Nashville-i Tevékenységünk

A nekem adott világosságból tudom, hogy az Úr használta Edson White-ot és W. O. Palmert, a déli lélekmentő munkára. Ezt a területet az igazságban hívők által bűnös módon elhagyottként mutatta meg az Úr. Isten népe nem végzi a munkát, melyet ott végeznie kell. Az Úr elfogadta ezt a két, sötétségből világosságra hozott lelket, és szívükbe ültette, hogy a déli mezőn fáradozzanak. A két munkás története sokat föltárt, amit most itt nem lehet elismételni. Az Úr megmutatta, hogy elfogadta E. White munkáját, s mikor veszedelmes helyzetben volt, több ízben megóvta életét. Kiárasztotta rá Lelkét, megnyitotta elölte az utat, s eredményeket adott neki.

A munka nashville-i megalapítása Isten rendje szerinti. Nashville-on és környékén több nagy főiskola épült a színesek művelődésére. A tekintélyes épületek nagy és jó munkát képviselnek, melyet a színesekért végeznek. Az Úr kedvezésben részesítette és megáldotta azokat, akik átadtak magukat e munkára. Isten rendje szerinti, hogy a hetednapi adventisták is belépjenek Nashville-re. Az Úr utasított, hogy Istenért emelt emlékműveket kell itt megalapozni, nem csupán benn a városban, hanem kissé távolabb is. Egészség-lélekmentést kell megalapozni itt, hisz ez az evangéliumi örömüzenet jobbja. A munkának azonban lassan kell mozdulnia, mert nincs elég pénz, hogy folytassák. A munkát nem, mint magán-, hanem mint egyházterületi vállalkozást kell végezni.

Szívünkön kell viselni a Nashville-on és környezetén felépülő munkát. Kórházat kell alapítanunk. Ha lehet, kész épületet biztosítsunk, ha megfelelőt lehet találni alkalmas helyen. Amilyen hamar csak lehetséges, tegyünk lépéseket a munka előbbre vitelére. Mikor megalapoztuk ezt a tevékenységet, nagy lesz a tekintélye a nép közt. Kérjük az Urat, nyisson utat a munka számára és vezessen bennünket fejlesztésénél. Olyan Istenünk van, aki hallja az imát, és felel is rá.

Ebben a munkában ne egy ember legyen a fő. Végezzétek az Úr félelmében. Az összes testvérnek legyen hangja a döntésnél.

Gondviselésével az Úr fog munkálkodni az értelmeken, mint a múltban, rávezetve embereket, hogy az ingatlanok alacsony árazásával kedvezzenek népünknek.

Hibák történtek ott a munkában, de akik nem vettek részt benne, ne adjanak hangot szívtelen bírálatoknak. Ha a testvérek a maguk hibáira és melléfogásaikra gondolnak, nem lesznek készek, hogy ők vessék az első követ.

Beruházásokat végeztek a nashville-i iskolában, melyeket talán jobb lett volna nem végezni, amíg jobb eredmények nem mutatkoznak. Az épületekre költött pénz egy részét jobb lett volna nyomdai beruházásra fordítani.

A pénzügyek intézését olyan valakire kellett volna bízni, akiknek nincs oly sok változatos felelőssége, mint amennyi Edson White-on nyugszik. A vezető férfiakkal tanácsban kell ülnie, hisz Isten választotta és fogadta el őt a déli tevékenységre. Neki viszont bölcs anyagi felelősre kellett volna bízni a pénzügyeket. Míg másoknak vezetőként kell állniuk munkaterületükön, neki ennek a szakosított munka vezetőjének kell lennie.

A vezetők legyenek alávetve egymásnak. A fontos kérdések eldöntésénél egy ember hangja se hallatsszék a többiek fölött.

Sok a mondanivalóm, de nem most, hogy miként végezzék itt a munkát. Nagyon kívánom, hogy Edson itt folytassa, amit az Úr mondott, hogy végezzen az ige szolgálatában. Ha átadja magát ennek, ha megalázza szívét, mint kisgyermek, ha mennyei Atyjára támaszkodik. Isten megáldja és megerősíti őt.

Egyesüljön testvéreivel, akik közül néhány eddig is vele munkálkodott. Butler vén a déli terület elnöke, és hiszem, hogy ez helyes is. A tisztségbe helyezettek végezzék kijelölt föladatukat. Alázatosan Istennel járva, tanulják meg, miként emeljék tökéletesre területüket. A munkások között legyen tökéletes egység. Tiszteljék és támogassák egymást. Mindegyik tartsa a másikat nálánál különbnek, mind szilárdan állva kötelessége őrhelyén.

Palmer testvér rengeteget dolgozott és kimerült. Nem viselheti továbbra az eddig hordozott felelősségeket. Tegye le terhei egy részét. Edsonnak ne legyen döntő a hangja a déli mezők pénzügyeiben, mert ez sokat jelent a dél számára. Ne toljátok félre Edsont és Palmer testvért, hanem adjatok melléjük bölcs és értelmes férfiakat.

