Chapter 9—Sunday Laws

Vasárnap-törvény

Satan's Challenge to God's Authority
SÁTÁN KIHÍVÁSA ISTEN TEKINTÉLYÉRE

God denounces Babylon “because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication.”... {LDE 123.1}

Isten leleplezte Babilont "...mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek. "... {LDE 123.1}   

God made the world in six days and rested on the seventh, sanctifying this day, and setting it apart from all others as holy to Himself, to be observed by His people throughout their generations. But the man of sin, exalting himself above God, sitting in the temple of God, and showing himself to be God, thought to change times and laws. This power, thinking to prove that it was not only equal to God, but above God, changed the rest day, placing the first day of the week where the seventh should be. And the Protestant world has taken this child of the papacy to be regarded as sacred. In the Word of God this is called her fornication [Revelation 14:8].—The S.D.A. Bible Commentary 7:979 (1900). {LDE 123.2}

Isten hat nap alatt teremtette a világot és megpihent a hetediken, megszentelte ezt a napot és szentként különítette el a többitől magának, hogy népe nemzedékeken keresztül megtartsa. De a bűn embere felmagasztalva magát Isten fölé, Isten templomába ülvén Istenként mutatva magát, véli, megváltoztatja az időket és a törvényt. Ez a hatalom azt állítja, hogy nemcsak egyenlő Istennel, de Isten feletti, s megváltoztatta a nyugalomnapot; a hét első napját helyezte oda, ahol a hetediknek kell lennie. és a protestáns világ elfogadta a pápaságnak eme gyermekét, és szentnek tekinti. Isten Szava ezt paráznaságnak nevezi [Jel 14:8]. - 7BC 979 (1900). {LDE 123.2}   

During the Christian dispensation the great enemy of man's happiness has made the Sabbath of the fourth commandment an object of special attack. Satan says, “I will work at cross purposes with God. I will empower my followers to set aside God's memorial, the seventh-day Sabbath. Thus I will show the world that the day sanctified and blessed by God has been changed. That day shall not live in the minds of the people. I will obliterate the memory of it. I will place in its stead a day that does not bear the credentials of God, a day that cannot be a sign between God and His people. I will lead those who accept this day to place upon it the sanctity that God placed upon the seventh day.”—Prophets and Kings, 183, 184 (c. 1914). {LDE 123.3}

Az ember boldogságának nagy ellensége a negyedik parancsolatban foglalt szombatot különös támadások célpontjává tette a keresztény korszak idején. Sátán így beszél: "Isten céljaival ellentétben cselekszem. Követőimet felhatalmazom arra, tegyék félre Isten emlékünnepét, a hetedik napi szombatot. Így megmutatom a világnak, hogy az Isten által megszentelt és megáldott nap megváltozott. Az emberek el fognak feledkezni róla. Kitörlöm emlékezetükből, és olyan nappal helyettesítem, amely nem hordja magán Isten hitelesítő jelét; olyan nappal, amely nem lehet jel Isten és népe között. Arra késztetem ennek a napnak elfogadóit, hogy tulajdonítsák neki azt a szentséget, amelyet Isten a hetedik napra helyezett". - PK 116, 117. {LDE 123.3}   

The Sabbath the Great Point at Issue
A SZOMBAT A NAGY VITAPONT

In the warfare to be waged in the last days there will be united, in opposition to God's people, all the corrupt powers that have apostatized from allegiance to the law of Jehovah. In this warfare the Sabbath of the fourth commandment will be the great point at issue, for in the Sabbath commandment the great Lawgiver identifies Himself as the Creator of the heavens and the earth.—Selected Messages 3:392 (1891). {LDE 124.1}

A hadviselés utolsó napjaiban egyesülnek Isten népével szemben az összes romlott hatalmak, melyek elhagyták hitüket, hűségüket Jehova törvénye iránt. Ebben a harcban a negyedik parancsolat szombatja lesz a nagy vitapont, mert a szombat parancsolatában a nagy Törvényadó, a menny és föld Teremtőjével azonosítja magát. - 3SM 392 (1891). {LDE 124.1}   

“Verily My Sabbaths ye shall keep,” the Lord says, “for it is a sign between Me and you throughout your generations; that ye may know that I am the Lord that doth sanctify you” (Exodus 31:13). Some will seek to place obstacles in the way of Sabbath observance, saying, “You do not know what day is the Sabbath,” but they seem to understand when Sunday comes, and have manifested great zeal in making laws compelling its observance.—The Kress Collection, 148 (1900). {LDE 124.2}

"...Az én szombatimat bizony megtartsátok; mert jel az én közöttem és ti köztetek nemzetségről nemzetségre, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, aki titeket megszentellek" [2Móz 31:13]. Néhányan akadályokat helyeznek a szombat megünneplése útjába mondván: "Te nem tudod milyen nap a szombat", de úgy látszik megértik, amikor jön a vasárnap és nagy buzgalmat tanúsítanak a törvényhozásban, kényszerítve annak megünneplését- KC 148 (1900). {LDE 124.2}   

The Sunday-Law Movement in the 1880s
VASÁRNAP-TÖRVÉNY MOZGALMAK AZ 1880-AS ÉVEKBEN

[For helpful background information and more extensive E. G. White quotations, see Selected Messages 3:380-402, and Testimonies for the Church 5:711-718.] We have been looking many years for a Sunday law to be enacted in our land, and now that the movement is right upon us, we ask, What are our people going to do in the matter? ... We should especially seek God for grace and power to be given His people now. God lives, and we do not believe that the time has fully come when He would have our liberties restricted. {LDE 125.1}

Országunkban évek óta várjuk a vasárnap törvény beiktatását, és most, hogy e mozgalom itt van, azt kérdezzük: mit készül tenni népünk ez ügyben?... Keressük Istent komolyan, hogy adjon népének kegyelmet és erőt! Isten él és nem hisszük, hogy eljött az az idő, amely szabadságunkat korlátozza. {LDE 125.1}   

The prophet saw “four angels standing on the four corners of the earth, holding the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree.” Another angel, ascending from the east, cried to them, saying, “Hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads.” This points out the work we now have to do, which is to cry to God for the angels to hold the four winds until missionaries shall be sent to all parts of the world, and shall have proclaimed the warning against disobeying the law of Jehovah.—The Review and Herald Extra, December 11, 1888. {LDE 125.2}

A próféta látott "négy angyalt állani a földnek négy szegletén a földnek négy szelét tartva, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élőfára. " Egy másik angyal keletről feljőve kiáltott nékik mondván: "Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. " Megmutatja munkánkat, amit most kell tennünk, kiáltanunk kell Istenhez az angyalokért, hogy tartsák vissza a négy szelet, amíg misszionáriusokat küldenek a világ minden részére, és hadat üzennek Jehova törvénye iránti engedetlenekkel szemben. - RH Extra, Dec. 11. 1888. {LDE 125.2}   

Sunday-Law Advocates Do Not Realize What They Are Doing
A vasárnap-törvény szószólói - Ne valósítsd meg, amit azok tesznek

