Chapter 14—The Loud Cry

A hangos kiáltás

God Has Jewels in All Churches
ISTENNEK MINDEN EGYHÁZBAN VANNAK KINCSEI

God has jewels in all the churches, and it is not for us to make sweeping denunciation of the professed religious world.—The S.D.A. Bible Commentary 4:1184 (1893). {LDE 197.1}

Istennek minden egyházban vannak kincsei, és nem nekünk kell az állítólagos vallásos világra elsöprő vádat emelnünk. - 4BC 1184 (1893). {LDE 197.1}   

The Lord has His representatives in all the churches. These persons have not had the special testing truths for these last days presented to them under circumstances that brought conviction to heart and mind; therefore they have not, by rejecting light, severed their connection with God.—Testimonies for the Church 6:70, 71 (1900). {LDE 197.2}

Az Úrnak minden egyházban van képviselője. E személyeknek nem voltak az utolsó napokra vonatkozó különleges próbára tevő igazságaik, melyet olyan körülmények között adtak át nékik, hogy az meggyőzzön szívet és értelmet; ezért a világosság megvetésével ők nem szüntették meg kapcsolatukat Istennel. - 6T 70,71 (1900). {LDE 197.2}   

Among the Catholics there are many who are most conscientious Christians and who walk in all the light that shines upon them, and God will work in their behalf.—Testimonies for the Church 9:243 (1909). {LDE 197.3}

Nagyon sokan vannak a katolikusok között, akik lelkiismeretes keresztények és a rájuk ragyogó világosságban járnak; Isten munkálkodni fog érdekükben. - 9T 243 (1909). {LDE 197.3}   

In the eighteenth chapter of the Revelation the people of God are called upon to come out of Babylon. According to this scripture, many of God's people must still be in Babylon. And in what religious bodies are the greater part of the followers of Christ now to be found? Without doubt, in the various churches professing the Protestant faith.—The Great Controversy, 383 (1911). {LDE 197.4}

János elmondja, hogy Isten kihívja népét Babilonból (Jel 18. fejezet). E szentírási kijelentés szerint Isten népe közül sokan még Babilonban vannak. Melyek azok a vallási közösségek, amelyekben ma Krisztus követőinek a többsége található? Kétségkívül a különböző protestáns egyházak. - NK 342. {LDE 197.4}   

Notwithstanding the spiritual darkness and alienation from God that exist in the churches which constitute Babylon, the great body of Christ's true followers are still to be found in their communion.—The Great Controversy, 390 (1911). {LDE 198.1}

A Babilont képező egyházak lelki segítsége és Istentől való elidegenedése ellenére Krisztus követőinek nagy serege még mindig soraikban található. - NK 348. {LDE 198.1}   

Babylon's Fall Not Yet Complete
BABILON ELESTE MÉG NEM TELJES

“She made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication” (Revelation 14:6-8). How is this done? By forcing men to accept a spurious sabbath.—Testimonies for the Church 8:94 (1904). {LDE 198.2}

"...az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek" [Jel 14:8]. Hogyan teszi ezt? Embereket kényszerít a hamis szombat elfogadására. - 8T 94 (1904). {LDE 198.2}   

Not yet, however, can it be said that ... “she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication.” She has not yet made all nations do this.... {LDE 198.3}

De még mindig nem mondható, hogy "...paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek". Babilon még nem itatott meg minden népet. ...Amíg ez az állapot nem következik be, amíg az egyház és a világ nem egyesül teljesen az egész keresztény világban, addig {LDE 198.3}   

Not until this condition shall be reached, and the union of the church with the world shall be fully accomplished throughout Christendom, will the fall of Babylon be complete. The change is a progressive one, and the perfect fulfillment of Revelation 14:8 is yet future.—The Great Controversy, 389, 390 (1911). {LDE 198.4}

Babilon még nem bukott el egészen. A változás fokról fokra történik, és a Jel 14:8 teljes megvalósulása még a jövőben van. - NK 348. {LDE 198.4}   

When do her sins reach unto heaven [Revelation 18:2-5]? When the law of God is finally made void by legislation.—The Signs of the Times, June 12, 1893. {LDE 198.5}

Mikor ér bűne a mennyig [Jel 18:2-5]? Amikor Isten törvényét végérvényesen megsemmisítik a törvényhozás által. - ST June 12, 1893. {LDE 198.5}   

God's Last Warning Message
ISTEN UTOLSÓ FIGYELMEZTETÉSE

God has given the messages of Revelation 14 their place in the line of prophecy and their work is not to cease till the close of this earth's history.—EGW'88 804 (1890). {LDE 198.6}

Isten a Jelenések könyve 14. fejezete üzenetének helyet adott a próféciai sorozatban és munkája nem szűnik meg a földi történelem befejeztéig. - EGW'88 804 (1890). {LDE 198.6}   

Revelation 18 points to the time when, as the result of rejecting the threefold warning of Revelation 14:6-12, the church will have fully reached the condition foretold by the second angel, and the people of God still in Babylon will be called upon to separate from her communion. This message is the last that will ever be given to the world.—The Great Controversy, 390 (1911). {LDE 199.1}

A Jel. 18. fejezete arra az időre mutat, amikor a hármas intés (lásd Jel 14:6-7) elutasításának következményeként az egyház teljesen eljut a második angyal által megjövendölt állapotra, és Isten felszólítja a még Babilonban levő népét, hogy szakadjon el attól a közösségtől. Ez az üzenet az utolsó, amelyet a világ kap. - NK 348, 349. {LDE 199.1}   

[Revelation 18:1, 2, 4, quoted.] This scripture points forward to a time when the announcement of the fall of Babylon, as made by the second angel of Revelation 14 (verse 8), is to be repeated, with the additional mention of the corruptions which have been entering the various organizations that constitute Babylon, since that message was first given, in the summer of 1844.... These announcements, uniting with the third angel's message, constitute the final warning to be given to the inhabitants of the earth.... {LDE 199.2}

