell dolgoznunk! Többet kell imádkoznunk és kevesebbet beszélnünk. - 1SM 122 (1887).

Biztosak lehetünk, hogy a Szentlélek kitöltésekor azok, akik nem nyerték el és nem méltányolták a korai esőt, nem látják és nem értik meg a késői eső értékét. - TM 399 (1896).

Csak azok kapnak nagyobb világosságot, akik világosságban élnek. Ha naponta nem haladunk előre a cselekvő keresztényi erények példamutatásában, nem ismerjük fel a Szentlélek megnyilatkozását a késői esőben. Körülöttünk minden szívre hullhat, de nem fogjuk sem észrevenni, sem elnyerni. - TM 507 (1897).

Azok, akik nem tesznek határozott erőfeszítést, hanem kegyszerűen várnak a Szentlélekre, aki kényszeríti őket a cselekvésre, elvesznek a sötétségben. Ne ülj nyugodtan, semmit sem téve Isten munkájában! - ChS 228 (1903).