Táplálkozás És Bizottsági Ülések

Mielőtt az igazgatósági vagy bizottsági ülésre összejönnétek, mindenki járuljon Isten elé, gondosan kutassa szívét, vizsgálja bírálón indítékait. Imádkozzatok, hogy az Úr fölfedje magát előttetek, nehogy balgán gáncsoljatok s elvessetek javaslatokat.

Roskadozó asztaloknál gyakran többet esznek, mintsem könnyen megemészthetnék. A túlterheli gyomor képtelen megfelelően működni. A következmény kellemetlen, tompa érés az agyban, s az értelem lassú forgása. Az ételek nem megfelelő összeevése zavarokat okoz, erjedés áll be, a vér szennyezett, az agy kusza.

A túl sok evés, vagy a sokféle étel fogyasztása gyakran okoz emésztési zavarokat. Komoly kárt tesz a kényes emésztőszervekben. A gyomor hiába tiltakozik, hiába fellebbez az agyhoz, hogy vesse össze az okot az okozattal. A túl sok étel, vagy az ételek helytelen összeevése elvégzi káros hatását, hiába figyelmeztet a rossz előérzet. Ennek szenvedés a következménye. Betegség veszi át az egészség helyét.

Valaki föltehetné a kérdést, hogy mi köze ennek a bizottsági ülésekhez? Nagyon is sok! A helytelen étkezés hatását magukkal hozzák a bizottsági ülésekre is. A gyomor állapota kihat az agyra. Az elrontott gyomor leromlott, bizonytalan elmeállapotot idéz elő, s gyakran csökönyössé teszi a téves véleményekhez való ragaszkodást. Az ilyenek állítólagos bölcsessége Isten szemében balgaság csupán.

Ez a helyzet okozója számos bizottsági ülésen, ahol a gondos tanulmányozást követelő kérdések sekélyes meggondolásban részesülnek, így elhamarkodva hoznak nagyfontosságú döntéseket. Gyakran egyöntetűen kellene támogatni valamit, de a határozott helytelenítés teljesen megváltoztatja az ülésen uralkodó légkört. Ismételten elém tárták e következményeket.

Azért említem most ezeket, mert az Úr utasított, hogy így szóljak lelkész testvéreimhez: Mértéktelen evéssel alkalmatlanná teszitek magatokat, hogy tisztán lássátok a különbséget a szent és közönséges tűz között. A mér féktelenséggel azt is eláruljátok, hogy semmibe veszitek az Úr adta figyelmeztetéseket. Szava hozzátok ez: "Ki féli közületek az Urat? És ki hallgat az ő szolgája szavára? Ő, aki sötétségben jár és nincs fényesség néki, bízzék az Úrnak nevében és támaszkodjék Istenre! Íme ti mind, akik tüzet, gyújtottatok, fölövezvén magatokat tüzes nyilakkal, vettessetek tüzetek lángjába és a tüzes nyilakba, amelyeket meggyújtottatok! Kezemből jő ez rátok, fájdalomban fogtok feküdni."

Közeledjünk az Úrhoz, hogy őrizzen meg az evés-ivás minden mértéktelenségétől, minden szentségtelen érzéki szenvedélytől, minden gonoszságtól. Alázzuk meg magunkat Isten előtt. Vessünk el mindent, ami megrongálja testünket és lelkünket, hogy Isten félelmében tökéletesítsük jellemünk megszentelődését.

"Azért akár esztek, akár isztok, tegyetek mindent Isten dicsőségére." Mindenki próba és vizsga alatt áll. Sokan, noha drága világosságban részesültek, vissza akarnak fémi Egyiptom húsosfazekaihoz. Sok Isten tárháza tizedéből eltartott ember, bűnös kielégülésekkel mérgezi az erein áradó életadó áramlatot. Semmibe véve az Isten által az elmúlt huszonöt-harminc éven át nyújtott fényt és figyelmeztetéseket, némelyek továbbra is húsételekkel elégítik ki kívánságaikat.

Ne tegyük vizsgává a húsevést. Mégis vegyük figyelembe a húsevő hitvallók gyülekezeteinkre gyakorolt befolyását.

Mint Isten hírnökei, hordozzunk határozott bizonyságot a megromlott étvágy bűnös kielégítése ellen! Akik az örömüzenet szolgáinak vallják magukat a halandóknak valaha adott legkomolyabb üzenetet hirdetve, emésztőgödörré akarják tenni gyomrukat? Isten bőségesen gondoskodott gyümölcsről és gabonáról. Ezeket egészségesen el lehet készíteni, s helyes mennyiségben fogyasztani. Egyesek miért választják mégis a húsevést? Megbízhatunk-e az olyan lelkészekben, akik, ha húst szolgálnak föl, a többiekkel együtt fogyasztanak belőle?