[Jel 18:1-2. 4. ] Ez az ige arra az időre utal, amikor a Jel 18. fejezetének angyala meg fogja ismételni a Jel 14. fejezete (8. vers) második angyalának üzenetét; azt, hogy Babilon elbukott. A jel 18. fejezetében említett angyal utalni fog azokra a rontásokra is, amelyek 1844 nyara, az üzenet első meghirdetése óta utat találtak a Babilont megtestesítő szervezetekbe. ...Ez az üzenet és a harmadik angyal üzenete a föld lakóihoz szóló utolsó figyelmeztetés... {LDE 199.2}   

The sins of Babylon will be laid open. The fearful results of enforcing the observances of the church by civil authority, the inroads of spiritualism, the stealthy but rapid progress of the papal power—all will be unmasked. By these solemn warnings the people will be stirred. Thousands upon thousands will listen who have never heard words like these.—The Great Controversy, 603, 604, 606 (1911). {LDE 199.3}

Babilon bűnei közismertté válnak. Hogy milyen félelmes következményekkel jár, ha az egyház a polgári hatalmasság által kényszeríti ki rendelkezései megtartását; hogy a spiritizmus behatolt az egyházba; hogy a pápai hatalom lopva, de rohamosan tör előre - ezt mind leleplezik. ezek a súlyos figyelmeztetések fel fogják ébreszteni az embereket. Ezrek és ezrek figyelnek fel rájuk; akik soha nem hallottak erről. - NK 537, 538, 540. {LDE 199.3}   

The Heart of God's Last Message
ISTEN UTOLSÓ ÜZENETÉNEK SZÍVE

Several have written to me, inquiring if the message of justification by faith is the third angel's message, and I have answered, “It is the third angel's message in verity.”—Selected Messages 1:372 (1890). {LDE 199.4}

Néhányan írtak nekem megkérdezvén, hogy a hit általi megigazulás a harmadik angyal üzenete? Válaszom: "Az valóban a harmadik angyal üzenete. "- 1SM 372 (1890). {LDE 199.4}   

The Lord in His great mercy sent a most precious message to His people through Elders [E.J.] Waggoner and [A. T.] Jones. This message was to bring more prominently before the world the uplifted Saviour, the sacrifice for the sins of the whole world. It presented justification through faith in the Surety; it invited the people to receive the righteousness of Christ, which is made manifest in obedience to all the commandments of God. {LDE 200.1}

Az Úr nagy kegyelmében a legdrágább üzenetet küldte népének FE. J. G Waggoner és [A. T. ] Jones testvérek által. Ennek az üzenetnek még feltűnőbben kell a világ elé tárnia a felemelt Megváltót, az egész világ bűnéért hozott áldozatát. Az a hit általi megigazulást mutatja be a Kezesben; meghívja az embereket, nyerjék el Krisztus igazságosságát, ami nyilvánvalóvá lesz Isten összes törvénye iránti engedelmességben. {LDE 200.1}   

Many had lost sight of Jesus. They needed to have their eyes directed to His divine person, His merits, and His changeless love for the human family. All power is given into His hands, that He may dispense rich gifts unto men, imparting the priceless gift of His own righteousness to the helpless human agent. This is the message that God commanded to be given to the world. It is the third angel's message, which is to be proclaimed with a loud voice, and attended with the outpouring of His Spirit in a large measure.—Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 91, 92 (1895). {LDE 200.2}

Sokan elvesztették Jézust szemük elől. Szükséges volt, hogy szemük az Ő isteni személyére, érdemeire és az emberi család iránti megváltozhatatlan szeretetére irányuljon. Minden hatalom kezébe adatott, hogy gazdag ajándékokat oszthasson szét az embereknek; saját igazságosságának megbecsülhetetlen ajándékát juttatva a tehetetlen emberi eszközöknek. Ez az az üzenet, amit Isten megparancsolt, hogy hirdessenek a világnak. Ez a harmadik angyal üzenete, amit hangos szóval kell hirdetni Lelkének nagymérvű kiárasztásával. - TM 91, 92 (1895). {LDE 200.2}   

The message of Christ's righteousness is to sound from one end of the earth to the other to prepare the way of the Lord. This is the glory of God, which closes the work of the third angel.—Testimonies for the Church 6:19 (1900). {LDE 200.3}

Krisztus igazságosságának üzenete hangozni fog a föld egyik végétől a másik végéig, hogy előkészítse az Úr útját. Ez Isten dicsősége, amely a harmadik angyal munkáját befejezi. - 6T 19 (1900). {LDE 200.3}   

The last message of mercy to be given to the world is a revelation of His character of love. The children of God are to manifest His glory. In their own life and character they are to reveal what the grace of God has done for them.—Christ's Object Lessons, 415, 416 (1900). {LDE 200.4}

A világnak kegyelmet hirdető utolsó üzenet Isten jellemének - a szeretetnek - megláttatása. Isten gyermekei mutassák meg Uruk dicsőségét! Saját életükkel és jellemükkel tegyenek bizonyságot arról, amit Isten hatalma tett értük! - KP 287. {LDE 200.4}   

The Message Will Go With Great Power
AZ ÜZENET NAGY ERŐVEL HALAD

As the third message swells to a loud cry and as great power and glory attend the closing work, the faithful people of God will partake of that glory. It is the latter rain which revives and strengthens them to pass through the time of trouble.—The S.D.A. Bible Commentary 7:984 (1862). {LDE 201.1}

Amint a harmadik angyali üzenet hangos kiáltássá nő, amint nagy erő és dicsőség segíti a befejező munkát, Isten hűséges népe e dicsőség részese lesz. A késői eső az, amely feléleszti és megerősíti őket, hogy átjussanak a nyomorúság idején. - 7BC 984 (1862). {LDE 201.1}   

As the end approaches, the testimonies of God's servants will become more decided and more powerful.—Selected Messages 3:407 (1892). {LDE 201.2}

Amint a vég közeledik, Isten szolgáinak bizonyságtevése határozottabb és erőteljesebb lesz. - 3SM 407 (1892). {LDE 201.2}   

This message [Revelation 14:9-12] embraces the two preceding messages. It is represented as being given with a loud voice; that is, with the power of the Holy Spirit.—The S.D.A. Bible Commentary 7:980 (1900). {LDE 201.3}

