NEGYVENHATODIK FEJEZET - ISTEN GONDVISELÉSE

Elérkezett az idő, amikor — Isten útkészítésének engedve - a családoknak ki kellene mennie a városokból. A gyerekeket vidékre kellene vinni. A szülőknek anyagi helyzetüknek megfelelő otthont kell találnia. Ha kicsi is a lakás, legyen művelhető földterület a telken! (50. Kézirat, 1903).

A szülők kis házakhoz juthatnak vidéken, melyek mellett gyümölcsfákat ültethetnek, zöldségeket és apró gyümölcsöket termeszthetnek, és azokat felcserélhetik a húsokkal, melyek oly romboló hatással vannak az erekben keringő vérre. Az ilyen helyeken a gyerekeket nem veszi körül a városi élet rontó befolyása. Isten megsegíti népét abban, hogy ilyen helyeket találjon a városon kívül (Medical Ministry, 310. oldal).

Az idő múltával népünknek egyre inkább el kell hagynia a városokat. Már évek óta arra szólít bennünket az Úr, hogy a testvérek és testvérnők, és különösen a gyermekes családok, tervezzék a városok elhagyását, amint arra lehetőség nyílik. Sokaknak komoly munkájába fog kerülni, hogy ez a lehetőség megnyíljon. De addig is, amíg maradásra kényszerülnek, végezzenek missziómunkát, bármilyen kevés lehetőségük van is a mások megsegítésére (The Review and Herald, 1906. szeptember 27.).

TANÁCS ÉS FIGYELMEZTETÉS A VÁROSOK ELHAGYÁSÁRA KÉSZÜLŐDŐKNEK*

*1893. december 22-én írott levél, mely egy vezető Battle Creek-i munkásnak szól, aki előzőleg megírta Ellen G. White-nak, hogy a buzdítás hatására „száz és kétszáz fő között” készülődnek elhagyni Battle Creek-et „amilyen hamar csak lehetséges”. - A szerkesztők.

Testvérem! Leveled szerint sokan mélyen fellelkesültek Battle Creek elhagyására. Nagy szükség van most erre a lépésre, de akik végre megérezték, hogy lépniük kell, ne hamarkodják el a dolgot! Ne a lelkesültség és a kapkodás vezesse őket, és ne úgy költözzenek el, hogy azt később mélységesen megbánják...

Figyeljetek oda, hogy a Battle Creek elhagyásáról szóló tanácsnak ne hirtelenkedve tegyetek eleget! Semmit ne tegyetek az isteni bölcsesség keresése nélkül, hiszen Isten ígéretet tett, hogy szemrehányás nélkül és készséggel ad az Ót kérőknek. A legtöbb, amit tehetünk, hogy tanácsot adunk, és utána útjukra engedjük azokat, akik az isteni vezetés szerint kívánnak járni, és teljes szívükkel nyitottak arra, hogy tanuljanak Istentől és engedelmeskedjenek neki.

Bajban vagyok, amikor azt látom, hogy még tanáraink között is vannak, akiknek nagyobb kiegyensúlyozottságra van szükségük az ítélőképesség terén. Az emberek bizalmas tanácsot kérnek azoktól a küldöttektől, akik a kegyelem üzenetét hirdetik a világban. Legyenek nagyon óvatosak ezek a munkások, mivel nincs valódi tapasztalatuk a gyakorlati életben, és abban a veszélyben vannak, hogy tanácsot ugyan adnak, de nem tudják, hogy az milyen tettekre indíthat másokat.

Némelyeknek van rálátása a dolgokra, és tudnak jó tanácsot adni. Ez Isten ajándéka. Olyan pillanatokban, amikor Isten művének tiszta, komoly és erőteljes szavakra van szüksége, ezek az emberek szavaikkal megvilágosíthatják a megzavart és sötétségben lévő elméket. Ilyenkor fényes napsugár világítja be a bajban levők útját, és nincsenek többé tele aggódással azt a kérdést illetően, mely hetekig vagy hónapokig nem hagyta őket nyugodni. Ösvényük feltárul és kitisztul előttük. Az Úr világossága meghozta a választ az imára, és megtisztította útjukat. Azonban olyan elhamarkodott tanács is adható, mely csak felszólít a Battle Creek-ből való kiköltözésre, de nem törődik azzal, hogy semmi határozott világosság nincs arra nézve, hogy ez milyen lelki növekedéssel jár majd együtt az elköltözők és mások életében.

Figyelmesen gondoljatok át mindent!

Mindenki hagyjon időt az alapos átgondolásra, és ne legyen hasonló ahhoz a példázatbeli emberhez, aki elkezdte az építést, de soha nem tudta befejezni. Egy lépést se tegyetek anélkül, hogy a pillanatot és annak minden kihatását gondosan megvizsgálva mindent mérlegre ne tennétek... Mindenki képességeihez mérten kapott munkát. Senki ne bizonytalankodjék hát, hanem legyen határozott, és bízzon Istenben alázattal.

Lehetnek olyan személyek, akik elsietnek valamit, és olyan dologba kezdenek, melyről semmit sem tudnak. Ezt Isten nem így akarja. Gondolkodjatok elfogulatlan, imádságos lelkülettel. Elmétekben és szívetekben legyetek éberek Isten hangjának meghallására!... Isten akaratának megértése nagy dolog...