The Sunday movement is now making its way in darkness. The leaders are concealing the true issue, and many who unite in the movement do not themselves see whither the undercurrent is tending.... They are working in blindness. They do not see that if a Protestant government sacrifices the principles that have made them a free, independent nation, and through legislation brings into the Constitution principles that will propagate papal falsehood and papal delusion, they are plunging into the Roman horrors of the Dark Ages.—The Review and Herald Extra, December 11, 1888. {LDE 125.3}

A vasárnap mozgalom most a háttérben készíti útját. A vezetők elrejtik az igazi hitpontot és sokan, akik egyesülnek a mozgalomban, nem látják e rejtett áramlat irányát... Vakon dolgoznak. Nem látják, hogy ha egy protestáns kormány szentesítette az elveket, amely őket szabad, független nemzetté tette, és a törvényhozás által az alkotmányba oly elvet fektetnek le, amely a pápai csalást és a pápai hamisságot terjeszti, belesodródnak a sötét középkor római borzalmába. - RH Extra, Dec. 11. 1888. {LDE 125.3}   

There are many, even of those engaged in this movement for Sunday enforcement, who are blinded to the results which will follow this action. They do not see that they are striking directly against religious liberty. There are many who have never understood the claims of the Bible Sabbath and the false foundation upon which the Sunday institution rests.... {LDE 126.1}

A vasárnap-törvény végrehajtásának eme mozgalmában elkötelezettek között is még sokan vannak, akik vakok a következményekkel szemben, amelyek követik ezt a tevékenységet. Nem látják, hogy egyenesen a vallásszabadság ellen küzdenek. Sokan vannak, akik sohasem értették a bibliai szombat igényét, sem a hamis alapot, melyen a vasárnap szokása nyugszik... {LDE 126.1}   

Those who are making an effort to change the Constitution and secure a law enforcing Sunday observance little realize what will be the result. A crisis is just upon us.—Testimonies for the Church 5:711, 753 (1889). {LDE 126.2}

Azok, akik erőfeszítést tesznek az alkotmány megváltoztatására, és törvényt biztosítanak a vasárnap ünneplés végrehajtására, nincsenek tudatában ennek következményével. Válságban vagyunk! - 5T 711, 753 (1889). {LDE 126.2}   

Not to Sit in Quietude, Doing Nothing
NE ÜLJÜNK NYUGODTAN, SEMMITTEVŐN

It is our duty to do all in our power to avert the threatened danger.... A vast responsibility is devolving upon men and women of prayer throughout the land to petition that God may sweep back this cloud of evil, and give a few more years of grace to work for the Master.—The Review and Herald Extra, December 11, 1888. {LDE 126.3}

Kötelességünk minden tőlünk telhetőt megtenni a fenyegető veszély elhárítására... Óriási felelősség hárul az ima embereire az egész országban, kérvén, hogy Isten a gonosz eme felhőjét tartsa vissza és adjon néhány év kegyelmet a Mesterért végzett munkára. - RH Extra, Dec. 11, 1888. {LDE 126.3}   

Those who are now keeping the commandments of God need to bestir themselves that they may obtain the special help which God alone can give them. They should work more earnestly to delay as long as possible the threatened calamity.—The Review and Herald, December 18, 1888. {LDE 126.4}

Akik most megtartják Isten törvényét, azoknak neki kell készülni. , hogy olyan segítséget kapjanak, amit egyedül Isten adhat nékik. Komolyabban kell dolgozniuk, hogy ameddig lehet, késleltessék a fenyegető csapást. - RH Dec. 18, 1888. {LDE 126.4}   

Let not the commandment-keeping people of God be silent at this time as though we gracefully accepted the situation.—The S.D.A. Bible Commentary 7:975 (1889). {LDE 127.1}

Ne engedd, hogy az Isten parancsolatát megtartó nép ebben az időben néma legyen, mintha méltóságteljesen belenyugodnának a helyzetbe. - 7BC 975 (1889). {LDE 127.1}   

We are not doing the will of God if we sit in quietude, doing nothing to preserve liberty of conscience. Fervent, effectual prayer should be ascending to heaven that this calamity may be deferred until we can accomplish the work which has so long been neglected. Let there be most earnest prayer and then let us work in harmony with our prayers.—Testimonies for the Church 5:714 (1889). {LDE 127.2}

Nem tesszük Isten akaratát, ha nyugodtan, semmittevőn ülünk azért, hogy a lelkiismeret szabadságát megőrizzük. Buzgó, eredményes ima szálljon fel az égbe, hogy ez a csapás késlekedjen a munka bevégzéséig, amit annyira elhanyagoltunk! Nagyon komolyan imádkozzunk és azután imánkkal összhangban dolgozzunk! - 5T 714 (1889). {LDE 127.2}   

There are many who are at ease, who are, as it were, asleep. They say, “If prophecy has foretold the enforcement of Sunday observance the law will surely be enacted,” and having come to this conclusion they sit down in a calm expectation of the event, comforting themselves with the thought that God will protect His people in the day of trouble. But God will not save us if we make no effort to do the work He has committed to our charge.... {LDE 127.3}

Sokan vannak, akik nyugodtak, s amint voltak, alszanak. Azt mondják: "Ha a prófécia előre megmondta a vasárnap ünneplésének elrendelését, a törvényt biztosan beiktatják", s erre a következtetésre jutva leülnek, s nyugodtan várják az eseményeket, magukat azzal a gondolattal vigasztalva, hogy Isten meg fogja védeni népét a nyomorúság napján. De Isten nem fog megőrizni bennünket, ha nem teszünk erőfeszítést annak a munkának végzésére, amit feladatként ránk bízott. {LDE 127.3}   

As faithful watchmen you should see the sword coming and give the warning, that men and women may not pursue a course through ignorance that they would avoid if they knew the truth.—The Review and Herald Extra, December 24, 1889. {LDE 127.4}

Mint hűséges őrnek, látnod kell: a kard jön, és figyelmeztesd az embereket, ne folytassák a tudatlanság útirányát az ismeretlenen keresztül, amit elkerülhetnek, ha tudják az igazságot. - RH Extra, Dec. 24, 1889. {LDE 127.4}   

Oppose Sunday Laws by Pen and Vote
Szállj szembe a vasárnap-törvénnyel tollal és szóval

We cannot labor to please men who will use their influence to repress religious liberty and to set in operation oppressive measures to lead or compel their fellow men to keep Sunday as the Sabbath. The first day of the week is not a day to be reverenced. It is a spurious sabbath, and the members of the Lord's family cannot participate with the men who exalt this day and violate the law of God by trampling upon His Sabbath. The people of God are not to vote to place such men in office, for when they do this they are partakers with them of the sins which they commit while in office.—Fundamentals of Christian Education, 475 (1899). {LDE 127.5}

