Chapter 5—Devotional Life of the Remnant

A maradék odaszentelt élete

A Twofold Life
KETTŐS ÉLET

In this age, just prior to the second coming of Christ in the clouds of heaven, such a work as that of John [the Baptist] is to be done. God calls for men who will prepare a people to stand in the great day of the Lord.... In order to give such a message as John gave, we must have a spiritual experience like his. The same work must be wrought in us. We must behold God, and in beholding Him lose sight of self.—Testimonies for the Church 8:332, 333 (1904). {LDE 63.1}

E korszakban közvetlen Krisztusnak a menny felhőiben történő második eljövetele előtt olyan munkát kell végezni, mint amilyen Keresztelő Jánosé volt. Isten elhív embereket, akik a népeket előkészítik az Úr nagy napjára... Abból a célból, hogy olyan üzenetet adjunk, amelyet János adott, hozzá hasonló lelki tapasztalattal kell rendelkeznünk. Ugyanaz a munka kell hasson bennünk is! Istent kell látnunk, és az Ő szemlélésében önmagunkat el kell veszítenünk. - ST 332, 333 (1904). {LDE 63.1}   

Communion with God will ennoble the character and the life. Men will take knowledge of us, as of the first disciples, that we have been with Jesus. This will impart to the worker a power that nothing else can give. Of this power he must not allow himself to be deprived. We must live a twofold life—a life of thought and action, of silent prayer and earnest work.—The Ministry of Healing, 512 (1905). {LDE 63.2}

Az Istennel való közösség nemesíti a jellemet és az életet. Az emberek tudomást szereznek rólunk, amint az első tanítványokról, hogy Jézussal voltunk. Ez a munkásnak oly erőt ad, amit semmi más nem adhat. Nem szabad megengednie, hogy ettől az erőtől megfosszák. Kettős életet kell élnünk; az elmélkedés és cselekvés, a csendes ima és a komoly munka életét. - MH 512 (1905). {LDE 63.2}   

Prayer and effort, effort and prayer, will be the business of your life. You must pray as though the efficiency and praise were all due to God, and labor as though duty were all your own.—Testimonies for the Church 4:538 (1881). {LDE 63.3}

Ima és erőfeszítés, erőfeszítés és ima legyen életed dolga. Úgy kell imádkoznod, mintha az eredmény és a dicséret mind Istennek köszönhető; és úgy kell dolgoznod, mintha a kötelesség a tied volna. - 4T 538 (1881). {LDE 63.3}   

No man is safe for a day or an hour without prayer.—The Great Controversy, 530 (1911). {LDE 64.1}

Egy napig, de még egy óráig sincs senki biztonságban ima nélkül. - NK 472. {LDE 64.1}   

He who does nothing but pray will soon cease to pray.—Steps to Christ, 101 (1892). {LDE 64.2}

Az, aki semmit sem tesz, csak imádkozik, hamarosan megszűnik imádkozni. - SC 101 (1892). {LDE 64.2}   

Firmly Rooted In Christ
ERŐSEN GYÖKEREZZ KRISZTUSBAN!

The storm is coming, the storm that will try every man's faith of what sort it is. Believers must now be firmly rooted in Christ or else they will be led astray by some phase of error.—Evangelism, 361, 362 (1905). {LDE 64.3}

A vihar jön, az a vihar, amely megpróbálja minden ember hitét. A hívőknek erősen Krisztusban kell gyökerezniük, különben a tévely néhány mozzanata helytelen irányba viszi őket. - Ev 361, 362 (1905). {LDE 64.3}   

It would be well for us to spend a thoughtful hour each day in contemplation of the life of Christ. We should take it point by point and let the imagination grasp each scene, especially the closing ones.—The Desire of Ages, 83 (1898). {LDE 64.4}

Jól tennénk, ha mindennap elmélkednénk Krisztus életéről. Vegyük át pontról pontra, képzeljünk el minden jelenetet, különösen a végsőket. - JÉ 61. {LDE 64.4}   