Ez az üzenet [Jel 14:9-12], magába foglalja az előző két üzenetet. Ez hangos szóval, azaz a Szentlélek hatalmával hangzik. - 7BC 980 (1900). {LDE 201.3}   

As the third angel's message swells into a loud cry, great power and glory will attend its proclamation. The faces of God's people will shine with the light of heaven.—Testimonies for the Church 7:17 (1902). {LDE 201.4}

Amint a harmadik angyal üzenete hangos kiáltássá nő, nagy erő és dicsőség fogja kísérni azt. Isten népének orcája a menny világosságával ragyog. - 7T 17 (1902). {LDE 201.4}   

Amidst the deepening shadows of earth's last great crisis, God's light will shine brightest, and the song of hope and trust will be heard in clearest and loftiest strains.—Education, 166 (1903). {LDE 201.5}

A föld utolsó nagy válságának növekvő árnyai közepette Isten világossága a legfényesebben fog ragyogni és a reménység és bizalom éneke lesz halható a legtisztább és legemelkedettebb hangon. - Ed 166 (1903). {LDE 201.5}   

As foretold in the eighteenth of Revelation, the third angel's message is to be proclaimed with great power by those who give the final warning against the beast and his image.—Testimonies for the Church 8:118 (1904). {LDE 201.6}

Amint meg van jövendölve a Jelenések 18. fejezetében, a harmadik angyal üzenetét nagy erővel kell hirdetniük azoknak, akik a végső figyelmeztetést adják a fenevad és bélyege ellen. - 8T 118 (1904). {LDE 201.6}   

Like the 1844 Movement
AZ 1844-ES MOZGALOMHOZ HASONLÓAN

The power which stirred the people so mightily in the 1844 movement will again be revealed. The third angel's message will go forth, not in whispered tones, but with a loud voice.—Testimonies for the Church 5:252 (1885). {LDE 202.1}

Az erő, amely oly hatalmasan megrázta a népet az 1844-es mozgalomban, ismét megnyilvánul. A harmadik angyal üzenete nem suttogó hangon halad előre, hanem hangos kiáltással. - 5T 252 (1885). {LDE 202.1}   

I saw that this message will close with power and strength far exceeding the midnight cry.—Early Writings, 278 (1858). {LDE 202.2}

Láttam, hogy ez az üzenet hatalommal és erővel lesz befejezve, messze túlhaladva az éjféli kiáltást. - EW 278 (1858). {LDE 202.2}   

Like the Day of Pentecost
PÜNKÖSD NAPJÁHOZ HASONLÓAN

It is with an earnest longing that I look forward to the time when the events of the Day of Pentecost shall be repeated with even greater power than on that occasion. John says, “I saw another angel come down from heaven, having great power; and the earth was lightened with his glory” [Revelation 18:1]. Then, as at the Pentecostal season, the people will hear the truth spoken to them, every man in his own tongue.—The S.D.A. Bible Commentary 6:1055 (1886). {LDE 202.3}

Komoly vágyódással nézek előre arra az időre, amikor pünkösd napjainak eseményei megismétlődnek még nagyobb erővel, mint akkor. János mondja: "...láték más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma vala: és a föld fénylett annak dicsőségétől" [Jel 18:1]. Ekkor, pünkösdhöz hasonlóan, a népek hallják a nékik szóló üzenetet, mindenki a saját nyelvén. - 6BC 1055 (1886). {LDE 202.3}   

In visions of the night, representations passed before me of a great reformatory movement among God's people. Many were praising God. The sick were healed, and other miracles were wrought. A spirit of intercession was seen, even as was manifested before the great Day of Pentecost.—Testimonies for the Church 9:126 (1909). {LDE 202.4}

Éjszakai látomásban képek vonultak el előttem az Isten népe közötti nagy reformációs mozgalomról. Sokan dicsérték Istent. A betegek meggyógyultak és más csodák történtek. A közbenjárás lelke volt látható, amint az ki volt jelentve pünkösd nagy napja előtt. - 9T 126 (1909). {LDE 202.4}   

The great work of the gospel is not to close with less manifestation of the power of God than marked its opening. The prophecies which were fulfilled in the outpouring of the former rain at the opening of the gospel, are again to be fulfilled in the latter rain at its close.... {LDE 203.1}

Nem lesz kisebb az az erő, amivel Isten az evangélium hatalmas munkáját lezárja, mint amilyennel ezt a munkát elindította. A próféciák, amelyek az evangélium hirdetésének kezdetén a korai eső kiáradásában teljesedtek, a befejezéskor a késői esőben ismét teljesedni fognak... {LDE 203.1}   

Servants of God, with their faces lighted up and shining with holy consecration, will hasten from place to place to proclaim the message from heaven. By thousands of voices, all over the earth, the warning will be given. Miracles will be wrought, the sick will be healed, and signs and wonders will follow the believers.—The Great Controversy, 611, 612 (1911). {LDE 203.2}

Isten szolgái szent lelkesedéstől fénylő arccal sietnek egyik helyről a másikra, hogy hirdessék a menny üzenetét. Az egész földön ezernyi hangon szól majd a figyelmeztetés. Csodálatos dolgok fognak történni. Betegek meggyógyulnak, és a hívők munkáját jelek és csodák kísérik. - NK 544. {LDE 203.2}   

God Will Employ Agencies That Will Surprise Us
ISTEN RENDKÍVÜLI TEVÉKENYSÉGE MEGLEP BENNÜNKET

Let me tell you that the Lord will work in this last work in a manner very much out of the common order of things, and in a way that will be contrary to any human planning. There will be those among us who will always want to control the work of God, to dictate even what movements shall be made when the work goes forward under the direction of the angel who joins the third angel in the message to be given to the world. God will use ways and means by which it will be seen that He is taking the reins in His own hands. The workers will be surprised by the simple means that He will use to bring about and perfect His work of righteousness.—Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 300 (1885). {LDE 203.3}

