4. fejezet

Megtanulni és gyakorolni - Efézus negyedik fejezetének szavaira hívom fél a figyelmet. Isten azt akarja, hogy tanuljuk meg és gyakoroljuk is az egész fejezet tanítását. (1903,55. kézirat)

Az egység eszközei - Efézus négyben világosan és érthetően ecseteli Isten tervét, hogy Isten gyermekei meg "tudják ragadni az igazságot. Az Úr világosan kijelenti itt annak módját hogy egység lehessen gyülekezetében, hogy a tagok egészséges vallásos tapasztalatot állíthassanak a világ elé. (1907,67. kézirat)

4-13. Lásd 1Korintus 12:4-6,12 megjegyzéseit.

7. (1:7; 2:7.8; Róma 3:24; Titusz 2:11) Mi a kegyelem? - Az Úr látta bukott állapotunkat, látta, hogy kegyelemre van szükségünk s mivel szeretett bennünket kegyelemben és békességben részesítetett minket. A kegyelem olyannak adott kedvezést jelem, aki nem érdemli meg, aki elveszett. Bűnösségünk ténye nem rekeszt ki Isten kegyelméből és szeretetéből, hanem kimondottan szükségessé teszi szeretetének gyakorlását hogy üdvözülhessünk. (Idők jelei 1893 június 5)

8. Lásd Cselekedetek 1:19 észrevételeit.

13. Lásd Példa 4:23; Filippi 1:21 hozzászólását.

13,15. Lásd 30. vers és 2Korintus 3:18; Jelenések 18:1 meglátásait.

15. Lásd 2Péter 3:18 hozzászólását.

20-24. (Zsidó 12:14; lásd: 1Tessalonika 4:3 értelmezését) A- szentség titka - Senki sem részesül szentségben születése joginjogán, vagy ajándékként más embertől. A szentség Isten ajándéka Krisztus által. Akik befogadják a Mmegváltót, azok Isten fiaivá válnak. Az Úr lelki gyermekei ők, újjászülettek, s megújultak az igazságosságban és igaz szentségben. Gondolkodásuk megváltozott. Tisztábban látják az örök valóságokat. Befogadták őket az Isten országába. Átalakultak Isten képének hasonlatosságára az Úr lelke által dicsőségről-dicsőségreIsten mására alakultak át, az Úr lelke dicsőségről-dicsőségre változtatva el őket. A maguk legfőbb szeretetétől az Isten és Krisztus legfőbb szeretetének ápolására jutottak el......

Személyes üdvözítőnek fogadni el a Megváltót s Krisztust követni a lemondás útján, ez a szentség titka. (Idők jelei 1902 december 17)

(2Korintus 3:18) Kegyelem, minden órán - A megszentelődés Krisztus hit általi, állhatatos szemlélésével érhető el. Mim Isten egyszülött Fiát szemléljük öt, aki egy az igazsággal. Az igazságnak hatalma van átalakítani a szívet és jellemet. Hatása nem csupán egy-egy színfolt itt is, ott is a vásznon; az egész jellemnek át kell alakulnia, szavakban és tettekben is Krisztus képmásának kell megnyilvánulnia. Az ember új természetet kap. Krisztus a maga képmására alakítja őt át: igazságosságára, isteni jellemre és igaz istenfélelemre...Krisztus kegyelme minden nap, minden órán elengedhetetlen Ha ez nincs velünk folytonosan, máris előbukkannak a bűnös szív következetlenségei. Életünk is felemás szolgálatot mutat. Jellemünknek kegyelemmel teljesnek kell lennie. Ahol Krisztus vallása beteljesedik, ez földi örömnél többel, földi békénél magasztosabbal fogja beragyogni és megédesíteni az élet minden részletét. (1892, 2/a. levél)

29. Semmi romlott beszéd - Pál utasít, hogy ne származzék szánkból semmi romlott beszéd. A romlott beszéd azonban nem egyszerűen gonosz és közönséges szó. Hanem bármi, ami eltakarja a gondolkodásban a Krisztus látványát, ami kitörli a lélekből az igaz szánalmat és szeretetet. Olyan beszéd az, mely nem' Krisztus szeretetét, hanem inkább a keresztényi étlen jellem gondolatait fejezi ki. (1895,43. levél)

30. (Kolossé 2:10; Jelenések 7:2,3; 14:1-4; lásd Ezékiei 9:2-4; Cselekedetek 2:1-4; T4- 41 megjegyzéseit) A tökéletesség jelének elérése - A Szentlélek hatalmas ereje az ember jellemének teljes, áralakulását eszközli ki, Jézus Krisztusban új teremtménnyé teszi őt. Mikor az ember megtelt a Szentlélekkel, mind súlyosabban próbára és vizsgára kerül, annál világosabban bizonyítja, hogy ö a Krisztus képviselője. A lelkében élő béke látható az arcán. Szavai, tettei Krisztus szeretetét fejezik ki. Nem törekszik magas polcra Lemondott önzéséről. Jézus neve áll mindenen, amit mond, amit tesz.

Emlegethetjük a Szentlélek áldásait, de hacsak elő nem készítjük magunkat befogadására, mit érnek számunkra cselekedeteink? Törekszünk-e minden erővel elérni Krisztusban a felnőttek termetét? Keressük-e teljességét, örökkön előre nyomulva az elénk állított cél felé - Krisztus jellemének tökéletességére? Mikor az Úr népe megüti ezt a mértéket, az Úr elpecsételi őket homlokukon. A Szentlélekkel teljesen teljesek lesznek Krisztusban, s a jegyző angyal ki fogja jelentem: Elvégeztetett. ( Szemle és hírnök 1902 január 10)

32. Nyájas savak sokasem sohasem vesznek el - Tűzzük ki célul eleiünkbe hozni minden kellemességet, amit csak lehetséges, s megtenni minden szívességet, melyet meg tudunk tenni a körülöttünk tevőknek A nyájas szavak sohasem hangzanak hiába. Jézus mint őhozzá intézetteket jegyzi föl ezeket. Hintsétek a nyájasság, a szeretet, a gyöngédség magját s azok majd kivirágoznak és gyümölcsöt teremnek (1911,33. kézirat)