6. fejezet

2-5. Lásd Bírák 7:7, 16-18 kiegészítő megjegyzéseit.

Ma is sokan a maguk elgondolását szeretnék követni - Akik ma Isten népének vallják magukat, hasonló körülmények között így viselkednének-e? Kétségkívül sokan saját terveiket kívánnák megvalósítani, utakat és módokat javasolnának a kívánt cél magvalósítására. Húzódoznának attól, hogy ilyen egyszerű tervnek vessék alá magukat mely nem vet dicsfényt rájuk, kivéve az engedelmesség kiválóságát. Annak lehetőségét is kétségbe vonnák, hogy ilyen megerősített várost ez úton lehetne meghódítani. Ámde számunkra legfőbb a kötelesség törvénye. Ennek kell fölülmúlnia az emberi érvelést. A hit élő hatalma áttör minden torlaszon, ledönt minden akadályt, s az ellenséges tábor szívébe tűzi ki lobogóját. (Idők jelei 1881 április 14)

Mikor az ember elméleteket épít, elveszti hite egyszerűségét - Mély titkok rejlenek Isten igéjében, gondviselésében, valamint a megváltás tervében is, melyek mélyére az ember nem képes behatolni. Ámde a véges elme, mely nagyon szeretné kielégíteni kíváncsiságát s választ találni a végtelenség kérdéseire, nem az Isten akarata által kinyilatkoztatott világos, egyszerű utat követi, hanem egyre feszegeti a világ megalapítása óta rejtett titkokat. Az ember egyre építgeti elméleteit, s közben elveszti az igaz hit egyszerűségét, őszinte odaadását. Túl önhitté válik, hogy elhiggye az Úr kijelentéseit, így önhittséggel sáncolja körül magát.

Sokan, bár Isten gyermekeinek vallják magukat, ilyen helyzetben vannak. Gyöngék, mivel a maguk erejében bíznak. Isten hatalmasan munkálkodik hűséges népért, mely kérdőjelek és kételkedés nélkül engedelmeskedik igéjének. A menny fenségese angyalseregeivel ledöntötte népe előtt Jerikó falait, így Izrael fegyveres harcosai nem dicsekedhettek vitézségükkel. Mindent Isten hatalma végzett el. Népünk mondjon le minden önmagasztaló óhajról, vessék magukat alázatosan az isteni akarat alá, s Isten majd kinyilvánítja hatalmát és szabadulást meg győzelmet hoz gyermekeinek. (Idők jelei 1881 április 14)

16, 20. Lásd 5:13,14. kiegészítő megjegyzéseit.

Egyszerű megoldások dicsőítik Istent - Jerikó elfoglalásánál a seregek hatalmas parancsnoka olyan egyszerűre tervezte a csatát, hogy egyetlen ember sem tulajdoníthatta magának a dicsőséget. Nem volt szabad emberi kéznek ledönteni a város falait, nehogy az ember magának tulajdonítsa a győzelem dicsőségét. Ugyanígy ma is. Az ember ne tulajdonítson magának dicsőséget végzett munkájáért. Egyedül az Urat szabad fölmagasztalnunk. Jaj, bárcsak az emberek belátnák annak fontosságát, hogy Istentől várják az utasításokat! (Advent szemle és szombat hírnök 1900. október 16.)

Birtokba vevés negyven évi késés után - Az Úr fölsorakoztatta seregeit a pusztulásra ítélt város körül. Egyetlen emberi kéz sem emelkedett a város ellen; mennyei seregek döntötték le falait, hogy egyedül Isten nevét érhesse magasztalás. Ez volt az a kevély város, melynek hatalmas erődítései rémületet keltettek a hitetlen kémekben. Jerikó bevételével Isten kijelentette a hébereknek, hogy atyáik már negyven évvel azelőtt elfoglalhatták volna a várost, ha megbíztak volna benne. (Advent szemle és szombat hírnök 1887. március 15.)

Az ember gyöngeségének természetfölötti erőt kell találni - Az Úr a mai, utolsó napokban ismeri népének a Sátán eszközeivel vívott küzdelmeit, akikkel az olyan nagy üdvösséget megvető, gonosz emberek szövetkeznek. Megváltónk a mennyei seregek nagyhatalmú parancsnoka, a legegyszerűbben, a legőszintébben szól hozzánk. Nem takargatja a ránk váró tüzes küzdelmeket. Rámutat a veszedelmekre, elénk tárja a harc tervét Ismerteti a ránk váró kemény, kockázatos munkát, majd int, hogy mielőtt a harcba bocsátkoznánk, számítsuk ki, mibe fog kerülni. Egyúttal bátorít mindenkit, hogy ki ki öltse magára a fegyverzetét, s a mennyei seregtől várjuk, hogy ők állítsák össze a hadakat az igazságért és élet-szentségért vívott küzdelemre. Az ember gyöngesége emberfölötti erőre és segítségre fog találni a súlyos küzdelmekben, hogy a Mindenható cselekedeteit cselekedje. A hitben való kitartás és a teljesen Istenben bízás biztosítani fogja a sikert. Bár a gonoszság régi szövetsége most is fölsorakozik ellenük, ennek ellenére is fölszólítja őket, legyenek bátrak és erősek, küzdjenek hősiesen, hiszen a mennyet kell elnyerniük, s angyaloknál hatalmasabb áll soraikban, a menny seregeit vezénylő parancsnok. Amint Jerikó elfoglalásánál történt, Izrael seregei közül senki sem dicsekedhetett, hogy a maga véges erejét használta a város falainak ledöntésénél. Hanem az Úr seregeinek parancsnoka tervezte a harcot a lehető legegyszerűbbre, hogy egyedül az Urat illesse a magasztalás, az emberek pedig ne fuvalkodjanak fel Isten minden erőhatalmat megígért nekünk, mert az ígéret a tietek, gyermekeiteké, és az Úr elhívottjaié. (1895, 51. levél)

20. Az engedelmesség ledönti a korlátot - Az előítélet erős torlaszai olyan bizonyosan le fognak omlani, mint Jerikó falai Izrael seregei előtt. Üdvösségünk parancsnoka iránti állandó engedelmességre van szükség. Maradéktalanul engedelmeskednünk kell utasításainak. Jerikó falai az engedelmesség eredményeképp omlottak le. (Advent szemle és szombat hírnök 1887 július 12)