Hadd mondjam el, az Úr eme utolsó munkában a megszokott módtól eltérően fog munkálkodni, oly módon, amely minden emberi tervvel ellentétben lesz. Lesznek közöttünk, akik mindig ellenőrizni kívánják Isten művét és még azt is megparancsolják, milyen lépéseket kell tenni akkor, amikor a munka előre halad az angyalok vezetése alatt, akik a harmadik angyalhoz kapcsolódnak a világnak adandó üzenetben. Isten oly utakat és eszközöket fog használni, amelyek által láthatóvá lesz, hogy saját kezébe veszi az irányítást. A munkások meglepődnek az egyszerű eszközöktől, amelyek használatával előidézi és tökéletesíti igazságosságának munkáját. - TM 300 (1885). {LDE 203.3}   

Do not imagine that it will be possible to lay out plans for the future. Let God be acknowledged as standing at the helm at all times and under every circumstance. He will work by means that will be suitable, and will maintain, increase, and build up His own people.—Counsels to Writers and Editors, 71 (1895). {LDE 203.4}

Ne gondold, hogy lehetséges lesz a jövőre terveket lefektetned. Engedd, hogy Isten úgy legyen ismert, mint aki minden időben és minden körülmények között a kormányrúdnál áll! Megfelelő eszközök által dolgozik majd, tartja fenn, növeli és építi saját népét. - CW" 71 (1895). {LDE 203.4}   

The Comforter is to reveal Himself, not in any specified, precise way that man may mark out, but in the order of God—in unexpected times and ways that will honor His own name.—EGW'88 1478 (1896). {LDE 204.1}

A Vigasztaló kinyilatkoztatja magát nem valamely szabványos, pontos módon, ami az embereket megjelölheti, hanem Isten rendje szerint - váratlan időben és módon, amely méltó lesz nevéhez. - EGW'88 1478 (1896). {LDE 204.1}   

He will raise up from among the common people men and women to do His work, even as of old He called fishermen to be His disciples. There will soon be an awakening that will surprise many. Those who do not realize the necessity of what is to be done will be passed by, and the heavenly messengers will work with those who are called the common people, fitting them to carry the truth to many places.—Manuscript Releases 15:312 (1905). {LDE 204.2}

Ő az egyszerű nép közül is támaszt férfiakat és nőket, hogy munkáját végezzék, mint korábban halászokat hívott el tanítványokként. Hamarosan ébredés lesz, amely sokakat meglep. Akik nem végzik a szükséges tennivalókat, azokat mellőzik és a mennyei hírnökök egyszerű emberekkel fognak dolgozni, akiket alkalmassá tesznek az igazság hirdetésére. - 15MR 312 (1905). {LDE 204.2}   

Laborers Qualified by the Holy Spirit
A SZENTLÉLEK ÁLTAL KÉPESÍTETT MUNKÁSOK

In the last solemn work few great men will be engaged.... God will work a work in our day that but few anticipate. He will raise up and exalt among us those who are taught rather by the unction of His Spirit than by the outward training of scientific institutions. These facilities are not to be despised or condemned; they are ordained of God, but they can furnish only the exterior qualifications. God will manifest that He is not dependent on learned, self-important mortals.—Testimonies for the Church 5:80, 82 (1882). {LDE 204.3}

Az utolsó ünnepélyes munkában néhány nagy férfi áll szolgálatba... Isten munkát végez napjainkban, amit csak néhányan látnak előre. Ő felkél és felemel közöttünk olyanokat, akiket inkább a Lélek kenete, mint a tudományos intézmények képzése tanított. Ezeket a lehetőségeket nem kell megvetni vagy kárhoztatni; azok Istentől vannak elrendelve, de csak külső képesítést adnak. Isten kinyilatkoztatja, hogy nem függ a tanult, öntelt halandóktól. - 5T 80, 82 (1882). {LDE 204.3}   

To souls that are earnestly seeking for light and that accept with gladness every ray of divine illumination from His holy Word, to such alone light will be given. It is through these souls that God will reveal that light and power which will lighten the whole earth with His glory.—Testimonies for the Church 5:729 (1889). {LDE 205.1}

Azok a lelkek kapnak világosságot, akik komolyan keresik azt, és akik boldogan fogadják szent Szavából jövő isteni világosság sugarát. Őáltaluk nyilatkoztatja ki Isten azt a világosságot és hatalmat, amely bevilágítja az egész világot dicsőségével. - 5T 729 (1889). {LDE 205.1}   

It is discipline of spirit, cleanness of heart and thought that is needed. This is of more value than brilliant talent, tact, or knowledge. An ordinary mind, trained to obey a “Thus saith the Lord,” is better qualified for God's work than are those who have capabilities but do not employ them rightly.—The Review and Herald, November 27, 1900. {LDE 205.2}

A lélek fegyelme, a szív és gondolat tisztasága az, amire szükség van. Ez nagyobb értékű a ragyogó tehetségnél, tapintatnál vagy tudásnál. Egy átlagos értelmű személy, aki megtanulta, hogy engedelmeskedjen az "így szól az Úr"-nak, az alkalmasabb Isten munkájára, mint az, akinek tehetsége van, de nem használja azt helyesen. - RH Nov. 27, 1900. {LDE 205.2}   

The laborers will be qualified rather by the unction of His Spirit than by the training of literary institutions. Men of faith and prayer will be constrained to go forth with holy zeal, declaring the words which God gives them.—The Great Controversy, 606 (1911). {LDE 205.3}

A munkásokat inkább a Lélek kenete fogja felkészíteni, mint az oktatási intézmények. A hit és az ima emberei a Lélek indítására szent lelkesedéssel lépnek elő, hogy azt hirdessék, amit Isten mond nekik. - NK 540. {LDE 205.3}   

God Uses Even the Illiterate
MÉG TUDATLANOKAT IS FELHASZNÁL ISTEN

Those who receive Christ as a personal Saviour will stand the test and trial of these last days. Strengthened by unquestioning faith in Christ, even the illiterate disciple will be able to withstand the doubts and questions that infidelity can produce, and put to blush the sophistries of scorners. {LDE 205.4}

Azok, akik elfogadták Krisztust személyes Megváltójuknak, kiállják ez utolsó napok próbáit és megpróbáltatásait. Megerősödve a Krisztusban való kétségbevonhatatlan hit által, még az írástudatlan tanítványok is ellene tudnak majd állni a hitetlenséget létrehozó kételynek és a kérdéseknek, és a gúnyolódok bölcselkedéseit megszégyenítik. {LDE 205.4}   

