HOGYAN VISZONYULJUNK AZ EVANGÉLIUMHIRDETÉS SZOLGÁLATÁHOZ?

Az evangelizálás eredményét megkétszerező missziómunka. — Sokan egyáltalán nem értik annak a fontosságát, hogy mint misszionáriusok egyúttal orvosi misszionáriusok is legyenek. Az evangélium szolgája kétszer olyan eredményes munkát végezhet, ha képes betegeket gyógyítani. Az evangélium szolgája, az orvos misszionárius, aki gyógyít testi gyengeségeket is, sokkal eredményesebb munkás, mint aki erre nem képes. Munkája az evangélium szolgálatában sokkal tökéletesebb (The Ministry of Healing, 1901, 245. o.).

Az orvosi missziómunkát sosem szabad elválasztani az evangéliumszolgálatától. — Az Úr részletesen utalt arra, hogy e két szolgálatnak olyan szorosan kell egybekapcsolódnia, mint ahogyan a karnak a testhez. Ilyen egyesülés nélkül a mű egyik része sem tökéletes. Az orvosi missziómunka az evangélium szemléltetése (Testimonies, 6., 1900, 240–241. o.).

Az Úr tervei az egyesített munkát illetően. — Napjainkban a világ ínségét Isten szolgáinak szolgálata nem elégítheti ki teljesen. Noha helyénvaló – amennyire lehetséges –, hogy az evangélium szolgái tanulják meg, hogyan csökkentsék mind a testi, mind a lelki szenvedéseket, s így kövessék Krisztus példáját, de mégsem tölthetik egész idejüket azzal, hogy az ínségben lévőkön segítsenek. Az Úr úgy rendelkezett, hogy azokhoz, akik az Igét prédikálják, csatlakozzanak orvos misszionáriusok – keresztény orvosok és ápolónők, akik szakképzettek betegek gyógyítására és a lélekmentésre (Counsels to Teachers, Parents, and Students, 1913, 468. o.).

Az orvos misszionárius egyben evangélista. — Az orvosok gondoljanak arra, hogy gyakran kell lelkészi feladatot is végezniük. Az orvos misszionáriusok az evangélistákhoz tartoznak. A munkások ketten együtt menjenek imádkozni és dolgozni. Sose küldjék ki őket egyedül. Az Úr Jézus Krisztus mindig kettesével küldte ki tanítványait Izráel városaiba. Parancsot adott nekik: „Gyógyítsátok a betegeket, akik ott lesznek, és mondjátok nékik: elközelített hozzátok az Isten országa” (Lk 10:9).

Isten Igéje arról tájékoztat, hogy az evangélista egyben tanító is. Egyúttal legyen orvosi misszionárius is. De nem mindenkinek ugyanazt a munkát adta. „Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul, a szentek tökéletesbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére” (Eféz 4:11–12).

Akik területeinken lelkészként dolgoznak, ismerkedjenek meg a betegkezeléssel is, hogy szolgálhassanak. Egyetlen lelkész se dicsekedjék azzal, mihez ért, holott értenie kellene. Az orvosi missziómunka összekapcsolja az embert embertársával és Istennel. A rokonszenv és a bizalom megnyilatkozását ne korlátozza se idő, se tér (Medical Ministry, 1901, 249–250. o.).

Közöny a lelkészek között. — Világunkban élnek olyan keresztény munkások, akik még mindig nem hallottak a nekünk adott nagy és csodálatos igazságokról. Ezek jó szolgálatot tesznek a nyert világosság szerint: közülük sokan a gyakorlati munkában előbbre vannak, mint akik nagyobb világosságot és több alkalmat kaptak.

Meglepő az a közöny, amely lelkészeink között uralkodik az egészségügyi reform és az orvosi missziómunka terén. Sokan, akik nem tartják magukat keresztényeknek, ezeket a dolgokat nagyobb tisztelettel kezelik, mint sokan népünk között. Ha nem eszmélünk fel, megelőznek bennünket (Testimonies to Ministers, 1898, 416–417. o.).