A szülők, akik ismerik az igazságot az étvágy bűnös kielégüléséről, ne engedjék meg gyermekeiknek a túl sok evést, se a húsfogyasztást, vagy bármit, ami felizgatja az érzékiséget. Abból épül az ember, amit megevett. A húsfogyasztás erősíti az alantasabb tulajdonságokat. A szülők vessenek el mindent, ami veszélyezteti gyermekeik erkölcsi vagy testi egészségét. Ne tálaljanak föl húsételt. Ha megengedik, hogy gyermekik szabadon fogyasszák a húst, vajat és tojást, betegség lesz a biztos következmény, megrontva az értelem és test egészségét. Így legyöngítik, s gyakran el is pusztítják a lelkiséget.

Apák és anyák, vigyázzatok és imádkozzatok. Szigorúan őrizkedjetek mindennemű mértéktelenségtől. Tanítsátok gyermekeiteket az egészség megújulásának elveire. Isten haragja már kezdi meglátogatni az engedetlenség gyermekeit. Micsoda bűntények, gonoszságok, milyen bűnös gyakorlatok jönnek napvilágra! Népünk gyakoroljon nagy körültekintést, hogy megóvja gyermekeit a gonosz barátoktól.

Ha tudnánk, milyen utálatos gonoszságokat gyakorolnak, sok, magát kereszténynek valló családtag jobban aggódna a gyermekeiket körülvevő lelki légkörért, nem csak a nyilvános iskolákban, hanem a hetediknapi adventista iskolákban is. Ha a szombattartók gyermekeit nem tanítják gondosan sorról sorra, elvet elv után; ha nem tartják vissza a romlott gyerekekkel való barátkozástól, az a veszély fenyegeti őket, hogy romlottá válnak.

Ahhoz, hogy meg tisztuljanak, és tiszták maradjanak, a hetediknapi adventistáknak a Szentlélekkel kell bírni szívükben és családi körükben. Isten világosságban részesített, hogy mikor a thai Izrael megalázza magát ő előtte, s megtisztítja lelke templomát minden szennytől, az Úr meg fogja hallgatni betegekért falajánlott imáikat, s megáldja gyógyírjai betegségek elleni használatát. Mikor az ember hittel mindent megtesz a betegség legyőzésére, és az Isten által adott egyszerű gyógymódokat használja, igyekezete eredményes lesz. "Tiéd az egek és a föld is a tiéd, és a rajta levő lakók."

Ha Isten népe, miután oly sok fényben részesült, még mindig a rossz szokásokat melengeti, bűnösen kielégülve, és visszautasítva a jobbra változást, el fogják szenvedni a törvényszegés biztos következményeit. Ha eltökélték, hogy minden áron bűnösen kielégítik romlott étvágyukat, Isten nem tesz csodát csoda után, hogy megmentse őket. Fájdalomban fognak feküdni.

"Atyámfiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletünk lészen. mert mindnyájan sokkégen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. Íme a lovaknak szájába zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, és az ő egész testüket igazgatjuk. Íme a hajók is, noha mily nagyok, és erős szelektől hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól oda fordítattnak, ahová a kormányos szándéka akarja. Ezenképpen a nyelv is kicsiny tag és nagy dolgokkal hányatja magát. Íme csekély tűz mily nagy erdőt fölgyújt! A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba boríttatván a gyehennától. Mert minden természet, vadállatoké, madaraké, csúszómászóké és vízieké megszelídíthető és meg is szelídített az emberi természet által: de a nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti megy fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek. Ugyanabból a szájból jő ki áldás és átok. Atyámfiai, nem kellene ezeknek így lenni!"

Szorgalmasan megtartsátok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait. Akik áthágják az egészség törvényeit, azokat Isten helytelenítése fogja kétségkívül meglátogatni. Ó, mily sokban részesülnénk naponta a Szentlélekből, ha körültekintőn járnánk, megtagadnánk magunkat, s Krisztus jellemének kitűnőségeit gyakorolnánk!

S most, Izrael, mit kíván az Úr, a te Istened tetőled? Csak hogy féljed a te Uradat, Istenedet, járj minden ő utjaiban, és szeresd őt, és szolgáld az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből; tartsd meg az Úr parancsolatait és rendeléseit, melyeket parancsolok neked e napon, javadra.

Ellen G. White