Az „Amerikai Őrálló” küldetése

Isten különféle eszközöket használ fel, hogy felkészítse népét helytállni az előttünk álló rettenetes válságra; Igéjéből és szolgáin át szól hozzánk. Felkelti az őrséget és a figyelmeztetés, a megrovás, az utasítás üzenetével küldi el őket, hogy felvilágosítsa népét. Isten rendelésére az Őrálló az egyik ilyen riadóra fújó hang, hogy az emberek meghallják, felismerjék a veszélyt, s elvégezzék a most esedékes kötelességeket. Az Úr szándéka szerint népének hallgatnia kell bármire, amit Ő üzen nekik. Amikor világosságot tár eléjük, kötelességük nemcsak elfogadni, hanem tekintélyükkel tovább támogatva továbbadni azt, míg csak a világosság teljes ereje érezhetővé nem válik a gyülekezetben és a világban. Az Őrálló olyan, mint a határozott hangot hallató harsona, ezért egész népünknek figyelmesen olvasnia kellene azt, majd továbbadni rokonuknak vagy barátjuknak, s ezzel a legjobban kihasználni a fényt, amit Isten nyújtott nekik.

Az Őrálló hasábjain már három éve hangzik a világnak a figyelmeztetés. Mégis, akik vallják, hogy hisznek a jelen igazságban, azokra nem hatottak úgy ezek a vészjelek, amennyire kellett volna. Ha testvéreink felhasználták volna az Őrállót, amint kiváltságuk volt, és egyesült erővel terjesztették, javasolták volna azt minden egyházterületen, minden gyülekezetben, ahogyan Isten akarta; ha ráirányították volna népünk figyelmét erre a feladatra, melyet olyan feltétlenül el kell végeznünk ezekben az időkben; ha megbecsülték volna a fényt, melyet Isten rájuk engedett ragyogni figyelmeztetések és tanácsok formájában és a végbemenő események felsorolásával, akkor most népünk nem lenne annyira lemaradva a munkára való felkészülés területén. Meglepő ez a közöny és tétlenség a veszedelemnek ebben az időszakában. Az embereknek az igazságra, a jelen igazságra van szükségük; ha testvéreink minden gyülekezetben megértették volna a vallásos törvényhozás irányába tett, folyamatban levő megmozdulások megdöbbentő jelentőségét; ha felismerték volna ezekben a megmozdulásokban a jövendölések félreérthetetlen, közvetlen beteljesedését, ami arra szólítja fel őket, hogy tegyenek eleget a válság követelményeinek, akkor most nem lennének halálos dermedtségben.

Isten Igéje nem hallgat e sorsdöntő idők felől. Megértheti azt mindenki, aki nem határozta el, hogy nem hallja meg, nem fogadja el, nem engedelmeskedik Szentlelkének. Az Úr világosságának üzenetei már évek óta kezünkben vannak. Azonban olyan áramlatok végeznek aknamunkát, melyek közvetve ugyan, de mégis hatástalanná teszik az Őrállón, a bizonyságtételeken s a többi eszközökön át érkező figyelmeztetéseket, melyeket az Úr küld népének. Ha ezek az ellenáramlatok nem működtek volna, sokkal komolyabb eredményeket értünk volna el az Őrállóval. Még ha egy árva szó sem hangzik el ellenük, a tettek árulkodnak az irántuk való közönyről. Mindaddig, amíg az őrök nem hallatnak határozott hangot harsonájukon, az emberek csak tovább alszanak, és nem ügyelnek a veszedelemre.

Isten megrovása alatt állunk, amiért elhanyagoljuk súlyos kötelességeinket. Az Úr visszavonta áldásait, mert a bizonyságtételeket, melyeket nyújtott, nem vették figyelembe azok, akik pedig állítólag hisznek bennük. Jaj, bárcsak lelki ébredés virradna ránk! Isten angyalai gyülekezetről gyülekezetre járva végzik munkájukat; Krisztus kopogtat szívetek ajtaján, hogy eresszétek be. De az eszközöket, melyeket Isten támasztott, hogy ráébressze a gyülekezeteket lelki nyomorukra, nem vették, nem veszik figyelembe. Meghallgattátok ugyan az igaz tanú feddő hangját, mégsem engedelmeskedtetek neki. Isten útja helyett a magatok útját választottátok, mert nem feszítettétek meg magatokat. Ezért a világosság alig-alig érinti gondolkodásotokat és szíveteket.

Isten népe ébredjen fel tompultságából! A lehető legjobban aknázzák ki jelen áldásaikat és a figyelmeztetéseket. Ne hagyjanak semmit maguk és a közé a világosság közé ékelődni, amelyet Isten akar rájuk ragyogtatni! Isten minden munkása értse meg a helyzetet. Hozza az Őrállót gyülekezeteink elé, magyarázza meg a tartalmát, s értesse meg velük a bennük foglalt tényeket és figyelmeztetéseket. Segítsen az Úr mindnyájunkat, hogy behozzuk az elpazarolt időt! Megszenteletlen gondolatai senkit se vezessenek arra, hogy szembeszegüljön Isten Lelkével. Ne álljátok el a világosságot, ne vegyétek semmibe, ne tegyétek félre, mintha nem lenne méltó a figyelemre.

Ha olyan alakban várjátok a fényt, ami mindenkinek tetszik, akkor hiába is vártok. Ha hangosabb felszólításokra, kedvezőbb alkalmakra vártok, visszavonják tőletek a világosságot és sötétben maradtok. Fogadjatok el minden egyes Isten által küldött sugarat. Akik nem engedelmeskednek a Lélek hívásának és Isten Igéjének, csak mert keresztviseléssel jár, azok elveszítik örök életüket. Amikor megnyitják a könyveket, s az egész föld Bírája vizsgálat alá veszi az emberek tetteit, akkor majd megértik, hogy mekkora veszteség érte őket. Mindig is növeljük hát magunkban az Úr félelmét. Ne feledjük, hogy a seregek Ura előtt állunk, s hogy az Isten ügyével kapcsolatos egyetlen gondolat, szó, tett se legyen önző vagy közönyös.