7. fejezet

2, 3 (5Mózes 20:5-8) Krisztus gondol a családi kötelékkel - (Bírák 7:2,3-t és 5 Mózes 20:5-8-t idézi.) Krisztus gyöngéd, szánakozó szeretetének milyen szembeszökő szemléltetése ez! Aki megalapozta az élet kapcsolatait és vérségi kötelékeit, arról is gondoskodott, hogy ne szakadjanak el. Nem akarta, hogy bárki vonakodva induljon a harcba. Ez a kijelentés azt is hangsúlyozza, hogy milyen áldatlan hatása tud lenni annak, akiből hiányzik a hit és bátorság. Továbbá, hogy az ember gondolatai és érzései a cselekedeteire is kihatnak. (Idők jelei 1881 június 30)

4. Krisztus katonáinak minősítései - Az igaz keresztényt a céltudatosság, a legyőzhetetlen eltökéltség jellemzi, mely nem enged a világi hatásoknak. Mely mindenkor a teljes, hiánytalan bibliai mértéknek veszi az irányt. Ha az emberek elnézik maguknak, hogy Isten szolgálatában elcsüggedjenek, a hatalmas ellenfél bőséges okot fog találni számukra, hogy a kötelesség világos útjáról a könnyű élet, a felelőtlenség ösvényére térjenek. Akik világi kincsekre vagy földi megtiszteltetésre áhítoznak, azok nem fognak tüzesen harcolni fejedelemségek, hatalmasságok és égi magasságok gonosz szellemei ellen. Akiket meg lehet vesztegetni vagy elcsábítani, elcsüggeszteni vagy megrémíteni, azok nem jelentenek segítséget a keresztény hadviselésben.

Akik Krisztus keresztjének katonái akarnak lenni, öltsék magukra a fegyverzetet és készüljenek föl a küzdelemre. Ne riasszák vissza a fenyegetések, ne ijedjenek meg a veszedelmektől. Legyenek óvatosak, mégis szilárdak és bátrak a veszedelemben, mikor az ellenséggel szállnak szembe, amikor Isten harcát harcolják. Krisztus követőinek legyen teljes a megszentelődése. Apát, anyát, feleséget, gyermeket, házakat, földeket, mindent másodlagosnak kell tekinteniük Isten munkájához és ügyéhez mérten. Viseljék türelmesen, jókedvvel, örömmel, bármilyen szenvedést is rendel el az Úr. Az ilyenek végső jutalma az lesz, hogy a halhatatlan dicsőség trónját Krisztussal osztják meg...(idézi a 4. verset). (Idők jelei 1881 június 30)

7. Imádkozzál és sohse lepődj meg - Isten szívesen tesz nagy dolgokat értünk. Nem a nagy számokkal fogjuk kivívni a győzelmeket, hanem lelkünk Jézusnak való teljes átadásával. Törjünk előre az ő erejével, Izrael hatalmas Istenében bizakodva.

Gedeon történetében tanítás rejlik számunkra...

Az Úr ma is ugyanolyan kész emberi erőfeszítéseken át fáradozni, gyönge eszközökön át végezni el nagyfontosságú feladatokat. Az igazság értelmesen felfogott ismerete elengedhetetlen; mert hisz hogyan másképp tudnánk szembeszegülni ármányos ellenfeleivel? Tanulmányoznunk kell a Bibliát, nem csupán a hittételekért, hanem gyakorlati leckéiért is. Sohase érjen meglepetés, sohase legyetek fegyverzetetek nélkül. Álljatok készen bármi kényszerhelyzetre, a kötelesség bármi hívására. Figyeljetek minden alkalomra, hogy hirdessétek az igazságot. Legyetek jártasok a jövendölésekben, ismerjétek Jézus tanításait. Ne bízzatok jól elkészített érvekben. Az érvek magukban nem elegendők. Istent keressétek térdre hullva, azután induljatok el, hogy Isten Lelkének hatalmától és befolyásától támogatva álljatok az emberek elé.

Cselekedjetek halogatás nélkül. Isten azt akarja, hogy olyan harcosok legyetek, mint Gedeon seregének tagjai. Az igehirdetők sokszor túl pontosak, túl számítgatok. Miközben nagyjelentőségű munka végezésére készülődnek, a jó munkalehetőség kihasználatlanul tűnik tova. Az igehirdető úgy viselkedik, mintha az egész teher rajta, szegény, véges emberen nyugodna, holott Jézus hordozza őt is meg terhét is. Testvéreim, kevésbé bízzatok magatokban, és jobban Jézusban (Szemle és hírnök 1884 július 1)

7,16-18 (Józsué 6:2-5) Isten útjai nem a mi útjaink - Veszélyes az embernek szembeszegülni az igazság, a kegyelem és igaz élet Lelkével, csak mert a megnyilvánulásai nem az ö elgondolásuk szerinti, s mivel a megnyilvánulások nem alkalmazkodnak terveikhez. Az Úr a maga módján fáradozik. Az emberek könyörögjenek, hogy mentesek legyenek énjüktől és egyetértsenek a mennyel. így imádkozzanak: "Ne az én akaratom, ó Isten, hanem a tied legyen meg." Ne felejtsék el, hogy Isten útjai nem az ő útjaik. Isten gondolatai nem az emberek gondolatai, hiszen ő mondja: "Amint az ég magasabb a földnél, úgy útiam is magasabbak útaitoknál és gondolataim gondolataitoknál. A Gedeonnak adott utasításokban - hogy háromszáz főnyi sereg vonuljon ki riogó kürtökkel s üres korsóval a kézben, ekként kiáltva: "Az Úrért és Gedeonért" - ezek a pontoskodó, módszerekbe csontosodott, alaki emberek nem látnának mást következetlenségnél, szervezetlenségnél. Mereven szembeszegülnének, tiltakozva vonulnának vissza. Hosszan vitatkoznának, hogy kimutassák a következetlenséget, meg a szokatlan hadviselést kísérő veszélyeket. Véges belátásuk képtelennek és ésszerűtlennek ítélne minden ilyen lépést. Milyen tudománytalannak, milyen következetlennek gondolták volna Józsuénak Jerikó bevételénél tett intézkedéseit. (Advent szemle és szombat hírnök 1896 május 5)