Orvos-misszionáriusi munka

Elsőrendű fontosságú hivatás

Földi szolgálata során Jézus több időt szentelt a betegek meggyógyításának, mint a prédikálásnak. (The Ministry of Healing, 19.)

Az orvos-misszionáriusi munka számos ajtót nyit majd meg az igazi reformátor előtt. (Testimonies, VII, 62.)

Az igazi orvos-misszionáriusi szolgálat a gyakorlatba átvitt evangélium. (Testimonies, VIII, 168.)

Az orvos-misszionáriusi munka az evangélium úttörője. A menny szolgálatában és az orvos-misszionáriusi munkában prédikáljuk és gyakoroljuk az evangéliumot. (The Ministry of Healing, 144.)

A világ Üdvözítője több időt és munkát szentelt a betegségeiktől sújtott emberek meggyógyításának, mint a prédikálásnak. Utolsó rendelkezése apostolainak, földi képviselőinek az volt, hogy helyezzék kezüket a betegekre, hogy meggyógyulhassanak. Amikor a Mester eljön, azokat fogja megdicsérni, akik meglátogatták a betegeket és enyhítették a lesújtottak ínségét. (Testimonies, IV, 225.)

Isten elgondolása szerint az orvos-misszionáriusi munkának kell előkészítenie az utat az erre az időre szóló üdvözítő igazság bemutatása – a harmadik angyal üzenetének hirdetése – előtt. Ha ezen elgondolást valóra váltjuk, az üzenet nem homályosul el, és előrehaladását semmi nem gátolja. (Testimonies, VI, 293.)

Először pótoljátok ki a nélkülözők szükségleteit, enyhítsétek fizikai hiányaikat és szenvedésüket, és akkor szabad utat találtok a szívükhez, amelybe elvethetitek az erény és a vallás magvait. (Testimonies, IV, 227.)

Semmi nem ajándékoz meg akkora lelki erővel, a buzgóság és az érzületbeli mélység oly mértékű növekedésével, mint, ha meglátogatjuk és megvigasztaljuk a betegeket és az elcsüggedteket, segítve őket abban, hogy meglássák a fényt és hitükkel Jézuson csüngjenek. (Testimonies, IV, 75–76.)

Az isteni példakép

Krisztus, a nagy orvos-misszionárius a mi példaképünk… Meggyógyította a betegeket és prédikálta az evangéliumot. Szolgálatában a gyógyítás és a tanítás szorosan összekapcsolódott egymással. Ma sem választhatók szét ezek egymástól. (Testimonies, IX, 170–171.)

Krisztus szolgáinak követniük kell az ő példáját. Városról városra járva vigasztalta meg a szenvedőket és gyógyította a betegeket. Ekkor elébük tette az ő országának nagyszerű igazságait. Ez az ő követőinek munkája. (Christ’s Object Lessons, 233–234.)

Jézus példáját kell követniük azoknak, akik az ő gyermekeiknek vallják magukat. Enyhítsétek embertársaitok testi szükségleteit, és hálájuk le fogja bontani a válaszfalakat, aminek köszönhetően utat találhattok a szívükhöz. A kérdést kellő komolysággal mérlegeljétek. (Testimonies, IX, 127.)

Kiváltképpen az orvos-misszionáriusoknak kell lelkületben, beszédben és jellemben kinyilvánítaniuk, hogy Krisztus Jézust, az orvos-misszionáriusi munka isteni mintaképét követik. (Testimonies, VII, 127.)

Egyesülni az evangélium szolgálatával

Az evangéliumi és az orvos-misszionáriusi szolgálatnak kart karba öltve kell előrehaladnia. Az evangéliumot össze kell kötni a valódi egészségügyi reform elveivel. A kereszténységet be kell emelni a gyakorlati életbe. Komoly és alapos megújító munka vár elvégzésre... A nép elé kell tárnunk az egészségügyi reform elveit, megtéve mindent, ami erőnkből telik annak érdekében, hogy késztessünk férfiakat és nőket ezen elvek szükségességének megértésére, illetve azok gyakorlására. (Testimonies, VI, 379.)

Az isteni terv szerint úgy kell munkálkodnunk, ahogy a tanítványok. A testi gyógyítás összekapcsolódik az evangéliumi megbízatással. Az evangélium munkájában a gyógyítást és a tanítást soha nem választhatjuk el egymástól. (The Ministry of Healing, 141.)