Nem dolgozhatunk úgy, hogy tessünk az embereknek, akik befolyásukat a vallásszabadság elnyomására fogják felhasználni, és elnyomó intézkedéseket hoznak, hogy embertársaikat a vasárnap szombatként való megtartására vezessék, vagy kényszerítsék. A hét első napja nem oly nap, amit tisztelni kellene. Ez álszombat, és az Úr családjának tagjai nem vállalhatnak közösséget azokkal az emberekkel, akik felmagasztalják e napot és megsértik Isten törvényét szombatjának taposásával! Isten népe ne szavazzon ilyen emberek hivatalba kerülésére, mert ha ezt teszi, akkor részese azok bűnében; amit elkövetnek, míg hivatalban vannak. - FE 475 (1890). {LDE 127.5}   

I do hope that the trumpet will give a certain sound in regard to this Sunday-law movement. I think that it would be best if in our papers the subject of the perpetuity of the law of God were made a specialty.... We should now be doing our very best to defeat this Sunday law.—Counsels to Writers and Editors, 97, 98 (1906). {LDE 128.1}

Remélem, hogy a trombita határozott hangot ad a vasárnap-törvény mozgalom tekintetében. Azt gondolom, az volna a legjobb, ha írásainkban Isten törvénye folytonosságának tárgyát hangsúlyozottá tennénk. Most a lehető legjobbat kell tennünk, hogy meghiúsítsuk a vasárnap-törvényt! - CW 97, 98 (1906). {LDE 128.1}   

The United States Will Pass a Sunday Law
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ELFOGADJA A VASÁRNAP-TÖRVÉNYT

When our nation shall so abjure the principles of its government as to enact a Sunday law, Protestantism will in this act join hands with popery.—Testimonies for the Church 5:712 (1889). {LDE 128.2}

Amikor országunk lemond kormánya elveiről, törvénye iktatja a vasárnap-törvényt, a protestantizmus e tettével kezet nyújt a pápaságnak. - 5T 712 (1889). {LDE 128.2}   

Protestants will throw their whole influence and strength on the side of the papacy. By a national act enforcing the false sabbath they will give life and vigor to the corrupt faith of Rome, reviving her tyranny and oppression of conscience.—Maranatha, 179 (1893). {LDE 128.3}

A protestantizmus egész befolyását és idejét a pápaság mellett veti latba, országos rendelet által kierőszakolja a hamis szombatot, életet és erőt ad Róma romlott hitének, feléleszti zsarnokságát és a lelkiismeret elnyomását. - Mar 179 (1893). {LDE 128.3}   

Sooner or later Sunday laws will be passed.—The Review and Herald, February 16, 1905. {LDE 128.4}

Előbb vagy utóbb elfogadják a vasárnap-törvényt. - RH Febr. 16, 1905. {LDE 128.4}   

Soon the Sunday laws will be enforced, and men in positions of trust will be embittered against the little handful of God's commandment-keeping people.—Manuscript Releases 4:278 (1909). {LDE 129.1}

Hamarosan a vasárnap-törvényt érvényre juttatják és a bizalmi állásokban lévő emberek megkeserednek az Isten törvényét megtartó maroknyi nép ellen. - 4MR 278 (1909). {LDE 129.1}   

The prophecy of Revelation 13 declares that the power represented by the beast with lamblike horns shall cause “the earth and them which dwell therein” to worship the papacy—there symbolized by the beast “like unto a leopard”.... This prophecy will be fulfilled when the United States shall enforce Sunday observance, which Rome claims as the special acknowledgment of her supremacy.... {LDE 129.2}

A Jelenések könyve 13. fejezetének próféciája kinyilatkoztatja, hogy a bárányszarvú fenevad által jelképezett hatalom "azt cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják" a pápaságot, amelyet itt a párduchoz hasonló fenevad szimbolizál... Bebizonyosodott, hogy az Egyesült Államok az a hatalom, amelyet a bárányszarvú fenevad jelképez, és hogy ez a prófécia akkor fog teljesedni, amikor az Egyesült Államok kikényszeríti a vasárnap megtartását... {LDE 129.2}   

Political corruption is destroying love of justice and regard for truth, and even in free America rulers and legislators, in order to secure public favor, will yield to the popular demand for a law enforcing Sunday observance.—The Great Controversy, 578, 579, 592 (1911). {LDE 129.3}

A politikai korrupció kiöli a jogosság szeretetét és az igazság tiszteletét. Még a szabad Amerikában is a hatalmasságok és a törvényhozók, hogy a nép kegyét megnyerjék, a politika követelésének engedve kötelezővé teszik a vasárnap megtartását. - NK 514, 527 {LDE 129.3}   

Arguments Used by Sunday-Law Advocates
A VASÁRNAP-TÖRVÉNY VÉDELMEZŐINEK ÉRVELÉSEI

Satan puts his interpretation upon events, and they think, as he would have them, that the calamities which fill the land are a result of Sundaybreaking. Thinking to appease the wrath of God these influential men make laws enforcing Sunday observance.—Manuscript Releases 10:239 (1899). {LDE 129.4}

Sátán az eseményekkel indokolja magyarázatát, és azt gondolják - mintha ő rendelkezhetne azokkal -, hogy a csapások, melyek betöltik az országot a vasárnap áthágásának eredményei. A befolyásos emberek úgy vélik, hogy Isten haragját lecsillapítják, ha törvényekkel kényszerítik a vasárnap megünneplését. - 10MR 239 (1899). {LDE 129.4}   

This very class put forth the claim that the fast-spreading corruption is largely attributable to the desecration of the so-called “Christian sabbath” and that the enforcement of Sunday observance would greatly improve the morals of society. This claim is especially urged in America, where the doctrine of the true Sabbath has been most widely preached.—The Great Controversy, 587 (1911). {LDE 129.5}

Ezek az emberek azt állítják, hogy a rohamosan terjedő romlottság jórészt az úgynevezett "keresztény szombat" megszentségtelenítésének tulajdonítható, és hogy a vasárnap megtartásának kikényszerítésével nagymértékben megjavulna a társadalom erkölcse. Ezt különösen Amerikában állítják, ahol legtöbbet prédikálják az igazi szombat tantételét. - NK 522. {LDE 129.5}   

Protestantism and Catholicism Act in Concert
A PROTESTANTIZMUS ÉS A KATOLICIZMUS EGYETÉRTÉSBEN MŰKÖDIK

Protestantism shall give the hand of fellowship to the Roman power. Then there will be a law against the Sabbath of God's creation, and then it is that God will do His “strange work” in the earth.—The S.D.A. Bible Commentary 7:910 (1886). {LDE 130.1}

A protestantizmus baráti kezet nyújt a római hatalomnak. Akkor törvényt hoznak Isten teremtésének szombatja ellen, és akkor Isten "szokatlan munkát" végez a földön. - 7BC 910 (1886). {LDE 130.1}   

How the Roman church can clear herself from the charge of idolatry we cannot see.... And this is the religion which Protestants are beginning to look upon with so much favor, and which will eventually be united with Protestantism. This union will not, however, be effected by a change in Catholicism, for Rome never changes. She claims infallibility. It is Protestantism that will change. The adoption of liberal ideas on its part will bring it where it can clasp the hand of Catholicism.—The Review and Herald, June 1, 1886. {LDE 130.2}