A Battle Creek-i gyülekezetnek azt üzenem, hogy járjon Isten tanácsa szerint. Szükséges, hogy sokan közületek elköltözzenek Battle Creek-ból, de jól lefektetett tervekre is szükségetek van arra vonatkozólag, hogy mit fogtok elköltözésetek után csinálni. Ne siessétek el a költözést! Legyetek tudatában annak, amit tesztek!... Olyan vezetőkre, bölcs, együttérző és kiegyensúlyozott emberekre van szükség, akik biztonságos tanácsadók, akiknek rálátásuk van az emberi természetre, és akik tudnak Isten félelmében vezetni és tanácsolni.

Az új tapasztalattal veszély is jár

Láttam, hogy az egyházban minden új jellegű tapasztalattal veszély jár, mert némelyek túlságosan erős lelkülettel hallanak meg dolgokat. Miközben a tanárok némelyike erőteljes és hatékony lehet a bibliai elvek tanításában, közülük nem mindenkinek van ismerete a gyakorlati életről, és nem mindenki tud biztonsággal és bizonyossággal tanácsolni másokat. Nem érzik át azt a bonyolult helyzetet, mellyel minden változtatás előtt álló családnak szembe kell néznie. Ennélfogva bánjon mindenki óvatosan szavaival. Ha bizonyos dolgokban nem ismerik Isten akaratát, soha ne találgassanak vagy feltételezzenek. Mondják meg, ha nem tudnak semmi biztosat, és engedjék az egyént Istenre támaszkodni. Imádkozzanak sokat, és böjtöljenek is, hogy egyikük se sötétségben, hanem világosságban járjon, mint ahogyan Isten is a világosságban van...

Semmi ne történjék rend nélkül, hogy valami súlyos veszteség ne érje a tulajdont a tüzes, lobbanékony beszédek következtében, melyek olyan felajzottságot keltenek, mely nem Istentől van. A kiegyensúlyozottság, a megfontoltság, a helyes elvek és tervek hiánya ne távolítson el a feltétlenül elérendő győzelemtől, és ne döntsön vereségbe. A vezetés legyen bölcs ebben a dologban, és járjon el mindenki egy bölcs, láthatatlan tanácsnok vezetése szerint, aki nem más, mint Isten. Emberek küzdhetnek az elsőbbségért, és végezhetnek olyan munkát, mely nem viseli magán Isten kézjegyét. Arra kérek minden lelket, hogy ne tekintsen túl erősen és bizalmasan az emberi tanácsadókra! Tekintsetek komolysággal Istenre, a bölcs tanácsnokra! Vessétek alá utatokat és akaratotokat Isten útjának és akaratának!...

Az elkapkodott lépések utóhatása

Ha valaki hirtelenjében kiszárnyal Battle Creek-ből, és elkeserítő körülmények közé kerül, nem saját balgatag lépését fogja hibáztatni, hanem azokat az embereket, akik nyomást gyakoroltak rá. Minden vereségüket és kudarcukat visszahárítják azokra, akikre nem kellene...

Most, most van itt az idő, amikor az utolsó napok veszedelmei egyre inkább körülvesznek bennünket. Bölcs tanácsosokra van szükségünk. Nem olyanokra, akik a felajzást és a zavarkeltést tartják kötelességüknek, akik semmiképpen nem adhatnak bölcs tanácsot, nem tudják lecsillapítani a felajzottságot, és nem tudnak nyugalmat és békét teremteni az Úr Igéjének való engedelmességben. Minden ember álljon saját helyére, és végezzen képességei szerint valamilyen munkát a Mesterért...

Hogyan legyen mindez? „Vegyétek fel magatokra az én igámat - mondja Krisztus, aki saját vérén vásárolt benneteket, akinek szolgái és tulajdona vagytok - és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű” (Mt 11: 29-30). Ha mindenki tanítható lelkülettel és töredelmes szívvel jön Krisztushoz, akkor olyan állapotban van, melyben tanulhat Jézustól és engedelmeskedhet rendeléseinek...

Tárjatok minden tervet Isten elé!

Nem engedhetjük meg magunknak a gyenge hitet. Nem lehetünk biztonságban, ha tétlen, közömbös lelkülettel élünk. Minden képességünket használnunk kell! Gondolkodjunk élesen, higgadtan és mélyen! Semmilyen emberi eszköz bölcsessége nem elegendő a napjainkban történő tervezéshez és megvalósításhoz. Tárjatok minden tervet Isten elé böjtöléssel! Alázzátok meg lelketeket az Úr Jézus előtt, és bízzátok utatokat az Úrra. A biztos ígéret szerint Ő majd egyengeti ösvényeteket. Az Úrnak végtelen eszköze van. Izrael Szentje, aki a mennyei sereget nevén szólítja, és akinek rálátása van az ég csillagaira, benneteket is személy szerint őriz...

Bárcsak mindenki felismerné, hogy milyen lehetőségek állnak mindazok előtt, akik Krisztusba helyezik erejüket és bizalmukat. A Krisztussal együtt Istenben elrejtett életet élő embernek menedéke van. Az ilyen ezt mondhatja: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít” (Fii 4:13).

Rátok bízom az ügyet. Aggódtam és gondban voltam a Battle Creek-t fenyegető veszélyek miatt, nehogy a testvérek helytelenül lépjenek és ajtót nyissanak az ellenség előtt. Ez nem törvényszerű, mert amikor alázattal járunk Istennel, biztonságban vagyunk (45. Levél, 1893).