63. fejezet

A mértéktelenség okozza a legtöbb betegséget — Nagyrészt a mértéktelenség veti meg az oly gyakori betegségek alapját. Évente ezrek és ezrek halnak meg miatta. Amikor mértéktelenségről beszélünk, ezalatt nemcsak az alkoholtartalmú italokat értjük - ennél sokkal tágabb jelentésű ez a fogalom: magában foglal minden káros kívánságot és szenvedélyt.

Egyesek a mértéktelenséggel feláldozzák testi és szellemi képességeik felét, mások a kétharmadát, és az ellenség játékszerévé válnak.

A kívánságok szertelen kielégítése bűn — A kívánságok mértéktelen kielégítése az evésben, ivásban, alvásban vagy a nézelődésben: bűn. A test és az értelem minden erejének egészséges összhangban való működése boldogságot eredményez; és minél emelkedettebbek és kifinomultabbak ezek az erők, annál tisztább és zavartalanabb a boldogság.

A mértékletesség a keresztény élet egyik alapelve — Az élet valamennyi dolgában tanítsuk és gyakoroljuk a mértékletességet! A vallásos élet egyik legnagyszerűbb elve a mértékletesség az evésben, ivásban, alvásban és ruházkodásban. A lelkünk szenthelyébe fogadott igazság befolyásolja a testünkkel való bánásmódunkat is. Semmit nem hagyhatunk figyelmen kívül, ami kihat az ember egészségére. Örök életünk függ attól, hogyan használjuk fel időnket, erőnket és tekintélyünket ebben az életben.

Ezen a földön csak egyetlen életet kaptunk mindnyájan, ezért mindenki megkérdezheti magától: Hogyan gazdálkodhatnék legjobban az életemmel, hogy a legnagyobb hasznot hozza?

A legfontosabb kötelességünk Isten és embertársaink iránt: képezni magunkat. Minden Isten által ránk bízott képességet a tökéletesség legmagasabb szintjéig kell fejlesztenünk, hogy az adottságainkhoz mérten a lehető legnagyobb jót végezhessük... Nem engedhetjük, hogy a testünk vagy az értelmünk akár csak egyetlen funkciója is elsorvadjon vagy megnyomorodjék a túlhajszolt munka miatt, vagy azért, mert visszaélünk élő gépezetünk bármely részével. Ha mégis megtennénk, egészen biztosak lehetünk abban, hogy ez nem marad következmények nélkül.

Csodálatos erő rejlik benne — Csodálatos ereje van annak, ha minden dolgunkban ragaszkodunk a mértékletességhez és rendszerességhez. Többet jelent, mint a körülményeink vagy a természetes adottságaink, és kedves, derűs életszemlélethez segít hozzá, mely olyan sokat számít életünk ösvényének egyengetésénél. Ugyanakkor az így megszerzett önuralom az egyik legértékesebb eszköznek bizonyul majd, hogy eredményes küzdelmet vívjunk a minden emberi lényre váró komoly kötelességekkel és a valósággal.

Segíti a tiszta gondolkodást — A felelős állásokat betöltő embereknek naponta kell nagy horderejű kérdésekben döntést hozniuk. Sokszor kell gyorsan gondolkozniuk, s erre csak azok képesek, akik szigorú mértékletességet gyakorolnak. A szellemi képességek a használat során erősödnek. Ha nincs az agyunk túlterhelve, akkor minden erőfeszítésünk nyomán újabb erő is fakad.

A mértékletes életmód gazdag jutalma — A felnövekvő nemzedéket az étvágyat ingerlő csábítások veszik körül. Különösen nagyvárosainkban minden alkalmat megragadnak erre, sőt mindent elkövetnek, hogy az emberek összes féktelen kívánságának kielégítését vonzóvá és a lehető legkönnyebbé tegyék. Azok, akik Dánielt követik és ellenállnak a csábításoknak, megkapják mértékletes életmódjuk gazdag jutalmát. Olyan erőtöbbletet és kitartást nyernek, melyből szükség esetén bármikor meríthetnek.

