2. fejezet

11. A hit győz az anyai szereteten - Mihelyt a kicsike elég idős volt, hogy el lehessen választani anyjától, az anya teljesítette ünnepélyes ígéretét. Anna az anyai szív minden odaadásával szerette gyermekét. Szeretete napról-napra szorosabban körülölelte a fiút, amint látta fejlődő képességeit s hallgatta gyermeki csevegését. Sámuel volt az anya egyetlen gyermeke, a menny külön ajándéka; másrészt mint Istennek szentelt kincset kapta, nem akarta hát magának tartani, ami az adományozóé. A hit megerősítette az anya szívét és nem engedett az anyai szeretet unszolásának. (Idők jelei 1881 október 21)

Az anya döntő erő lehet otthonában - Bárcsak minden anya eszébe venné, milyen jelentősek is kötelességei és felelősségei, s mily nagy lesz hűségének jutalma. Gyermekeire gyakorolt naponkénti hatása örök életre, vagy örök halálra készíti elő őket. Az anya nagyobb hatalmat gyakorol otthonában, mint az igehirdető a szószéken, vagy a király a trónján. (Idők jelei 1881 nov. 3)

12. Éli bűnös hanyagsága - Éli útja, bűnös apai engedékenysége és vétkes papi hanyagsága szembetűnő, fájdalmas ellentéte Anna hü szilárdságának, lemondásának. Éli ismerte Isten akaratát. Tudta, hogy az Úr milyen jellemet fogad el s milyet fog kárhozatra ítélni. Mégis eltűrte, hogy gyermekei féktelen szenvedélyekkel, zabolátlan indulatokkal, természetellenes étvággyal és romlott erkölccsel nőjenek fel.

Tanította ugyan gyermekeit Isten törvényére, életével is jó példát mutatott nekik; mégsem volt ez a teljes kötelessége. Isten mint apától és mint paptól elvárta tőle, hogy tartsa vissza őket romlott akaratuk követésétől. Éli ennek nem tett eleget. (Idők jelei 1881 november 10)

A szülők nehogy Éli példáját kövessék - Ha az Éli hanyagságát követő szülők láthatnák gyermeknevelésük következményeit, rádöbbennének, hogy az Élit sújtó átok minden kétséget kizárón őket is sújtani fogja. A szülői tekintély elleni lázadás a manapság elharapózó nyomorúság és bűnözés alapja. (Idők jelei 1881 november 24)

Sok fiatal hitetlenné válik - Tanítással és példamutatással neveljük a fiatalokat Isten és igéje iránti tiszteletre. Mivel szüléinkből hiányzik az odaadás, fiataljaink közül sokan hitetlenné válnak. (Idők jelei 1881 nov. 24)

Szülők és a léleknyerés - Keresztény szülők, ha fáradozni kívántok az Úrért, kezdjétek el családi körötökben, kicsinyeiteken. Ha viselkedni tudást, bölcsességet és Isten' félelmet követtek gyermekeitek igazgatásánál, az Úr nagyobb felelősséget is bízhat rátok. Az igazi keresztény erőfeszítés a családi körben kezdődik. Ebből indul ki, hogy tágasabb területeket foglaljon magába. A családban vagy szomszédságban türelmes, gondos fáradozás által megmentett lélek ugyanolyan megtiszteltetést hoz Krisztusra, s ugyanolyan fényesen fog tündökölni koronádbán, mintha Kínában vagy Indiában találtad volna őt. (Idők jelei 1881 november 10)

A lelkipásztor kötelessége - Minden szülő törekedjék a jó-cselekedetek, s a tökéletes keresztény családi körök mintaképévé tenni a családját. Sokkal jelentősebb mértékben kötelességük ez a szent dolgokkal szolgálóknak, akiktől a nép tanítást és irányítást vár. Krisztus szolgái legyenek példa a nyáj számára. Aki elmulasztja családjának bölcs igazgatását, az nem alkalmas arra, hogy Isten gyülekezetét vezesse. (Idők jelei 1881 november 10)

A lelkészek és gyermekeik - Bár a szülők hűtlenségének áldatlan következményei minden esetben súlyosak, tízszer súlyosabbak, mikor a Krisztus helyében álló tanítók családjában fordulnak elő. Az evangéliumi örömüzenet szolgái, akik elmulasztják a helyes ösvényen tartani családjukat, rossz példájukkal sokakat félrevezetnek. A gonoszság elfojtása helyett a növekedését szentesítik. Sokan, bár kitűnő bíráknak tartják magukat, hogy milyennek kellene lenni, hogyan kellene viselkedni más gyermekeinek, saját gyermekeik hibáival szemben mégis elvakultak. Az isteni bölcsesség ilyen hiánya az Isten igéjét tanítókban kimondhatatlan sok gonoszságnak okozója, mivel kitörli az emberek értelméből a helyes és a helytelen, a tisztaság és a gonoszság közti különbséget. (Idők jelei 1881 november 24)