The only defense against evil is the indwelling of Christ in the heart through faith in His righteousness. Unless we become vitally connected with God, we can never resist the unhallowed effects of self-love, self-indulgence, and temptation to sin. We may leave off many bad habits, for the time we may part company with Satan; but without a vital connection with God, through the surrender of ourselves to Him moment by moment, we shall be overcome. Without a personal acquaintance with Christ, and a continual communion, we are at the mercy of the enemy, and shall do his bidding in the end.—The Desire of Ages, 324 (1898). {LDE 64.5}

A gonosz elleni egyetlen védekezés az, ha Krisztus hit által lakozik a szívben, igazságban. Ha nincs élő kapcsolatunk Istennel, sohasem állhatunk ellent a szentségtelen hatásoknak - önszeretetnek, saját vágyaink kielégítésének, a bűnre való kísértésnek. Lemondhatunk számos rossz szokásról, egy időre elhagyhatjuk Sátán társaságát, de ha nincs élő kapcsolatunk Istennel, ha nem vetjük alá magunkat neki percről percre, vereséget szenvedünk. A Krisztussal fenntartott személyes ismeretség és folytonos közösség híján az ellenség kénye-kedvének vagyunk kiszolgáltatva, s végül az ő parancsait kell végrehajtanunk. - JÉ 267. {LDE 64.5}   

Christ and Him crucified should be the theme of contemplation, of conversation, and of our most joyful emotion.—Steps to Christ, 103, 104 (1892). {LDE 65.1}

Krisztus és az Ő keresztje elmélkedésünk, beszélgetésünk és legnagyobb örömünk tárgya kellene legyen. - SC 103, 104 (1892). {LDE 65.1}   

Molded By The Holy Spirit
SZENTLÉLEK ÁLTAL FORMÁLVA

Never will the human heart know happiness until it is submitted to be molded by the Spirit of God. The Spirit conforms the renewed soul to the model, Jesus Christ. Through its influence, enmity against God is changed into faith and love, and pride into humility. The soul perceives the beauty of truth, and Christ is honored in excellence and perfection of character.—Our High Calling, 152 (1896). {LDE 65.2}

Sohasem lesz az ember szíve boldog, ha nem rendeli alá magát Isten Lelke átalakításának. A Lélek a megújult embert hasonlóvá teszi Jézus Krisztushoz. E befolyáson keresztül az Istennel szembeni ellenségeskedés hitté és szeretetté; a büszkeség alázattá változik. Az ember megérti az igazság szépségét, a jellem kiválóságában és tökéletességében Krisztus tiszteli. - OHC 152 (1896). {LDE 65.2}   

There is not an impulse of our nature, not a faculty of the mind or an inclination of the heart, but needs to be, moment by moment, under the control of the Spirit of God.—Patriarchs and Prophets, 421 (1890). {LDE 65.3}

Természetünknek nincs semmiféle olyan indítéka, elménknek olyan képessége vagy szívünknek olyan hajlandósága, amelynek ne lenne pillanatról pillanatra szüksége Isten Lelkének ellenőrzésére, felügyeletére és kormányzására. - PP 387. {LDE 65.3}   

The Spirit illumines our darkness, informs our ignorance, and helps us in our manifold necessities. But the mind must be constantly going out after God. If worldliness is allowed to come in, if we have no desire to pray, no desire to commune with Him who is the source of strength and wisdom, the Spirit will not abide with us.—Our High Calling, 154 (1904). {LDE 65.4}

A Lélek megvilágítja sötétségünket, áthatja tudatunkat és segít sokféle szükségletünkben. De az értelemnek állandóan Isten szerint kell fejlődnie. Ha a világiasság bejöhet oda, ha nem vágyunk imádkozni, ha nem vágyunk beszélgetni azzal, aki a bölcsesség és erő forrása, a Lélek nem marad velünk. - OHC 154 (1904). {LDE 65.4}   

The Necessity of Bible Study
A BIBLIA TANULMÁNYOZÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE

No renewed heart can be kept in a condition of sweetness without the daily application of the salt of the Word. Divine grace must be received daily, or no man will stay converted.—Our High Calling, 215 (1897). {LDE 65.5}

