PRÓBÁK ELŐTTÁLLUNK

Nagy megpróbáltatás áll előttünk. Itt az ideje, hogy képességeinket és tehetségünket Isten művének fejlesztésére fordítsuk Az Úrtól nyert erőnket ne rombolásra, hanem építésre használjuk. Akiket tudtukon kívül csal az ördög, ne maradjanak meg jelen állapotukban. Az Úr így szól hírnökeihez: Menjetek el hozzájuk, s mondjátok meg nekik, amit mondtam, akár meghallgatják, akár nem!

Közvetlen előttünk az idő, mikor az igazság hirdetőit üldözni fogják. A kilátás nem kecsegtető, ennek dacára se hagyjuk abba a halálukon levők megmentésére tett erőfeszítéseinket. Akiknek nem sikerül, próbálkozzatok másképp. Igyekezetünk ne legyen halott, élettelen. Amíg életünk meg van kímélve, dolgozzunk Istenért. Isten megbízott hírnökei az egyház minden időszakában szemrehányásnak és üldöztetésnek tették ki magukat az igazságért. De bárhová is kell Isten népének elmenni, még ha száműzik is őket a puszta szigeteire, mint a szeretett tanítványt, Krisztus tudni fogja, hol vannak, erőt és áldást küld nekik, békével és örömmel tölti be őket.

Rövidesen bajok törnek a világra mindenfelé. Jól teszi mindenki, ha igyekszik megismerni Istent. Nincs vesztegetni való időnk. Lelkiismeretesen és buzgón hirdessük az üzenetet: „Oh, mindnyájan, akik szomjúhoztok, jertek e vizekre, ti is, akiknek nincsen pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet.” (Ézsaiás 55:1.) Így szól az Úr: „Őrizzétek meg a jogosságot és cselekedjetek igazságot, mert közel van szabadításom, hogy eljöjjön, és igazságom, hogy megjelenjék. Boldog ember, aki ezt cselekszi, az emberfia, aki ahhoz ragaszkodik. Aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és megőrzi kezét, hogy semmi gonoszt ne tegyen.” (Ézsaiás 56:1,2.)

Isten gyülekezete iránti szeretete végtelen. Szüntelen gondoskodik örökségéről. Nem tűri, hogy szenvedés élje gyülekezetét, csak amely elengedhetetlenül szükséges, jelen és örök javához. Meg fogja tisztítani gyülekezetét, amint földi templomát megtisztította, földi szolgálata kezdetén és végén. Amit próba és vizsgaként gyülekezetére hoz, azzal a céllal teszi, hogy népe mélyebb jámborságot nyerjen, s több erőt, elvinni a kereszt diadalát a világ minden tájára. Mindnyájunkra munkát szabott ki. E munkának városról városra, országról országra, és nemzetről nemzetre kell terjednie. Ez a növekedés ne torpanjon meg! Haladjon mindig csak előre és fölfelé, megalapozottan, megerősödötten, megszilárdultan.

*****

„Az Ige testté lett, és lakozék közöttünk… aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.” De akiket megmenteni jött, hallani se akartak róla. „Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt." (1János 1:14, 11.) Átadták magukat a Sátán ellenőrzésének, Isten fölkentjét elvetették, és keresték az alkalmat, hogy megölhessék.

Sátán és angyalai eltökélték, hogy a lehető legmegalázóbbá teszik Krisztus halálát. A zsidó vezetők szívét a Megváltó keserű gyűlöletével töltötték meg. Az ellenség irányításával a papok és fejedelmek fölbőszítették a sokaságot Isten Fia ellen. Pilátus, megállapítása ellenére – hogy Jézus ártatlan – átadta őt a Sátán irányítása alatt álló emberek túlkapásainak.

Hasonló események játszódnak le a közeljövőben. Magas polcra emelnek, és mereven rákényszerítenek majd az emberekre Isten törvényével homlokegyenest szemben álló törvényeket. Noha buzgón kikényszerítik az engedelmességet a maguk emberi törvényei iránt, a világos „így szól az Úr”-tól elfordulnak majd. Hamis pihenőnapot dicsőítenek meg, s igyekezni fognak arra kényszeríteni az embereket, hogy meggyalázzák az Úr törvényét, mely Isten jellemét fejezi ki. Isten szolgáit, noha ártatlanul, megaláztatásoknak és túlkapásoknak teszik ki azok, akik Sátán sugallatára telve vannak rosszakarattal és szenteskedéssel.

