19. fejezet

Tanítsátok a lelki tisztaság alapelveit! — Keresztény anyák! Esedezzetek azért, hogy felfoghassátok a rajtatok nyugvó felelősséget. Tanítsátok gyermekeiteket már a bölcsőtől, hogy gyakoroljanak önmegtagadást és önuralmat! Úgy neveljétek őket, hogy egészséges testfelépítésűek és jó erkölcsűek legyenek! Véssétek zsenge elméikbe az igazságot, és értessétek meg velük: Isten nem azt akarja, hogy pusztán pillanatnyi örömeinkért éljünk, hanem legvégső javunkért. Ezek a leckék olyanok lesznek számukra, mint a termékeny talajba vetett magok, amelyek gyümölcsöt teremnek és boldogságot hoznak.

Hogy megóvják gyermekeiket a rossz befolyástól, a szülőknek oktatniuk kell őket a lelki tisztaság elveire. Azoknak a gyermekeknek, akik már az otthonban megszokták az önuralmat és engedelmességet, nem lesz sok problémájuk az iskolai életben sem, és sok olyan kísértéstől menekülnek meg, amelyek a fiatalokat körülveszik. A szülők tanítsák gyermekeiket arra, hogy mindenhol és minden körülmények között legyenek hűségesek Istenhez. Befolyásukkal jellemük erősödését szolgálják. Ilyen nevelés mellett a gyerekek az iskolában sem a nyugtalanság és örökös aggodalmak okozói lesznek, hanem tanáraik támogatói, tanulótársaik számára pedig buzdítás és jó példa.

Szakadatlan éberség — A szülőknek és nevelőknek szívüket és életüket tisztán kell tartaniuk, ha azt akarják, hogy gyermekeik tiszták legyenek. Meg kell adniuk a szükséges oktatást, és állandóan figyelniük kell gyermekeikre. Mindennap új gondolatok ébrednek a fiatalok fejében, és új hatások érik szívüket. Társas kapcsolataik alakítását, olvasmányaikat, dédelgetett szokásaikat mind felügyelet alatt kell tartani.

A tiszta és vonzó otthon hatása — Az otthon legyen mindig tiszta és szép. Ha piszkos, elhanyagolt sarkok vannak a házban, akkor a szívben is ilyen tisztátalan zugok képződnek. Anyák! Ti vagytok gyermekeitek nevelői! Sokat tehettek értük, ha a tiszta gondolatokat korán lelkükbe vésitek azáltal, hogy szobáikat tisztán, ízlésesen és vonzóan rendezitek be.

A társas kapcsolatok felügyelete — Ha a szülők arra vágynak, hogy gyermekeik tiszta szívűek legyenek, akkor olyan tiszta környezetet és jó befolyást kell biztosítaniuk számukra, amit Isten is helyeselhet.

Mekkora gonddal kell a szülőknek óvniuk gyermekeiket a gondatlan, könnyelmű, erkölcsileg romboló szokásoktól! Apák és Anyák! Felfogjátok-e a jelentőségét a rátok háruló óriási felelősségnek?! Engeditek-e, hogy gyermekeitek kapcsolatba kerüljenek olyan gyerekekkel, akikről nem tudjátok, milyen nevelést kaptak? Ne hagyjátok őket magukra más gyermekekkel! Különleges gonddal ügyeljetek rájuk! Minden esetben tudjatok róla, hol vannak és mit csinálnak. Szívük tiszta-e minden szokásukat illetően? Megtanítottátok-e nekik az erkölcsi tisztaság elveit? Ha eddig elhanyagoltátok, hogy „pontról pontra, szabályról szabályra, itt egy kicsit, ott egy kicsit” tanítsátok őket a helyes elvekre, úgy ezután ne hagyjatok elmúlni egyetlen napot sem, hanem eddigi mulasztásotokat azonnal beismerve, mondjátok meg nekik, hogy mostantól szándékotok végezni az Istentől számotokra kijelölt munkát. Kérdezzétek meg őket, együttműködnek-e veletek a reform megvalósításában?

