Chapter 13—The Latter Rain

A késői eső

The Work of the Spirit Likened to Rain
A LÉLEK MUNKÁJA AZ ESŐHÖZ HASONLÍTVA

“He will cause to come down for you the rain, the former rain, and the latter rain.” In the East the former rain falls at the sowing time. It is necessary in order that the seed may germinate. Under the influence of the fertilizing showers the tender shoot springs up. The latter rain, falling near the close of the season, ripens the grain and prepares it for the sickle. The Lord employs these operations of nature to represent the work of the Holy Spirit. [See Zechariah 10:1; Hosea 6:3; Joel 2:23, 28.] {LDE 183.1}

"...és korai és kései esőt hullat néktek". Keleten a korai eső a vetés idején esik. Az szükséges a mag csírázásához. A termékenyítő eső befolyása alatt a gyenge sarj szárba szökken, a késői eső az évszak vége felé esvén, megérleli a magot és elkészíti azt az aratásra. Az Úr felhasználja a természet működését a Szentlélek munkájának bemutatására. (Lásd Zak 10:1; Hós 6:3; Jóel 2:23,28). {LDE 183.1}   

As the dew and the rain are given first to cause the seed to germinate, and then to ripen the harvest, so the Holy Spirit is given to carry forward, from one stage to another, the process of spiritual growth. The ripening of the grain represents the completion of the work of God's grace in the soul. By the power of the Holy Spirit the moral image of God is to be perfected in the character. We are to be wholly transformed into the likeness of Christ. {LDE 183.2}

Amiképpen a harmat és az eső először a magot csíráztatja, és ezután megérleli az aratásra, úgy a Szentlélek az, aki előreviszi a lelki növekedés folyamatát egyik fejlődési fokozatról a másikra. A búzaszem érése bemutatja Isten kegyelme munkájának befejezését a lélekben. A Szentlélek hatalma által Isten erkölcsi képét kell tökéletesíteni a jellemben. Teljesen át kell alakulnunk Krisztus hasonlatosságára. {LDE 183.2}   

The latter rain, ripening earth's harvest, represents the spiritual grace that prepares the church for the coming of the Son of man. But unless the former rain has fallen, there will be no life; the green blade will not spring up. Unless the early showers have done their work, the latter rain can bring no seed to perfection.—Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 506 (1897). {LDE 183.3}

A késői eső a földi aratásnak érésében bemutatja a lelki kegyelmet, amely előkészíti az egyházat az Ember Fiának eljövetelére. De ha csak a korai eső hullott, ott nem élet. A zöld gabonaszál nem szökken szárba, ha csak a korai zápor végezte el munkáját, a késői eső egyetlen magot sem hozhat tökéletességre. - TM 506 (1897). {LDE 183.3}   

A. The Historical Application To the Church as a Whole

A. TÖRTÉNELMI ALKALMAZÁS AZ EGYHÁZ EGÉSZÉRE

The Early Rain Came in A.D. 31 at Pentecost
A KORAI ESŐ KR.U. 31 PÜNKÖSDJÉN HULLOTT

In obedience to Christ's command, they [the disciples] waited in Jerusalem for the promise of the Father—the outpouring of the Spirit. They did not wait in idleness. The record says that they were “continually in the temple, praising and blessing God.” (Luke 24:53).... {LDE 184.1}

Krisztus parancsának engedelmeskedve, Jeruzsálemben várták be az Atya ígéretét: a Szentlélek kiárasztását. Várakozásukat azonban nem töltötték semmittevéssel, hanem, amint a jelentés mondja: "mindenkor a templomban valának, dicsérvén és áldván az Istent" (Lk 24:53)... {LDE 184.1}   

As the disciples waited for the fulfillment of the promise, they humbled their hearts in true repentance and confessed their unbelief.... The disciples prayed with intense earnestness for a fitness to meet men and in their daily intercourse to speak words that would lead sinners to Christ. Putting away all differences, all desire for the supremacy, they came close together in Christian fellowship.—The Acts of the Apostles, 35-37 (1911). {LDE 184.2}

