Chapter 19—Christ's Return

Krisztus visszatérése

The Seventh Plague and the Special Resurrection
A HETEDIK CSAPÁS ÉS A RÉSZLEGES FELTÁMADÁS

There is a mighty earthquake, “such as was not since men were upon the earth, so mighty an earthquake, and so great” (Revelation 16:17, 18). The firmament appears to open and shut. The glory from the throne of God seems flashing through. The mountains shake like a reed in the wind, and ragged rocks are scattered on every side.... The whole earth heaves and swells like the waves of the sea. Its surface is breaking up. Its very foundations seem to be giving way. Mountain chains are sinking. Inhabited islands disappear. The seaports that have become like Sodom for wickedness are swallowed up by the angry waters.... Great hailstones, every one “about the weight of a talent,” are doing their work of destruction (verses 19, 21) .... {LDE 271.1}

Hatalmas földrengés támad, olyan, "amilyen nem volt, mióta az emberek a földön vannak, ilyen földindulás, ilyen nagy" (Jel 1/18). Úgy tűnik, mintha az ég megnyílna, bezárulna, és az Isten trónjáról áradó dicsőség sugarakat lövellne. A hegyek szélben hajladozó nádként inognak, és durva kövek szóródnak szerteszét... Az egész föld megduzzad, mint a hullámzó tenger. Felszíne széttöredezik. Mintha az alapja kimozdult volna. Egész hegyláncok lesüllyednek. Lakott szigetek eltűnnek. A kikötők környékét, amelyet a gonoszság Sodomává formált, elnyelik a tajtékzó hullámok... Hatalmas jégdarabok, "tálentom" nagyságúak pusztítanak (Jel 16:19. 21). {LDE 271.1}   

Graves are opened, and “many of them that sleep in the dust of the earth ... awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt” (Daniel 12:2). All who have died in the faith of the third angel's message come forth from the tomb glorified to hear God's covenant of peace with those who have kept His law. “They also which pierced Him” (Revelation 1:7), those that mocked and derided Christ's dying agonies, and the most violent opposers of His truth and His people, are raised to behold Him in His glory, and to see the honor placed upon the loyal and obedient.—The Great Controversy, 636, 637 (1911). {LDE 271.2}

Sírok nyílnak meg, és "sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló utálatosságra" (Dán 12:2). Azok, akik a harmadik angyal üzenetébe vetett hittel haltak meg, megdicsőülten jönnek elő sírjukból, hogy meghallják, amikor Isten békeszövetséget köt törvénye megtartóival. Azok is, "akik Őt általszegezték" (Jel 1:7), akik gúnyolódtak és nevettek Krisztus haláltusáján; és akik a leghevesebben támadták igazságát és népét, feltámadnak, hogy meglássák Krisztus dicsőségét és a hűségesek megdicsőítését. - NK 566, 567. {LDE 271.2}   

God Announces the Time of Christ's Coming
ISTEN KIHIRDETI KRISZTUS ELJÖVETELÉNEK IDEJÉT

Dark, heavy clouds came up and clashed against each other. The atmosphere parted and rolled back. Then we could look up through the open space in Orion, whence came the voice of God.—Early Writings, 41 (1851). {LDE 272.1}

Sötét, nehéz felhők jöttek, és egymásba ütköztek. A légkör kettévált, és felgöngyölődött. A nyitott űrön keresztül az Orionba nézhettünk, ahonnan Isten hangja hallatszott. - EW 41 (1851). (Isten hangja ismételten hallható Krisztus visszatérését megelőző közvetlen időszakban. Lásd A nagy küzdelem 561, 562, 565, 566, 567, 569, 570. ) {LDE 272.1}   

Soon we heard the voice of God [The voice of God is heard repeatedly during the period immediately preceding Christ's return. See The Great Controversy, 632, 633, 636, 638, 640, 641.] like many waters, which gave us the day and hour of Jesus’ coming. The living saints, 144,000 in number, knew and understood the voice, while the wicked thought it was thunder and an earthquake.—Early Writings, 15 (1851). {LDE 272.2}

Csakhamar hallottuk Isten szavát, hatalmas vizek zúgásához hasonlóan, amely közölte velünk krisztus eljövetelének napját és óráját. Az élő szentek, a száznegyvennégyezer, megértették az Úr szavát, a gonoszok ellenben mennydörgésnek és földrengésnek tartották. - EW 15 (1851). {LDE 272.2}   