Egyetlen megújult szív sem tartható jó állapotban az Ige sójának naponkénti használata nélkül. Az isteni kegyelmet naponként kell elnyerni, vagy egyetlen ember sem marad meg. - OHC 215 (1897). {LDE 65.5}   

Let your faith be substantiated by the Word of God. Grasp firmly the living testimony of truth. Have faith in Christ as a personal Saviour. He has been and ever will be our Rock of Ages.—Evangelism, 362 (1905). {LDE 66.1}

Hadd igazolja hitedet Isten Igéje! Ragadd meg erősen az igazság élő bizonyítékát! Higgy Krisztusban, mint személyes Megváltódban! Ő volt, és örökkévaló Sziklád lesz. - Ev 362 (1905). {LDE 66.1}   

Christians should be preparing for what is soon to break upon the world as an overwhelming surprise, and this preparation they should make by diligently studying the Word of God and striving to conform their lives to its precepts.—Prophets and Kings, 626 (c. 1914). {LDE 66.2}

A keresztényeknek fel kell készülniük arra, ami nemsokára meglepetésszerűen szakad a világra. Isten Igéjének szorgalmas tanulmányozásával készülhetnek fel erre, és azzal, hogy igyekeznek életüket előírásaival összhangba hozni. - PK 388. {LDE 66.2}   

None but those who have fortified the mind with the truths of the Bible will stand through the last great conflict.—The Great Controversy, 593, 594 (1911). {LDE 66.3}

Csak azok fognak az utolsó nagy küzdelemben végig kitartani, akik felvértezték értelmüket a Biblia igazságaival. - NK 528. {LDE 66.3}   

Only those who have been diligent students of the Scriptures and who have received the love of the truth will be shielded from the powerful delusion that takes the world captive.—The Great Controversy, 625 (1911). {LDE 66.4}

Csak azok lesznek felvértezve az egész világot foglyul ejtő hatalmas csalással szemben, akik szorgalmasan tanulmányozták a Szentírást, és szeretik az igazságot. - NK 556. {LDE 66.4}   

Our people need to understand the oracles of God; they need to have a systematic knowledge of the principles of revealed truth, which will fit them for what is coming upon the earth and prevent them from being carried about by every wind of doctrine.—Testimonies for the Church 5:273 (1885). {LDE 66.5}

Népünknek meg kell értenie Isten nagy bölcsességét; szüksége van a kinyilatkoztatott igazság alapelveinek rendszeres ismeretére, mely felkészíti arra, ami e földre jön, és megóv a tanok bármilyen szelének elsodrásától. - 5T 273 (1885). {LDE 66.5}   

Commit Scripture to Memory
BÍZD AZ ÍRÁSOKAT AZ EMLÉKEZETRE!

Several times each day precious, golden moments should be consecrated to prayer and the study of the Scriptures, if it is only to commit a text to memory, that spiritual life may exist in the soul.—Testimonies for the Church 4:459 (1880). {LDE 66.6}

Naponta néhány drága pillanatot kell az imára és az Írások tanulmányozására szentelni. A nap bármely időpontja szent, drága pillanat kell legyen, az emlékezetünkbe jut, hogy lelki életet éljünk. - 4T 459 (2880). {LDE 66.6}   

God's precious Word is the standard for youth who would be loyal to the King of heaven. Let them study the Scriptures. Let them commit text after text to memory and acquire a knowledge of what the Lord has said.—My Life Today, 315 (1887). {LDE 67.1}

Isten drága szava az ifjúság számára irányadó, ha hűek akarnak lenni a menny Királyához. Hadd tanulmányozzák a Bibliát! Engedd őket, hogy egyik Igét a másik után tanulják meg és sajátítsák el azt az ismeretet, amit az Úr mondott! - ML 315 (1887). {LDE 67.1}   

Build a wall of scriptures around you, and you will see that the world cannot break it down. Commit the Scriptures to memory, and then throw right back upon Satan when he comes with his temptations, “It is written.” This is the way that our Lord met the temptations of Satan, and resisted them.—The Review and Herald, April 10, 1888. {LDE 67.2}

