82. fejezet

Sátán rendezi seregeit — Felkészültünk-e egyénenként az előttünk álló félelmetes összecsapásra? Készülünk-e családunkkal együtt, hogy megértsük Ellenségünk helyzetét és harci módszereit? Gyermekeink hozzászoknak-e, hogy helyes döntéseket hozzanak, és amikor a próba jön, szilárdan kitartsanak minden elvükben és feladatukban? Imádkozom, hogy mindannyian észrevegyük és megértsük az idők jeleit, hogy gyermekeinkkel együtt felkészüljünk, s a próba idején Isten legyen a menedékünk és védelmezőnk.

Minden perc drága — A bűnök eláradása csaknem a tetőfokára hágott. Zűrzavar tölti be az egész világot, s hamarosan borzalmas rettegés száll az emberiségre. A vég már nagyon közel van. Isten népének úgy kell készülnie arra, ami hamarosan a földre köszönt, mint mindent elsöprő, váratlan eseményre.

Minden perc drága. Csak kevés, nagyon kevés próbaidőnk van még, hogy felkészüljünk az eljövendő, örökkévaló életre.

Sok család felkészületlen — Szombaton és vasárnap éjszakai látomásban bizonyságot tettem az emberek előtt. Mindkét alkalommal óriási sátorban voltam, ami a szó szoros értelmében tömve volt emberekkel. Az Úr határozott üzenetet adott, hogy továbbítsam nekik. Nyomasztott, hogy családjaink nincsenek készen az Úrral való találkozásra. Különösen arra szerettem volna felhívni népünk figyelmét, hogy szívük alapos vizsgálatával és komoly céltudatossággal keressék az Urat...

Az igazán megtért szülők otthonaikban is megmutatják, hogy életüket Isten Igéje irányítása alá rendelik... Az anya és apa számára a legfontosabb feladat gyermekeik helyes nevelése.

Ünnepélyes kérdések a szülőkhöz — Apák és anyák, milyen feljegyzés készül rólatok? Hűségesek voltatok-e megbízatásotokhoz? Amikor úgy láttátok, hogy gyermekeitek hajlamosak olyasmit követni, amiről tudjátok, hogy végül tisztátalan gondolatokhoz, szavakhoz vagy tettekhez vezethet, először Istenhez fordultatok-e segítségért, aztán rámutattatok-e, hogy milyen nagy veszélyben vannak? Megmagyaráztátok-e nekik, mennyire veszélyes, ha saját útjaikat választják? Anyák, elhanyagoltátok-e Istentől kapott feladatotokat, a legnagyszerűbb munkát, amit halandókra bíztak valaha? Megtagadtátok-e hordozni az Isten által rátok ruházott felelősséget? Az előttünk álló nyomorúság idején, amikor majd Isten ítélete lesújt mindenre, ami tisztátalan és szentségtelen, vajon gyermekeitek átkozni fognak-e titeket mulasztásotokért?

Az újonnan megtért szülőket tanítani kell! — Akik a kegyelem utolsó üzenetét hirdetik a világnak, tekintsék kötelességüknek, hogy oktassák a szülőket otthoni vallásos feladataikra. Megújító mozgalmuk kezdődjék azzal, hogy eléjük tárják Isten törvényének elveit. Ha megértetjük a szülőkkel Isten törvényének elvárásait, ezzel meggyőzzük őket az engedelmesség kötelességéről. Akkor felismerik majd felelősségüket nemcsak önmaguk, de gyermekeik iránt is. Mutassunk rá, hogy csak egyetlen módon védekezhetünk a világot pusztulásba sodró gonoszság ellen - ha engedelmeskedünk Isten szavának.

Fiataljainknak segítségre és bátorításra van szükségük — Most van itt az idő és lehetőség a fiatalokért végzett munkára. El kell mondanunk nekik, hogy válságos időket élünk, s tudnunk kell, mi a valódi istenfélelem. Fiataljainknak szükségük van segítségre, felemelésre és bátorításra - de megfelelő módon, nem úgy, ahogy talán ők szeretnék azt, hanem úgy, hogy gondolkodásuk megszentelődjék. Valódi, megszentelő hitre van szükségük, jobban, mint bármi másra.