As God spoke the day and the hour of Jesus’ coming, and delivered the everlasting covenant to His people, He spoke one sentence, and then paused, while the words were rolling through the earth. The Israel of God stood with their eyes fixed upward, listening to the words as they came from the mouth of Jehovah and rolled through the earth like peals of loudest thunder. It was awfully solemn. At the end of every sentence the saints shouted, “Glory! Hallelujah!” Their countenances were lighted up with the glory of God, and they shone with glory as did the face of Moses when he came down from Sinai. The wicked could not look upon them for the glory. And when the never-ending blessing was pronounced on those who had honored God in keeping His Sabbath holy, there was a mighty shout of victory over the beast and over his image.—Early Writings, 285, 286 (1858). {LDE 272.3}

Amint isten megmondta Jézus eljövetelének napját és óráját, átadta népének az örökkévaló szövetséget, egy mondatot mondott és azután szünetet tartott, míg a szavak a földön végigzengtek. Isten Izraele szemét felfelé emelve állott, hallgatván Jehova szájából jövő szavakat, melyek hangos dörgésként zengtek végig a földön. Félelmetesen ünnepélyes volt. Minden mondat végén a szentek kiáltották: "Dicsőség! Alleluja. " Isten dicsőségétől fénylettek, mint Mózes orcája, amikor lejött a Sinairól. A gonoszok nem tudtak rájuk nézni a dicsőség miatt, és amikor a vég nélküli áldás elhangzott azokon, akik tisztelték Istent a szombat szentségének megtartásával, hatalmas győzelmi kiáltás hangzott a fenevad és képe felett. - EW 285, 286 (1858). {LDE 272.3}   

I have not the slightest knowledge as to the time spoken by the voice of God. I heard the hour proclaimed, but had no remembrance of that hour after I came out of vision. Scenes of such thrilling, solemn interest passed before me as no language is adequate to describe. It was all a living reality to me, for close upon this scene appeared the great white cloud, upon which was seated the Son of man.—Selected Messages 1:76 (1888). {LDE 273.1}

Fogalmam sincs az Istentől elhangzott időt illetően. Hallottam az órát kijelenteni, de miután visszatértem a látomásból, nem emlékszem arra. Megrendítő jelenet, oly ünnepélyes benyomás, amit semmilyen nyelven nem lehet leírni. Az mind élő valóság volt részemre. E jelenet végén megjelent a nagy fehér felhő, amelyen az Ember Fia ült. - 1SM 76 (1888). {LDE 273.1}   

The Terror of the Lost
AZ ELVESZETTEK RÉMÜLETE

When the earth is reeling to and fro like a drunkard, when the heavens are shaking and the great day of the Lord has come, who shall be able to stand? One object they behold in trembling agony from which they will try in vain to escape. “Behold, He cometh with clouds; and every eye shall see Him” (Revelation 1:7). The unsaved utter wild imprecations to dumb nature—their god: “Mountains and rocks, fall on us, and hide us from the face of Him that sitteth on the throne” (Revelation 6:16).—That I May Know Him, 356 (1896). {LDE 273.2}

Amikor a föld ide-oda imbolyog, mint egy részeg, amikor a menny rázkódik, mert az Úrnak nagy napja eljött, ki képes megállni? Remegve e lelki gyötrelemben, megértenek valamit, amitől hiába próbálnak megszabadulni. "Ímé eljő a felhőkkel; és minden szem meglátja őt" (Jel 1:7). Vadul átkozódnak, hogy elnémítsák a természetet - istenüket: "hegyek és kősziklák essetek mireánk és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül" (Jel 6:16). - TMK 356 (1896). {LDE 273.2}   

When the voice of God turns the captivity of His people, there is a terrible awakening of those who have lost all in the great conflict of life.... The gain of a lifetime is swept away in a moment. The rich bemoan the destruction of their grand houses, the scattering of their gold and silver.... The wicked are filled with regret, not because of their sinful neglect of God and their fellow men, but because God has conquered. They lament that the result is what it is, but they do not repent of their wickedness.—The Great Controversy, 654 (1911). {LDE 273.3}

Amikor Isten véget vet népe fogságának, rettenetes lesz azok ébredése, akik az élet nagy harcában mindent elvesztettek... Egy élet szerzeményei egy pillanat alatt válnak semmivé. A gazdagok siratják palotáik pusztulását, aranyuk és ezüstjük elvesztését... De nem azt sajnálják, hogy elfeledkeztek Istenről és embertársaikról, hanem azt, hogy Isten győzött. Bűneik következményeit siratják, de gonoszságukat nem bánják meg. - NK 580, 581. {LDE 273.3}   