Edson White-nak azt kell mondanom, hogy korlátozza munkáját arra, amihez a legjobban ért. Oly sok felelősséget hordoztál, hogy csaknem elfogyott szellemi és testi erőd. Ne kapkodj, mint eddig. Nem áldozhatod föl a szükséges pihenést és alvást, hogy előre erőltessed a munkát. Túl gyorsan koptatod magadat. Túlfeszített idegekkel, fájó fejjel, átdolgozott éjszakákkal csak gyöngül a testi és szellemi erőd - de lelkiséged is.

Az Úr azt akarja, hogy sima utat egyengess lábadnak, nehogy a sántát letérítsd az útról. Azt akarja, hogy Palmer testvérrel együtt teljes fegyverzettel álljatok, fölkészülve megszentelt tapasztalatokra, erős férfinak bizonyítva magatokat. Azt szeretné, hogy eredményesek legyetek munkátokban. Egyesek félremagyarázzák indítékaitokat, mint eddig is több ízben. Ezért mérsékelten és nagy óvatossággal lépjetek.

Próbák erős nyomása alatt voltatok. Ám Krisztus is hordozta, aminek hordozására titeket szólít. Ő a legnagyobb szegénység megaláztatásai közepette is gazdagítani tud benneteket. Úgy érezhetitek, hogy ok nélkül vádolnak benneteket. Nem ez volt a Mester mindennapos tapasztalata? Türelemmel viseljetek el mindent, ami ér. Az utolsó nagy napon, akik oly készek voltak ítélni, nagyon meglepődnek majd Krisztus jellemek felőli ítéletén. Az őszinte szívvel helyes elveket követők gazdag jutalomban részesülnek. Az Úr figyelmét mi sem kerüli el abból, amit valaha gondoltak, mondtak, vagy tettek. Ismeri az embereket, indítékaikat. Azért légy bátor általa.

A nashville-i munka követeli első figyelmünket. Kicsit meglepődtem. mikor hallottam, hogy a déli egyházterület ötszáz dollárt adott Graysville-nek, mikor Nashville-en volt égető a szükség. Mégis azt a világosságot nyertem, hogy ez helyes tépés. Kilgore testvér hittérítő területeket segített. Nem volt híján a nagylelkűségnek. S most, ha javakat küldtek Graysville-be, hogy szorult helyzetben segítsék az ottani munkát, senki se tegye ezt kérdésessé. Minden munkás teljék meg a segítőkészség nemes lelkületével, és a készséggel, hogy a legnagyobb szükség helyén használják az Úr pénzét. Graysville-en szükség volt arra az ötszáz dollárra, s mikor szilárdan megalapozzák ott a munkát, s eljön az ideje, hogy Nashville közelében iskolát és kórházat építsenek, bizalommal kérhettek segítséget Graysville-től.

Azért vagyunk a világon, hogy segítsük egymást. Krisztus munkájában nincs területi határ, s aki ilyet akar fölállítani, jobb, ha esedezik: "Uram, adj nekem új szívet." Mikor Krisztus értelme lesz bennük, látni fogják az Úr szőlőjének sok részét - még mindig megmunkálatlanul. Sohase fogják azt mondani, hogy "a közeli érdekeltségeknek van szüksége javainkra. Hiába kértek tőlünk".

Az Úr szolgái Krisztustól függnek hasznosságukért és eredményességükért. Ő olvas a szívükben, ismeri indítékaikat és szándékaikat, és fölszólítja őket, különüljenek el mindattól, ami akadályozhatná eredményességüket a jelen igazság hirdetésénél. Ezt kell a legelső föladattá tenni. Amint átadják magukat ennek, eredményesség fogja koronázni igyekezetüket. Isten angyalai fognak benyomást tenni a szívekre, és sokakat az igazság világosságára vezetnek.

"Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhivatástokhoz, mellyel elhívattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben. Igyekezvcn megtartani a lélek egységét a békességnek kötelékében. Egy a test és egy a Lélek, miképpen elhívatástoknak egy reménységében hívattatok is el; Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség; Egy az Isten és mindeneknek Atyja, aki mindenek felette van s mindenek által, és mindnyájatokban munkálkodik. Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint."

Tanuljuk meg múlt tapasztalatainkból, miként kerüljük el kudarcainkat Így esedezünk mennyei Atyánkhoz: 'Ne vígy minket a kísértésbe', majd gyakran nem őrizzük meg lábunkat, hogy kísértésbe siessen. `Tartsuk távol magunkat a kísértéstől, mely könnyen legyőz minket. Sikereinket magunkból hozzuk ki, a Krisztus kegyelme által. Gördítsünk el az útból a botlás kövét, mely magunknak és másoknak oly sok szomorúságot okoz.

Krisztus szavára hallgatva biztonságban vagyunk. Bármi legyen a hivatásunk, bármi a reményünk, hallgassunk őrá: "Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és úgy kövessen engem." Ezeknek engedelmeskedve, teljesen a Megváltótól függve, menjetek, mutassatok jó példát, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Viseljetek Krisztussal egyazon igát. Ez az örömüzenet egyetlen szolgasága. Naponta tanuljátok meg, miként valósíthatjátok meg elfogadhatón Krisztus utasítását. Éljetek méltón országa alattvalóihoz. Valósítsátok meg a szavakat: "Legyen meg a te akaratod a földön, miként a mennyben" - ez az életfeladatunk.