Az orvos-misszionáriusi munka és az evangélium szolgálata azok a csatornák, amelyeken keresztül Isten az ő jóságának folyamatos utánpótlását kívánja kiárasztani. Ezek, akár az élet folyója áradnak ki az ő gyülekezetére. (Bible Echo, 1901. augusztus 12.)

Lelkészeink, akik az Ige prédikálásában tapasztalatra tettek szert, tanulják meg, hogyan nyújthatnak egyszerű gyógymódokat, majd pedig munkálkodjanak okosan orvos-misszionárius evangelizátorként. (Testimonies, IX, 172.)

A könyvevangélista helyről helyre járva sok olyan emberre fog akadni, aki beteg. Rendelkeznie kell a betegségek okát feltárni képes gyakorlati ismerettel, és értenie kell ahhoz, hogyan nyújthat egyszerű gyógymódokat, amikkel enyhítheti a szenvedést. Azonkívül imádkozzon hitben, egyszerű szavakkal a betegekért, elvezetve őket a nagy Orvoshoz. Ha így jár és munkálkodik Istennel, szolgáló angyalok állnak majd mellette, utat mutatva neki a szívekhez. Milyen széles munkamező tárul fel a hűséges, odaszentelt könyvmunkási erőfeszítések előtt, s micsoda áldást fog nyerni e feladat serény elvégzése révén! (Southern Watchman, 1902. november 20.)

Valamennyi evangéliumi munkásnak éreznie kell, hogy az egészséges életmód alapelveivel kapcsolatos útmutatások nyújtása kijelölt feladatának a részét képezi. E szolgálatban hatalmas hiány mutatkozik, és a világ nyitott erre. (The Ministry of Healing, 147.)

Az üzenet jobb keze

A mennytől újra és újra azt az iránymutatást vettem, hogy az orvos-misszionáriusi munka ugyanolyan kapcsolatban áll a harmadik angyal üzenetével, mint amilyenben a kar vagy a kéz van a testtel. Az isteni Vezető irányításával egyesült erővel kell munkálkodniuk a Krisztus eljövetele előtti útkészítésben. Az igazság testének jobb keze legyen mindig tevékeny, munkálkodjon szüntelenül, és Isten meg fogja erősíteni. De nem ebből áll az egész test. Ugyanakkor a test sem mondja a karnak: „Nincs rád szükségem.” A testnek szüksége van karra, mégpedig, hogy tevékeny, előrehaladó munkára legyen képes. Mindkettőnek megvan a maga kijelölt feladatköre, és mindegyik nagy veszteséget fog szenvedni, ha a másiktól függetlenül tevékenykedik. (Testimonies, VI, 288.)

Orvos-misszionáriusi munkát kell folytatnunk... Úgy kell annak viszonyulnia Isten művéhez, mint a kéznek a testhez. (Testimonies, VIII, 160.)

Isteni együttmunkálkodás

Krisztus átérzi minden szenvedő bánatát. Mikor a gonosz lelkek gyötörnek egy emberi testet, ő is érzi az átkot. Mikor láz égeti az élet áramát, Jézus is érzi a kínszenvedést, a haláltusát. Az Üdvözítő ma is éppen úgy készen áll a betegek meggyógyítására, ahogy akkor, amikor személyesen itt járt a Földön. A Mester szolgái az ő képviselői, munkálkodásának eszközei. Krisztus általuk kívánja gyakorolni gyógyító hatalmát. (The Desire of Ages, 823–824.)

Isten úgy gondolta el, hogy a betegek, a szerencsétlenek és a gonosz lelkek által megszállottak szolgáin keresztül hallják meg az ő szavát. Emberi eszközei által olyan vigasztaló akar lenni, amilyet a világ nem ismer. (The Ministry of Healing, 106.)

Krisztus együttmunkálkodik azokkal, akik részt vesznek az orvos- misszionáriusi munkában. (Testimonies, VII, 51.)

Az Úr általuk fejtette ki munkáját. Bárhová mentek, betegek gyógyultak meg, a szegényeknek pedig az evangéliumot prédikálták. (The Acts of the Apostles, 106.)

Krisztus nincs immár személyesen itt e Földön, hogy elmenjen a városokba és a falvakba, betegeket gyógyítva; viszont ránk bízta annak az általa elkezdett orvos-misszionáriusi munkának a folytatását. (Testimonies, IX, 168.)