Jesus Descends in Power and Glory
JÉZUS LESZÁLL HATALOMMAL ÉS DICSŐSÉGGEL

Soon there appears in the east a small black cloud, about half the size of a man's hand. It is the cloud which surrounds the Saviour, and which seems in the distance to be shrouded in darkness. The people of God know this to be the sign of the Son of man. In solemn silence they gaze upon it as it draws nearer the earth, becoming lighter and more glorious, until it is a great white cloud, its base a glory like consuming fire, and above it the rainbow of the covenant. Jesus rides forth as a mighty conqueror.... {LDE 274.1}

Nemsokára keleten megjelenik egy kicsiny fekete felhő. A távolból sötétnek látszó felhő körülveszi a Megváltót. Isten népe ebben a felhőben felismeri az Ember Fiának jelét. Ünnepélyes csendben figyelik a föld felé közeledő és egyre fényesebb és dicsőségesebb felhőt, mígnem nagy fehér felhő lesz belőle, amely megemésztő dicsőségként fénylik. Felette a szövetség szivárványa ível. Jézus hatalmas győzőként lép elő... {LDE 274.1}   

With anthems of celestial melody the holy angels, a vast, unnumbered throng, attend Him on His way. The firmament seems filled with radiant forms—“ten thousand times ten thousand, and thousands of thousands.” No human pen can portray the scene, no mortal mind is adequate to conceive its splendor.... {LDE 274.2}

A király útján szent angyalok hatalmas, megszámlálhatatlan sokasága kíséri. Ajkukon dicsőítő ének, mennyei dallam hangzik. Az égen számtalan tündöklő alak látható - "tízezerszer tízezer és ezerszer ezer". Emberi tollal nem lehet megrajzolni ezt a képet; az a tündöklés meghaladja az emberi képzeletet... {LDE 274.2}   

The King of kings descends upon the cloud, wrapped in flaming fire. The heavens are rolled together as a scroll, the earth trembles before Him, and every mountain and island is moved out of its place.—The Great Controversy, 640-642 (1911). {LDE 274.3}

A királyok Királya leereszkedik a lángoló tűz övezte felhőn. Az ég tekercsszerűen felgöngyölődik, a föld remeg, minden hegy és minden sziget kimozdul a helyéből. - NK 569, 570. {LDE 274.3}   

The Reaction of Those Who Pierced Him
HATÁS AZOKRA, AKIK KERESZTRE FESZÍTETTÉK

Those who have acted the most prominent part in the rejection and crucifixion of Christ come forth to see Him as He is, and those who have rejected Christ come up and see the saints glorified, and it is at that time that the saints are changed in a moment, in the twinkling of an eye, and are caught up to meet their Lord in the air. The very ones who placed upon Him the purple robe and put the crown of thorns upon His brow, and those who put the nails through His hands and feet, look upon Him and bewail.—Manuscript Releases 9:252 (1886). {LDE 275.1}

Akik főszerepet játszottak Krisztus megvetésében és keresztre feszítésében, előjönnek, hogy lássák Őt, amint van; és azok, akik megvetették Krisztust, előjönnek és látják a megdicsőült szenteket. Ez akkor lesz, amikor a szentek egy pillanat alatt átváltoznak és elragadtatnak, hogy Urukkal találkozzanak a levegőben. Azok, akik bíborruhát adtak rá és töviskoronát tettek homlokára, akik a szegeket kezén és lábán átverték, ránéznek és siratják. - 9MR 252 (1886). {LDE 275.1}   

They remember how His love was slighted and His compassion abused. They think of how Barabbas, a murderer and a robber, was chosen in His stead, how Jesus was crowned with thorns and scourged and crucified, how in the hours of His agony on the cross the priests and rulers taunted Him, saying, “Let Him come down from the cross, and we will believe Him. He saved others, Himself He cannot save.” All the insult and despite offered to Christ, all the suffering caused to His disciples, will be as fresh in their recollection as when the satanic deeds were done. {LDE 275.2}

Emlékeznek, hogyan mellőzték szeretetét, és hogyan utasították el részvétét. Visszagondolnak, hogy a gyilkos és rabló Barabbást hogyan választották helyette, hogy Jézust tövissel koronázták meg, és megkorbácsolták, megfeszítették, és a keresztfán halála órájában a papok és a főemberek hogyan gúnyolták mondván: "...szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk néki" [Mt 27:42]. Mindazok a sértések és megvetések, amit Krisztusnak tettek, minden szenvedés, amit tanítványainak okoztak, oly frissen él emlékezetükben, mint amikor a sátáni tetteket elkövették. {LDE 275.2}   

