Kiterjedtebb Tevékenységet

1907, április 1.

"Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet, oh Isten, nem veted te meg. Tégy jót, a te kegyelmedből a Sionnal; és építsd meg Jeruzsálem kőfalait. Akkor kedvesek lesznek előtted az igazságnak áldozatai; az égő és egész áldozat: akkor a te oltárodon áldoznak néked tulkokkal."

Az Úr közölte velem, hogy az új mezők megnyitásánál a munkások túl sok büszkeséget tanúsítottak. A déli munkában nagyon magunkba zárkóztunk. Erőfeszítéseinket nem kellett volna oly szorosan a mi intézményeinkre korlátoznunk. Az a nekem adott világosság, melyet továbbadtam népünknek, hogy ha tapasztalt és bölcs munkások látogatnák meg Nashville-t és más helyeken alapított színes iskolákat, munkásainkat meghívnák, hogy sok helyen szóljanak a színesekhez, így drága igazságokat hirdethetnének nekik, melyeket most nem értenek. Az iskolák kitűnő munkát végeznek, s félrehúzódva tőlük, nem követjük az Úr tervét. Komoly egyetértésnek kellene élni tanítóink és más tanítók közt a színes iskolákban a déli mezőn.

Mikor a kiadó déli mező számára való fölállítását mérlegeltük, az Úr közölte, hogy Nashville-t a nagy tanintézetek tették kedvező hellyé munkánk megnyitásához, mert ez iskolákban lehetőségek rejlettek a jelen igazság ügyének fölépítésére. Mivel nem érdeklődtünk a színes iskolák iránt, s nem ismerkedtünk meg a munkájukkal, előnyt veszítettünk, melyet az előítélet eltávolítására lehetett volna fölhasználni. Az értelmes erőfeszítés, hogy megnyissuk a nagy intézmények tanítói előtt tanításunk elveit és terveit, sok jót eredményezett volna. Szilárd, elvhű ifjakat kell kiválasztanunk, hogy ezekbe az iskolákba járjanak, s figyeljék a lehetőségeket, hogy elhintsék az igazság magját a tanítók szívébe. S lélekmentőink is sokat tanulhatnának ezekben az intézményekben.

Az Úr arra is utasított, hogy délen első osztályú kórházat kellene emelnünk, ahol a színeseket egészséges módszerekre lehetne tanítani, és sok fiatalt lehetne szakképzett ápolóvá és Krisztus örömüzenetének tanítóivá képezni. Népünk délen legyen gyors, hogy megragadja az előnyöket, melyekre ott szükség van. Munkásaink szívében ápoljuk a lélekmentő lelkületet. Iskolánk van Huntsville-on. Ha bölcsek vagyunk, határozott erőfeszítést teszünk az iskola tevékenységének támogatására, s kitűnően fogjuk igazgatni.

Legyünk nyíltabbak, hogy ismertté tegyük szükségleteinket azok előtt, akiknek módjában áll segíteni, előrevinni munkánkat. Az Úr bizonyosan elismeri az eltökélt erőfeszítéseket a nép megsegítésére, mely segítségre szorul. Gondosan tanulmányozzuk Nehémiás második fejezetét, mely leírja Nehérniás kérését, s a király nagylelkű válaszát. Nehémiás tapasztalata arra tanít, hogy Isten nem tiltja meg népének, hogy hatalmon levőket megkérjen, segítsenek előrevinni az Isten ügyét. Sokkal többet nyerhetnénk Isten ügye fejlesztésére olyan emberektől, akiknek bőven áll forrás rendelkezésükre, ha az Úr szolgái eléjük tárnák szükségleteiket. A külországi kórházak és iskolaépületek emelésénél Isten terve, hogy a legfölsőbb hatóságokhoz forduljunk segítségért. Ezt előrelátással kell végezni, úgy tárni eléjük a kérdést, hogy az emberek javára és Isten munkájaként tesszük.

A tanítónak készülőkhöz így szólnék: kezdjetek kicsinyben munkálkodni, hogy lelkeket mentsetek meg Isten számára. Tartsátok emlékezetetekben azok példáját, akik az igazságért mindenféle kényelmetlenségnek kiteszik magukat külföldön - a nehezen elviselhető éghajlatnak és a pogány hitűek szembeszegülésének. Isten fölszólít, hogy kezdjetek itthon lélekmentésbe. Akik elsők szeretnének lenni, alázzák meg szívüket Isten előtt. Lássatok az ajtótok előtt váró munkához. Az Úr munkásokat hív városaink számára. Minden igaz hívőnek hirdetendő üzenete van.

