Csábító Lelkekre Hallgatva

1903, október 9.

Kedves Magan és Sutherland testvér!

Bizonyos vagyok, hogy az Úr munkálkodni fog, hogy magasabb szintre hozzon benneteket, ahol nem lesztek oly súlyosan aggasztva és zavarva.

Néhány szót szeretnénk szólni Dr. E. J. Waggoner (nem az 1888-as két hírnök egyike) tanítóként való alkalmazásáról Berrienen. Nagy bizalom volt ez Waggoner testvér iránt, de tudom, hogy jelenleg rendkívüli veszedelemben forog. Az a veszély fenyegeti, mint sokan másokat is, hogy elfogadja az Istenről való helytelen nézeteket, amint azt az Élő templom leírja. Vegyétek föl őt a Berrienre. Munkájáról az a tanácsom, hogy segítsetek neki szilárd talajra helyezni lábát, a korszakok sziklájára. Hiszem, hogy visszanyeri régi tisztánlátását és erejét.

Bármilyen kedvezően tekintik is orvosaink és mások az Élő templomban kifejtett Istenről szóló elméleteket, meg kell mondanom, hogy ezek az elméletek hibásak, helytelenek és hamisak. A könyvben végig bibliaszövegek állnak, de sokat félremagyarázón használva. A szövegek, összefüggésükben és egyszerűségükben olvasva és megértve, nem támogatják a szerző által kifejtett elméleteket.

Akik ilyen elméleteket hirdetnek, eltévedtek az erdőben. Nem ismerik elméleteik természetét. Én tudom, milyen veszélyesek ezek az elméletek. Mielőtt tizenhét éves lettem, népes csoport előtt kellett bizonyságot tennem ellenük. Egész életemben az elmúlt ötven év alatt, szembe kellett szállnom ezekkel az ámító elméletekkel.

Röviddel dr. Kellogg kórházunkba lépése után, az Úr elém tárta, hogy az a veszély fenyegeti őt, hogy hamis nézeteket táplál Isten felől. Fáradoztam érte, megmondtam neki, hogy az Úr elém tárta esetét s pontosan megmutatta, hová vezetnek az ilyen eszmék.

Dr. Kelloggot nem mindig az Úr vezette. Jó mag lett elvetve szívében, de ő nem mindig felelt Isten hívására. Mikor Ausztráliában voltunk, láttam, hogy nem az igazságban levő lelkészekkel fog össze. Hallottam beszélgetéseket közte és a lelkészek között, melyekben leírta, hogy milyen nagy dolgokat tervez a városokban.

Az Úr közölte, hogy az a veszély fenyegeti dr. Kelloggot, hogy meginog az igazságban - hogy nem áll szilárdan az igaz alapzaton. Olyan keményen dolgozott, hogy az orvosi hittérítést tegye az egész testté, hogy szem elől tévesztette az üzenet szellemét. Az Úr közölte velem, hogy megengedte értelmének, hogy eltávolodjék a hittől s ő csábító lelkekre hallgatott. Hacsak helyre nem zökkenti magát, egész környezetét kiteszi a veszélynek, hogy olyan elméletek vezetik félre őket, melyek nagy szégyent hoznak Istenre. Az Úr tudtomra adta, hogy hacsak változás nem köszönt be, dr. Kellogg el fogja vetni Isten Lelkének bizonyságtételeit, hogy a maga elméleteit alapozza meg, s magára hárítja Isten helytelenítő ítéletét.

Én mindenkor mindent elkövettem, hogy megmentsem dr. Kellogg lelkét, de az utóbbi időben nem írtam neki oly gyakran, mint az előző években. Súlyos csalódást okoz, hogy sok orvosi, egészség-lélekmentőnk lelkileg vaknak látszik. Nem tekinthetem őket biztonságos tanítóknak. Konkolyt vetnek a búza közé. Akik úgy merészelnek beszélni Istenről, mint Kellogg az Élő templomban, azok nagyon veszélyes talajon állnak.

Azt mondom, amit mindig is mondtam, hogy senkivel sem vagyok hajlandó vitába szállni Isten természete és személyisége felől. Akik le szeretnék írni Istent, vegyék tudomásul, hogy ékesszóló erről a hallgatás. Olvassuk az írásokat egyszerű hittel, s alakítsunk fogalmat Istenről ihletett írásaiból.

Emberi értelem nem foghatja fel Istent. Ember sohasem látta őt. Olyan tudatlanok vagyunk felőle, mint a kisgyerekek. De mint kisgyerekek, szerethetjük őt, és engedelmeskedhetünk neki. Ha ezt megértettük volna, sohasem fejeztünk volna ki olyan gondolatokat, mint ebben a könyvben találhatók.

Vannak súlyos felelősséget hordozók, akik nem ismerik Istent, nem ismerik hitünk indokait. Utat veszítettek. Ha továbbra is magamba zárnám ezeket, félnék, hogy ítélet alatt állok, amiért eltűröm, hogy népünket elámítsák. Az ellenség elhintette magját vezető orvosaink értelmébe, s ezeket hinti mások értelmébe is. Nem állnék tisztán Isten előtt, ha továbbra is csöndben maradnék. Orvosi hittérítő munkánk vezetői értsék meg ezt.

Most, közvetlen a földtörténelem lezárása előtt, Isten ügyében lelki gondolkodású emberekre van szükség, akik becsületesek az elvekben, s akik világosan megértik, mi az igazság. Halhatatlanságot csakis Isten Fia húsának evésével és vérének ivásával érhetünk el. Krisztus kijelentette: "Bizony, bizony mondom néktek: Aki én bennem hisz, örök élete van annak. Én vagyok az életnek kenyere. Én vagyok amaz élő kenyér, amely a mennyből szállott alá; ha valaki eszik e kenyérből, é1 örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az énbennem lakozik és én is abban. A lélek az, ami megelevenít, a test nem, használ semmit, a beszédek, amelyeket én szólok nektek, lélek és élet."

Mindnyájunknak az Úr Jézusba kell kapaszkodnunk. Ami az Atyát illeti, nemsokára érteni fogjuk a személyiségét illető dolgokat. Az Úr fölszólított, hogy intézem ezeket a szavakat egészségügyi munkásokhoz és gyülekezeti tagjainkhoz: Ne hagyjátok megcsalni magatokat. Isten nem hagy gúnyt űzni magából. Akiknek meg kell térniük, keressék szorgalmasan az igazságot, máskülönben Krisztus szavai lesznek érvényesek rájuk: "Keresni fogtok és nem találtok, s ahol én vagyok, nem jöhettek utánam."