Az Írás falát építsd fel magad körül és meglátod, a világ nem tudja lerombolni azt! Tanuld meg az Írásokat, és utasítsd vissza Sátánt, amikor kísértéseivel jön: "Meg van írva"! Ez az út, amelyen Urunk Sátán kísértéseivel találkozott és ellenállt azoknak. - RH April 10, 1888. {LDE 67.2}   

Hang in memory's hall the precious words of Christ. They are to be valued far above silver or gold.—Testimonies for the Church 6:81 (1900). {LDE 67.3}

Pontosan vésd Krisztus szavait emlékezetedbe. Jobban értékeld azt az aranynál és az ezüstnél. - 6T 81 (1900). {LDE 67.3}   

Keep a pocket Bible with you as you work, and improve every opportunity to commit to memory its precious promises.—The Review and Herald, April 27, 1905. {LDE 67.4}

Tartsd a zsebbibliát magadnál munkádban és használ ki minden alkalmat, hogy megtanuld drága ígéreteit. - RH April 278, 1905. {LDE 67.4}   

The time will come when many will be deprived of the written Word. But if this Word is printed in the memory, no one can take it from us.—Manuscript Releases 20:64 (1906). {LDE 67.5}

Eljön az idő, amikor sokan meg lesznek fosztva az írott Igétől. De ha az Ige az elmédbe vésődik, senki sem tudja azt elvenni tőled. - MR 760 24 (1906). {LDE 67.5}   

Study the Word of God. Commit its precious promises to memory so that, when we shall be deprived of our Bibles, we may still be in possession of the Word of God.—Manuscript Releases 10:298 (1909). {LDE 67.6}

Tanulmányozd Isten Igéjét! Drága ígéret vésd emlékezetedbe úgy, hogyha megfosztanak Bibliádtól Isten Igéjének birtokában lehess! - 10MR 298 (1909). {LDE 67.6}   

Revelation 14 an Anchor to God's People
A JELENÉSEK 14. FEJEZETE ISTEN NÉPÉNEK HORGONYA

In these last days it is our duty to ascertain the full meaning of the first, second, and third angels’ messages. All our transactions should be in accordance with the Word of God. The first, second, and third angels’ messages are all united and are revealed in the fourteenth chapter of Revelation from the sixth verse to the close.—Manuscript Releases 13:68 (1896). {LDE 68.1}

Ez utolsó napokban kötelességünk tökéletesen megismerni az első, második és a harmadik angyali üzenet értelmét. Előadásaink legyenek összhangban Isten szavával. Az első, második és harmadik angyal üzenete a jelenések könyve 14. fejezete 6. versétől a fejezet végéig van kinyilatkoztatva. - 13MR 68 (1896). {LDE 68.1}   

Many who embraced the third message had not had an experience in the two former messages. Satan understood this, and his evil eye was upon them to overthrow them; but the third angel was pointing them to the most holy place, and those who had an experience in the past messages were pointing them the way to the heavenly sanctuary. Many saw the perfect chain of truth in the angels’ messages and gladly received them in their order, and followed Jesus by faith into the heavenly sanctuary. These messages were represented to me as an anchor to the people of God. Those who understand and receive them will be kept from being swept away by the many delusions of Satan.—Early Writings, 256 (1858). {LDE 68.2}

Sokan, akik elfogadják a harmadik angyal üzenetét, nem tapasztalták az előző kettő üzenetét. Sátán tudja ezt és gonosz szeme rajtuk van, hogy legyőzze őket; de a harmadik angyal a legszentebb helyre irányítja őket; és azoknak, akiknek tapasztalatuk volt a múlt üzeneteiben, megmutatták nekik a mennyei szentélybe vezető utat. Sokan az igazság tökéletes láncolatát látták az igazság üzeneteiben és boldogan fogadták azokat a maguk rendjében, és hit által követték Jézust a mennyei szentélybe. Eme üzenetek Isten népe számára horgonyaként lettek bemutatva nekem. Akik megértik és elfogadják, azok megmaradnak, mert sátán sokféle csalása sem sodorja el őket. - EW 256 (1858). {LDE 68.2}   

