A Berrien Springs Iskolában

Kedves Magan és Sutherland testvér!

Magan testvér, nagyon elszomorított, mikor hallottam rosszullétedről és súlyos betegségedről. Hálákat adunk az Úrnak, hogy meghallgatja érted mondott sok esedezésünket.

Valószínűleg rövidesen találkozunk. Most egy heti meggyőződés után elhatároztam, hogy keletre utazom. Válsághoz érkeztem tapasztalatomban a régi elhatározás miatt, hogy nem távozom el hazulról. Ezért holnap elutazom New Yorkba, ha az az Úr akarata. S úgy tűnik, hogy az.

Meglepett, hogy szóbeszéd indult meg arról, hogy Salisbury testvér és testvérnő elhagyja a Berrien Springs iskolát. Az Úr ne látta volna előre, hogy mi lesz ezzel az iskolakérdéssel, mikor oly kegyelmesen utasított, hogy ne engedjétek fölbomlani a tanári kart?

Felvetődött a kérdés, hogy ha a testvérre és testvérnőre nincs különösebb szükség, s máshol szükség van rájuk, nem kellene elengedni őket? Megmondtam nekik, hogy a körülmények megváltoztathatják az eseteket, de a nekem adott világosság szerint hibát készülnek elkövetni a tervvel, hogy tanári karotok tagjai Európába hajóznak iskolai munkát folytatni.

Az Úr ugyanazt a tanári kart akarja itt látni, ha készek egész lényüket a munkába vinni, hittel és bátorsággal megragadva azt. Ha az Úrra támaszkodnak, ő lesz erejük és eredményességük. Viszont nekik előre kell haladni a fölfelé vezető úton, győzelmeket győzelemre vívva ki előrehaladásukban. Ne csüggedezzenek az ellentétes elméletek miatt. Nem kellett-e kezdettől fogva szembeszállnunk minden előre és fölfelé mozdulásnál?

Menjetek előre, testvérek, mondván: Nem fáradok el, és el nem lankadok. Magan testvér, szólj így Sutherland testvérhez: Szólj hittel, imádkozz hittel, és menj előre. Akik valaha is hitetlenségben jártak, előbbi tapasztalatukat és tudásukat botlás köveként fogják eléd vetni. De az írva van szavakkal vessződ van, melyet magaddal kell vinni.

Meríts erőt Istentől, remélve, imádkozva, hittel. Mindig légy jó illatú lelkedben. Beszélj nyájasan. Mikor látom, hogy némelyek oly bántón fejezik ki érzéseiket, annyira nem szeretem a lelki légkört, hogy úgy érzem, meg kell nyitnom az égre nyíló ablakot, s beengedni az Úrjelenlétének jóillatát, így űzve el a kellemetlen ködöt.

Ne siess hitetlen lelkületet tanúsítani. Zárd be a földre nyíló ablakot, majd zengd el Sion énekeit. Elengedhetetlen az Isten iránti teljes bizalom. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Mindez ideig kétségkívül megsegített az Úr. Bárha túlterhelt szolgája lesújtott lett, az Úr az ő nagy irgalmasságával megóvta életét. Örvendezzetek hát az Úrban mindenkor. Ismét mondom, higgy és örvendezzél.

Sok a tennivaló; most nevelnetek, nevelnetek, nevelnetek kell. Senki se fosszon meg a szükséges eszközöktől. Van-e nyomdaberendezésetek? Erre föltétlen szükségetek van. Hisz ti akarjátok majd elvégezni a nyomtatnivalótok java részét, könyveket és más kiadványokat készítve s nyomdai föladatokat adva a tanulóknak, tanítva őket az effajta munka legfőbb részeire.

Azon kívül a legkitűnőbb, s legtapasztaltabb könyvelőre is szükség van. Tegyétek rendes tantárggyá a könyvelést.

Hangművelést is tanítsatok. Ne vegyétek ezt félvállról, mert ha hibás a kifejezésmód, az elnyert tudás keveset fog érni. A hang művelése igen fontos, hogy szépséget és méltóságot kölcsönözzön az igazság hirdetésének.