Mialatt a tanítványok az ígéret beteljesedésére vártak, őszintén megalázták magukat, és töredelmesen beismerték hitetlenségüket... Komoly imában fordultak a tanítványok az Úrhoz, hogy adjon nekik készséget, hogy az emberek elé állhassanak és a mindennapi érintkezés folyamán olyan szavakat mondjanak, amelyek a bűnösöket az Üdvözítőhöz vezetik. Miközben minden véleménykülönbséget megszüntettek egymás között és minden elsőbbségi vagy uralomvágy eltűnt szívükből, bensőséges keresztényi közösségben szorosan egybeforrtak. - AT 24, 25. {LDE 184.2}   

It was after the disciples had come into perfect unity, when they were no longer striving for the highest place, that the Spirit was poured out.—Testimonies for the Church 8:20 (1904). {LDE 184.3}

A Szentlélek akkor töltetett ki, miután a tanítványok tökéletes egységre jutottak, s többé nem küzdöttek a legmagasabb helyért. - 8T 20 (1904). {LDE 184.3}   

The outpouring of the Spirit in the days of the apostles was the beginning of the early, or former, rain, and glorious was the result. To the end of time the presence of the Spirit is to abide with the true church.—The Acts of the Apostles, 54, 55 (1911). {LDE 184.4}

A Lélek kiárasztása az apostolok napjaiban a korai esőt jelképezte, mely dicső eredményeket érlelt. A Lélek jelenléte az igaz egyházban az idők végezetéig érezhető lesz. - AT 37. {LDE 184.4}   

Consequences of the Early Rain at Pentecost
A KORAI ESŐ KÖVETKEZMÉNYEI PÜNKÖSDKOR

Under the influence of the Spirit, words of penitence and confession mingled with songs of praise for sins forgiven.... Thousands were converted in a day.... {LDE 185.1}

Ennek hatása alatt a bűnbánat, a megértés szava egyesült a bűnbocsánat felett érzett öröm énekeivel... Ezrek tértek meg egy napon... {LDE 185.1}   

The Holy Spirit ... enabled them to speak with fluency languages with which they had heretofore been unacquainted.... The Holy Spirit did for them that which they could not have accomplished for themselves in a lifetime.—The Acts of the Apostles, 38-40 (1911). {LDE 185.2}

A Szentlélek... képessé tette őket, hogy olyan nyelveken is folyékonyan beszéljenek, melyeket azelőtt sohasem ismertek... A Szentlélek olyasvalamit tett érettük, amit különben egész életükben sem vihettek volna végbe. - AT 25, 27. {LDE 185.2}   

Their hearts were surcharged with a benevolence so full, so deep, so far-reaching, that it impelled them to go to the ends of the earth, testifying to the power of Christ.—The Acts of the Apostles, 46 (1911). {LDE 185.3}

Szívük annyira túláradt szeretettel és oly mélységes jóindulat hatotta át őket, hogy képesek voltak akár a világ végére is elmenni, hogy bizonyságot tegyenek Krisztusról. - AT 31. {LDE 185.3}   

What was the result of the outpouring of the Spirit on the Day of Pentecost? The glad tidings of a risen Saviour were carried to the uttermost parts of the inhabited world.... The church beheld converts flocking to her from all directions. Backsliders were reconverted.... The ambition of the believers was to reveal the likeness of Christ's character and to labor for the enlargement of His kingdom.—The Acts of the Apostles, 48 (1911). {LDE 185.4}

Mit eredményezett a Szentlélek pünkösdnapi kiárasztása? A feltámadt Üdvözítőről szóló örömhír eljutott az akkor lakott világ legszélesebb határáig... Mindenfelől özönlöttek a hívők a gyülekezetbe. A hűtlenek újból megtértek... Egyetlen cél foglalkoztatta őket; egyetlen vágy minden mást háttérbe szorított; egyetlen igyekezetük az volt, hogy Krisztus jellemét nyilatkoztassák ki és országa építésén dolgozzanak. - AT 32. {LDE 185.4}   

The Promise of the Latter Rain
A KÉSŐI ESŐ ÍGÉRETE

The outpouring of the Spirit in the days of the apostles was “the former rain,” and glorious was the result. But the latter rain will be more abundant.—Testimonies for the Church 8:21 (1904). {LDE 185.5}

A Lélek kitöltése az apostolok idejében "a korai eső" volt és dicsőséges volt annak eredménye. De a késői eső kiadósabb lesz. - 8T 21 (1904). {LDE 185.5}   

Near the close of earth's harvest, a special bestowal of spiritual grace is promised to prepare the church for the coming of the Son of man. This outpouring of the Spirit is likened to the falling of the latter rain.—The Acts of the Apostles, 55 (1911). {LDE 186.1}