A természetes életmód elősegíti az értelem fejlődését is. A testi erő, a szellemi képességek és az életkor időtartama állandó és változhatatlan törvények függvénye, s a természet Istene nem fog közbelépni, hogy megóvja az embert a természeti törvények áthágásának következményeitől.

Az egészséghez az szükséges, hogy minden dologban — mértékletesek legyünk — Ha meg akarjuk őrizni egészségünket, mindenben mértékletesnek kell lennünk... Mennyei Atyánk világosságot küldött nekünk az egészségügyi reform által, hogy tudtunkra adja, miként használhatjuk helyesen a tőle kapott javakat, s hogy megóvjon bennünket a mértéktelenség következményeitől. Így azok, akik tisztaságra és életszentségre törekszenek, megtudhatják, milyen gondosan kell használniuk Istentől nyert képességeiket, s ha naponta gyakorolják a mértékletességet, megszentelődhetnek az igazság által.

A mértékletesség a megszentelődés előtt jár — Isten népének meg kell értenie, mit jelent minden dologban mértékletesnek lenni... Minden szertelenséget el kell távolítaniuk életükből. Mielőtt teljesen megismernénk, hogy miben áll az igazi megszentelődés és a Jézus akaratához való alkalmazkodás, előbb Isten segítségével el kell érnünk, hogy rossz szokásainkat tökéletesen legyőzzük.

A mértéktelen tanulás veszélyei — A tanulásban való mértéktelenség a mámor egyik fajtája, s aki ennek hódol, az - miként a részeg - letér a biztonságos ösvényről, és a sötétben botorkálva elesik. Az Úr azt szeretné, ha minden tanuló tudná, hogy egyedül az Ő dicsőségét kell szem előtt tartaniuk. Az Úr nem azt akarja, hogy testi és szellemi erejüket minden létező tudomány megismerésére pazarolják, hanem hogy frissen és jó erőben őrizzék meg minden képességüket arra a munkára, amelyet Ő jelölt ki számukra: elveszett lelkeket az igazság ösvényére vezetni.

Ne hajszold túl magad! — Munkánkban is mértékletesnek kell lennünk. Nem hajszolhatjuk túl magunkat. Néha ugyan előfordulhat, hogy ez mégis szükségessé válik, de az ilyen esetek legyenek kivételek. Minden dologban mértékletességet kell gyakorolnunk. Ha tiszteljük Istent és elvégezzük a ránk eső részt, Ő örömmel teszi meg a többit, és megóvja egészségünket. Nagy figyelmet kell fordítanunk testünk minden szervére. Ha mértékletesek vagyunk az evésben, ivásban, öltözködésben, munkában és minden egyéb dologban, ezzel többet tehetünk magunkért, mint bármely orvos tehetne értünk.

Tegyük szabállyá, hogy a napi munka ne nyúljon az estébe... Megmutatták nekem, hogy azok, akik gyakran késő estig hajszolják magukat, sokkal többet veszítenek, mint amennyit munkájukkal nyernek, mert energiáikat elhasználják, s az idegrendszerüket felizgatják. Lehet, hogy nem veszik észre azonnal a károsodást, de egész biztosan aláássák egészségüket.

Azok, akik arra törekszenek, hogy befejezzenek valamit, amire már nincs elég idő, és akkor is folytatják a munkát, amikor józan ítélőképességük azt súgja, hogy pihenniük kellene, soha nem nyernek. Az ilyenek kölcsönkért tőkéből élnek. Azt az energiát használják fel, amelyre a jövőben még szükségük lenne. Testi és szellemi erejük egyre gyengül, míg ráébrednek veszteségükre, de nem tudják, hogy mi okozta azt. Eljön majd az idő, amikor szükségük lenne azokra az idejekorán elhasznált energiákra, de hiába. Mindenki, aki vét az egészség törvényei ellen, előbb vagy utóbb valamilyen mértékben kénytelen elszenvedni a törvényszegés következményeit. Isten ellátott bennünket tartalék erőkkel, amelyekre életünk különböző szakaszaiban szükségünk lehet, de ha gondatlanul kimerítjük e forrásokat az állandó túlterheléssel, akkor előbb-utóbb mi is vesztesekké válunk.