Hogy a római egyház hogyan tudja felmenteni magát a bálványimádás vádjától, nem láthatjuk... És ez az a vallás, amelyet a protestantizmus kezdettől fogva oly nagy jóindulattal néz, és amely végül a protestantizmussal egyesül. Ez az egyesülés mindazáltal nem a katolicizmus változásának eredménye, mert Róma sohasem változik. Róma csalhatatlanságot állít. A protestantizmus az, ami változni fog. A részéről történő szabad eszmék elfogadása a katolicizmussal való meleg kézszorításhoz vezet. - RH June 1, 1886. {LDE 130.2}   

The professed Protestant world will form a confederacy with the man of sin, and the church and the world will be in corrupt harmony.—The S.D.A. Bible Commentary 7:975 (1891). {LDE 130.3}

Az állítólagos protestáns világ szövetséget alkot a bűn emberével, és az egyház és a világ romlott összhangban lesz. - 7BC 975 (1891). {LDE 130.3}   

Romanism in the Old World, and apostate Protestantism in the New, will pursue a similar course toward those who honor all the divine precepts.—The Great Controversy, 616 (1911). {LDE 130.4}

A hitehagyó protestantizmus az Újvilágban az Óvilág katolikusaihoz hasonlóan fog eljárni azokkal szemben, akik Isten minden rendelkezését tiszteletben tartják. - NK 548. {LDE 130.4}   

Sunday Laws Honor Rome
A VASÁRNAP-TÖRVÉNYEK RÓMÁT TISZTELIK

When the leading churches of the United States, uniting upon such points of doctrine as are held by them in common, shall influence the state to enforce their decrees and to sustain their institutions, then Protestant America will have formed an image of the Roman hierarchy, and the infliction of civil penalties upon dissenters will inevitably result.... {LDE 131.1}

Amikor az Egyesült Államok legjelentősebb egyházai a közösen vallott tantételekben egységre jutva arra befolyásolják az államot, hogy tegye kötelezővé rendelkezéseiket, és tartsa fenn létesítményeiket, akkor már a protestáns Amerika megformálta a római hierarchia hasonmását, aminek elkerülhetetlen következménye, hogy a polgári hatóság büntetést ró azokra, akik eltérő véleményt vallanak... {LDE 131.1}   

The enforcement of Sundaykeeping on the part of Protestant churches is an enforcement of the worship of the papacy.... {LDE 131.2}

Amikor a protestáns egyházak erőltetik a vasárnap megtartását, tulajdonképpen a pápaság - a fenevad - imádását erőltetik... {LDE 131.2}   

In the very act of enforcing a religious duty by secular power, the churches would themselves form an image to the beast; hence the enforcement of Sundaykeeping in the United States would be an enforcement of the worship of the beast and his image.—The Great Controversy, 445, 448, 449 (1911). {LDE 131.3}

Amikor tehát az Egyesült Államokban kötelező lesz a vasárnap megtartása, tulajdonképpen a fenevadnak és képének az imádása lesz kötelező. - NK 396, 397, 400. {LDE 131.3}   

When Protestantism shall stretch her hand across the gulf to grasp the hand of the Roman power, when she shall reach over the abyss to clasp hands with spiritualism, when, under the influence of this threefold union, our country shall repudiate every principle of its Constitution as a Protestant and republican government and shall make provision for the propagation of papal falsehoods and delusions, then we may know that the time has come for the marvelous working of Satan and that the end is near.—Testimonies for the Church 5:451 (1885). {LDE 131.4}

Amikor a protestantizmus a szakadékon át kinyújtja karját, hogy megragadja a római hatalom kezét; amikor a mélység felett eléri, és kezet szorít a spiritizmussal, amikor e hármas egység befolyása alatt országunk, mint protestáns és republikánus kormány megtagadja alkotmányának elveit és gondoskodik a pápai hamisság és csalás terjesztéséről, akkor tudhatjuk, elérkezett Sátán csodás működésének ideje, és a vég közel van. - 5T 451 (1885). {LDE 131.4}   

Rome Will Regain Her Lost Supremacy
RÓMA VISSZANYERI ELVESZTETT FELSŐBBSÉGÉT

As we approach the last crisis it is of vital moment that harmony and unity exist among the Lord's instrumentalities. The world is filled with storm and war and variance. Yet under one head—the papal power—the people will unite to oppose God in the person of His witnesses. This union is cemented by the great apostate.—Testimonies for the Church 7:182 (1902). {LDE 131.5}

Amint a végső válsághoz közeledünk, életbevágó pillanat az, hogy összhang és egység legyen az Úr eszközei között. A világ telve van háborúval és ellentmondással. Mégis egy fő - a pápai hatalom - alatt a népek egyesülnek, hogy szembeszegüljenek Istennel, akit tanúi személyesítenek meg. Az egységet megszilárdítja a nagy hitehagyó. - 7T 182 (1902). {LDE 131.5}   

Laws enforcing the observance of Sunday as the Sabbath will bring about a national apostasy from the principles of republicanism upon which the government has been founded. The religion of the papacy will be accepted by the rulers, and the law of God will be made void.—Manuscript Releases 7:192 (1906). {LDE 132.1}

A törvények kikényszerítik a vasárnap szombatként megünneplését, s ez kormány alapját képező köztársasági elveknek országos megtagadását idézi elő. A pápaság vallását elfogadják az uralkodók, és Isten törvényét érvénytelenítik. - 7MR 192 (1906). {LDE 132.1}   

A day of great intellectual darkness has been shown to be favorable to the success of popery. It will yet be demonstrated that a day of great intellectual light is equally favorable for its success.—The Spirit of Prophecy 4:390 (1884). {LDE 132.2}

A nagy szellemi sötétség napját úgy mutatták be, hogy az kedvez a pápaság sikereinek. Mégis azt akarják bemutatni, hogy a nagy szellemi világosság napja egyformán kedvez a sikernek. - 4SP 390 (1884). {LDE 132.2}   

In the movements now in progress in the United States to secure for the institutions and usages of the church the support of the state, Protestants are following in the steps of papists. Nay, more, they are opening the door for the papacy to regain in Protestant America the supremacy which she has lost in the Old World.—The Great Controversy, 573 (1911). {LDE 132.3}

Az Egyesült Államoknak azokban a mozgalmaiban, amelyek az egyház intézményeihez és intézkedéseihez most szerzik meg az állam támogatását, a protestánsok a katolikusok nyomdokaiba lépnek. Sőt mi több, kaput tárnak a pápaság előtt, hogy a protestáns Amerikában visszanyerje az Óvilágban elvesztett főhatalmát. - NK 509. {LDE 132.3}   

A National Sunday Law Means National Apostasy
AZ ORSZÁG VASÁRNAP-TÖRVÉNYE ORSZÁGOS HITEHAGYÁST JELENT

To secure popularity and patronage, legislators will yield to the demand for a Sunday law By the decree enforcing the institution of the papacy in violation of the law of God our nation will disconnect herself fully from righteousness.... {LDE 132.4}