A lelki kegyelem rendkívüli kiárasztását viszont arra az időpontra ígérte Isten, mely megelőzi a világ aratásának befejezését, mely előkészíti a gyülekezetet Jézus eljövetelére. Az Írás a Léleknek eme kiárasztását a késői eső hullásához hasonlítja. - AT 37. {LDE 186.1}   

Before the final visitation of God's judgments upon the earth there will be among the people of the Lord such a revival of primitive godliness as has not been witnessed since apostolic times. The Spirit and power of God will be poured out upon His children.—The Great Controversy, 464 (1911). {LDE 186.2}

Mielőtt Isten utoljára látogatná meg ítéletével a földet, az Úr népe között olyan lelki ébredés lesz, amire az apostoli idők óta nem volt példa. Isten lelke és ereje kiárad népére. - NK 413. {LDE 186.2}   

The work will be similar to that of the Day of Pentecost. As the “former rain” was given, in the outpouring of the Holy Spirit at the opening of the gospel, to cause the upspringing of the precious seed, so the “latter rain” will be given at its close for the ripening of the harvest.—The Great Controversy, 611 (1911). {LDE 186.3}

Ez a munka hasonló lesz a pünkösdnapihoz. Miként az evangélium hirdetésének kezdetén a Szentlélek kiáradásával a "korai eső" hullt, hogy szárba szökkentse a kalászt, az evangélium lezárulásakor a "késői eső" fog hullni, hogy beérlelje a termést. - NK 544. {LDE 186.3}   

The Latter Rain Will Produce the Loud Cry
A KÉSŐI ESŐ HOZZA LÉTRE A HANGOS KIÁLTÁST

At that time the “latter rain,” or refreshing from the presence of the Lord, will come, to give power to the loud voice of the third angel, and prepare the saints to stand in the period when the seven last plagues shall be poured out.—Early Writings, 86 (1854). {LDE 186.4}

Abban az időben a "késői eső", vagyis felüdülés jön az Úr színétől, mely erőt ad a harmadik angyal hangos szavának, és előkészíti a szenteket, hogy megállhassanak a hét utolsó csapás kitöltésének időszakában. - EW 86 (1854). {LDE 186.4}   

I heard those clothed with the armor speak forth the truth with great power. It had effect.... I asked what had made this great change. An angel answered, “It is the latter rain, the refreshing from the presence of the Lord, the loud cry of the third angel.”—Early Writings, 271 (1858). {LDE 186.5}

Hallottam azokat, akik fegyverzetbe öltözve nagy erővel hirdették az igazságot. Annak hatása volt... Megkérdeztem, mi eredményezte e nagy változást? Az angyal azt válaszolta: "Ez a késői eső, az Úr színétől jövő felüdülés, a harmadik angyal hangos kiáltása". - EW 271 (1858). {LDE 186.5}   

B. The Personal Application To Individual Christians

B. EGYÉNENKÉNTI SZEMÉLYES ALKALMAZÁS A KERESZTÉNYEKRE

The Early Rain Produces Conversion; The Latter Rain Develops a Christlike Character
A KORAI ESŐ MEGTÉRÉST EREDMÉNYEZ; A KÉSŐI ESŐ KRISZTUSHOZ HASONLÓ JELLEMET FEJLESZT.

At no point in our experience can we dispense with the assistance of that which enables us to make the first start. The blessings received under the former rain are needful to us to the end.... As we seek God for the Holy Spirit, it will work in us meekness, humbleness of mind, a conscious dependence upon God for the perfecting latter rain.—Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 507, 509 (1897). {LDE 187.1}

Tapasztalatunk semmilyen pontján nem nélkülözhetjük annak segítségét, aki az első lépések megtételére képesít. A korai eső alatt nyert áldások szükségesek a végre... Amint keressük Istent a Szentlélekért, Ő munkálja bennünk a szelídséget, az alázatosságot, a tudatos függőséget Istentől a tökéletesítő késői eső számára. - TM 507, 509 (1897). {LDE 187.1}   

The Holy Spirit seeks to abide in each soul. If it is welcomed as an honored guest, those who receive it will be made complete in Christ. The good work begun will be finished; the holy thoughts, heavenly affections, and Christlike actions will take the place of impure thoughts, perverse sentiments, and rebellious acts.—Counsels on Health, 561 (1896). {LDE 187.2}