Valamennyi gyülekezet munkája

Van egy üzenet az egészségügyi reformra vonatkozóan, amit minden gyülekezetben képviselni kell. (Testimonies, VI, 370.)

Az orvos-misszionáriusi munkának országunk valamennyi gyülekezetében helyet kell kapnia. (Testimonies, VI, 289.)

Elérkeztünk ahhoz az időhöz, amikor a gyülekezet valamennyi tagjának meg kell ragadnia az orvos-misszionáriusi munkát. (Testimonies, VII, 62.)

Az egészségügyi reform az Úr eszköze a világban tapasztalható szenvedés enyhítésére és az ő gyülekezetének megtisztítására. Tanítsátok meg az embereket arra, hogy Isten segítő kezeként járjanak, együttműködve a legfőbb Munkással a testi és lelki egészség helyreállításában. Ez a munka a menny jóváhagyását bírja, és kaput fog nyitni más drága igazságok megismerésére. Mindenkinek van alkalma munkálkodni, akik értelemmel be akarnak állni ebbe a szolgálatba. (Testimonies, IX, 112–113.)

Viharos idők előtt állunk, de a hitetlenségnek vagy a csüggedésnek egyetlen szava se hagyja el ajkunkat. Emlékezzünk arra, hogy az általunk hordozott üzenet a bűnbeteg lelkekkel teli világnak szól. (Special Testimonies, B, VIII, 24.)

Ez a munka ha megfelelő irányítást kap, sok olyan szerencsétlen lelket fog megmenteni, akiket a gyülekezetek elhanyagoltak. Sokan a más hitűek közül sóvárognak az után a valódi segítség után, amelyet a keresztények lelkére kötöttek. Ha Isten népe őszinte érdeklődést tanúsítana felebarátjaik iránt, sokakat érnének el az erre az időre szóló különleges igazságokkal. Semmi nem ad, egyáltalán semmi nem kölcsönöz olyan maradandó jelleget a munkának, mint amikor segítséget nyújtunk az embereknek ott, ahol éppen vannak. Ezrek örvendezhetnének ma az üzenetben, ha azok, akik vallják, hogy szeretik az Urat és megtartják az ő parancsolatait, úgy munkálkodnának, ahogy Krisztus is cselekedett. Amikor az orvos-misszionáriusi munka ilyképpen megnyer férfiakat és nőket Jézus és az ő igazságának üdvözítő ismeretére, nyugodtan fektethetünk abba pénzt és buzgó fáradozást, mert ennek tartós gyümölcse lesz. (Testimonies, VI, 280.)

Bizonyítsa hát népünk, hogy eleven érdeklődéssel fordulnak az orvos-misszionáriusi munka felé. Készüljenek fel, hogy hasznossá tehessék magukat azon könyvek tanulmányozása által, amiket e tárgyban írtak az okulásunkra. E kiadványok sokkal több figyelmet és megbecsülést érdemelnek, mint amennyiben eddig részesítettük azokat. Sok írás, melyek megismerése mindenki számára hasznos lehet, kifejezetten az egészségügyi elvek tanítását szolgálta. Akik tanulmányozzák és gyakorolják ezeket az elveket, nagy áldást nyernek, mind testileg, mind lelkileg. Az egészség alapelveinek megértése oltalom lesz sok olyan gonosz dologgal szemben, amik ma egyre csak növekednek. (Testimonies, VII, 63.)

Azt az iránymutatást vettem a mennytől, hogy az orvos-misszionáriusi munka a romlás legmélyén meg fog találni olyan embereket, akik noha átadták magukat a mértéktelen, romlott szokásoknak, látva ezen alkalmas fáradozást, engedelmeskedni fognak. Szilárd, türelmes, buzgó igyekezetre lesz majd szükség a felemelésük érdekében. Saját magukat nem tudják helyrehozni. Hallják ugyan Krisztus hívását, ám fülük túl tompa ahhoz, hogy felfogják annak jelentését; szemük túlságosan megkövéredett ahhoz, hogy meglássanak bármi jót abból, amit nekik készítettek. Holtak a vétkeikben és a bűneikben. De még ők sincsenek kizárva a menyegzői lakomáról. El fogják fogadni a meghívást: „Jöjj!” Noha méltatlanoknak érzik magukat, az Úr így szól: „Kényszeríts mindenkit bejönni.” Szeretettel és jósággal gyakoroljatok rájuk helyes befolyást. (Testimonies, VI, 279–280.)