The Lord Jesus will give the disciples a tongue and wisdom that their adversaries can neither gainsay nor resist. Those who could not, by reasoning, overcome satanic delusions will bear an affirmative testimony that will baffle supposedly learned men. Words will come from the lips of the unlearned with such convincing power and wisdom that conversions will be made to the truth. Thousands will be converted under their testimony. {LDE 205.5}

Az Úr Jézus tanítványainak nyelvet és bölcsességet ad, amelyet ellenfeleik nem tagadhatnak, s amelynek ellenállni nem tudnak. Azok, akik nem tudják érveléssel legyőzni a sátáni csalást, határozott bizonyságot tesznek, ami zavarba hozza majd az állítólag tanult embereket. A tanulatlanok ajkáról oly meggyőző erővel és bölcsességgel hangzanak a szavak, hogy azok az igazsághoz térítik őket. Ezre térnek meg bizonyságtételeikre. {LDE 205.5}   

Why should the illiterate man have this power, which the learned man has not? The illiterate one, through faith in Christ, has come into the atmosphere of pure, clear truth, while the learned man has turned away from the truth. The poor man is Christ's witness. He cannot appeal to histories or to so-called high science, but he gathers from the Word of God powerful evidence. The truth that he speaks under the inspiration of the Spirit is so pure and remarkable and carries with it a power so indisputable that his testimony cannot be gainsaid.—Manuscript Releases 8:187, 188 (1905). {LDE 206.1}

Miért rendelkeznek a tanulatlan emberek ezzel az erővel, és miért nincs ez meg a tanult férfiaknál? A tanulatlan Krisztusban való hite által a tiszta, világos igazság légkörébe került, míg a tanult ember elfordult az igazságtól. Az egyszerű ember Krisztus tanúja. Nem tud történelemhez vagy úgynevezett magas tudományhoz fordulni, de Isten Szavából hatalommal teljes bizonyítékokat gyűjt. Az igazságot a Lélek ihletése alatt szólja oly tiszta, figyelemre méltó és magával ragadó erővel, oly vitathatatlanul, hogy bizonyságtevését nem lehet cáfolni. - 8MR 187, 188 (1905). {LDE 206.1}   

Children Proclaim the Message
GYERMEKEK HIRDETIK AZ ÜZENETET

Many, even among the uneducated, now proclaim the words of the Lord. Children are impelled by the Spirit to go forth and declare the message from heaven. The Spirit is poured out upon all who will yield to its promptings and, casting off all man's machinery, his binding rules and cautious methods, they will declare the truth with the might of the Spirit's power.—Evangelism, 700 (1895). {LDE 206.2}

Sokan, még az iskolázatlanok közül is most az Úr Igéjét hirdetik. A Lélektől ösztönözve gyermekek indulnak el és a mennyből jövő üzenetet hirdetik. A Lélek ki lesz töltve mindenkire, aki enged a buzdításnak, és az ember által létrehozott szervezetet az azt működtető szabályaival és óvatos módszereivel elvetve, kinyilatkoztatják az igazságot a Lélek erejének hatalma által. - Ev 700 (1895). {LDE 206.2}   

When the heavenly intelligences see that men will no longer present the truth in simplicity as did Jesus, the very children will be moved upon by the Spirit of God and will go forth proclaiming the truth for this time.—The Southern Work, 66 (1895). {LDE 206.3}

Amikor a mennyei lények látják, hogy az emberek az igazságot nem a maga egyszerűségében akarják közölni, ahogy Jézus tette, a gyermekek Isten Lelke által indítatva hirdetik az erre az időre szóló igazságot. - SW 66 (1895). {LDE 206.3}   

The Ministry of Angels
AZ ANGYALOK SZOLGÁLATA

The angels of heaven are moving upon human minds to arouse investigation in the themes of the Bible. A far greater work will be done than has yet been done and none of the glory of it will flow to men, for angels that minister to those who shall be heirs of salvation are working night and day.—Counsels to Writers and Editors, 140 (1875). {LDE 207.1}

A menny angyalai a Biblia témáinak vizsgálására befolyásolják az ember értelmét. Sokkal nagyobb munkát végeznek az eddigieknél és annak semmi dicsősége nem árad az emberekre, mert az angyalok, akik az üdvösség örököseinek szolgálnak, éjjel nappal munkálkodnak. - CW 140 (1875). {LDE 207.1}   

There are many men in our world who are like Cornelius.... As God worked for Cornelius, so He works for these true standard-bearers.... They will obtain a knowledge of God as Cornelius did through the visitation of angels from heaven.—Letter 197, 1904. {LDE 207.2}

Világunkban nagyon sok Kornéliushoz hasonló férfi van. ...Amint Isten munkálkodott Kornéliusért, úgy munkálkodik ezekért az igaz zászlóvivőkért. ...Ők, mint Kornélius, Istentől nyernek oktatást a mennyből jövő angyalok látogatása által. - Letter 197, 1904. {LDE 207.2}   

When divine power is combined with human effort, the work will spread like fire in the stubble. God will employ agencies whose origin man will be unable to discern. Angels will do a work which men might have had the blessing of accomplishing had they not neglected to answer the claims of God.—Selected Messages 1:118 (1885). {LDE 207.3}

Amikor az isteni hatalom egyesül az emberi erőfeszítéssel, a munka úgy terjed, mint tűz a tarlón. Isten olyan erőket fog alkalmazni, melyeknek eredetét ember képtelen felfogni. Angyalok fogják végezni a munkát, amit embereknek kellett volna, ha a végrehajtás áldását nem vetették volna meg, válaszul Isten igényére. - 1SM 118 (1885). {LDE 207.3}   

World-wide Extent of the Proclamation
A KIÁLTVÁNY VILÁGSZÉLES TERJEDÉSE

The angel who unites in the proclamation of the third angel's message is to lighten the whole earth with his glory. A work of world-wide extent and unwonted power is here foretold.... Servants of God, with their faces lighted up and shining with holy consecration, will hasten from place to place to proclaim the message from heaven. By thousands of voices, all over the earth, the warning will be given.—The Great Controversy, 611, 612 (1911). {LDE 207.4}