Ne késlekedjetek! — A közelgő események utunkra vetik árnyékukat. Apák és anyák, kérlek titeket, hogy a lehető legkomolyabb erőfeszítéseket tegyétek most gyermekeitekért. Adjatok nekik naponta vallásos oktatást. Tanítsátok őket Isten szeretetére, és arra, hogy legyenek hűségesek az igaz elvekhez. A Szentlélek által befolyásolt, emelkedett, komoly hittel munkálkodjatok. Kezdjétek most azonnal, és ne hagyjátok abba egyetlen napra, egyetlen órára se!

Bűnvallás — Szülők, alázzátok meg szíveteket Isten előtt. Kezdjetek alapos munkába gyermekeitekért. Könyörögjetek az Úrhoz, hogy bocsássa meg, hogy szavával mit sem törődve, elmulasztottátok gyermekeitek gondos nevelését. Kérjetek világosságot és útmutatást, érzékeny lelkiismeretet és tiszta ítélőképességet, hogy meglássátok tévedéseiteket és hibáitokat. Isten meghallgatja az ilyen alázatos és bűnbánó szívből jövő imát.

Ha családotokkal szemben mulasztás terhel titeket, valljátok meg bűneiteket Istennek! Gyűjtsétek magatok köré gyermekeiteket és ismerjétek el mulasztásotokat. Mondjátok meg nekik, hogy reformokat szeretnétek bevezetni otthon, s kérjétek ehhez az ő segítségüket is. Olvassátok el nekik az erre vonatkozó útmutatásokat Isten Igéjéből. Imádkozzatok velük, s kérjétek az Urat, hogy őrizze meg életüket és segítsen nekik felkészülni az Ő országára. Ily módon elkezdhettek egy megújulási folyamatot, s azután tartsatok ki abban, járjatok az Úr útján.

Adjatok a gyermekeknek példát a szigorú engedelmességre! — Különleges szülői feladat megértetni a gyermekekkel Isten törvényét, és annak megtartására buzdítani őket, hogy meglássák, mennyire fontos egész életükben Istennek engedelmeskedni. Ez volt Mózes feladata is. Meg kellett parancsolnia a szülőknek, hogy szigorú engedelmességet követeljenek gyermekeiktől, és ez az a munka, amelyet ma is el kell végeznünk otthonainkban, s ami mindennél fontosabb. Ez hozzátartozik a harmadik angyal üzenetéhez. A tudatlanság nem mentség arra, hogy a szülők elmulasztják megértetni gyermekeikkel, mit jelent áthágni Isten törvényét. Bőséges világosságot kaptunk, s nem szükséges sötétségben tapogatóznunk. Nem kell tudatlanságban maradnunk! Isten ma is ugyanúgy tanítónk, mint ahogyan tanítója volt Izráel gyermekeinek. Mindenkinek kötelessége, hogy a legszentebb odaadással engedelmeskedjék törvényeinek.

Imádkozzatok és munkálkodjatok üdvösségükért! — Tanítsátok meg gyermekeiteknek, hogy a szívet önuralomra és önmegtagadásra kell nevelni! Életünk indítékainak összhangban kell lenniük Isten törvényével. Soha ne nyugodjatok bele abba, hogy gyermekeitek Jézustól elkülönülten nőjenek fel! Soha ne érezzétek jól magatokat, míg ők hidegek és közömbösek! Éjjel-nappal sírjatok és könyörögjetek Istenhez! Imádkozzatok és munkálkodjatok gyermekeitek lelkének üdvösségéért! „A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme.” (Zsolt. 111:10) Ez a jellem legfőbb mozgatórugója és lendítő kereke. Az Úr félelme nélkül nem tölthetik be rendeltetésüket, amelyre Isten teremtette őket.

Legyetek jellemépítők! — A szülőknek mint jellemépítőknek jobban kellene érezniük felelősségük súlyát. Isten nekik adta azt a kiváltságot, hogy az Ő ügyét erősíthetik gyermekeik nevelése és megszentelése által. Az Úr azt szeretné látni, hogy az adventista otthonokból nagyszámú fiatalság gyűlik össze, akik a családjaikban kapott jó befolyás hatására szívüket Istennek adják s életükkel a lehető legnagyobb szolgálatot nyújtják. Az otthon istenfélő nevelésének hatása, a reggeli és esti áhítatok befolyása és az Istent szerető és félő szülők állandó jó példája megtanítja őket arra, hogy úgy engedelmeskedjenek Istennek, mint tanítójuknak, s készek legyenek úgy szolgálni őt, mint engedelmes fiai és leányai. Az ilyen fiatalok alkalmassá válnak Krisztus kegyelmét és erejét képviselni a világ előtt.