A területi elnökök felelőssége. — Felkérjük azokat, akik területeink megválasztott elnökei, hogy kezdjenek munkába azokon a helyeken, ahol még semmit sem tettünk. Ismerjétek fel az orvosi missziómunkában Isten segítő kezét. Buzdítanunk kell erre a munkára az evangélium minden hitelesített szolgáját. Imádkozz ezekkel a munkásokkal. Adj nekik tanácsot, ha rászorulnak. Ne tompítsd buzgalmukat, tetterejüket. Saját odaszentelődésed és odaadásod által magas színvonalú munkára buzdítsd őket. Az Úr szőlőjében nagy szükség van munkásokra, s egyetlen csüggesztő szó se hangozzék azok felé, akik a műnek szentelik életüket (The Ministry of Healing, 1901, 240–241. o.).

A terület orvos misszionárius titkára. — Az orvosi missziómunka szoros kapcsolatban álljon az evangelizálással. Erre a munkára olyan férfiakat válasszunk ki, akik megbízhatóaknak bizonyulnak, s akik elvhűek. Minden területen egy-egy embert kell megbízni a felügyelettel. Olyan embert, aki bebizonyította lelkiismeretességét, aki egyenes és őszinte mind a világiakkal, mind a hittestvérekkel szemben. Olyan embert, aki mentes a kapzsiságtól és az önzéstől (Letter, 1898, 139.).

Óvás a függetlenedéstől. — Miközben az orvosi missziómunka mind jobban terjed, kísértés övezi, hogy a területektől függetlenítse magát. Isten feltárta előttem, hogy ez a terv helytelen. A mű különböző területei az egyetlen nagynak csupán a részei. Egyetlen központjuk van.

Az evangélium művében az Úr különböző eszközöket használ fel. Ne engedjük meg, hogy bármi is elkülönítse őket egymástól. Sose alakuljon szanatórium a felekezettől független vállalkozásként. Orvo-saink az evangélium szolgáinak munkájához kapcsolódjanak. Munkásságuk által lelkeket kell megmentenünk, hogy Isten neve magasztaltassék.

Nincs benne Isten tervében, hogy az orvosi missziómunka elhomályosítsa a harmadik angyal üzenetét. A kar sohasem az egész test. A harmadik angyal üzenete az evangélium üzenete ezekben az utolsó napokban, és semmi esetre sem engedhető meg, hogy egyéb érdekek árnyat vessenek rá s lényegtelennek tüntessék fel. Ha intézményeinkben bármit is a harmadik angyal üzenete fölé helyeznek, akkor ott nem az evangélium a nagy vezető erő (Testimonies, 6., 235, 241. o.).

Az orvosi szolgálat nem léphet az evangelizálás helyébe. — Az orvosi missziómunka nem foglalhatja el az Ige szolgálatának helyét. Ne vonjon el anyagiakat, amelyek az Úr művének fenntartását szolgálják a külterületeken. Bárhonnan is jöjjön pénz az Úr pénztárába, adományait ne süllyesszük a mű olyan területeibe, amelyek csak csekély eredményeket hoznak. Az igazságot kell hirdetnünk, hogy az Úrnak útját készítsük. A kürtnek határozott hangot kell adnia.

Az orvosi missziómunka adjon helyet az Ige szolgálatának. Sosem szabad lekicsinyelni Isten Igéjének kinyilatkoztatását. A harmadik angyal üzenetét nem szabad elnyomni (Manuscript, 1899, 177.).

Az utolsó igeszolgálat. — Azt kell mondanom, hogy nemsokára az evangelizálás terén csak orvos misszionáriusi munkát végezhetünk. A lelkész munkája az evangélium szolgálata. Lelkészeinknek az evangéliumi terv szerint kell szolgálniuk.

Mindaddig nem lehettek az evangélium rendje szerint lelkészek, amíg határozott érdeklődést nem mutattok az orvosi missziómunka iránt: a gyógyítás, az áldás, az erősítés evangéliuma iránt.

Minthogy utasításokat kaptam az Úrtól, bátor vagyok és szólok hozzátok, tekintet nélkül arra, hogy ti az orvosi missziómunkát miként szemlélitek. Kívánom, tudjátok meg, hogy az orvosi missziómunka: Isten műve. Az Úr azt szeretné, hogy minden szolgája ragadja meg az orvosi missziómunkát, kapcsolatot teremtve így az emberekkel, akiknek szíve meglágyul, amikor ínségüket enyhítitek. Mialatt szenvedéseiket enyhítitek, alkalom nyílik velük Jézus szeretetéről beszélni (Counsels on Health, 1901, 533. o.).