A Battle Creek-i Tanácsban Levőkhöz

1903, április 16.

Kedves testvérek!

Az orvosi hittérítő és jótékony társulat s a Világtanács tagjai cselekedjenek most egybehangzón a teendők felől. Mindenki ébredjen fel s keresse az Urat, nehogy az ellenség erői ragadják el a győzelmet. A lelki igazság sokkal nagyobb mélységeit kell elérnünk tapasztalat által. Krisztus magasabb és még magasabb lelki síkra fog vezetni, ahol a lelki fölfogás és lelki cselekvés kétségbevonhatatlan fölfedezésekbe lép, ahol az örömüzenet szent igazságait teljes kihatásaival együtt megértjük.

Amint Isten igéit lelki táplálékként elfogadjuk, a jellem a lelki vonalakon meg fog felelni az örömüzenet magunkhoz vett és megemésztett igazságainak. Így lelki erőnlétünk fölfrissített lesz, amint az isteni természet részesévé válik, miután elmenekültünk a romlottság elől, mely a bűnös kívánság által uralkodik a világon. A mennyei étel tápértéke az élet fája leveleinek erőt megújító tulajdonságaihoz hasonlíthatók, melyek a nemzetek gyógyítására valók. Törekedjetek egységre, törekedjetek hittel. Föltétlen hittel kell rendelkeznünk, hogy hitben járhassunk.

A Szentlélek mély benyomást tesz értelmünkre. Világos utasításokban részesít. Munkánk nincs halandó emberre hagyva. Isten uralkodik, és ő fog megforgatni és átfordítani. Nem engedi, hogy úgy vigyük előre munkáját, mint eddig. Egészségügyi hittérítő munkáját nem szabad egy embernek kormányozni, ellenőrizni és alakítani, mint az elmúlt években. Ha az ilyen hatalom gyakorlása tovább folyik, elcsúfítja a munkát, ami biztos romlás lesz a hatalom gyakorlója számára. Isten fáradozni fog azokat, akikre nagy felelősséget bíztak, ha az Úr útját választják alázatos, engedelmes szolgaként, teljesen őrá bízva magunkai. De ha valaki Isten fölé emeli magát, s a maga gyarló felügyelete alá helyezi a munkát, Sion falának őrei vegyék észre a veszélyt, s tegyenek buzgó erőfeszítéseket, hogy megmentsék az embert és az ügyet.

Tegnap a következő esetet olvastam: Neves festő falfestményeket készített egy templom mennyezetén. Mikor egy rész elkészült, hátralépett az állványon, hogy csodálja keze remekének hatását. Jelenlevő barátja villámgyorsan odarohant a képhez és összemázolta, tönkretette a nagy gonddal készített művészi alkotást. A festő előreszaladva haragosan kiáltotta: Mit művelsz?" "Nézd, még egy lépés, és lezuhantál volna." A művész hálás volt barátjának. Veszélyben levő testvéreink engedik-e, hogy megmentsék őket veszedelmükből?

Isten sose várja el szolgáitól, hogy olyan terheket hordozzanak, melyeket nem ő helyezett rájuk. Nem várja el, hogy több felelősséget vállaljanak, mint amennyit türelmesen és eredményesen hordozni tudnak. Amelyik keresztény ezt teszi, szégyent hoz viselt nevére, s leszállítja a kereszténység mértékét.

A kórház igazgatása s az orvosi hittérítés vezetője kapcsolatra lépett a világgal, ami bonyodalmakhoz vezetett. Sokat tettek helytelen irányban. Egy ember annyi felelősséget vett magára. hogy lehetetlen mindegyiknek helyes meggondolást adnia, melyet az Úr, munkájának gondos végzésénél, elvár. Akik a helyes vonalakon viszik előre a jellem munkálását, tömörüljenek a vezetők köré, megosztva a felelősségeket, összes terveiket a testvérek elé tárva megfontolásra. Mikor valaki terveket alkot, és oly módon akarja megvalósítani azokat, hogy munkája elnyomás ízű, olyanokkal kell összehozni őt, akik fönntartják a nevünk által jelzett magasztos mértéket.

Sok nem Isten-rendelte terv jött létre. Ezek gyarló emberi agyaktól jönnek. Isten őrállói vakok. Ébren kellett volna tenniük, odahatni, hogy egy ember értelme, egy ember ítélete se váljék olyan hatalommá, melyen Isten nem munkálkodik, s nem is hagyhat jóvá. Nem egyezik Isten módszerével, hogy egy vagy kevés emberre ekkora hatalmat és felelősséget ruházzunk.

Újjá kell szerveznetek. Nem szabad legfölső hatalmat ruházni néhány nagy intézményünk vezetőcsoportjára. Az 1901-es világtanácson világosságban részesültünk, hogy osszuk föl a világtanácsot kisebb és kisebb értekezletekre. Legyen kevesebb felelősség egy helyre összpontosulva. Kiadványaink nyomtatását is osszuk meg.

A könyvkiadásra alkalmazott elveket kórházunkra is alkalmazni kell. A főiskolások ne zsúfolódjanak Battle Creekre, orvosi hittérítő oktatásért. Nem jó egy helyre gyűjteni annyi embert, mint itt a kórházba gyűjtöttek. Hívjatok életre több egészségügyi hittérítő helyet.

A hittérítésre való képesítést óhajtó fiatalokat ne hozzuk nagy számmal Battle Creekre. Gondoskodjunk róla, hogy Battle Creektől távol részesüljenek képzésben, ahol más a vallásos légkör. Az Úr tűz által elsöpörte a kórházat, hogy megakadályozza az eszme megvalósítását, hogy Battle Creeken legyen az orvos-képzés legnagyobb gócpontja, mert ez ütközne Isten tervével és az utolsó napokért végzett munkával.

Isten eszközökön vagy másod okokon át munkálkodik. Fölhasználja az örömüzenet igeszolgálatát, az egészség-lélekmentést, a jelen igazságokat tartalmazó kiadványokat, hogy benyomást tegyen a szívekre. Mindegyiket hit által teszi eredményessé. Amint az igazságot hallják, vagy olvassák, a Szentlélek megértteti azokkal, akik őszintén vágyakoznak tudni, mi a helyes. Az evangéliumi örömüzenet igeszolgálata, az egészség-lélekmentés és kiadványaink - ez a három Isten eszköze. Egyik se növekedjék túl a másikon. Ti mégis az orvosi hittérítést akartátok az egész testté tenni, ahelyett, hogy a test karja lenne.

Iskoláinkban tanítsátok az élő örömüzenetet. A tanulókat tanítsuk meg annak elveire, hogy készek legyenek továbbadni azt másoknak. Tanuljanak meg azok lelki és testi szükségletei szolgálatára lenni, akikkel találkoznak. Az igeszolgálattal az evangélium örömüzenetét hirdetjük. Az egészség-lélekmentés pedig az örömüzenet a gyakorlatban. A kettő összekapcsolódik. Egyik se álljon magában, magába burkolózva. Mindkettő munkásai fáradozzanak önzetlenül, egyesülten, bűnösöket törekedve menteni.

Ellen G. White