A hang helyes beszédre használását megtanulva, sok gyönge tüdejű életét mentheti meg. A tanuló álljon egyenesen, vállát hátrahúzva. A lányok különösen műveljék hangjukat.

Minden olvasásgyakorlatnál, követeljétek meg a szavak érthető, világos, pontos kiejtését a legutolsó szótagig. Tanítsátok meg a tanulókat, hogy a mondat végén ne hagyják elhalkulni hangjukat. Követeljétek meg a teljes, érthető beszédhangot a beszéd legvégéig, az utolsó szótagig.

Sokan olyan hanyagul használják beszélő szervüket, hogy alig lehet beszélő szerveknek nevezni. Ha megengedjük, hogy hibásan szóljanak, tüdőbajban fognak meghalni. Az igénybevétel hiánya miatt a tüdő föladja egészséges működését. A lélegzésnél nem szívják tele magukat tiszta, életadó levegővel, hogy táplálja a tüdőt, így a tüdő elsatnyul.

Tanítsatok a lassú beszédre. Ne engedjetek semmi hadaró fölolvasást vagy kapkodó szónoklatot. Tanítsátok a tanulókat, hogy beszívják az Istenadta, életadó levegőt, majd kilehelés közben világosan, érthetőn ejtsék ki a szavukat. Ezzel fölhasználják a levegő életadó tulajdonságait.

Sose hagyd helyesbítés nélkül a nem tiszta kiejtést. A beszéd legyen a lehető legtökéletesebb. Ennél kevesebbet ne fogadjatok el. A hang művelésével nagyszerű munkát végeztek el, nemcsak a lélegzés mikéntjét sajátítva el, beszívva a tiszta, élet-adó levegőt, s kilehelés közben hangos, világos kiejtést érve el, hanem az élet megóvását is.

Beszéd közben nem szabad erőltetni a torkot vagy tüdőt. A has az erős gép, ahonnét a beszélőszerv az erőt nyeri - tökéletes erőnlétben, és kifejezőkészségben tartja ezeket. Takarékoskodni kell az idegerővel, hogy a hangot tökéletesíteni lehessen, így képesíteni a szólót, hogy úgy beszéljen, hogy az igazság mit se veszítsen erejéből és szépségéből zavaros előadása miatt.

A hang kérdése különleges figyelmet igényel. Segítsen az Úr titeket, mint tanítókat, fölismerni, milyen fontos ez az igazság hirdetéséhez. A szólónak tudnia kell, miként használja hangját olymódon, hogy helyesen képviselje a jelen igazság csodálatos tárgyát. Ha az értelem és az akarat eltökélten haladni akar, akkor javulás köszönt be a Szentírás fejtegetése terén.

Törekedjetek a legkitűnőbb munkásokat nevelni, akik az örömüzenet tanítói és szolgáiként munkásokat tudnak majd tanítani, nevelni. Azt gondolom, hogy az első félévben, ha lehet, hívjátok meg Prescott vént tanári karotokba. Ez az első félév legyen sikeres. Az Úr azt akarja, hogy Prescott testvér sokat tanuljon a tanítás terén. Tanításról alkotott eszméinek változnia kell. Hálákat adunk az Úrnak, hogy megadta neki az oly igen szükséges világosságot tanulók számára, akik tanítóként fognak kikerülni.

White 186 Spalding A tanítóknak nem kell ugyanazt a régi módszert követni. Iskoláink hasonlítsanak inkább a prófétaiskolákra.

Legyetek bátorsággal az Úrban. Ne szóljatok hitetlenséget. Ne a sötét oldalt nézzétek. Az Úr munkát tartogat számotokra. Több hitre, több reménységre van szükségetek. Bízzátok lelketeket Istenre, mint hű teremtőre.

Ha egy időre Magan testvér Nashville-re, Los Angelesbe vagy St. Helenára menne, áldás lenne számára a változás. Egy időre gondosan és gyöngéden kell őt ápolni, s oda vinni, ahol a gondolatai legjobban nyugodnak.

Ne engedjétek, hogy a Salisbury házaspár eltávozzék tőletek. Tartsátok vissza őket, amíg azt nem tudjátok, hogy kötetességük eltávozni.

Ellen G. White