A népszerűség és a pártfogás biztosítására a törvényhozók behódolnak a vasárnap-törvény követelésének... A rendelet végrehajtásával, Isten törvényének a pápaság intézménye által történő megsértésével, országunk teljesen szakít a joggal... {LDE 132.4}   

As the approach of the Roman armies was a sign to the disciples of the impending destruction of Jerusalem, so may this apostasy be a sign to us that the limit of God's forbearance is reached.—Testimonies for the Church 5:451 (1885). {LDE 133.1}

Amint a római seregek közeledése jel volt a tanítványoknak Jeruzsálem közelgő pusztulására, úgy ez a hitehagyás jel lesz nekünk, hogy Isten megbocsátása elérte határát. - 5T 451 (1885). {LDE 133.1}   

We must take a firm stand that we will not reverence the first day of the week as the Sabbath, for it is not the day that was blessed and sanctified by Jehovah, and in reverencing Sunday we should place ourselves on the side of the great deceiver {LDE 133.2}

Szilárd álláspontot kell elfoglalnunk, hogy nem akarjuk tisztelni a hét első napját szombatként, mert az nem az a nap, amelyet Jehova megáldott és megszentelt, s a vasárnap tiszteletével magunkat a nagy csaló oldalára helyeznénk... {LDE 133.2}   

When the law of God has been made void and apostasy becomes a national sin, the Lord will work in behalf of His people.—Selected Messages 3:388 (1889). {LDE 133.3}

Ha Isten törvényét érvénytelenítik és a hitehagyás országos bűnné lesz, az Úr cselekedni fog népe érdekében. - 3SM 388 (1889). {LDE 133.3}   

The people of the United States have been a favored people, but when they restrict religious liberty, surrender Protestantism, and give countenance to popery, the measure of their guilt will be full, and “national apostasy” will be registered in the books of heaven.—The Review and Herald, May 2, 1893. {LDE 133.4}

Az Egyesült Államok népe jóindulatú nép volt, de amikor lemondva a protestantizmusról a vallásszabadságot korlátozzák és támogatják a pápaságot, bűnösségük mértéke betelik és a menny könyveibe "országos hitehagyás"-t jegyeznek be. - RH May 2, 1893. {LDE 133.4}   

National Apostasy Will Be Followed by National Ruin
AZ ORSZÁGOS HITEHAGYÁST ORSZÁGOS ROMLÁS KÖVETI

When our nation, in its legislative councils, shall enact laws to bind the consciences of men in regard to their religious privileges, enforcing Sunday observance, and bringing oppressive power to bear against those who keep the seventh-day Sabbath, the law of God will, to all intents and purposes, be made void in our land, and national apostasy will be followed by national ruin.—The S.D.A. Bible Commentary 7:977 (1888). {LDE 133.5}

Amikor országunk a törvényhozói tanácsban törvényeket hoz az emberek lelkiismeretének megkötésére, a vasárnap megünneplésének erőszakolására, elnyomó intézkedést hoznak azok ellen, akik a hetedik napi szombatot megtartják; Isten törvényét minden tekintetben teljesen érvénytelenné teszik országunkban, és az országos hitehagyást országos romlás követi. - 7BC 977 (1888). {LDE 133.5}   

It is at the time of the national apostasy when, acting on the policy of Satan, the rulers of the land will rank themselves on the side of the man of sin. It is then the measure of guilt is full. The national apostasy is the signal for national ruin.—Selected Messages 2:373 (1891). {LDE 134.1}

Az országos hitehagyás ideje az az idő, amikor Sátán nevében dolgozva, az ország uralkodói a bűn emberének oldalára sorolják magukat. Akkor a bűn mértéke teljes. Az országos hitehagyás az országos romlás jele. - 2SM 373 (1891). {LDE 134.1}   

Roman Catholic principles will be taken under the care and protection of the state. This national apostasy will speedily be followed by national ruin.—The Review and Herald, June 15, 1897. {LDE 134.2}

A római katolikus elveket az állam gondjába és védelmébe veszi. Ezt az országos hitehagyást gyorsan követi az országos romlás. - RH June 15, 1897. {LDE 134.2}   

When Protestant churches shall unite with the secular power to sustain a false religion, for opposing which their ancestors endured the fiercest persecution, then will the papal sabbath be enforced by the combined authority of church and state. There will be a national apostasy, which will end only in national ruin.—Evangelism, 235 (1899). {LDE 134.3}

Amikor a protestáns egyházak egyesülnek a világi hatalommal a hamis vallás fenntartásáért, melynek ellenállva őseik a legvadabb üldözést szenvedték el, akkor a pápai szombatot érvényre juttatja az egyház és állam egyesült tekintélye. Országos hitehagyás lesz, amely csakis országos romlásban végződhet. - Ev 235 (1899). {LDE 134.3}   

When the state shall use its power to enforce the decrees and sustain the institutions of the church—then will Protestant America have formed an image to the papacy, and there will be a national apostasy which will end only in national ruin.—The S.D.A. Bible Commentary 7:976 (1910). {LDE 134.4}

Ha az állam felhasználja erejét, hogy érvényre juttassa az egyház rendeleteit és fenntartsa annak intézményeit, akkor a protestáns Amerika a pápaság képmását kialakítja, és országos hitehagyás lesz, amely országos romlásban végződik. - 7BC 976 (1910). {LDE 134.4}   

Universal Sunday Legislation
ÁLTALÁNOS VASÁRNAP-TÖRVÉNY HOZÁS

History will be repeated. False religion will be exalted. The first day of the week, a common working day, possessing no sanctity whatever, will be set up as was the image of Babylon. All nations and tongues and peoples will be commanded to worship this spurious sabbath.... The decree enforcing the worship of this day is to go forth to all the world.—The S.D.A. Bible Commentary 7:976 (1897). {LDE 134.5}

A történelem megismétlődik. Hamis vallást magasztalnak fel. A hét első napját, a közönséges munkanapot, mely nem rendelkezik semmilyen szentséggel, olyanná emelik fel, amilyen Babilon szobra volt. Minden nemzetnek, nyelvnek és népnek megparancsolják, hogy imádják azt a hamis szombatot... E nap megünneplésének végrehajtó rendeletét kibocsátják az egész világra. - 7BC 976 (1897). {LDE 134.5}   

As America, the land of religious liberty, shall unite with the papacy in forcing the conscience and compelling men to honor the false sabbath, the people of every country on the globe will be led to follow her example.—Testimonies for the Church 6:18 (1900). {LDE 135.1}

Amint Amerika, a vallásszabadság országa egyesül a pápasággal a lelkiismeret erőszakolásában, és kényszeríti az embereket, hogy tiszteljék a hamis szombatot, a föld minden országának népét rábírják, hogy kövesse példáját. - 6T 18 (1900). {LDE 135.1}   

The Sabbath question is to be the issue in the great final conflict in which all the world will act a part.—Testimonies for the Church 6:352 (1900). {LDE 135.2}

A szombat kérdése lesz a vitapont a végső nagy ütközetben, amelyben az egész világ részt vesz. - 6T 352 (1900). {LDE 135.2}   