A harmadik angyalhoz csatlakozó angyal be fogja tölteni az egész földet dicsőségével. Egy világméretű munka és rendkívüli erő jelentkezésének megjövendölése ez. ...Isten szolgái szent lelkesedéstől fénylő arccal sietnek egyik helyről a másikra, hogy hirdessék a menny üzenetét. Az egész földön ezernyi hangon szól majd a figyelmeztetés. - NK 543, 544. {LDE 207.4}   

The message of the angel following the third is now to be given to all parts of the world. It is to be the harvest message, and the whole earth will be lighted with the glory of God.—Letter 86, 1900. {LDE 208.1}

A harmadik angyalt követő angyal üzenete a világ minden részének szól. Ez az aratás üzenete, és az egész földet megvilágítja Isten dicsősége. - Letter 86, 1900. {LDE 208.1}   

When the storm of persecution really breaks upon us, ... then will the message of the third angel swell to a loud cry, and the whole earth will be lightened with the glory of the Lord.—Testimonies for the Church 6:401 (1900). {LDE 208.2}

Amikor az üldözés vihara valóban ránk tör... akkor a harmadik angyal üzenete hangos kiáltássá nő és az egész földet bevilágítja az Úr dicsősége. - 6T 401 (1900). {LDE 208.2}   

In every city in America the truth is to be proclaimed. In every country of the world the warning message is to be given.—The General Conference Bulletin, March 30, 1903. {LDE 208.3}

Amerika minden városában hirdetni kell az igazságot. A világ minden országának hallania kell a figyelmeztető üzenetet! - GCB March 30, 1903. {LDE 208.3}   

During the loud cry the church, aided by the providential interpositions of her exalted Lord, will diffuse the knowledge of salvation so abundantly that light will be communicated to every city and town.—Evangelism, 694 (1904). {LDE 208.4}

A hangos kiáltás alatt az egyház az általa felmagasztalt Urának a gondoskodó közvetítésétől támogatva, a megváltás ismerete oly bőségesen terjed, hogy a világosság eljut minden nagy- és kis városba. - Ev 694 (1904). {LDE 208.4}   

A crisis is right upon us. We must now by the Holy Spirit's power proclaim the great truths for these last days. It will not be long before everyone will have heard the warning and made his decision. Then shall the end come.—Testimonies for the Church 6:24 (1900). {LDE 208.5}

A válság már itt van. Nekünk most a Szentlélek ereje által kell hirdetnünk a nagy igazságokat ez utolsó napokban. Az nem lesz hosszú idő, s mindenki meghallja a figyelmeztetést és meghozza döntését. Akkor jön el a vég. - 6T 24 (1900). {LDE 208.5}   

Kings, Legislators, Councils, Hear the Message
KIRÁLYOK, TÖRVÉNYHOZÓK, TANÁCSOK HALLJÁK AZ ÜZENETET

It does not seem possible to us now that any should have to stand alone, but if God has ever spoken by me, the time will come when we shall be brought before councils and before thousands for His name's sake, and each one will have to give the reason of his faith. Then will come the severest criticism upon every position that has been taken for the truth. We need, then, to study the Word of God, that we may know why we believe the doctrines we advocate.—The Review and Herald, December 18, 1888. {LDE 209.1}

Most lehetetlennek látszik, hogy valaki is egyedül megálljon, de ha Isten valaha is szólt általam, eljön az idő, amikor bennünket tanácsok elé visznek és ezrek elé kell állnunk az Ő nevéért, ekkor mindenkinek meg kell indokolnia hitét. Akikor eljön az igazságért eltűrt minden helyzet szigorú bírálata. Tanulmányoznunk kell Isten Szavát, hogy tudjuk, miért hisszük a tanokat, melyeket védelmezünk. - RH Dec. 18, 1888. {LDE 209.1}   

Many will have to stand in the legislative courts; some will have to stand before kings and before the learned of the earth to answer for their faith. Those who have only a superficial understanding of truth will not be able clearly to expound the Scriptures and give definite reasons for their faith. They will become confused and will not be workmen that need not to be ashamed. Let no one imagine that he has no need to study because he is not to preach in the sacred desk. You know not what God may require of you.—Fundamentals of Christian Education, 217 (1893). {LDE 209.2}

Sokaknak a törvényszékek elé kell állniuk, néhányan királyok és a föld tudósai elé állnak hitükért. Akik csak felületesen értik az igazságot, képtelenek lesznek az Írásokat világosan kifejteni, és hitüket határozottan indokolni. Összezavarodnak, és oly munkások lesznek, akiknek szégyenkezniük kell. Senki se képzelje, hogy nincs szüksége tanulásra, mert néki nem kell prédikálnia a szent szószékről. Nem tudod, mit kívánhat tőled Isten. - FE 217 (1893). {LDE 209.2}   

Many Adventists Brace Themselves Against the Light
SOK ADVENTISTA A VILÁGOSSÁG ELLEN FORDUL

There is to be in the [Seventh-day Adventist] churches a wonderful manifestation of the power of God, but it will not move upon those who have not humbled themselves before the Lord, and opened the door of the heart by confession and repentance. In the manifestation of that power which lightens the earth with the glory of God, they will see only something which in their blindness they think dangerous, something which will arouse their fears, and they will brace themselves to resist it. Because the Lord does not work according to their ideas and expectations they will oppose the work. “Why,” they say, “should we not know the Spirit of God, when we have been in the work so many years?”—The Review and Herald Extra, December 23, 1890. {LDE 209.3}

A [H. N. Adventista] templomokban Isten hatalmának csodálatosan kell megnyilatkoznia, de az nem befolyásolja azokat, akik nem alázták meg magukat az Úr előtt, és nem nyitották meg a szív ajtaját a beismerés és bűnbánat által. A földet Isten dicsőségével megvilágító hatalom megnyilatkozásából ők csak keveset fognak látni, de ezt is vakságukban veszélyesnek gondolják, némileg felkelti félelmüket és ellenállva, ellene fordulnak annak. Mivel az Úr nem dolgozik elgondolásuk és elvárásuk szerint, szembe szegülnek a munkával. Azt kérdik: "Mi nem ismerjük Isten Lelkét, amikor oly sok évet töltöttünk a munkában?" - RH Extra Dec. 23, 1890. {LDE 209.3}   