(3:11-14) A szülői hűtlenség következményei - Éli története elrettentő példa a szülői hűtlenség következményeire. Kötelességének elhanyagolása miatt fiai csapda lettek embertársaiknak és sérelem Istennek. Nem csupán jelen, de jövő életüket is eljátszották. Gonosz példájuk százakat pusztított el, s e százak befolyása ezrek erkölcsét rontotta meg. Szolgáljon ez figyelmeztetésül minden szülőnek. Bár némelyek a túlzott szigor oldalán tévednek, Éli az ellenkező végletbe esett. Romlásukra kényeztette el a fiait. Gyermekkorukban elnézte hibáikat és ifjúkorukban is mentegette őket. Semmibe vették a szülők parancsait, az apa meg nem követelte meg az engedelmességet A gyermekek látták, hogy ők tarthatják kezükben a gyeplőt, és ki is használták a lehetőséget. Amint előrehaladtak éveikben, teljesen elvesztették gyáva apjuk iránti tisztele-38 tűket. Fék nélkül haladtak előre bűneikben. Éli nyomatékosan tiltakozott ugyan viselkedésük ellen, de szavai falra hányt borsó volt csupán. Nap-nap után súlyos vétket és undorító bűnöket követtek el, mígcsak az Úr büntetéssel nem látogatta meg törvényének megrontok.

Láttuk Éli rossz engedékenységének következményét - az engedékeny apa halálát, a két gonosz fiú romlását és halálát, valamint ezrek pusztulását Izraelben. Maga az Úr rendelte el, hogy Éli fiainak bűneiért sohasem szabad engesztelő, véres vagy égőáldozatot bemutatni. Milyen szörnyű, milyen siralmas is volt bukásuk! Maga az igazságos és szent Isten helyezte törvényen kívül ezt a két férfit, akiken előbb még szent felelősség terhe nyugodott!

Így érik be félelmetesen az elvetett aratás, mikor a szülök elhanyagolják Isten-adta felelősségüket. Mikor engedik, hogy a Sátán bitorolja a kertet, melyet nekik kellett volna bevetniük az erény, az igazság és a szent élet magjával. Ha akár az egyik szülő is hanyag a kötelességben, a következmény meg fog látszani a gyermekek jellemén; ha mindketten elégtelenek, milyen súlyos is lesz a felelősségük Isten előtt! Hogyan kerülhetnék el azok végzetét, akik tulajdon gyermekeik lelkét pusztítják el! (Advent szemle és szombat hírnök 1881 augusztus 30)

12-17. A jelképes szolgálat összekötő kapocs - Isten és Izrael között a jelképes szolgálat volt az összekötő kapocs. Krisztus áldozatának előrevetítése volt a célja, s hogy így élve tartsa a nép szívében az eljövendő üdvözítőbe vetett hitet. Ezért, hogy az Úr elfogadja áldozataikat és továbbra is velük maradjon; hogy a népnek helyes fogalma legyen a megváltás tervéről és kötelességéről, a lehető legfontosabb volt, hogy a szenthely szolgálatát végzők szentnek őrizzék meg szívüket, tisztán az életüket. Hogy tiszteljék Istent és szigorúan engedelmeskedjenek az Úr kívánalmainak. (Idők jelei 1881 december 1)

A papok bűnei miatt némelyek maguk mutatták be áldozataikat - Amikor Izrael férfiai látták a papok romlott viselkedését, biztonságosabbnak vélték családjukra nézve, ha nem járnak el az istentisztelet helyére. Sokan nyugtalan szívvel távoztak Silóból. Méltatlankodás fogta el őket, míg végül úgy döntöttek, hogy maguk mutatják be áldozataikat. Azt gondolták, hogy ez is lesz annyira kedves, elfogadható az Isten előtt, mintha azokat a sokféle utálatosságokat szentesítenék, melyeket Éli fiai a szenthelyen elkövettek. (Idők jelei 1881 december 1)

26. (Zsoltárok 71:17) A megszentelt ifjú helye - Isten mindenkinek lehetőséget ad élete során, hogy kifejlessze jellemét. Mindenkinek módjában áll, hogy Isten nagyszerű tervében betöltse a számára kijelölt helyet. Az Úr kora gyermekkorától elfogadta Sámuelt, mivel szíve tiszta volt és tisztelte Istent. Sámuel szülei szent áldozatként Istennek adták fiukat. Az Úr pedig már gyerekkorában a világosság közvetítőjévé tette öt. A Sámueléhoz hasonló megszentelt élet komoly érték az Isten szemében. Ha a mai fiatalok, mint Sámuel, oda akarják szentelni magukat, az Úr elfogadja és fölhasználja őket munkájában. Életükről a zsoltárossal együtt elmondhatják: "Oh Isten, gyermekségemtől tanítottál engem; és mind mostanig hirdetem a csodadolgaidat." (1906, 51. kézirat)