The voice which they heard so often in entreaty and persuasion will again sound in their ears. Every tone of gracious solicitation will vibrate as distinctly in their ears as when the Saviour spoke in the synagogues and on the street. Then those who pierced Him will call on the rocks and mountains to fall on them and hide them from the face of Him that sitteth on the throne and from the wrath of the Lamb.—Letter 131, 1900. {LDE 275.3}

A gyakran hallott esedező hang ismét fülükben hangzik. A kegyes kérelem hangja oly világosan fog csengeni a fülükben, mint amikor a Megváltó a zsinagógákban és az utakon beszélt. Azután azok, akik átszegezték, hívni fogják a sziklákat és hegyeket, hogy essenek rájuk és takarják el őket a trónon ülő orcájától és a Bárány haragjától. - Letter 131, 1900. {LDE 275.3}   

“Awake, Ye That Sleep, and Arise!”
"ÉBREDJETEK TI, AKIK ALUSZTOK, ÉS KELJETEK FEL!"

The clouds begin to roll back like a scroll and there is the bright, clear sign of the Son of man. The children of God know what that cloud means. The sound of music is heard, and as it nears, the graves are opened and the dead are raised.—Manuscript Releases 9:251, 252 (1886). {LDE 276.1}

A felhők tekercsként összegöngyölődnek és ott van az Ember Fia fényes, tiszta jele. Isten gyermekei tudják, mit jelent ez a felhő. Zene hangját hallják, és amint az közeledik, a sírok megnyílnak, a halottak feltámadnak. - 9MR 251, 252 (1886). {LDE 276.1}   

“Marvel not at this: for the hour is coming, in the which all that are in the graves shall hear his voice, and shall come forth” [John 5:28, 29]. This voice is soon to resound through all the nations of the dead, and every saint who sleeps in Jesus shall awake and leave his prison house.—Manuscript 137, 1897. {LDE 276.2}

"Ne csodálkozzatok ezen: mert eljő az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, és kijőnek" [Jn 5:28-29]. Ez a hang hamarosan visszhangzik a holtak nemzetségein át és minden szent, aki Jézusban alszik, felébred és elhagyja börtönét. - MS 137, 1897. {LDE 276.2}   

The precious dead, from Adam down to the last saint who dies, will hear the voice of the Son of God and will come forth from the grave to immortal life.—The Desire of Ages, 606 (1898). {LDE 276.3}

A drága holtak Ádámtól kezdve egészen a legutolsó meghalt szentig meghallják majd Isten Fiának hangját, s előjönnek a sírból a halhatatlan életre. - JÉ 510. {LDE 276.3}   

Amid the reeling of the earth, the flash of lightning, and the roar of thunder, the voice of the Son of God calls forth the sleeping saints. He looks upon the graves of the righteous, then, raising His hands to heaven, He cries: “Awake, awake, awake, ye that sleep in the dust, and arise!” Throughout the length and breadth of the earth the dead shall hear that voice, and they that hear shall live. And the whole earth shall ring with the tread of the exceeding great army of every nation, kindred, tongue, and people. From the prison house of death they come, clothed with immortal glory, crying: “O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory?” (1 Corinthians 15:55). And the living righteous and the risen saints unite their voices in a long, glad shout of victory.—The Great Controversy, 644 (1911). {LDE 276.4}

A föld rázkódása, a villámok cikázása és az ég zengése közepette hívja elő Isten Fia az alvó szenteket. Kezét az ég felé emeli, és az igazak sírjára tekintve kiáltja: "Ébredjetek, ébredjetek, ébredjetek, ti, akik alusztok a porban, és keljetek fel!" A halottak az egész földön meghallják ezt a hangot, és akik hallják - minden nemzetségből, ágazatból, nyelvből és népbál mérhetetlen sokan - életre kelnek. A halál tömlöcéből lépnek elő hervadhatatlan dicsőségben. Lépésük zajától zeng a föld. "Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad?" (1Kor 15:55) - kiáltják. Az élő igazak és a feltámadt szentek hangja boldog győzelmi kiáltásban olvad össze. - NK 572, 573. {LDE 276.4}   

From Caves and Dens and Dungeons
A BARLANGOKBÓL, ODÚKBÓL ÉS A FÖLDALATTI BÖRTÖNÖKBŐL

In the fastnesses of the mountains, in the caves and dens of the earth, the Saviour reveals His presence and His glory. {LDE 277.1}