Lehet, hogy a szomszédok átengedik gyermekeiket hozzátok, hogy az estét és az éjszakát ott töltsék a ti gyermekeitekkel. Ez próba és lehetőség számotokra, mert vagy vállaljátok annak kockázatát, hogy szomszédaitok megsértődnek, amiért hazakülditek gyermekeiket, vagy hagyjátok, hogy ott maradjanak - és ezzel saját gyermekeiteket teszitek ki annak, hogy olyan ismereteket szerezzenek, amelynek következménye élethosszig tartó átok lehet számukra. Hogy megóvjam gyermekeimet a romlottságtól, soha nem engedtem őket más fiúkkal közös szobában, vagy egy ágyban aludni. Ha a helyzet úgy követelte, utazás közben inkább egy szűkös kis ágyat csináltunk számukra a padlón, mint hogy másokkal közösen feküdjenek. Megpróbáltam távol tartani őket a durva, nyers fiúk társaságától. Feltártam előttük az indítékaimat, és arra ösztökéltem őket, hogy otthon foglalják le magukat, és ebben találjanak örömet és boldogságot. Kezeiket és elméjüket lefoglalva, sem kedvük, sem idejük nem volt, hogy az utcán játszva a többi fiútól rájuk ragadjon az „utca nevelése”.

Gátat emelni az érzékiség ellen — Akikre Isten tulajdonait, a gyermekeket bízták - kiknek testét és lelkét az Ő képmására kell formálniuk -, emeljenek gátat az érzéki befolyásokkal szemben, amelyek ezrek és ezrek testi és erkölcsi épségét teszik tönkre. Ha korunk bűncselekményeinek nagy részét a valódi okokra vezetnék vissza, akkor megmutatkozna, hogy az apák és anyák tudatlanságának köszönhető minden, akik sajnos közömbösek e kérdést illetően. Sokszor maga az egészség és az élet az áldozata ennek a szánalmas tudatlanságnak.

Szülők! Ha elmulasztjátok megadni gyermekeiteknek a nevelést, amit Isten kötelességként bízott rátok, akkor a következményért vállalnotok kell majd a felelősséget Őelőtte! Ezek a következmények nem csupán gyermekeiteket érintik. Miként a mezőn hagyott egyetlen bogáncskóró felnövekedve a saját fajtáját szaporítja, úgy a bűnök is, amelyek a ti hanyagságotok eredményei, burjánzanak majd, és rombolnak mindenkit, aki csak befolyásuk körébe kerül.

A lelki tisztaság példaképeivel töltsétek meg a gondolatokat! — A keresztény ember élete állandó önmegtagadás és önuralom, s a gyermekeket is tanítsátok erre már csecsemőkoruktól kezdve. Oktassátok őket a mértékletességre, s arra, hogy gondolataik, szívük és cselekedeteik mindig tiszták legyenek! Mondjátok meg nekik, hogy ők Isten tulajdonai, mert áron vétettek meg, az Úr Jézus drága vérén.

Ha korai éveikben a gyermekek elméje az igazság szép példáival, tisztasággal és jósággal töltekezik, vágy ébred bennük a tiszta és emelkedett dolgok iránt, s fantáziájuk nem válik romlottá és szennyessé. Ha ellenben a szülők gondolatai mindig sekélyes dolgokkal foglalkoznak, ha beszélgetéseikben mindig a kifogásolható jellemhibáknál időznek, ha szokásukká válik, hogy mint mások, panaszkodva beszélnek, akkor a kicsinyek is tanulnak szavaikból, megjegyzik a hitvány kifejezéseket, és követni fogják a káros példát. A gonosz hatás mint a lepra tapad hozzájuk későbbi éveikben.

Az istenfélő, gondos anya által kisgyermekkorban elvetett mag a becsületesség virágzó és gyümölcstermő fájává növekszik, az istenfélő apa által adott elvek és példák tanításai pedig, mint József esetében, később bőséges termést hoznak.