Akik beállnak a műnek ebbe az ágába [a kiadványterjesztésbe], felkészülten kell elindulniuk és végezniük az orvos-misszionáriusi munkát. Segítenünk kell a betegeket és a szenvedőket. Sokan azok közül, akikért a könyörületességnek e munkája folyik, hallani fogják és elfogadják az életnek beszédét. (Testimonies, IX, 34.)

Ki készül arra, hogy hozzáértően kezdje el az orvos-misszionáriusi szolgálatot? Minden egyes munkásnak hozzáértőnek és hatékonynak kell lennie. Ily módon majd magasrendűen és tágan megragadva lesznek képesek bemutatni az igazságot, amint az Jézusban van. (Testimonies, VII, 70.)

Az Úr műve csak haladjon előre. Az orvos-misszionáriusi és a nevelői munka csak folytatódjon. Bizonyos vagyok abban, hogy ez a mi nagy hiányosságunk: a buzgó, odaadó, értelmes és rátermett munkások. (Testimonies, IX, 168–169.)

Vigyék be az egészségügyi reform élő alapelveit a nagyvárosokba, amelyek legnagyobbrészt tudatlanok ezen elvek felől. (Testimonies, IX, 118.)

Azt az utasítást vettem a mennytől, hogy mondjam meg az egészségügyi reformra nevelőknek: haladjatok tovább. A világnak szüksége van a legcsekélyebb befolyásra is, amit az erkölcsi nyomorúság folyamának visszaszorítása érdekében gyakorolni tudtok. Akik a harmadik angyal üzenetét tanítják, álljanak be igazán a lobogó alá. (Testimonies, IX, 113.)

Az orvosi munka kiterjesztésének terve

Az Úr azon egészségügyi intézményeinknek, amelyek munkája már széles körben elfogadott, alkalmat fog nyújtani, hogy együttmunkálkodjanak vele újonnan létrehozott alapítások megsegítésében. Minden újabb intézményt úgy kell tekintenünk, mint egy segítő nővért a harmadik angyali üzenet hirdetésének nagyszerű munkájában. Isten alkalmat adott egészségügyi intézményeinknek egy olyan munka működtetésére, amely olyan lesz, mint egy élettől duzzadó kő, miközben egy láthatatlan kéz görgeti és az egyre csak nő. Induljon hát mozgásba e titokzatos kő. (Testimonies, VII, 59.)

Intézményesült munka

Az egészség szempontjait szem előtt tartó éttermeket és kezelőszobákat kell létrehozni. Az e téren kifejtett erőfeszítéseinknek magukban kell foglalniuk a nagy tengerparti üdülőhelyeket is. Ahogy Keresztelő János hangja felcsendült a pusztában: „Készítsétek az Úrnak útját!”, úgy kell az Úr hírnökeitől kizendülő hangnak felhangzania a nagy turistaközpontokban és a tengerparti üdülőhelyeken is. (Testimonies, VII, 55–56.)

Azt a világosságot kaptam, hogy sok városban hasznos lenne egy étterem és egy kezelőszoba alapítását összekötni. A kettő együttmunkálkodhat a helyes elvek felmutatásában. Ezeket helyenként tanácsos összekapcsolni a betegek elhelyezésére szolgáló kórtermek létrehozásával. Ezek az országban működő egészségügyi intézmények mellékágaiként funkcionálnak. (Testimonies, VII, 60.)

Az Úrnak üzenete van városainknak, és ezt hirdetnünk kell a tábori összejöveteleinken, miképpen más nyilvános alkalmakon és a kiadványaink révén is. Ezek mellett az egészség szempontjait szem előtt tartó éttermeket kell alapítanunk a városokban, és általuk a mértékletesség üzenetét kell hirdetnünk. Úgy kell szerveznünk, hogy éttermeinkhez kapcsolódóan alkalmakat tartsunk. Amikor csak lehet, gondoskodjunk egy teremről, ahol a keresztény egészségügy és mértékletesség témakörében tartott előadásokra hívhatjuk meg a vendégeket. Itt az egészséges ételek elkészítéséből, de más fontos témákban is oktatásban részesülhetnek. (Testimonies, VII, 115.)

