LOMA LINDAI LÉLEKMENTŐKÉPZŐ

Amikor 1905-ben, Washingtonban a Világtanács ülésén vettem részt, levelek kaptam, mely Redlans-tól négy mérföldre fekvő ingatlant írt le. A levél olvasása közben szembe jutott, hogy látásban láttam ezt a helyet. Azonnal táviratoztam neki, hogy késedelem nélkül foglalja le az ingatlant. Később, mikor odautaztam, ráismertem, hogy ez a két évvel azelőtt látomásban látott helyek egyike. Milyen hálás vagyok az Úrnak a helyért!

Loma Linda egyik legfőbb előnye az elragadó kilátás kellemes változatossága. Nagyszerű a völgy és hegy távolba nyúló képe. De a gyönyörű kilátásnál, a szép épületeknél és a tágas kerteknél is fontosabb, hogy az intézmény nincs távol a sűrűn lakott környéktől, s a lehetőség, hogy sok-sok emberhez eljuttassuk a harmadik angyal üzenetét. Rendelkezzünk világos lelki látással, hogy fölismerjük Isten gondviselésének kedvező alkalmát, mellyel előkészíti előttünk az utat, hogy fölvilágosítsuk a világot.

A hely birtoklásával együtt jár a súlyos felelősség, hogy, nevelő jellegűvé tegyük az intézményt. Loma Lindának nemcsak kórházzá, hanem a nevelés központjává kell válnia. Iskolákat kell alapítanunk itt, ahol orvosi lélekmentő örömhírterjesztőket képezhetünk. A munka sok mindent magában foglal, s ezért is fontos, hogy a helyes lépésekkel indítsuk útjára. Az Úr különleges munkát akar végezni e területen. Utasított, hogy menjek el Haskell vénhez és feleségéhez, segítsek helyesen beindítani a munkát, az Avondale-i tevékenységükhöz hasonlóan. Tapasztalt munkások vállalkoztak erejük egyesítésére Loma Lindán, hogy létrehozzák a szükséges iskolát. Amint hittel haladnak előre, az Úr előttük jár, s elkészíti az utat.

Az iskolára vonatkozólag azt mondanám, hogy tegyétek különösen alkalmassá az ápolók és orvosok képzésére. Az egészségügyi hittérítők iskoláiban sok munkást kell kiképeznünk, hogy orvosi képesítésükkel egészségügyi lélekmentő örömhírterjesztővé váljanak. Ezt a kiképzést az Úr határozta meg, s összhangban áll a valódi magasabb műveltség alapjait képező elvekkel. A legmagasabb műveltség nem más, mint Krisztus lábnyomának követése. Arról a példáról vegyünk mintát, melyet földön jártakor ő állított elénk. Nincs ennél magasabb képesítés, mert ez Isten munkatársaivá teszi az embert.

A magasabb műveltség nem más, mint élő összeköttetés Krisztussal. Az üdvözítő elhívta a tanulatlan halászokat, magához kapcsolta őket, s mikor helyről-helyre járt, tanította az embereket, s enyhített bajaikon. Sziklára vagy valamely más alkalmas helyre leült, maga köré gyűjtötte tanítványait, s tanította őket. Rövid időn belül emberek százai hallgatták szavait. Sok férfi és nő azt hiszi, hogy mindent tud, amit tudni érdemes, pedig óriási szükségük van alázatosan leülni Jézus lábához, s tőle tanulni, aki életét adta a bukott világ megváltásáért Mindnyájunknak szükségünk van Krisztusra. Arra, aki elhagyta a menny királyi udvarait, levetette királyi palástját, koronáját, mennyei fölségét, s emberi testbe öltözött. Isten Fia csecsemőként jött, hogy megértse az emberi életet s tudja, hogyan bánjék velünk. Ismeri a gyermekek szükségleteit. Földi szolgálatának napjaiban nem engedte, hogy eltiltsák tőle a gyermekeket. „Ne küldjétek el őket”, mondta tanítványainak, „mert ilyeneké a mennyek országa”.

Az iskola tevékenységében tartsátok fönn az egyszerűséget, az őszinte odaadást. Nincsen erősebb érv az egyszerűségen alapuló sikernél. Sikeresek lehettek az egészségügyi lélekmentő-képzésben olyan orvosokat képző orvosi egyetem nélkül, akik a világi orvosokkal kelhetnek versenyre. Nyújtsatok a hallgatóknak gyakorlati képzést. Minél kevésbé támaszkodtok a nevelés világi módszereire, annál előnyösebb lesz a hallgatók helyzete. Nyújtsatok különleges utasításokat a gyógykezelés olyan művelése terén, mely nem használja a mérgező, mellékhatásos gyógyszereket, s összhangban áll az Istentől nyert világossággal. A betegek kezelésénél nincs szükség a mérgező kábítószerekre. A hallgatók úgy kerüljenek ki az iskolákról, hogy ne kelljen föladniuk az egészségügyi megújulás elveit, sem az Isten és igazság szeretetét.

Akik hatékonyságra törekednek, hogy az orvosi hittérítést kéz a kézben végezzék a harmadik angyal üzenetének hirdetésével, egyre kevésbé fogják értékelni a világ szintjének megfelelő nevelést. Neveljük őket a lelkiismeret szempontjai szerint. Ha lelkiismeretesen és hűségesen követik a kezelés helyes módszereit, jobbnak fogják találni ezeket, mint a szokásos, mérgező kábítószerek használatát igénylő kezelést.