A Szentlélek lakhelyet keres minden lélekben. Ha megtisztult vendégként üdvözlik azok, akik elnyerik, tökéletessé válnak Krisztusban. A megkezdett jó munka befejeződik. A tisztátalan gondolatok, romlott érzések és lázadó cselekedetek helyét elfoglalják a szent gondolatok, mennyhez való ragaszkodás és a Krisztushoz hasonló munkálkodás. - CH 561 (1896). {LDE 187.2}   

We may have had a measure of the Spirit of God, but by prayer and faith we are continually to seek more of the Spirit. It will never do to cease our efforts. If we do not progress, if we do not place ourselves in an attitude to receive both the former and the latter rain, we shall lose our souls, and the responsibility will lie at our own door.... {LDE 187.3}

Isten Lelkét mértékkel bírhatjuk, de ima és hit által állandóan a Lélek nagyobb mértékére kell törekednünk. Ő sohasem szünteti meg erőfeszítéseinket. Ha nem teszünk előrehaladást, ha magatartásunk nem teszi lehetővé, hogy elnyerjük mindkettőt, a korai és késői esőt, elveszítjük lelkünket és a felelősség saját lelkiismeretünket terheli... {LDE 187.3}   

The convocations of the church, as in camp meetings, the assemblies of the home church, and all occasions where there is personal labor for souls, are God's appointed opportunities for giving the early and the latter rain.—Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 508 (1897). {LDE 188.1}

A gyülekezetek egybehívása sátortáborokra, a helyi gyülekezetek összejövetelei és minden esemény, ahol személyes munka folyik a lelkekért, azok Isten kijelölt alkalmai a korai és késői eső kiárasztására. - TM 508 (1897). {LDE 188.1}   

When the way is prepared for the Spirit of God, the blessing will come. Satan can no more hinder a shower of blessing from descending upon God's people than he can close the windows of heaven that rain cannot come upon the earth.—Selected Messages 1:124 (1887). {LDE 188.2}

Ha elkészült Isten Lelke számára az út, az áldás jön. Sátán épp úgy nem tudja megakadályozni az Isten népére hulló áldás záporát, amint nem tudja bezárni a menny ablakait, hogy ne essen eső a földre. - 1SM 124 (1887). {LDE 188.2}   

We Should Pray Earnestly for the Descent of the Holy Spirit
IMÁDKOZZUNK KOMOLYAN A SZENTLÉLEK KITÖLTÉSÉÉRT

We should pray as earnestly for the descent of the Holy Spirit as the disciples prayed on the Day of Pentecost. If they needed it at that time, we need it more today.—Testimonies for the Church 5:158 (1882). {LDE 188.3}

Imádkozunk olyan komolyan a Szentlélek kitöltéséért, ahogy a tanítványok imádkoztak pünkösd napjáén! Ha nekik szükségük volt reá abban az időben, nekünk még inkább szükségünk van reá ma. - 5T 158 (1882). {LDE 188.3}   

The descent of the Holy Spirit upon the church is looked forward to as in the future, but it is the privilege of the church to have it now. Seek for it, pray for it, believe for it. We must have it, and Heaven is waiting to bestow it.—Evangelism, 701 (1895). {LDE 188.4}

A Szentléleknek az egyházra való kitöltésére eljövendő eseményként tekintünk, de az egyház kiváltsága, hogy már most rendelkezzen vele. Keresd, imádkozz érte, higgy benne! Szükségünk van Reá és a menny várja, hogy adhassa. - Ev 701 (1895). {LDE 188.4}   

The measure of the Holy Spirit we receive will be proportioned to the measure of our desire and the faith exercised for it, and the use we shall make of the light and knowledge that shall be given to us.—The Review and Herald, May 5, 1896. {LDE 188.5}

A Szentlélek mértékét vágyunk, gyakorolt hitünk mértéke szerint nyerjük és a nekünk adott világosság és ismeret szerint használjuk fel. - RH May 5, 1896. {LDE 188.5}   

We are not willing enough to trouble the Lord with our petitions, and to ask Him for the gift of the Holy Spirit. The Lord wants us to trouble Him in this matter. He wants us to press our petitions to the throne.—Fundamentals of Christian Education, 537 (1909). {LDE 188.6}