The third angel's message will not be comprehended, the light which will lighten the earth with its glory will be called a false light, by those who refuse to walk in its advancing glory.—The Review and Herald, May 27, 1890. {LDE 210.1}

A harmadik angyal üzenetét nem értik meg, a világosságot, amely beragyogja a földet dicsőségével, hamis világosságnak nevezik azok, akik visszautasították annak előrehaladó dicsőségét. - RH May 27, 1890. {LDE 210.1}   

Most Non-Adventists Will Reject the Warning
A legtöbb nem-adventista meg fogja vetni a figyelmeztetést

Many who hear the message—by far the greatest number—will not credit the solemn warning. Many will be found disloyal to the commandments of God, which are a test of character. The Lord's servants will be called enthusiasts. Ministers will warn the people not to listen to them. Noah received the same treatment while the Spirit of God was urging him to give the message, whether men would hear or whether they would forbear.—Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 233 (1895). {LDE 210.2}

Sokan, akik hallják az üzenetet - nagyon nagy számban - nem fognak hinni az ünnepélyes figyelmeztetésnek. Sokan hűtleneknek találtatnak Isten parancsolata iránt, melyek a jellem próbái. Az Úr szolgáit rajongóknak nevezik. A papok figyelmeztetni fogják a népet, hogy ne hallgassanak rájuk. Noé ugyanebben a bánásmódban részesült, végül Isten lelke sürgette a figyelmeztetésre, akár meghallgatják, akár visszautasítják. - TM 233 (1895). {LDE 210.2}   

Some will listen to these warnings, but by the vast majority they will be disregarded.—In Heavenly Places, 343 (1897). {LDE 210.3}

Némelyek hallgatnak a figyelmeztetésekre, de a nagy többség nem veszi figyelembe. - HP 343 (1897). {LDE 210.3}   

The popular ministry, like the Pharisees of old, filled with anger as their authority is questioned, will denounce the message as of Satan, and stir up the sin-loving multitudes to revile and persecute those who proclaim it.—The Great Controversy, 607 (1911). {LDE 210.4}

...a nagy tekintélyű papság, akár a régi farizeusok, tekintélyük kétségbe vonása miatt haragra gerjedve, az üzenetet Sátántól származónak bélyegzik, és a bűnt szerető tömegeket felingerlik, hogy szidalmazzák és üldözzék azokat, akik az igazságot hirdetik. - NK 540. {LDE 210.4}   

Multitudes Will Answer the Call
TÖMEGEK VÁLASZOLNAK A HÍVÁSRA

Souls that were scattered all through the religious bodies answered to the call, and the precious were hurried out of the doomed churches, as Lot was hurried out of Sodom before her destruction.—Early Writings, 279 (1858). {LDE 211.1}

Lelkek, akik akadályoztatva voltak vallásos testületek által, válaszolnak a hívásra, és drága lelkek sietnek ki a halálra ítélt egyházakból, amint Lót is kisietett Sodomából annak elpusztítása előtt. - EW 279 (1858). {LDE 211.1}   

There will be an army of steadfast believers who will stand as firm as a rock through the last test.—Selected Messages 3:390 (1888). {LDE 211.2}

Az állhatatos hívek serege sziklaszilárdan áll majd az utolsó próbában. - 3SM 390 (1888). {LDE 211.2}   

There are many souls to come out of the ranks of the world, out of the churches—even the Catholic Church—whose zeal will far exceed that of those who have stood in rank and file to proclaim the truth heretofore.—Selected Messages 3:386, 387 (1889). {LDE 211.3}

Sok lélek jön ki a világ soraiból, az egyházakból - még a katolikus egyházból is - akinek buzgalma messze túlhaladja azokét, akik a sorban állva, mindeddig meneteltek az igazságot hirdetve. - 3SM 386, 387 (1889). {LDE 211.3}   

Multitudes will receive the faith and join the armies of the Lord.—Evangelism, 700 (1895). {LDE 211.4}

Tömegek fogadják el a hitet és csatlakoznak az Úr seregéhez. - Ev 700 (1895). {LDE 211.4}   

Many who have strayed from the fold will come back to follow the great Shepherd.—Testimonies for the Church 6:401 (1900). {LDE 211.5}

Sokan, akik a nyájtól eltévedtek, visszajönnek, hogy kövessék a nagy Pásztort. - 6T 401 (1900). {LDE 211.5}   

In heathen Africa, in the Catholic lands of Europe and of South America, in China, in India, in the islands of the sea, and in all the dark corners of the earth, God has in reserve a firmament of chosen ones that will yet shine forth amidst the darkness, revealing clearly to an apostate world the transforming power of obedience to His law. Even now they are appearing in every nation, among every tongue and people; and in the hour of deepest apostasy, when Satan's supreme effort is made to cause “all, both small and great, rich and poor, free and bond,” to receive, under penalty of death, the sign of allegiance to a false rest day, these faithful ones, “blameless and harmless, the sons of God, without rebuke,” will “shine as lights in the world.”—Prophets and Kings, 188, 189 (c. 1914). {LDE 211.6}

A pogány Afrikában, Európa és Dél-Amerika katolikus országaiban, Kínában, Indiában, a tenger szigetein és a föld minden sötét sarkában Isten készenlétben tartja választott gyermekeit, akik előtűnnek majd a sötétség közepette és világosan megmutatják a hitehagyó világnak, hogy milyen átformáló ereje van Isten törvénye megtartásának. Már most is megjelennek minden nemzet, minden nyelv és nép között; és a legsötétebb hitehagyás órájában, amikor sátán a legnagyobb erőfeszítéseket teszi azért, hogy halálbüntetés terhe mellett felvetesse "mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal" (Jel 13:16) a hamis nyugalomnap hűségjelét, akkor ezek a hűségesek, "feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei ...fénylenek, mint csillagok e világon" (Fil 2:15). Minél sötétebb az éjszaka, annál fényesebben tündökölnek. - PK 120. {LDE 211.6}   