Educate the Mind to Believe God's Word
NEVELD ÉRTELMED, HOGY HIGGYEN ISTEN SZAVÁBAN

Those who feel at liberty to question the Word of God, to doubt everything where there is any chance to be unbelieving, will find that it will require a tremendous struggle to have faith when trouble comes. It will be almost impossible to overcome the influence that binds the mind which has been educated in the line of unbelief, for by this course the soul is bound in Satan's snare and becomes powerless to break the dreadful net that has been woven closer and closer about the soul. {LDE 68.3}

Aki megengedi magának, hogy Isten szavát megkérdőjelezze, és mindenben kételkedjen, amiben csak lehetőség van a hitetlenségre, az úgy érzi, óriási küzdelmet követel, hogy hite legyen, ha jön a nyomorúság. Majdnem lehetetlen legyőzni a hitetlenségben nevelkedett értelem befolyását, mert ezen az úton a lélek Sátán kelepcéjébe van kötve és nincs ereje szétszakítani a félelmes hálót, mely egyre szorosabban tekeredik köréje. {LDE 68.3}   

In taking a position of doubt, man calls to his aid the agencies of Satan. But the only hope of one who has been educated in the line of unbelief is to fall all helpless upon the Saviour and, like a child, submit his will and his way to Christ that he may be brought out of darkness into His marvelous light. Man does not have the power to recover himself from the snare of Satan. He who educates himself in the line of questioning, doubting, and criticizing strengthens himself in infidelity.—Manuscript 3, 1895. {LDE 69.1}

A kétkedés állapotában az ember Sátán erejét hívja segítségül. Aki hitetlenségben nevelkedett, annak egyetlen reménysége, hogy minden gyengeségét a Megváltóra helyezze, és gyermekként vesse alá akaratát és útját krisztusnak, hogy kihozhassa a sötétségből az Ő csodálatos világosságára. Az embernek nincs hatalma, hogy megszabadítsa magát Sátán csapdájából. Aki kételkedésben, kételyben és bírálgatásban neveli magát, az megerősödök a hitetlenségben. - Ms 3, 1895. {LDE 69.1}   

Preparation for Future Trials
ELŐKÉSZÜLET A JÖVENDŐ MEGPRÓBÁLTATÁSRA

The servants of Christ are to prepare no set speech to present when brought to trial for their faith. Their preparation is to be made day by day, in treasuring up in their hearts the precious truths of God's Word, in feeding upon the teaching of Christ, and through prayer strengthening their faith; then, when brought into trial, the Holy Spirit will bring to their remembrance the very truths that will reach the hearts of those who shall come to hear. God will flash the knowledge obtained by diligent searching of the Scriptures into their memory at the very time when it is needed.—Counsels on Sabbath School Work, 40, 41 (1900). {LDE 69.2}

Krisztus szolgáinak nem kell előre felkészülniük védőbeszéddel, ha majd hitük miatt megpróbálják őket. Nap mint nap kell készülniük Isten Igéje drága igazságainak szívükbe való elraktározása, Krisztus tanításával való táplálkozás, és az imán keresztül erősített hitük által; akkor ha a próba jön, a Szentlélek emlékezetükbe hozza a kellő igazságokat, amelyek érinteni fogják hallgatóságuk szívét. Isten eszükbe juttatja a Szentírás szorgalmas kutatása által szerzett ismeretet abban az időben, amikor az szükséges. - CSW 40,41 (1900). {LDE 69.2}   

When the time of trial shall come there are men now preaching to others who will find, upon examining the positions they hold, that there are many things for which they can give no satisfactory reason. Until thus tested they knew not their great ignorance. And there are many in the church who take it for granted that they understand what they believe, but, until controversy arises, they do not know their own weakness. When separated from those of like faith and compelled to stand singly and alone to explain their belief, they will be surprised to see how confused are their ideas of what they had accepted as truth.—Testimonies for the Church 5:707 (1889). {LDE 70.1}