A hegyek erődjeiben, a föld barlangjaiban, odúiban a Megváltó kinyilatkoztatja jelenlétét és dicsőségét. {LDE 277.1}   

Yet a little while, and He that is to come will come and will not tarry. His eyes as a flame of fire penetrate into the fast-closed dungeons and hunt out the hidden ones, for their names are written in the Lamb's book of life. The eyes of the Saviour are above us, around us, noting every difficulty, discerning every danger; and there is no place where His eyes cannot penetrate, no sorrows and sufferings of His people where the sympathy of Christ does not reach.... {LDE 277.2}

Még egy kis idő és Ő, akinek el kell jönni, eljő és nem késik. Szeme tűzlángként hatol be a legerősebben bezárt földalatti börtönökbe és előkeresi az elrejtetteket, mert nevük be van írva a Bárány életkönyvében. A Megváltó szeme felettünk és körülöttünk van, érzékelve minden nehézséget és minden veszélyt; nincs oly hely, ahová szeme ne tudna behatolni, és népének oly bánata és szenvedése, amelyet ne érne el Krisztus együttérzése... {LDE 277.2}   

The child of God will be terror-stricken at the first sight of the majesty of Jesus Christ. He feels that he cannot live in His holy presence. But the word comes to him as to John, “Fear not.” Jesus laid His right hand upon John; He raised him up from his prostrate position. So will He do unto His loyal, trusting ones.—That I May Know Him, 360, 361 (1886). {LDE 277.3}

Isten gyermeke Jézus Krisztus hatalmának első látására megrémül. Érzi, nem tud szentsége jelenlétében élni. De az a szó hangzik, mint Jánoshoz: "Ne félj". Jézus jobb kezét Jánosra helyezte; felemelte elájult állapotából. Így tesz hűséges bizalmasaival is. - TMK 360, 361 (1881). {LDE 277.3}   

The heirs of God have come from garrets, from hovels, from dungeons, from scaffolds, from mountains, from deserts, from the caves of the earth, from the caverns of the sea.—The Great Controversy, 650 (1911). {LDE 277.4}

Isten örökösei padlásszobákból, kunyhókból, börtönökből, vesztőhelyekről, hegyekből és pusztaságokból, a föld barlangjaiból, a tenger üregeiből jönnek elő. - NK 577. {LDE 277.4}   

From Ocean Depths and Mines and Mountains
AZ ÓCEÁN MÉLYSÉGÉBŐL, BÁNYÁKBÓL ÉS HEGYEKBŐL

When Christ comes to gather to Himself those who have been faithful, the last trump will sound, and the whole earth, from the summits of the loftiest mountains to the lowest recesses of the deepest mines, will hear. The righteous dead will hear the sound of the last trump, and will come forth from their graves, to be clothed with immortality and to meet their Lord.—The S.D.A. Bible Commentary 7:909 (1904). {LDE 277.5}

Ha Krisztus eljön, hogy egybegyűjtse azokat, akik hűségesek voltak, akkor felhangzik az utolsó trombita és az egész föld, a magas hegyek ormaitól a bányák legmélyebb zugáig, meghallja azt. A meghalt igazak hallják az utolsó trombita hangját és előjönnek sírjaikból, hogy halhatatlanságba legyenek felöltöztetve és találkozzanak Urukkal. - 7BC 909 (1904). {LDE 277.5}   

I dwell with pleasure upon the resurrection of the just, who shall come forth from all parts of the earth, from rocky caverns, from dungeons, from caves of the earth, from the waters of the deep. Not one is overlooked. Every one shall hear His voice. They will come forth with triumph and victory.—Letter 113, 1886. {LDE 278.1}

Örömmel beszélek az igazak feltámadásáról, akik előjönnek a föld minden részéről, a sziklás barlangokból, a földalatti börtönökből, a föld üregeiből, a mélység vizeiből. Egyetlen egy sem kerüli el figyelmét. Mindenki meghallja hangját. Dicsőséggel és győztesként jönnek elő. - Letter 113, 1886. {LDE 278.1}   

What a scene will these mountains and hills [in Switzerland] present when Christ, the Lifegiver, shall call forth the dead! They will come from caverns, from dungeons, from deep wells, where their bodies have been buried.—Letter 97, 1886. {LDE 278.2}

Dicső látványt nyújtanak ezek a hegyek és dombok [Svájcban], amikor Krisztus, az életadó előhívja a holtakat! Azok előjönnek a barlangokból, a földalatti börtönökből, a mély üregekből, ahová testüket eltemették. - Letter 97, 1886. {LDE 278.2}   