Foreign nations will follow the example of the United States. Though she leads out, yet the same crisis will come upon our people in all parts of the world.—Testimonies for the Church 6:395 (1900). {LDE 135.3}

A nemzetek követni fogják az Egyesült Államok példáját. Bár ő elől halad, mégis ugyanaz a válság jön népünkre a világ minden részén. - 6T 395 (1900). {LDE 135.3}   

The substitution of the false for the true is the last act in the drama. When this substitution becomes universal God will reveal Himself. When the laws of men are exalted above the laws of God, when the powers of this earth try to force men to keep the first day of the week, know that the time has come for God to work.—The S.D.A. Bible Commentary 7:980 (1901). {LDE 135.4}

Az igaznak a hamissal való pótlása az utolsó cselekedet a drámában. Amikor ez a pótlás egyetemes lesz, Isten kinyilatkoztatja magát. Amikor az emberek törvényét Isten törvénye fölé emelik, amikor e föld hatalmai megpróbálják ráerőszakolni az emberekre a hét első napjának megtartását, tudd, hogy eljött Isten cselekvésének az ideje. - 7BC 980 (1901). {LDE 135.4}   

The substitution of the laws of men for the law of God, the exaltation, by merely human authority, of Sunday in place of the Bible Sabbath, is the last act in the drama. When this substitution becomes universal God will reveal Himself. He will arise in His majesty to shake terribly the earth.—Testimonies for the Church 7:141 (1902). {LDE 135.5}

Isten törvényének emberi törvénnyel való helyettesítése csupán emberi tekintéllyel a vasárnapnak a bibliai szombat helyébe emelése, az utolsó cselekvés a drámában. Amikor e helyettesítés egyetemes lesz, isten kinyilatkoztatja magát. Fel kel az Ő fenségében, hogy rettenetesen megrázza a földet. - 7T 141 (1902). {LDE 135.5}   

The Whole World Will Support Sunday Legislation
AZ EGÉSZ VILÁG TÁMOGATJA A VASÁRNAP-TÖRVÉNY HOZÁSÁT

The wicked ... declared that they had the truth, that miracles were among them, that angels from heaven talked with them and walked with them, that great power and signs and wonders were performed among them, and that this was the temporal millennium that they had been expecting so long. The whole world was converted and in harmony with the Sunday law.—Selected Messages 3:427, 428 (1884). {LDE 136.1}

A gonosz kijelenti: övék az igazság; csodák vannak közöttük; a mennyei angyalok beszélgettek és jártak velük; nagy erők, jelek és csodák történtek közöttük; ez a földi 1000 esztendő, amelyre oly régóta vártak. Az egész világ megtért és összhangban van a vasárnap-törvénnyel. - 3SM 427, 428 (1884). {LDE 136.1}   

The whole world is to be stirred with enmity against Seventh-day Adventists because they will not yield homage to the papacy by honoring Sunday, the institution of this antichristian power.—Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 37 (1893). {LDE 136.2}

Az egész világot ellenségeskedésre izgatják a h. n. adventisták ellen, mert ők nem akarnak hódolni a pápaságnak a vasárnap tisztelete által, mely az antikrisztus hatalmának intézménye. - TM 37 (1893). {LDE 136.2}   

Those who trample upon God's law make human laws which they will force the people to accept. Men will devise and counsel and plan what they will do. The whole world keeps Sunday, they say, and why should not this people, who are so few in number, do according to the laws of the land?—Manuscript 163, 1897. {LDE 136.3}

Azok, akik megtapodják Isten törvényét, emberi törvényeket hoznak, amelyeket erőszakkal el akarnak fogadtatni a népekkel. Az emberek kigondolják, tanácskozzák, tervezik, mit fognak tenni. Az egész világ vasárnapot ünnepel, azt mondják: minek ez a nép, számszerűen oly kevesen vannak, s nem tartják meg az ország törvényeit. Ms 163, 1897. {LDE 136.3}   

The Controversy Centers in Christendom
A VITA A KERESZTÉNYSÉGBEN ÖSSZPONTOSUL

The so-called Christian world is to be the theater of great and decisive actions. Men in authority will enact laws controlling the conscience, after the example of the papacy. Babylon will make all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Every nation will be involved. Of this time John the Revelator declares: [Revelation 18:3-7; 17:13, 14, quoted]. “These have one mind.” There will be a universal bond of union, one great harmony, a confederacy of Satan's forces. “And shall give their power and strength unto the beast.” Thus is manifested the same arbitrary, oppressive power against religious liberty—freedom to worship God according to the dictates of conscience—as was manifested by the papacy, when in the past it persecuted those who dared to refuse to conform with the religious rites and ceremonies of Romanism.—Selected Messages 3:392 (1891). {LDE 136.4}

Az úgynevezett keresztény világ a nagy és döntő események színtere lesz! Hatalommal rendelkező emberek a pápaság példájára törvényt hoznak a lelkiismeret ellenőrzésére. Babilon minden nemzetet paráznaság haragja borával itat meg. minden ország belekeveredik. Erről az időről János, a kinyilatkoztató kijelenti: [Jel 18:3-7; 17:13-14-et idézi]. "Ezeknek egy a szándékuk..." Egyetemes, egységes szövetség lesz, nagy összhang. Sátán erejének szövetsége. "...erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. " Így van kinyilatkoztatva ugyanaz az önkényes, elnyomó erő a vallásszabadság ellen, - a szabadság, imádni Isten a lelkiismeret parancsa szerint - amit a pápaság erősített meg, amikor azokat üldözte a múltban, akik visszamerték utasítani a vallásos szokásokhoz és római szertartásokhoz való alkalmazkodás. - 3SM 392 (1891). {LDE 136.4}   

In the great conflict between faith and unbelief the whole Christian world will be involved.—The Review and Herald, February 7, 1893. {LDE 137.1}

A hit és hitetlenség közötti nagy viszályba az egész keresztény világ belebonyolódik... RH Febr. 7, 1893. {LDE 137.1}   

All Christendom will be divided into two great classes—those who keep the commandments of God and the faith of Jesus, and those who worship the beast and his image and receive his mark.—The Great Controversy, 450 (1911). {LDE 137.2}

Ebben a küzdelemben az egész keresztény világ két nagy csoportra oszlik: azokra, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét, és azokra, akik a fenevadat és képét imádják, és bélyegét magukra veszik. - NK 401. {LDE 137.2}   

As the Sabbath has become the special point of controversy throughout Christendom and religious and secular authorities have combined to enforce the observance of the Sunday, the persistent refusal of a small minority to yield to the popular demand will make them objects of universal execration.—The Great Controversy, 615 (1911). {LDE 137.3}

Amikor a keresztény világban különösen kiéleződik a szombat körüli vita, és a vallási tekintélyek a világi hatalmasságokkal összefogva rákényszerítik az emberekre a vasárnap megtartását, egy maroknyi nép, amely határozottan megtagadja a népszerű rendelet iránti engedelmességet, egyetemes gyűlölet tárgyává válik. - NK 548. {LDE 137.3}   

As the decree issued by the various rulers of Christendom against commandment keepers shall withdraw the protection of government, and abandon them to those who desire their destruction, the people of God will flee from the cities and villages and associate together in companies, dwelling in the most desolate and solitary places.—The Great Controversy, 626 (1911). {LDE 138.1}

Amikor a rendelet, amelyet a kereszténység különböző vezető személyiségei a parancsolatok megtartói ellen adnak ki, megfosztja őket a kormányzat védelmétől, és kiszolgáltatja a pusztulásukat óhajtóknak, Isten népe elmenekül a városokból, a falvakból, és csoportokba verődve kihalt, félreeső helyeken tanyázik. Sokan fognak menedéket találni a hegyek között. - NK 556. {LDE 138.1}   

Show No Defiance
NE MUTASS KIHÍVÁST!