Amikor a megpróbáltatás ideje eljön, a most másoknak prédikáló férfiak a jelenleg betöltött tisztségüket vizsgálva, majd nagyon sok dologra nem tudnak kielégítő magyarázatot adni. A próbáig nem tudnak nagy tudatlanságukról. És sokan vannak az egyházban, akik feltételezik, hogy értik amit hisznek, de amíg nem jön el a megpróbáltatás, nem ismerik gyengeségüket. Ha el lesznek különítve a hasonló hitűektől, és egyedül kényszerülnek megállásra és hitük magyarázására, akkor meglátják, hogy hitként elfogadott eszméik milyen kuszáltak. - 5T 707 (1889). {LDE 70.1}   

Control the Moral Powers
AZ ERKÖLCSI ERŐK ELLENŐRZÉSE

The ability to give a reason for our faith is a good accomplishment, but if the truth does not go deeper than this, the soul will never be saved. The heart must be purified from all moral defilement.—Our High Calling, 142 (1893). {LDE 70.2}

A hitünk megmagyarázásának képessége jó eredmény, de ha az igazság ennél nem mélyebb, a lélek soha sem lesz megmentve. A szívet meg kell tisztítani minden szennytől. - OHC 142 (1893). {LDE 70.2}   

Few realize that it is a duty to exercise control over their thoughts and imaginations. It is difficult to keep the undisciplined mind fixed upon profitable subjects. But if the thoughts are not properly employed, religion cannot flourish in the soul. The mind must be preoccupied with sacred and eternal things, or it will cherish trifling and superficial thoughts. Both the intellectual and the moral powers must be disciplined, and they will strengthen and improve by exercise.—Our High Calling, 111 (1881). {LDE 70.3}

Néhányan felfogják, hogy kötelességük gondolataik és képzeletük ellenőrzése. Nehéz a fegyelmezetlen elmét hasznos tárgyakra irányítani, de ha a gondolatok nincsenek megfelelően foglalkoztatva, a vallás nem tud a lélekben kivirulni. Az elmét szent és örökkévaló dolgokkal kell foglalkoztatni, különben a felületes és jelentéktelen gondolatokat fogja kedvelni. Mind a szellemi, mind az erkölcsi erőket fegyelmezni kell és azok gyakorlat által erősödnek a tökéletesednek. - OHC 111 (1881). {LDE 70.3}   

We greatly need to encourage and cultivate pure, chaste thoughts, and to strengthen the moral powers rather than the lower and carnal powers. God help us to awake from our self-indulgent appetites!—Medical Ministry, 278 (1896). {LDE 70.4}

Nagyon szükséges a tiszta, fegyelmezett gondolatok ápolása, és inkább az erkölcsi, mint az alacsony érzéki erők erősítése. Segítsen Isten megszabadulni mértéktelen étvágyunktól. - MM 278 (1896). {LDE 70.4}   

The Example of Enoch
ÉNÓKH PÉLDÁJA

Enoch walked with God three hundred years previous to his translation to heaven, and the state of the world was not then more favorable for the perfection of Christian character than it is today. And how did Enoch walk with God? He educated his mind and heart to ever feel that he was in the presence of God, and when in perplexity his prayers would ascend to God to keep him. {LDE 71.1}

A mennybe ragadtatása előtt Énókh Istennel járt 300 éven át. A világ állapota akkor sem volt kegyesebb a keresztény jellem tökéletesítésére, mint napjainkban. Hogyan járt Énókh Istennel? Arra nevelte értelmét és szívét, hogy mindig Isten jelenlétében érezze magát; és amikor tanácstalan volt, imája megtartásért szállt fel Istenhez. {LDE 71.1}   

He refused to take any course that would offend his God. He kept the Lord continually before him. He would pray, “Teach me Thy way, that I may not err. What is Thy pleasure concerning me? What shall I do to honor Thee, my God?” Thus he was constantly shaping his way and course in accordance with God's commandments, and he had perfect confidence and trust in his heavenly Father, that He would help him. He had no thought or will of his own. It was all submerged in the will of his Father. {LDE 71.2}