Éjjeli látomásban mintha népünk népes gyülekezésén lettem volna Nashville-on. Tekintélyes valaki állt előttünk. Kinyújtott karral körbemutatott s így szólt: Lélekmentő munkát kell végezni minden településen Nashville körül. Vannak köztetek, akiknek latba kell vetni találékonyságát, terveket fektetni le, hogy elérjük a pusztuló lelkeket, akiket addig elhanyagoltatok. Mikor vállaljátok a határaitokban levő ínséges településeken végzendő munkát, az Úr jelenléte lesz veletek, s angyalok járnak előttetek. Képességeitek fejlődni fognak, s munkabírástok megnövekedik. Nashville-ről más városokba fogtok menni, végezni az elvégzésre váró munkát. Nagy az ember és pénzhiány. De mikor fölébred a lélekmentő lelkület, ahol csak igazságra éhező lelkeket láttok, megragadjátok a munkát - növekedni fogtok a kegyességben s eredményességben. Van munka mindenki számára, aki Krisztus útján kíván fáradozni."

Az égi hírnök így folytatta: "Ki próbált közületek érintkezni a színes iskolákkal, hogy megismerkedjék a tanítókkal? Hányat térítettetek igazság iránti engedelmességre?" Az Úr nincs megelégedve az ifjakkal és az idősökkel, akik nem tartják felelősnek magukat a körülöttük levők üdvösségéért. Isten azt kívánja, hogy szolgái fejtsék ki igéje igazságait a legsötétebb, valamint a legfölvilágosultabb helyeken. A fáradozáshoz Istennek odaszentelődést és imát, buzgó imát kell elegyíteni.

Oly kevés valódi lélekmentést végeznek, oly kevés hittérítő lelkületet ápoinak, hogy az Úr nincs megelégedve. A nagy déli városok megmunkálattanul állnak. Akik nem éreznek kívánságot, hogy lélekmentővé képezzék ki magukat, azoknak új megtérésre van szükségük.

Ifjainknak és hajadonainknak határozottabb tapasztalatra van szükségük Isten munkájában. Akik megtanulták az ige igazságait, ne húzódozzanak a próbára tevő helyzetektől, hogy ott találkozzanak az emberekkel, ahol vannak. Munka vár mindenfelé, s nem mind a legkellemesebb fajta. Az Úr ifjakat hív, akik ápolták a vidámság szellemét, hogy menjenek, győzzenek meg másokat a vidámság és finomság legkedvezőtlenebb körülmények közti fönntartásának lehetőségéről. Az igazság üzenetét a gyakorlati lélekmentő tevékenység útján kell közölni. Ébredjetek, testvérek, ébredjetek! Vigyázzatok és imádkozzatok. Szenteljétek magatokat a nagyszerű munkára, mely elvégzésre vár.

Ti, akik a vádaskodás szeretetére neveltétek magatokat, elvesztettétek a szépség és szentség szeretetét életetekből. Kelljetek föl, szabaduljatok meg a keresztény életben való haladás eme akadályaitól. Mikor valamelyik testvéred munkáját szeretnéd bírálgatni, magad ragadd meg a legnehezebb munkát, amit csak találni tudsz, s végezd Krisztus nevében. Ezt a legértékesebb tanításnak fogod találni.

Isten gyetmekei sose legyenek nyersek és udvariatlanok egymás iránt. Sose kárhoztassanak, sohse ítéljenek el. Akik hangot akarnak adni hibakereső lelkületüknek, ezt mondom: Menj ki a sziklák és tőkék közé, s att szabadulj meg gonosz gondolataidtól, mert ezek az élettelen tárgyak nem sérülnek meg szavaidtól. Csak a te lelked szenvedi meg. Miután kiadtad magadból, gondold meg, hogy a menny könyveiben áll, hogy milyen a lelkületed. Majd fordulj Istenhez megtört szívvel, alázatos lélekkel, valld be szükségleteidet, s esedezzél kegyelemért, hogy alázatos gyermekévé tegyen. Úgy gyakorold nagyravágyásodat, hogy áldás tegyen az ínséges lelkeknek.

Vannak, akiknek másképp kell kifejezést adni vallásuknak, mint eddig. Szégyelljék elmúlt tetteiket, az odaszentelődés és szeretet hiányát, s újonnan térjenek meg. Akkor alázatosan megragadják a munka bármely ágát, mely segítségükre szorul. Tudniuk kell, miként imádkozzanak s fáradozzanak a lelkekért. Az utqtsó napoknak szóló igazságokat megtisztult emberi ajkakról kell hirdetni. Amikor az oltárról vett parázs megérinti a hívők ajkát, s Isten Lelke megfiníornítja és megtisztítja őket, Isten rájuk bízhatja az ünnepélyes, komoly üzéntet, és fölhasználja őket neve dicsőségére. Akkor tanítani tudják a bűnösöket az Úr útjaira, s vétkezők térnek meg Istenhez.