*****

Vallásos hatalmak, akik azt állítják, hogy a menny szövetségesei, hogy a Bárány lelkülete lakik bennük, tetteikkel bebizonyítják, hogy szívük sárkányszív és Sátán bujtogatja és irányítja őket. Közeleg az idő, amikor Isten népe magára nehezedni érzi az üldözés kezét, mert a hetedik napot szentelik meg. Holott Sátán változtatta meg a szombatot, annak reményében, hogy végrehajtja szándékát – meghiúsítja Isten tervét. Arra tör, hogy az emberek törvényét Isten törvényénél erősebbé tegye. A bűn embere, aki véli, hogy megváltoztatja az időt és törvényeket, s aki Isten népét mindig elnyomta, oly törvényeket hoz létre, mely a hét első napjának megünneplését kényszeríti ki. Isten népének ennek ellenére is szilárdan Istene mellett kell kiállni. S az Úr a tettek mezejére lép majd értük, s félreérthetetlenül bebizonyítja, hogy ő az istenek Istene.

*****

Az Úr mondja: „Az én szombatjaimat bizony megtartsátok, mert jel ez én közöttem és ti köztetek nemzetségről nemzetségre.” (2Mózes 31:13) Senki se hágja át Isten törvényét, hogy elkerülje az üldözést. Mindenki fontolja meg Krisztus szavait. „Mikor az egyik városban üldöznek, fussatok a másikba.” Ha el tudjátok kerülni, ne adjátok magatokat olyan emberek hatalmába, akiket az ellenkrisztus lelkülete irányít. Kövessünk el mindent, hogy megmentsük az elnyomástól és kegyetlenségtől azokat, akik készek szenvedni az igazságért.

Krisztus a példaképünk. Az ellenkrisztus eltökélte, hogy a mennyben elkezdett lázadását mindvégig folytatja. Ő fog munkálkodni az engedetlenség gyermekeiben. Egyre keserűbbé válik majd a rosszakarat és gyűlölet a negyedik parancsnak engedelmeskedők iránt. Isten népének mégsem szabad semmibe venni Isten parancsolatait, s a könnyebbségért a sokasággal tartani a gonosz cselekedetben.

Az Úr támogatja azokat, akik teljes szívvel keresik őt. Részesíti őket Szentlelkében, velük lesz, s jóindulatot tanúsít irántuk. Ám akik elhagyják Istent, hogy életüket mentsék, azokat elhagyja. Ha az igazság föladása árán mentik életüket, elveszítik az örök életet.

A próba éjszakája már majdnem elmúlt. Sátán beveti mesteri hatalmát, mert tudja, hogy rövid ideje van. Isten fenyítéke már a világon van, hogy fölhívja az igazság Ismerőit, rejtőzzenek a szikla hasadékába s szemléljék Isten dicsőségét. Nem szabad most elhallgatnunk az igazságot. Tegyünk világos kijelentéseket. Szóljuk a puszta igazságot iratainkban, és szórjuk szét ezeket őszi falevelekként.

*****

A maradék egyház súlyos vizsgára és nyomorúságba kerül. Akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét, magukon fogják érezni a sárkány és seregeinek dühét. Sátán a maga alattvalóinak tekinti a világot, s a hitehagyott egyházakban magához ragadja a hatalmat. De ez a maroknyi csoport szembeszegül felsőbbségének. Ha el tudná törölni őket a föld színéről, diadala teljes lenne. Amint a pogány nemzeteket bujtogatta, hogy pusztítsák el Izráelt, úgy fogja a közeljövőben fölkavarni a föld gonosz erőit, hogy irtsák ki Isten népét. Mindenkitől megkövetelik majd, hogy Isten törvényeit áthágó emberi rendeleteknek engedelmeskedjenek. Akik hűek maradnak Istenhez és kötelességükhöz, azokat „szüleik, testvéreik, rokonaik és barátaik” fogják elárulni. (Lukács 21: 16.) (5Bizonyságtételek 472-473.)

*****

„Hallgassatok rám, kik tudjátok az igazságot, te nép, kinek szívében van törvényem! Ne féljetek az emberek gyalázatától, és szidalmaik miatt kétségbe ne essetek!” „Mert mint a ruhát, moly emészti meg őket, és mint a gyapjat, féreg eszi meg őket, és igazságom örökre megmarad, és szabadításom nemzetségről nemzetségre!” (Ézsaiás 51:7,6.)