Those who compose our churches have traits of character that will lead them, if they are not very careful, to feel indignant, because on account of misrepresentation their liberty in regard to working on Sunday is taken away. Do not fly into a passion over this matter but take everything in prayer to God. He alone can restrain the power of rulers. Walk not rashly. Let none boast unwisely of their liberty, using it for a cloak of maliciousness, but as the servants of God, “Honor all men. Love the brotherhood. Fear God. Honor the king” [1 Peter 2:17]. {LDE 138.2}

Azok, akikből egyházunk összetevőik, oly jelleműek, hogyha nem vigyáznak, felháborodnak, s félreértés miatt szabadságukat elvesztik a vasárnapi munka végzése következtében. E dolog miatt ne gurulj dühbe, hanem vígy mindent imában Isten elé. Egyedül Ő tudja féken tartani az uralkodók hatalmát. Ne cselekedj elhamarkodottan. Senki se büszkélkedjen esztelenül szabadságával, felhasználva azt a rosszhiszeműség köpenyeként, hanem mint Isten szolgái "mindenkit tiszteljetek, az atyafiúságot szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek" [1Pt 2:17]. {LDE 138.2}   

This advice is to be of real value to all who are to be brought into strait places. Nothing that shows defiance or that could be interpreted as maliciousness must be shown.—Manuscript Releases 2:193, 194 (1898). {LDE 138.3}

Ez az utasítás mindenki számára, aki szorult helyzetbe kerül, valódi érték legyen! Semmit nem szabad tenni, ami kihívást jelent, vagy amit rosszhiszeműségként értelmezhetnek. - 2MR 193, 194 (1898). {LDE 138.3}   

Refrain From Work on Sunday
TARTÓZKODJ A VASÁRNAPI MUNKÁTÓL

In regard to the Southern field, [Sunday-law enforcement was especially severe in the southern states in the United States in the 1880s and 1890s. See American State Papers (The Review and Herald, 1943, 517-562).] the work there must be done as wisely and carefully as possible, and it must be done in the manner in which Christ would work. The people will soon find out what you believe about Sunday and the Sabbath for they will ask questions. Then you can tell them, but not in such a manner as to attract attention to your work. You need not cut short your work by yourself laboring on Sunday.... {LDE 138.4}

A déli területre való tekintettel a munkát oly bölcsen és óvatosan kell végezni, amennyire csak lehet, és azon a módon, ahogyan Krisztus dolgozna. Az emberek hamar kitalálják, mit hiszel a vasárnapról és a szombat kérdését vetik fel. Akkor elmondhatod, de nem oly módon, hogy figyelmet vonj munkádra. Neked nem kell elvágnod munkalehetőségedet a vasárnapi munkáddal... (A vasárnap-törvény erőszakolása különösen szigorú volt az Egyesült Államok déli államaiban az 1880-as években. Lásd American State Papers [Review and Herald, 1943] p. 517-562. ) {LDE 138.4}   

Refraining from work on Sunday is not receiving the mark of the beast.... In places where the opposition is so strong as to arouse persecution, if work is done on Sunday, let our brethren make that day an occasion to do genuine missionary work.—The Southern Work, 70 (1895). {LDE 139.1}

Vasárnap tartózkodj a munkától, ez nem a fenevad bélyegének felvétele... Oly helyeken, ahol az ellenállás annyira erős, hogy felkelti az üldözést, ha vasárnap munkát végzel, akkor testvéreink tegyék ezt a napot igazi missziómunka alkalmává! - SW 69, 70 (1895). {LDE 139.1}   

If they should come here and say “You must close up your work and your presses on Sunday,” I would not say to you, ... “Keep your presses going,” because the conflict does not come between you and your God.—Manuscript 163, 1898. {LDE 139.2}

Ha idejönnek és azt mondják "zárd be munkahelyedet", nem mondom neked... "folytasd a nyomtatást", mert emiatt nem kerülsz összeütközésbe Isteneddel! - Ms 163, 1898. {LDE 139.2}   

We should not feel it enjoined upon us to irritate our neighbors who idolize Sunday by making determined efforts to bring labor on that day before them purposely to exhibit an independence. Our sisters need not select Sunday as the day to exhibit their washing.—Selected Messages 3:399 (1889). {LDE 139.3}

Nem lenne szerencsés szomszédaink ingerlése - akik bálványozzák a vasárnapot - azáltal, hogy bizonyos erőfeszítéseket tegyünk azon a napon olyan munkát végezve, amely nyugtalanságot idézhet elő! Testvérnőink ne a vasárnapot válasszák a mosásra. - 3SM 399 (1889). {LDE 139.3}   

Engage in Spiritual Activities on Sunday
VÉGEZZÜNK LELKI TEVÉKENYSÉGET VASÁRNAP

I will try to answer your question as to what you should do in the case of Sunday laws being enforced. {LDE 139.4}

Megpróbálok kérdésedre válaszolni: mit tegyél a vasárnapi törvény esetében, ha azt kierőszakolják? {LDE 139.4}   

The light given me by the Lord at a time when we were expecting just such a crisis as you seem to be approaching, was that when people were moved by a power from beneath to enforce Sunday observance, Seventh-day Adventists were to show their wisdom by refraining from their ordinary work on that day, devoting it to missionary effort. {LDE 139.5}

Amidőn éppoly válságot vártunk, mint amilyent te látsz közeledni, az Úr által nekem adott világosság az volt, - amikor a népek megindultak egy alulról jövő hatalom által, hogy kierőszakolják a vasárnap ünneplését -, a h. n. adventistáknak meg kell mutatniuk bölcsességüket, tartózkodván rendes munkájuktól azon a napon, odaszentelvén azt missziós fáradozásnak. {LDE 139.5}   

To defy the Sunday laws will but strengthen in their persecution the religious zealots who are seeking to enforce them. Give them no occasion to call you lawbreakers.... One does not receive the mark of the beast because he shows that he realizes the wisdom of keeping the peace by refraining from work that gives offense.... {LDE 140.1}