Thousands Converted in a Day
NAPONTA EZREK TÉRNEK MEG

Thousands in the eleventh hour will see and acknowledge the truth.... These conversions to truth will be made with a rapidity that will surprise the church, and God's name alone will be glorified.—Selected Messages 2:16 (1890). {LDE 212.1}

A tizenegyedik órában ezrek látják és ismerik meg az igazságot. ...Ezek hirtelen térnek meg az igazsághoz, amely meglepi az egyházat, és egyedül Isten nevét dicsőítik. - 2SM 16 (1890). {LDE 212.1}   

There will be thousands converted to the truth in a day who at the eleventh hour see and acknowledge the truth and the movements of the Spirit of God.—EGW'88 755 (1890). {LDE 212.2}

Naponta ezrek térnek meg, akik a tizenegyedik órában látják és ismerik meg az igazságot és Isten lelkének mozgalmát. - EGW'88 755 (1890). {LDE 212.2}   

The time is coming when there will be as many converted in a day as there were on the Day of Pentecost, after the disciples had received the Holy Spirit.—Evangelism, 692 (1905). {LDE 212.3}

Eljön az idő, amikor annyian térnek meg egy napon, mint pünkösdkor, miután a tanítványok elnyerték a Szentlelket. - Ev 692 (1905). {LDE 212.3}   

The Honest-in-Heart Will Not Hesitate Long
AZ ŐSZINTE HÍVŐK NEM HABOZNAK SOKÁIG

A good many do not see it now, to take their position, but these things are influencing their lives, and when the message goes with a loud voice they will be ready for it. They will not hesitate long; they will come out and take their position.—Evangelism, 300, 301 (1890). {LDE 212.4}

Sokan most még nem látják, hol foglalják el helyüket, de ezek a dolgok befolyásolják életüket, és amikor az üzenet hangos szóval hangzik, készek lesznek elfogadására. Nem haboznak sokáig; kijönnek és elfoglalják helyüket. - Ev 300, 301 (1890). {LDE 212.4}   

Soon the last test is to come to all inhabitants of the earth. At that time prompt decisions will be made. Those who have been convicted under the presentation of the Word will range themselves under the bloodstained banner of Prince Emmanuel.—Testimonies for the Church 9:149 (1909). {LDE 213.1}

Hamarosan eljön az utolsó próba a föld minden lakosára. Abban az időben gyorsan döntenek. Akik meggyőződtek az Ige hirdetése által, azok Immánuel fejedelem véráztatta zászlaja alá sorakoznak. - 9T 149 (1909). {LDE 213.1}   

Every truly honest soul will come to the light of truth.—The Great Controversy, 522 (1911). {LDE 213.2}

Minden igaz, őszinte lélek előtt kitárulkozik az igazság világossága. - NK 464. {LDE 213.2}   

The message will be carried not so much by argument as by the deep conviction of the Spirit of God. The arguments have been presented. The seed has been sown, and now it will spring up and bear fruit. The publications distributed by missionary workers have exerted their influence, yet many whose minds were impressed have been prevented from fully comprehending the truth or from yielding obedience. Now the rays of light penetrate everywhere, the truth is seen in its clearness, and the honest children of God sever the bands which have held them. Family connections, church relations, are powerless to stay them now. Truth is more precious than all besides. Notwithstanding the agencies combined against the truth, a large number take their stand upon the Lord's side.—The Great Controversy, 612 (1911). {LDE 213.3}

Az üzenet nem annyira érveléssel, mint Isten Lelkének mélységes meggyőzése nyomán fog terjedni. Az érvek már korábban elhangzottak. A magvetés megtörtén, és most a mag ki fog kelni, és termést hoz. A missziómunkások által terjesztett irodalom megteszi hatását. De sok embert, aki az igazság hatása alá került, még mindig gátol valami az igazság tökéletes megértésében és az engedelmességben. A fénysugarak mindenhova bevilágítanak, és az igazság tisztán felragyog. Isten őszinte gyermekeit a családi és egyházi kapcsolatok nem tudják már visszatartani. Elszakítják ezeket a kötelékeket. az igazság mindennél drágább nekik. Az igazság ellen szövetkező erőkkel szemben sokan az Úr oldalára állnak. - NK 544, 545. {LDE 213.3}   

Influence of the Printed Page
A NYOMTATOTT LAPOK BEFOLYÁSA

More than one thousand will soon be converted in one day, most of whom will trace their first convictions to the reading of our publications.—Evangelism, 693 (1885). {LDE 213.4}

Naponta ezrek térnek meg, akik közül sokan első meggyőződésüket kiadványaink olvasásának köszönhetik. - Ev 693 (1885). {LDE 213.4}   

The results of the circulation of this book [The Great Controversy] are not to be judged by what now appears. By reading it some souls will be aroused and will have courage to unite themselves at once with those who keep the commandments of God. But a much larger number who read it will not take their position until they see the very events taking place that are foretold in it. The fulfillment of some of the predictions will inspire faith that others also will come to pass, and when the earth is lightened with the glory of the Lord in the closing work, many souls will take their position on the commandments of God as the result of this agency.—Colporteur Ministry, 128, 129 (1890). {LDE 214.1}

E könyv [A nagy küzdelem] forgalmának eredményét nem aszerint kell megítélni, ahogy az most látszik. Annak olvasása által lelkek ébrednek fel és bátran egyesülnek azokkal, akik megtartják Isten törvényét. De az olvasók nagyobb többsége nem foglal állást addig, amíg az abban előre leírt események megtörténtét nem látja. Az előre mondottak beteljesedése hitet sugalmaz, mások is jönni fognak és átadják magukat, amikor a föld fénylik az Úr dicsőségétől. Sok lélek elfoglalja helyét Isten parancsolata mellett e tevékenység eredményeképpen - CM 128, 129 (1890). {LDE 214.1}   

In a large degree through our publishing houses is to be accomplished the work of that other angel who comes down from heaven with great power and who lightens the earth with his glory [Revelation 18:1].—Testimonies for the Church 7:140 (1902). {LDE 214.2}

Kiadóhivatalaink által lesz annak a másik angyalnak a munkája nagymértékben befejezve, aki lejön a mennyből nagy hatalommal és megvilágítja a földet dicsőségével [Jel 18:1]. - 7T 140 (1902). {LDE 214.2}