The Wicked Are Slain
A GONOSZOKAT MEGÖLIK

In the mad strife of their own fierce passions, and by the awful outpouring of God's unmingled wrath, fall the wicked inhabitants of the earth—priests, rulers, and people, rich and poor, high and low. “And the slain of the Lord shall be at that day from one end of the earth even unto the other end of the earth: they shall not be lamented, neither gathered, nor buried” (Jeremiah 25:33). {LDE 278.3}

Isten elegyítetlen haragjának félelmetes kiáradásakor elhullanak a föld gonosz lakói az ádáz indulattal vívott eszeveszett harcban - papok, hatalmasságok, a nép, gazdagok és szegények, nagyok és kicsinyek. "És azon a napon az Úrtól levágatnak a föld egyik végétől fogva a föld másik végéig; nem sirattatnak meg, és össze sem hordatnak, el sem temettetnek" (Jer 25:33). {LDE 278.3}   

At the coming of Christ the wicked are blotted from the face of the whole earth—consumed with the spirit of His mouth and destroyed by the brightness of His glory. Christ takes His people to the city of God, and the earth is emptied of its inhabitants.—The Great Controversy, 657 (1911). {LDE 278.4}

Amikor Krisztus eljön, a gonoszokat eltörli a föld színéről. Megemésztődnek szájának leheletétől, és elpusztulnak dicsőségének fényétől. Krisztus elviszi népét Isten városába, és a föld lakatlan lesz. - NK 583. {LDE 278.4}   

To sin, wherever found, “our God is a consuming fire” (Hebrews 12:29). In all who submit to His power the Spirit of God will consume sin. But if men cling to sin, they become identified with it. Then the glory of God, which destroys sin, must destroy them.—The Desire of Ages, 107 (1898). {LDE 279.1}

A bűnnel szemben, bárhol van is, "a mi Istenünk megemésztő tűz" (Zsid 12:29). Mindazokban, akik alávetik magukat hatalmának, Isten Lelke megemészti a bűnt. De ha az ember ragaszkodik a bűnhöz, azonosul is vele. Azután pedig Isten dicsősége, amely elpusztítja a bűnt, el kell, hogy pusztítsa a bűnöst is. - JÉ 80. {LDE 279.1}   

The glory of His countenance, which to the righteous is life, will be to the wicked a consuming fire.—The Desire of Ages, 600 (1898). {LDE 279.2}

Arcának dicsősége, ami élet az igazaknak, emésztő tűz lesz a gonoszoknak. - JÉ 505. {LDE 279.2}   

Destruction of the Wicked an Act of Mercy
A GONOSZOK ELPUSZTÍTÁSA A KEGYELEM CSELEKEDETE

Could those whose hearts are filled with hatred of God, of truth and holiness, mingle with the heavenly throng and join their songs of praise? Could they endure the glory of God and the Lamb? No, no; years of probation were granted them, that they might form characters for heaven; but they have never trained the mind to love purity; they have never learned the language of heaven, and now it is too late. A life of rebellion against God has unfitted them for heaven. Its purity, holiness, and peace would be torture to them; the glory of God would be a consuming fire. They would long to flee from that holy place. They would welcome destruction, that they might be hidden from the face of Him who died to redeem them. The destiny of the wicked is fixed by their own choice. Their exclusion from heaven is voluntary with themselves, and just and merciful on the part of God.—The Great Controversy, 542, 543 (1911). {LDE 279.3}

Tudnának-e azok, akik teljes szívükből gyűlölik Istent, az igazságot és a szentséget, a mennyei sokaság közé lépve himnuszt énekelni? El tudnák-e viselni Isten dicsőségét és a Bárányét? Semmiképpen! Kegyelmi idejük évekig tartott. Formálhatták volna jellemüket a mennyei életre. De nem tanulták meg szeretni a tisztaságot, és nem tanulták meg a menny nyelvét. Most pedig már túl késő. Azok, akik egész életükben Isten ellen lázadtak, alkalmatlanok a mennyei életre. A menny tisztasága, szentsége és békéje kínszenvedés lenne számukra; Isten dicsősége pedig megemésztő tűz. Menekülnének arról a szent helyről. Szívesen fogadnák a pusztulást, hogy elrejtőzhessenek annak színe elől, aki meghalt üdvösségükért. A gonoszok sorsa saját döntésük következménye. A mennyből való kirekesztésük, ami rajtuk múlik, Isten részéről igazságos és irgalmas cselekedet. - NK 483. {LDE 279.3}   