Azokat, akik eljönnek éttermeinkbe, el kell látnunk olvasnivalókkal. Fel kell hívnunk figyelmüket a mértékletességgel és az étrendi reformmal kapcsolatos könyveinkre, és a Jézus Krisztus tanításait tartalmazó kis röpiratokból is kapniuk kell. Az olvasmányokról való gondoskodás terhében egész népünknek osztoznia kell. Mindenkinek, aki eljön, kell kapnia valami olvasnivalót. Lehet, hogy sokan át sem futják a traktátust, de egyik-másik azok kezében, akiknek adjuk, a világosság felé mutathat utat. Elolvassák, áttanulmányozzák, majd továbbadják őket másoknak. (Testimonies, VII, 116.)

Útmutatást kaptam arra nézve, hogy az egyik legfőbb oka annak, hogy miért kell az egészség szempontjait szem előtt tartó éttermeket és kezelőszobákat létrehozni a nagyvárosokban, az az, hogy ilyen módon vezető emberek figyelme irányul a harmadik angyal üzenetére. Mivelhogy felfigyelnek arra, hogy ezeket az éttermeket minden tekintetben más módon vezetik ahhoz képest, ahogy általában az éttermeket szokás, az intelligens emberek tudakozódni kezdenek az üzleti módszerekben levő különbség okai felől, és kutatni fogják majd azokat az elveket, amelyek bennünket arra késztetnek, hogy jobb minőségű ételeket szolgáljunk fel. Így jutnak el az erre az időre szóló üzenet ismeretére. (Testimonies, VII, 122–123.)

Főzőtanfolyamok

Utasítást kaptam arra nézve, hogy ösztökéljek főzőtanfolyamok tartására minden olyan helyen, ahol orvos-misszionáriusi munka folyik. Minden létező mozgatóerővel kecsegtetni kell az embereket, amivel ösztökélhetjük őket a változtatásra. Áradjon rájuk a lehető legtöbb világosság. Tanítsátok arra őket, hogy amennyire csak tudnak, fejlődjenek az ételek elkészítésben, és bátorítsd őket arra, hogy osszák meg a tanultakat másokkal is. (Gospel Workers, 362–363.)

Főzőtanfolyamokat kell tartanunk. Az embereket meg kell tanítanunk arra, hogyan készítsenek egészséges ételeket. Mutassuk meg nekik, hogy meg kell szabadulniuk az egészségtelen eledelektől. Ámde soha nem támogathatjuk a koplalást. Lehetséges egészséges, tápláló étrendet követnünk a tea, a kávé és a húsétel élvezete nélkül is. Hallatlan fontosságú az a szolgálat, amelynek során megtanítjuk az embereket arra, hogyan élhetnek olyan táplálékon, ami egyszersmind egészséges és étvágygerjesztő is.

Időszerű üzenet

Nem tudom elég erőteljesen serkenteni gyülekezeti tagjainkat, mindenkit, aki igazi misszionárius, mindenkit, aki hisz a harmadik angyal üzenetében, mindenkit, aki megtartóztatja lábait szombatnapon, hogy fontolja meg Ésaiás 58. fejezetének üzenetét. A jótékonyság munkáját, amit ez a rész megparancsol, várja el Isten a népétől e mostani időben is. Olyan munka ez, amit ő maga jelölt ki. Nem hagyott kétségben afelől, hol alkalmazandó az üzenet, miként annak jelzett beteljesedésének idejét tekintve sem, ugyanis így olvassuk: „Megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak.”

Isten emlékművét, a hetedik napi szombatot, a világ teremtése művének jelét eltávolította a bűn embere. Az Úr a népére bízta azt a különleges munkát, hogy állítsa helyre az ő törvényén ejtett repedést; és minél közelebb a vég, annál sürgetőbb e munka. Mindenki, aki szereti Istent, meg fogja mutatni, hogy az ő jelét viseli, megtartva a parancsolatokat. Ők az ösvények megújítói, hogy ott lakhassanak... Az igazi orvos-misszionáriusi munka elválaszthatatlanul egybe van kötve a menny parancsolatainak megtartásával, amelyek között a szombat külön ki van emelve, tekintve, hogy az a Teremtő munkájának nagyszerű emlékműve. Megtartása össze van kötve Isten erkölcsi képmásának helyreállításával az emberben. Ez az a szolgálat, amit a Mindenható népének tovább kell folytatnia e mostani időben. Ha helyesen teljesítjük ezt a szolgálatot, gazdag áldásokat hoz majd a gyülekezetnek. (Testimonies, VI, 265–266.)