Nem vagyunk hajlandók az Urat kérelmeinkkel zaklatni és kérni Őt a Szentlélek ajándékáért. Az Úr várja, hogy zaklassuk e dologban, várja, hogy kéréseinket juttassuk a trónhoz. - FE 537 (1909). {LDE 188.6}   

We Must Humble Our Hearts in True Repentance
IGAZ BŰNBÁNATTAL KELL MEGALÁZNI SZÍVÜNKET

A revival of true godliness among us is the greatest and most urgent of all our needs. To seek this should be our first work. There must be earnest effort to obtain the blessing of the Lord, not because God is not willing to bestow His blessing upon us, but because we are unprepared to receive it. Our heavenly Father is more willing to give His Holy Spirit to them that ask Him, than are earthly parents to give good gifts to their children. But it is our work, by confession, humiliation, repentance, and earnest prayer, to fulfill the conditions upon which God has promised to grant us His blessing. A revival need be expected only in answer to prayer.—Selected Messages 1:121 (1887). {LDE 189.1}

Az igaz vallásosság megújulása közöttünk a legnagyobb és legsürgősebb minden szükségleteink közül. Ennek keresése elsődleges feladatunk kell legyen. Komoly erőfeszítést kell tennünk, hogy elnyerjük az Úr áldását nem azért, mert Isten nem kész ránk árasztani azt, hanem mert nem vagyunk elkészülve annak elfogadására. Mennyei Atyánk akarja adni Szentlelkét azoknak, akik kérik, mint ahogy a földi szülők jó ajándékokat adnak gyermekeiknek. De a mi munkánk a bűnvallomás, a megalázkodás, a bűnbánat és a komoly ima által a feltételek teljesítése, hogy Isten megígért áldásait nékünk adhassa. A szükséges ébredést csak az ima válaszaként várhatjuk. - 1SM 121 (1887). {LDE 189.1}   

I tell you that there must be a thorough revival among us. There must be a converted ministry. There must be confessions, repentance, and conversions. Many who are preaching the Word need the transforming grace of Christ in their hearts. They should let nothing stand in the way of their making thorough work before it shall be forever too late.—Letter 51, 1886. {LDE 189.2}

Mondom néktek: mélyreható ébredés kell legyen közöttünk! Megtért lelkészek kellenek. Bűnvallomás, bűnbánat és megtérés szükséges! Sok igehirdetőnek Krisztus szívet átalakító kegyelmére van szüksége. Semmit se engedjenek útjukba állani e mélyreható munka végzéséhez, míg örökre nem késő. - Letter 51 1886. {LDE 189.2}   

Reformation Must Accompany Revival
A MEGÚJULÁS ÉBREDÉSSEL TÁRSUL

A revival and a reformation must take place, under the ministration of the Holy Spirit. Revival and reformation are two different things. Revival signifies a renewal of spiritual life, a quickening of the powers of mind and heart, a resurrection from spiritual death. Reformation signifies a reorganization, a change in ideas and theories, habits and practices. Reformation will not bring forth the good fruit of righteousness unless it is connected with the revival of the Spirit. Revival and reformation are to do their appointed work, and in doing this work they must blend.—The Review and Herald, February 25, 1902. {LDE 189.3}

Ébredésnek és megújulásnak kell bekövetkeznie a Szentlélek szolgálata alatt! Az ébredés és a megújulás két különböző dolog. Az ébredés jelzi a lelki élet megújulását, az ÉN és a szív erejét serkenti a lelki halálból való ébredésre. A megújulás változást jelent a szervezésben, az eszmékben, az elméletekben, a magatartásban és gyakorlatban. A megújulás nem termi meg az igazságosság jó gyümölcseit, hacsak nincs kapcsolatban a Lélek ébredésével. Az ébredés és a megújulás kijelölt munkájukat végzik, és ennek érdekében egyesülnek. - RH Febr. 25, 1902. {LDE 189.3}   

We Must Put Away All Strife and Dissension
FÉLRE KELL TENNÜNK MINDEN VISZÁLYT ÉS NÉZETELTÉRÉST

When the laborers have an abiding Christ in their own souls, when all selfishness is dead, when there is no rivalry, no strife for the supremacy, when oneness exists, when they sanctify themselves, so that love for one another is seen and felt, then the showers of the grace of the Holy Spirit will just as surely come upon them as that God's promise will never fail in one jot or tittle. But when the work of others is discounted, that the workers may show their own superiority, they prove that their own work does not bear the signature it should. God cannot bless them.—Selected Messages 1:175 (1896). {LDE 190.1}