Mértékletesség az öltözködésben — A ruházatnak minden tekintetben az egészséget kell szolgálnia! Isten azt szeretné, ha mindenekelőtt egészségesek lennénk testben és lélekben egyaránt. Együtt kell hát működnünk vele a test és a lélek egészségének megőrzése érdekében. Az egészséges öltözködés mindkettőhöz hozzájárul.

Ruházatunk legyen csinos, de szerény, az alkalomhoz illő, s a természetes egyszerűség jellemezze. Jézus óva int bennünket a hivalkodástól, amely a természetes szépség és a jó ízlés ellen hat.

Az étkezés befolyása életünkre — A valódi mértékletesség arra tanít, hogy teljesen felhagyjunk mindennel, ami ártalmas, és tudatosan alkalmazzunk mindent, ami egészséges. Csak nagyon kevesen ébrednek tudatára, hogy étkezési szokásaik mennyire befolyásolják egészségüket, jellemüket, hasznavehetőségüket a világban, s így örökkévaló sorsukat is. Az étvágyat mindig a szellemi és lelki erőknek kell uralniuk. A testnek kell az értelmet szolgálnia, s nem fordítva.

Akik mértéktelenül és meggondolás nélkül táplálkoznak és dolgoznak, azok beszédjükben is meggondolatlanok. Ahhoz, hogy valaki mértéktelen legyen, nem feltétlenül szükséges alkoholt fogyasztania. A mértéktelenség bűne - akár túl gyakori vagy sok evésről, akár egészségtelen ételek fogyasztásáról legyen szó - tönkreteszi az emésztőszervek működését, hatással van az agyra, ezáltal megrontja az ítélőképességet, s gátolja a józan, nyugodt, egészséges gondolkodást és cselekvést.

Óvakodjunk a mértéktelen evéstől! — Tíz esetből kilencben nagyobb veszélyt jelent túl sok ételt fogyasztani, mint túl keveset... Nagyon sok beteg nem a betegségtől szenved. Bajukat egyedül szertelen étvágyuk kielégítése okozza. Úgy gondolják, ha az étel egészséges, annyit ehetnek belőle, amennyit akarnak. Ez óriási tévedés. Akiknek a szervezete le van gyengülve, inkább kevesebb táplálékot vegyenek magukhoz. A szervezet így könnyen és jól végezheti feladatát, a beteg pedig sok szenvedéstől kíméli meg magát.

Ne tagadjuk meg Istent mértéktelenségünkkel! — Áron vétettünk meg, ezért mind testünkkel, mind lelkünkkel Istent kell dicsőítenünk, hiszen mindezek az Övéi. Őt kell dicsőítenünk, mert az Ő egyszülött Fia végtelen áron vásárolt meg bennünket, életét sem sajnálta feláldozni értünk. Nem azért halt meg, hogy gonosz szokásoknak hódoljunk, hanem hogy Isten fiaivá és lányaivá válhassunk, s hogy lényünk minden erejével Őt szolgáljuk.

Akik állandóan tudatában vannak, hogy Istenhez ilyen kapcsolat fűzi őket, azok soha nem fogyasztanak olyan ételt, amely csupán az étvágyukat elégíti ki, de közben az emésztőszerveiket károsítja. Nem rontják meg Isten tulajdonát az evésben, ivásban és öltözködésben követett helytelen szokásokkal. Gondosan bánnak szervezetükkel, mert tudják, hogy ebben együtt kell működniük Istennel. Az Ő akarata az, hogy egészségesek, boldogok és hasznavehetők legyenek, de ehhez akaratukat Isten akarata mellé kell állítaniuk.

Mértékletesség a családi élet minden területén — A mértékletesség alapelveit gyakorolnunk kell a családi élet minden területén, a szülői példa által oktatva a gyermekeket, hogy csecsemőkoruktól önmegtagadáshoz és önuralomhoz szokjanak.

A családban és a gyülekezetben a keresztény mértékletesség egyaránt álljon kiemelkedő helyen. Legyen ez élő és munkálkodó erő, amely megújítja szokásainkat, hajlamainkat és a jellemünket.