A vasárnapi törvény visszautasítása csak erősíti üldözésükben a vallásos fanatikusokat, akik a kényszer alkalmazását keresik. Ne adjatok nekik alkalmat, hogy törvényszegőknek nevezzenek titeket... Senki sem nyeri el a fenevad bélyegét azzal, hogy bölcsen békességre törekszik, visszatartván magát attól a munkától, ami támadást okoz... {LDE 140.1}   

Sunday can be used for carrying forward various lines of work that will accomplish much for the Lord. On this day open-air meetings and cottage meetings can be held. House-to-house work can be done. Those who write can devote this day to writing their articles. Whenever it is possible, let religious services be held on Sunday. Make these meetings intensely interesting. Sing genuine revival hymns, and speak with power and assurance of the Saviour's love.—Testimonies for the Church 9:232, 233 (1909). {LDE 140.2}

A vasárnapot fel lehet használni a munka különböző ágaira, amit az Úrért végezhetünk. Ezen a napon szabadtéri- és házi összejöveteleket lehet tartani. Házról-házra lehet missziómunkát végezni. Azok, akik írnak, cikkeik megírásának szentelhetik e napot. Amikor csak lehetséges, tartsunk vallásos szolgálatokat vasárnap. Tegyük ez összejöveteleket hathatósan érdekessé! Énekeljünk őszinte, megújító éneket és hatalommal, bizonyossággal beszéljünk a Megváltó szeretetéről! - 9T 232, 233 (1909). {LDE 140.2}   

Take the students out to hold meetings in different places, and to do medical missionary work. They will find the people at home and will have a splendid opportunity to present the truth. This way of spending Sunday is always acceptable to the Lord.—Testimonies for the Church 9:238 (1909). {LDE 140.3}

Vigyük ki az egyetemista diákokat, hogy különböző helyen összejöveteleket tartsanak és végezzenek orvosi munkát! Otthon találják az embereket és ragyogó alkalom ez az igazság bemutatására. A vasárnapnak ily módon való eltöltését az Úr mindig elfogadja. - 9T 238 (1908). {LDE 140.3}   

Beauty of Truth Made Apparent by Opposition
AZ IGAZSÁG SZÉPSÉGÉT NYILVÁNVALÓVÁ TESZI AZ ELLENSÉG

The zeal of those who obey the Lord will be increased as the world and the church unite in making void the law. Every objection raised against the commandments of God will make way for the advancement of truth and enable its advocates to present its value before men. There is a beauty and force in the truth that nothing can make so apparent as opposition and persecution.—Manuscript Releases 13:71, 72 (1896). {LDE 140.4}

Azok buzgalma, akik engedelmeskednek az Úrnak, növekedni fog, amint a világ és az egyház egyesül, semmivé téve a törvényt. Isten parancsolatai ellen emelt minden kifogás az igazság előrehaladásának készít utat, és képessé teszi védelmezőit, hogy annak értékét bemutassák az emberek előtt. Az igazságban szépség és erő van, amit az ellenzés és az üldözés nyilvánvalóvá tesz. 13MR 71, 72 (1896). {LDE 140.4}   

This time, when there is such an effort made to enforce the observance of Sunday, is the very opportunity to present to the world the true Sabbath in contrast to the false. The Lord in His providence is far ahead of us. He has permitted this Sunday question to be pressed to the front that the Sabbath of the fourth commandment may be presented before the legislative assemblies. Thus the leading men of the nation may have their attention called to the testimony of God's Word in favor of the true Sabbath.—Manuscript Releases 2:197 (1890). {LDE 141.1}

Ebben az időben, amikor oly nagy igyekezettel akarják érvényre juttatni a vasárnap megünneplését, a legjobb alkalom a világnak az igazi szombat bemutatása a hamissal szemben. Az Úr az Ő gondviselésében messze előttünk jár. Megengedi a vasárnapi kérdés előtérbe kényszerítését, hogy a negyedik parancsolat szombatját bemutassák a törvényhozó testületek előtt. Így az ország vezető embereinek figyelmét felhívják Isten Szavának bizonyságtevésére, felhívják az igaz szombat javára. - 2MR 197 (1890). {LDE 141.1}   

We Ought to Obey God Rather Than Men
INKÁBB ISTENNEK, MINT EMBERNEK KELL ENGEDELMESKEDNI!

The adherents of truth are now called upon to choose between disregarding a plain requirement of God's Word or forfeiting their liberty. If we yield the Word of God and accept human customs and traditions, we may still be permitted to live among men, to buy and sell, and have our rights respected. But if we maintain our loyalty to God it must be at the sacrifice of our rights among men, for the enemies of God's law have leagued together to crush out independent judgment in matters of religious faith and control the consciences of men.... {LDE 141.2}

Az igazság hívei fel vannak szólítva, hogy válasszanak Isten Szavának nyílt kívánalmának semmibe vevése vagy szabadságuk védelmezése között. Ha ellenállunk Isten Igéjének és elfogadjuk az emberi szokásokat és hagyományokat, az emberek között élhetünk, vásárolhatunk, eladhatunk, és tiszteletben tartják jogainkat. De ha megtartjuk Isten iránti hűségünket, az az emberek közötti jogaink feláldozását jelenti, mert Isten törvényének ellenségei szövetkeznek, hogy kipréseljék a független ítéletet a vallásos hit ügyeiben és ellenőrizzék az emberek lelkiismeretét... {LDE 141.2}   

The people of God will recognize human government as an ordinance of divine appointment and will by precept and example teach obedience to it as a sacred duty so long as its authority is exercised within its legitimate sphere. But when its claims conflict with the claims of God we must choose to obey God rather than men. The Word of God must be recognized and obeyed as an authority above that of all human legislation. “Thus saith the Lord” is not to be set aside for a “Thus saith the church or the state.” The crown of Christ is to be uplifted above all the diadems of earthly potentates.—The Home Missionary, November 1, 1893. {LDE 142.1}

Isten népe elismeri az emberi kormányokat isteni rendelkezésként, amelyek tanácsok, példák által engedelmességre, szent kötelességre tanítanak mindaddig, amíg tekintélyüket törvényes kereteken belül gyakorolják. De ha igénye ütközik Isten igényével, nekünk inkább Istennek, mint embernek kell engedelmeskednünk! Isten Szavát tudomásul kell venni, és legfőbb tekintélyként kell annak engedelmeskedni! "Így szól az Úr" ezt nem kell félretenni az "így szól az egyház vagy az állam" kedvéért! Krisztus koronáját kell felemelni minden földi uralkodó koronája fölé! - HM Nov. 1, 1893. {LDE 142.1}   

Satan offers to men the kingdoms of the world if they will yield to him the supremacy. Many do this and sacrifice heaven. It is better to die than to sin; better to want than to defraud; better to hunger than to lie.—Testimonies for the Church 4:495 (1880). {LDE 142.2}

Sátán felajánlja az embernek e világ királyságát, ha a főhatalmat néki átengedi. Sokan tesznek így és feláldozzák a mennyet. Jobb meghalni, mint bűnt elkövetni; jobb szűkölködni, mint megkárosítani, jobb éhezni, mint hazudni. -. 4T 495 (1880). {LDE 142.2}