Amikor a munkások lelkében Krisztus lakik, amikor minden önzés halott, amikor nincs versengés, nincs küzdelem az elsőségért, amikor egységben vannak, amikor megszentelik magukat és az egymás iránti szeretet látható és érezhető, akkor a Szentlélek kegyelmének zápora oly biztosan hull rájuk, mint ahogy Isten ígérete egy pontocskát sem téved. De ha mások munkáját leértékelik saját felsőbbségük mutatásának érdekében, bizonyítják, hogy munkájuk nem viseli azt a pecsétet, amit kellene. Isten nem tudja megáldani őket. - 1SM 175 (1896). {LDE 190.1}   

If we stand in the great day of the Lord with Christ as our refuge, our high tower, we must put away all envy, all strife for the supremacy. We must utterly destroy the roots of these unholy things, that they may not again spring up into life. We must place ourselves wholly on the side of the Lord.—This Day With God, 258 (1903). {LDE 190.2}

Ha az Úr nagy napjában Krisztussal, mint menedékünkkel, nagy bástyánkkal állunk, akkor félre kell tennünk minden irigységet, minden elsőbbségért való küzdelmet. E szentségtelen dolgok gyökerét teljesen ki kell irtanunk, nehogy ismét életre keljenek. Teljesen az Úr oldalára kell állnunk! TDG 258 (1903). {LDE 190.2}   

Let Christians put away all dissension and give themselves to God for the saving of the lost. Let them ask in faith for the promised blessing, and it will come.—Testimonies for the Church 8:21 (1904). {LDE 191.1}

A keresztények tegyenek félre minden nézeteltérést és adják át magukat Istennek az elveszettek megmentéséért! Hagyd, hogy hitben kérjék a megígért áldást, és az el fog jönni! - 8T 21 (1904). {LDE 191.1}   

Love One Another
SZERESSÜK EGYMÁST!

Christianity is the revealing of the tenderest affection for one another.... Christ is to receive supreme love from the beings He has created. And He requires also that man shall cherish a sacred regard for his fellow beings. Every soul saved will be saved through love, which begins with God. True conversion is a change from selfishness to sanctified affection for God and for one another.—Selected Messages 1:114, 115 (1901). {LDE 191.2}

A kereszténység a leggyengédebb szeretet egymás iránti kifejezése...Krisztus kell kapja teremtett lényei legnagyobb szeretetét. Elvárja, hogy népe szent tiszteletet ápoljon embertársaival szemben. Minden megmentett lélek szeretet által lesz megmentve, amely Istennel kezdődik. Az igazi megtérés az, amikor az önzés Isten és egymás iránti megszentelt szeretetté változik. - 1SM 114, 115 (1901). {LDE 191.2}   

The attributes which God prizes most are charity and purity. These attributes should be cherished by every Christian.—Testimonies for the Church 5:85 (1882). {LDE 191.3}

Isten által nagyra becsült tulajdonság a szeretet és a tisztesség. E tulajdonságokat minden kereszténynek ápolnia kell. - 5T 85 (1882). {LDE 191.3}   

The strongest argument in favor of the gospel is a loving and lovable Christian.—The Ministry of Healing, 470 (1905). {LDE 191.4}

Az evangélium legerősebb bizonyítéka a szeretet és a szeretetre méltó keresztény. - MH 470 (1905). {LDE 191.4}   

Total Surrender Required
TELJES ÁTADÁS SZÜKSÉGES

God will accept nothing less than unreserved surrender. Half-hearted, sinful Christians can never enter heaven. There they would find no happiness, for they know nothing of the high, holy principles that govern the members of the royal family. The true Christian keeps the windows of the soul open heavenward. He lives in fellowship with Christ. His will is conformed to the will of Christ. His highest desire is to become more and more Christlike.—The Review and Herald, May 16, 1907. {LDE 191.5}

Isten az őszinte átadást fogadja el. Félszívű, bűnnel teli kereszténység sohasem léphet be a mennybe. Nem lennének ott boldogok, semmit sem tudnának a nagy, szent elvekről, amelyek a királyi család tagjait uralják. Az igazi keresztény a lélek ablakait az ég felé tartja nyitva. Krisztus társaságában él. Akarata Krisztus akaratához alkalmazkodik. Leghőbb vágya, egyre inkább hasonlóvá válni Krisztushoz. - RH May 16, 1907. {LDE 191.5}   