Vonakodott olyan útra térni, mellyel megbántja Istenét. Állandóan szem előtt tartotta az Urat. Így imádkozott: "Taníts engem a te utadra, hogy el ne tévedjek! Mi az akaratod engem illetően? Mit kell tennem, hogy tiszteljelek téged, Istenem?" Így formálta állandóan útját Isten parancsolatai szerint a mennyei Atya segítségébe vetett tökéletes bizalommal és hittel. Nem volt saját gondolata vagy akarata. Mindezt Atyja akarata alá rendelte. {LDE 71.2}   

Now Enoch was a representative of those who will be upon the earth when Christ shall come, who will be translated to heaven without seeing death.—Sermons and Talks 1, 32 (1886). {LDE 71.3}

Énókh jelképezi Krisztus eljövetelekor az e földön élőket, kik a mennybe ragadtatnak anélkül, hogy halált látnának. - 1SAT 32 (1886). {LDE 71.3}   

Enoch had temptations as well as we. He was surrounded with society no more friendly to righteousness than is that which surrounds us. The atmosphere he breathed was tainted with sin and corruption the same as ours, yet he lived a life of holiness. He was unsullied with the prevailing sins of the age in which he lived. So may we remain pure and uncorrupted.—Testimonies for the Church 2:122 (1868). {LDE 71.4}

Énókh éppúgy megkísértetett, mint mi; az őt körülvevő társadalom éppoly barátságtalan volt az igazsággal szemben, mint amely bennünket vesz körül. A légkör ugyanúgy bűnnel és gonoszsággal volt fertőzött, mint most, s ő mégis szent életet élt. Kora bűne nem szennyezte be. Így maradhatunk mi is tiszták és romlatlanok. - 2T 122 (1868). {LDE 71.4}   

Remember God's Past Blessings
EMLÉKEZZ ISTEN MÚLTBELI ÁLDÁSAIRA

In reviewing our past history, having traveled over every step of advance to our present standing, I can say, Praise God! As I see what the Lord has wrought, I am filled with astonishment, and with confidence in Christ as leader. We have nothing to fear for the future, except as we shall forget the way the Lord has led us, and His teaching in our past history.—Life Sketches of Ellen G. White, 196 (1902). {LDE 72.1}

Elmúlt történelmünket lépésről lépésre áttekintve jelen helyzetünkig elmondhatom: Dicsőség istennek! Amint látom az Úr tettét, csodálattal és bizalommal vagyok eltelve Krisztus, mint vezető iránt. Semmit sem kell félnünk a jövőtől, kivéve, ha elfeledkezünk az útról, amelyen vezetett bennünket az Úr, és tanításáról, amelyet elmúlt történetünk során adott nékünk. - LOS 196 (1902). {LDE 72.1}   

A Time for Serious Reflection
A KOMOLY ELMÉLKEDÉS IDEJE

If there ever was a time when serious reflection becomes every one who fears God, it is now, when personal piety is essential. The inquiry should be made, “What am I, and what is my work and mission in this time? On which side am I working—Christ's side or the enemy's side?” Let every soul now humble himself or herself before God, for now we are surely living in the great Day of Atonement. The cases even now of many are passing in review before God, for they are to sleep in their graves a little season. Your profession of faith is not your guarantee in that day, but the state of your affections. Is the soul-temple cleansed of its defilement? Are my sins confessed and am I repenting of them before God, that they may be blotted out? Do I esteem myself too lightly? Am I willing to make any and every sacrifice for the excellency of the knowledge of Jesus Christ? Do I feel every moment I am not my own, but Christ's property, that my service belongs to God, whose I am?—Manuscript 87, 1886. {LDE 72.2}