Homeward Bound!
HAZAFELÉ

The living righteous are changed “in a moment, in the twinkling of an eye.” At the voice of God they were glorified; now they are made immortal, and with the risen saints are caught up to meet their Lord in the air. Angels “gather together His elect from the four winds, from one end of heaven to the other.” Little children are borne by holy angels to their mothers’ arms. Friends long separated by death are united, nevermore to part, and with songs of gladness ascend together to the city of God.—The Great Controversy, 645 (1911). {LDE 280.1}

Az élő igazak "nagy hirtelen, egy szempillantásban" elváltoznak. Isten szava nyomán megdicsőülnek; Isten halhatatlanná teszi őket, és a feltámadt szentekkel együtt elragadja őket az Úr elé a levegőbe. Az angyalok "egybegyűjtik az Ő választottait a négy szelek felől, a föld egyik végétől a másik végéig". A kicsi gyermekeket szent angyalok helyezik anyjuk karjába. Barátok, akiket régen elszakított egymástól a halál, újra találkoznak, hogy soha többé el ne váljanak. Most boldogan énekelve együtt emelkednek fel Isten városába. - NK 573. {LDE 280.1}   

We all entered the cloud together, and were seven days ascending to the sea of glass.—Early Writings, 16 (1851). {LDE 280.2}

Valamennyien beléptünk a felhőbe és hét napon át vitettünk az üvegtengerhez. - EW 16 (1851). {LDE 280.2}   

And as the chariot rolled upward, the wheels cried, “Holy,” and the wings, as they moved, cried, “Holy,” and the retinue of holy angels around the cloud cried, “Holy, holy, holy, Lord God Almighty!” And the saints in the cloud cried, “Glory! Alleluia!”—Early Writings, 35 (1851). {LDE 280.3}

Midőn a szekér felfelé gördült, így kiáltottak a kerekek: "Szent!" És midőn a szárnyak megsuhantak, így kiáltottak: "Szent!" És a szent angyalok, akik a felhőt körülfogták, így kiáltottak: "Szent, szent szent az Úr, a seregek Istene!" S a felhőn ülő szentek kiáltották: "Dicsőség! Alleluja!". - EW 35 (1858). {LDE 280.3}   

Oh, how glorious it will be to see Him and be welcomed as His redeemed ones! Long have we waited, but our hope is not to grow dim. If we can but see the King in His beauty we shall be forever blessed. I feel as if I must cry aloud, “Homeward bound!”—Testimonies for the Church 8:253 (1904). {LDE 280.4}

Ó! mily dicsőséges lesz Őt látni, és megváltottjaként fogadva lenni! Sokáig vártunk, de reményünk nem homályosult el. Ha csak láthatjuk a király szépségében, örökké áldottak leszünk. Úgy érzem, mintha hangosan kellene kiáltanom: "Hazafelé!" 8T 253 (1904). {LDE 280.4}   

The Angels Sing, Christ Has Conquered!
AZ ANGYALOK ÉNEKELNEK, KRISZTUS GYŐZÖTT

In that day the redeemed will shine forth in the glory of the Father and the Son. The angels, touching their golden harps, will welcome the King and His trophies of victory—those who have been washed and made white in the blood of the Lamb. A song of triumph will peal forth, filling all heaven. Christ has conquered. He enters the heavenly courts, accompanied by His redeemed ones, the witnesses that His mission of suffering and sacrifice has not been in vain.—Testimonies for the Church 9:285, 286 (1909). {LDE 281.1}

Azon a napon a megváltottak az Atya és Fiú dicsőségében tündökölnek. Az angyalok arany hárfáikon játszva üdvözlik a Királyt és a győzelem jeleit: azokat, akik meg lettek mosva és meg lettek fehérítve a Bárány vérében. A diadal éneke hangzik, betöltve a mennyet. Krisztus győzött. Ő belép a mennyei udvarokba; a megváltottak társasága a bizonyíték, hogy szenvedése és áldozata nem volt hiábavaló. - 9T 285, 286 (1909). {LDE 281.1}   

With unutterable love, Jesus welcomes His faithful ones to the joy of their Lord. The Saviour's joy is in seeing in the kingdom of glory the souls that have been saved by His agony and humiliation.—The Great Controversy, 647 (1911). {LDE 281.2}

