17. fejezet

5. Növekvő hit - Hitről kell beszélnetek, hittel élnetek, hit által cselekednetek, hogy növekvő hitetek legyen, így gyakorolva ezt a növekvő hitet, erőssé növekedhettek a Krisztus Jézusban. (1889,1. kézirat)

10. (Efézusl:6; 2:8-10; 2Timóteus 1:9; Titusz 2:14; 3,5; Jakab 2:22) A jócselekedet nem jogosít az üdvösségre - Isten csakis szeretett Fia által fogad el bennünket. A jócselekedetek csupán az ö bűnöket megbocsátó szeretetének a gyümölcse. Nem szereznek érdemeket számunkra és semmit sem tudnak be nekünk jócselekedeteinkért, amiért azt állíthatnánk, hogy részben ezek érték el lelkünk üdvösségét. A menny Isten ingyen ajándéka a hívőnek, melyet egyedül Krisztus kedvéért adományoz neki. A nyugtalan lélek Krisztusba vetett hit által találhat nyugalmat. Békéje hitével és bizalmával lesz arányban. Nem állhat elő jócselekedeteivel, hogy ezek alapján igényeli az üdvösséget.

A jócselekedeteknek ne lenne tényleges értéke? Aki nap nap után büntetlenül bűnt bűnre halmoz, azt is úgy tekinti-e Isten, mint aki Krisztusba vetett hit által próbálja munkáim becsületességét? Az írás válaszol: „Mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén a Jézus Krisztusban jó cselekedetekre, melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk." Isteni elrendelésével, ki nem érdemelt kedvezése által elrendelte, hogy a jócselekedetek jutalomban részesüljenek. Egyedül a Krisztus érdemei által fogad el minket. S az irgalmasság tettei, a jótékonyság cselekedetei, melyeket végzünk, a hit gyümölcsei. Áldássá válnak számunkra; mert az embereket cselekedeteik szerint fogja jutalmazni. Jótetteinket Krisztus érdemeinek jóillata teszi Isten előtt kedvessé. S kegyelem képesít minket azokra a jócselekedetekre, melyekért az Úr jutalomban részesít minket. Magukban a cselekedetekben nincs érdem. Mikor minden tőlünk telhetőt megtettünk, még mindig tekintsük magunkat haszontalan szolgának. Nem érdemlünk köszönetet Istentől Csupán kötelességünket teljesítettük, s végezni sem tudtuk volna azokat bűnös természetünk erejével.

Az Úr fölszólít bennünket, hogy húzódjunk közelebb hozzá s ő is közelebb fog húzódni hozzánk. S hozzá közelebb húzódva kegyelemben részesülünk. Ezzel tudjuk végezni a cselekedeteket, melyeket keze megjutalmaz. (Szemle és hírnök 1895 január 29)

28-30. (1Mózes 19:24,25) A testi biztonság bölcsőjében - Amim a nap utoljára keh felt a síkság városaira, a nép az istentelen zendülés második napját akarta elkezdeni: Mind mohón tervezték a nyereséget vagy élvezetüket, Isten hírnökét meg kigúnyolták aggodalmai és figyelmeztetései miatt. Hirtelen, mint derült égből villám, tűzgömbök hulltak az elítélt városra. „Eképpen lesz azon a napon, melyen az embernek Fia megjelenik." Az emberek enni és inni, ültetni és építkezni fognak, házasodnak és férjhez mennek, mígcsak Isten haragja elegyítetlenül ki nem lesz töltve. A világ az érzéki biztonság bölcsőjében lesz ringatva... A sokaságok mindenáron el akarják feledni Istent és mohón kapnak a meséken, hogy nyugtalanítás nélkül folytathassák bűnös életüket. (Szemle és hírnök 1886 október 26)