Ne keljünk versenyre az orvosi egyetemekkel. Hisz nem sok reményünk lenne a sikerre. Nem vagyunk fölkészülve, hogy jól hozzuk létre a tanulás nagy orvosi intézményeit. Továbbá, ha a világ orvosi módszereit követnénk, a világi orvosokhoz hasonlóan nagy kezelési költséget kellene fölszámolnunk, s így Krisztus betegápolás tervével ellenkező irányban haladnánk.

Toborozzunk kórházainkba értelmes férfiakat és nőket, akik a szolgálat krisztusi módszereit tanítják. Ha rátermett, megszentelt tanítók oktatják őket, a fiatalok az isteni természet részeseivé válhatnak. Megtanulhatják, miként kerüljék el a romlottságot, mely a bűnös kívánság által uralkodik a világon. Utasítást kaptam, hogy sokkal több nőt kellene alkalmaznunk a női betegségek gyógyítására, és női ápolókat, akik a betegeket egyszerűen, az erős gyógyszerek használata nélkül tudják kezelni.

A Sinainál adott utasítással nincs összhangban, hogy a szülésznők munkáját férfi orvosok végezzék. A Biblia arról ír, hogy asszonyok szolgálják a gyermekágyas asszonyokat, s ennek mindig így kellene lennie. Képezzünk ki nőket szakképzett szülésznőkké, és nemük orvosaivá. Ez az Úr terve. Tanítsunk meg nőket, hogy értelmesen kezeljék nemük betegségeit. Iskolákat kellene alapítanunk, ahol női orvosok tanítják a nőket a női betegségek kezelésének legjobb módszereire. Népünk körében a gyógyítás álljon a legmagasabb színvonalon.

Lorna Lindán kedvező hellyel rendelkezünk a különböző lélekmentő vállalkozások fejlesztésére. Láthatjuk, hogy Isten gondviselése adta népünknek ezt a kórházat. Becsüljük meg, mint amit az Úr azért adott, mert előre látta, hogy szükségünk lesz rá. Értékes munka vár ránk, melyet a loma lindai kórházért és iskoláért kell végeznünk. Ezt akkor tesszük helyesen, ha Isten parancsa szerint fáradozunk e célért, s együtt menetelünk.

Az egészségügy és mértékletesség számos lélekmentőjét képezhetjük ki Loma Lindán. Képezzünk ki tanítókat a munka számos területére. Ahol még nincs iskolánk, alapítanunk kell. Küldjünk hittérítőket más államokba, ahol még alig indult meg a munka. Végezzük az egészségügyi megújulás elveinek terjesztését. Segítsen minket Isten, hogy bölcs nép lehessünk.

Szívem mélyéből remélem, hogy körültekintőn megfontoljuk, mire van szüksége Loma Linda intézményeinek, így helyesen intézkedjünk. Tehetséges, és igazán lelki emberekre van szükség, hogy fejleszthessük itt a munkát. A nevelés végzésére alkalmazzuk a legjobb tanítókat – körültekintő férfiakat és nőket, akik teljesen az Úrra bízzák magukat. Ha az orvosi tantárgyak tanítói Isten félelmében állnak helyükön, jó eredményt fogunk elérni. Ha Krisztus a tanítónk, a gyógyítás tudományának magas szintjét érhetjük el.

Az az egyik legfontosabb föladat, hogy megtanítsuk a hallgatókat az egészségügyi megújulás elveinek helyes képviseletére. Neveljük őket, hogy hűségesen végezzék tanulmányaik erre vonatkozó részét, a többi fontos tárggyal együtt. Krisztus kegyelme mindenkinek bölcsességet ad, aki követi az Úrnak az igazi nevelésre vonatkozó tervét. A tanulók kövessék szorosan annak példáját, aki életének drága árán váltotta meg az emberiséget. Esedezzenek a Megváltóhoz, s függjenek tőle, aki meggyógyít minden betegséget. Az. Úr kívánsága, hogy irányítsátok a betegeket és a szenvedőket a nagy orvoshoz, aki az emberi testet alkotta.

Helyes, ha a keresztény munkások iskoláit egészségügyi intézményeink közelében alapítjuk. Így a hallgatókat megtaníthatjuk az egészséges életmód elveire. Nagyon értékesek az intézmények, melyek olyan munkásokat küldenek szét, akik meg tudják indokolni hitüket, akiknek hite szeretetből munkálkodik, s megtisztítja a lelket. Világos utasításokat kaptam, hogy ahol lehet, helyezzük iskoláinkat kórházaink közelébe, s a kétféle intézmény kölcsönösen támogassa, és erősítse egymást. Aki az embert teremtette, szívén viseli a szenvedőket. Ö irányította a kórházak alapítását, s iskoláink kórházak közelébe építését, hogy hatékony eszközzé váljanak olyan férfiak és nők képzésére, akik majd a szenvedő emberiséget szolgálják.

A hetediknapi adventisták ne feledjék, hogy az Úr, mindenható Istenünk uralkodik. Krisztus a legnagyobb gyógyító, aki valaha járt e bűnátkozta földön. Az Úr elvárja, hogy népe hozzá forduljon gyógyító erőért. Szentlelkével megkereszteli, s olyan szolgálatra neveli a munkásokat, mely áldássá teszi őket a gyógyulásra szorulók testi és lelki egészségének helyreállításában.