Jézus leírhatatlan szeretettel köszönti hűséges gyermekeit "Uruk örömében". A Megváltó boldog, hogy a dicsőség országában láthatja a gyötrelme és megaláztatása árán megmentett lelkeket. - NK 575. {LDE 281.2}   

In the results of His work Christ will behold its recompense. In that great multitude which no man could number, presented “faultless before the presence of His glory with exceeding joy,” He whose blood has redeemed and whose life has taught us “shall see of the travail of His soul, and shall be satisfied.”—Education, 309 (1903). {LDE 281.3}

Akkor Megváltónk szemlélni fogja az Ő jutalmát munkájának eredményében. Krisztus abban a nagy sokaságban, amelyet egyetlen ember sem képes megszámolni - "...titeket ...az ő dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben nagy örömmel" (Júd 24). Ő, aki vérével megváltott és életének példája által tanított minket - "...lelke szenvedése folytán látni fog és megelégszik..." (Ésa 53:11). - EÉ 305. {LDE 281.3}   

The Saints Given Crowns and Harps
A SZENTEK KORONÁT ÉS HÁRFÁT KAPNAK

I saw a very great number of angels bring from the city glorious crowns—a crown for every saint, with his name written thereon. As Jesus called for the crowns, angels presented them to Him, and with His own right hand, the lovely Jesus placed the crowns on the heads of the saints.—Early Writings, 288 (1858). {LDE 281.4}

Nagy angyalsereget láttam, dicsőséges koronát hoztak a városból, minden szentnek névre szóló koronát. Amint Jézus kérte a koronákat, az angyalok átnyújtották néki, és Jézus saját kezűleg helyezte azt a szentek fejére. - EW 288 (1858). {LDE 281.4}   

On the sea of glass the 144,000 stood in a perfect square. Some of them had very bright crowns, others not so bright. Some crowns appeared heavy with stars, while others had but few. All were perfectly satisfied with their crowns.—Early Writings, 16, 17 (1851). {LDE 282.1}

Az üvegtengernél a száznegyvennégyezer négyszögalakban állt. Némelyiken nagyon fényes korona volt, másokén nem olyan fényes. Néhány korona telve volt ragyogó csillagokkal, másikon csak néhány volt. Mindenki nagyon megelégedett volt koronájával. - EW 16, 17 (1851). {LDE 282.1}   

The crown of life will be bright or dim, will glitter with many stars, or be lighted by few gems, in accordance with our own course of action.—The S.D.A. Bible Commentary 6:1105 (1895). {LDE 282.2}

Az élet koronája fényes, avagy halovány lesz; ragyogni fog sok csillaggal, vagy néhány drágakővel lesz csak megvilágítva összhangban saját cselekedeteinkkel. - 6BC 1105 (1895). {LDE 282.2}   

There will be no one saved in heaven with a starless crown. If you enter, there will be some soul in the courts of glory that has found an entrance there through your instrumentality.—The Signs of the Times, June 6, 1892. {LDE 282.3}

Egyetlen megmentett sem lesz a mennyben ragyogó korona nélkül. Ha belépsz, néhány lélek lesz a dicsőség udvarában, akik eszközeiteken keresztül nyertek oda belépést. - ST June 6, 1892. {LDE 282.3}   

Before entering the city of God, the Saviour bestows upon His followers the emblems of victory, and invests them with the insignia of their royal state. The glittering ranks are drawn up in the form of a hollow square about their King.... Upon the heads of the overcomers, Jesus with His own right hand places the crown of glory.... In every hand are placed the victor's palm and the shining harp. Then, as the commanding angels strike the note, every hand sweeps the harp strings with skillful touch, awaking sweet music in rich, melodious strains.... Before the ransomed throng is the holy city. Jesus opens wide the pearly gates, and the nations that have kept the truth enter in.—The Great Controversy, 645, 646 (1911). {LDE 282.4}

A Megváltó, mielőtt belép Isten városába, átadja követőinek győzelmük szimbólumait, és rájuk helyezi királyságuk rangjeleit. A fénylő sorok négyszöget alkotnak Királyuk körül... Jézus a dicsőség koronáját saját jobbjával helyezi a győzők fejére... Jézus minden kézbe győzelmi koronát és csillogó hárfát tesz. Amikor a parancsnokló angyalok megadják a hangot, az üdvözültek ujjai ügyesen futnak végig a hárfa húrjain, és sokszínű dallamot csalnak ki belőlük. ...A szent város a megváltottak elé tárul. Jézus szélesre tárja gyöngykapuit. Az igazság megtartói belépnek rajtuk. - NK 574. {LDE 282.4}