Ha volt idő, amikor az Istent félőknek komolyan kellett elmélkedni, akkor az most van, amikor a személyes kegyesség a lényeges. Meg kell vizsgálni: "Mi vagyok, mi a munkám és küldetésem e jelen időben? Melyik oldalon dolgozom: Krisztus vagy az ellenség oldalán?" Minden lélek alázza meg magát Isten előtt, mert kétségtelen most az engesztelés nagy napjában élünk! Sokak ügye éppen most kerül Isten elé vizsgálatra, mert ők sírjaikban alusznak rövid ideig. Hited megvallása nem biztosíték ama napon, hanem a lelki állapotod! Tiszta-e a lélek temploma a szennyeződéstől? Bűneimet bevallottam-e és megbántam-e Isten előtt, hogy azok kitörölhetők legyenek? Nem becsülöm-e magam túl felszínesen? Kész vagyok-e valamit tenni, és mindent feláldozni Jézus Krisztus ismeretéért? Érzem-e minden pillanatban, hogy nem a magamé vagyok, hanem Krisztus tulajdona, hogy szolgálatom Istent illeti, akié vagyok? - MS 87, 1886. {LDE 72.2}   

We should ask ourselves, “For what are we living and working? And what will be the outcome of it all?”—The Signs of the Times, November 21, 1892. {LDE 73.1}

Meg kellene kérdezzük magunktól: "Miért élünk és dolgozunk? És mi lesz mindennek az eredménye?" - ST Nov. 21. 1892. {LDE 73.1}   

Living With Reference to the Judgment Day
AZ ÍTÉLET NAPJÁRA TEKINTETTEL ÉLJ!

I have questioned in my mind, as I have seen the people in our cities hurrying to and fro with business, whether they ever thought of the day of God that is just upon us. Every one of us should be living with reference to the great day which is soon to come upon us.—Sermons and Talks 1:25 (1886). {LDE 73.2}

Láttam, hogy városainkban az emberek ide-oda sietnek ügyeik intézésére. Megkérdeztem magamban, vajon ők gondoltak-e valaha Isten napjára, mely itt van? Mindannyiunknak ama nagy napra való tekintettel kellene élnünk, mely hamar eljön. - 1SAT 25 (1886). {LDE 73.2}   

We cannot afford to live with no reference to the day of judgment; for though long delayed, it is now near, even at the door, and hasteth greatly. The trumpet of the Archangel will soon startle the living and wake the dead.—Child Guidance, 560, 561 (1892). {LDE 73.3}

Nem engedhetjük meg magunknak, hogy életünket az ítélet napjára való tekintet nélkül éljük! Bár késik, most közel van, az ajtó előtt, és nagyon siet. Az Arkangyal trombitája felriasztja az élőket és felébreszti a holtakat. - CG 560, 561 (1892). {LDE 73.3}   

Ready for Christ's Return
KÉSZEN KRISZTUS VISSZAJÖVETELÉRE

If we find no pleasure now in the contemplation of heavenly things; if we have no interest in seeking the knowledge of God, no delight in beholding the character of Christ; if holiness has no attractions for us—then we may be sure that our hope of heaven is vain. Perfect conformity to the will of God is the high aim to be constantly before the Christian. He will love to talk of God, of Jesus, of the home of bliss and purity which Christ has prepared for them that love Him. The contemplation of these themes, when the soul feasts upon the blessed assurances of God, the apostle represents as tasting “the powers of the world to come.”—Testimonies for the Church 5:745 (1889). {LDE 73.4}

Ha nincs most örömünk a mennyei dolgokról való elmélkedésben; ha nem érdekel Isten ismeretének keresése; ha nem gyönyörködünk Krisztus jellemének szemlélésében; ha a szentség nem vonz bennünket - biztosak lehetünk, mennybéli reményünk hiábavaló. Isten akarata iránti teljes bizalom a magas acél, ami állandóan a keresztény szeme előtt kell legyen. Ő szeret beszélni Istenről, Jézusról, az üdvösség és tisztaság otthonáról, amit Krisztus készít az őt szeretőknek. E témáról való elmélkedést, amikor a lélek gyönyörködik Isten áldott bizonyosságában, az apostol úgy mutatja be, mint "az eljövendő világ hatalmának" ízlelését. - 5T 745 (1889). {LDE 73.4}   

If you are right with God today, you are ready if Christ should come today.—In Heavenly Places, 227 (1891). {LDE 74.1}

Ha Istennel rendben vagy ma, akkor rendben vagy, ha Krisztus ma jönne. - HP 227 (1891). {LDE 74.1}