We cannot use the Holy Spirit. The Spirit is to use us. Through the Spirit God works in His people “to will and to do of His good pleasure” (Philippians 2:13). But many will not submit to this. They want to manage themselves. This is why they do not receive the heavenly gift. Only to those who wait humbly upon God, who watch for His guidance and grace, is the Spirit given.—The Desire of Ages, 672 (1898). {LDE 192.1}

Mi nem használhatjuk a Szentlelket. A Szentlélek kell, hogy használjon bennünket. Isten a Lélek útján munkálkodik népében, "...munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből" (Fil 2:13). Sokan azonban nem akarják magukat ennek alávetni. Életük ügyeit maguk intézik. Ezért nem is akarják elfogadni, és nem is kapják meg a mennyei ajándékot. Csak azoknak adja Szentlelkét, akik alázatosan várakoznak Istenre, akik ébren figyelnek vezetésére és kegyelmi ajándékaira. - JÉ 579. {LDE 192.1}   

Clearing the Way for the Latter Rain
MEGTISZTÍTANI AZ UTAT A KÉSŐI ESŐ SZÁMÁRA

I saw that none could share the “refreshing” unless they obtain the victory over every besetment, over pride, selfishness, love of the world, and over every wrong word and action. We should therefore be drawing nearer and nearer to the Lord and be earnestly seeking that preparation necessary to enable us to stand in the battle in the day of the Lord.—Early Writings, 71 (1851). {LDE 192.2}

Láttam, hogy senki sem részesülhet felüdülésben, ha nem győz minden bűn, büszkeség, önzés, világ szeretete, minden rossz szó és cselekedet felett. Ezért közeledjünk egyre jobban az Úrhoz és keressük komolyan, hogy a szükséges előkészület képessé tegyen az Úr napjának harcában megállani. - EW 71 (1851). {LDE 192.2}   

It is left with us to remedy the defects in our characters, to cleanse the soul temple of every defilement. Then the latter rain will fall upon us as the early rain fell upon the disciples on the Day of Pentecost.—Testimonies for the Church 5:214 (1882). {LDE 192.3}

Ránk van bízva, hogy orvosoljuk jellemünk hibáit, megtisztítván minden szennytől a lélek templomát. Akkor a késői eső ránk hull, amint a korai eső pünkösd napján a tanítványokra hullott. - 5T 214 (1882). {LDE 192.3}   

There is nothing that Satan fears so much as that the people of God shall clear the way by removing every hindrance, so that the Lord can pour out His Spirit upon a languishing church.... Every temptation, every opposing influence, whether open or secret, may be successfully resisted, “not by might, nor by power, but by my Spirit, saith the Lord of hosts” (Zechariah 4:6).—Selected Messages 1:124 (1887). {LDE 192.4}

Sátán semmitől sem fél annyira, mint hogy Isten gyermekei megtisztítják az utat, eltávolítván minden akadályt, hogy az Úr kiáraszthassa Lelkét elbágyadt egyházára... Minden kísértésnek, minden szembeszegülő befolyásnak, nyílt vagy titkos legyen az, sikeresen ellene lehet állni. "Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! azt mondja a Seregeknek Ura" (Zak 4:6). - 1SM 124 (1887). {LDE 192.4}   

The latter rain will come, and the blessing of God will fill every soul that is purified from every defilement. It is our work today to yield our souls to Christ, that we may be fitted for the time of refreshing from the presence of the Lord—fitted for the baptism of the Holy Spirit.—Selected Messages 1:191 (1892). {LDE 193.1}

A késői eső jön, és Isten áldása kitöltetik mindazokra, akik megtisztultak minden szennytől. Ma az a munkánk: adjuk át magunkat Krisztusnak, hogy alkalmasak legyünk az Úr színétől jövő felüdülés idejére - alkalmasak legyünk a Szentlélek keresztségére. - 1SM 191 (1892). {LDE 193.1}   

Become Active Laborers in Christ's Service
LEGYÜNK KRISZTUS SZOLGÁLATÁBAN AKTÍV MUNKATÁRSAK

When the churches become living, working churches, the Holy Spirit will be given in answer to their sincere request.... Then the windows of heaven will be open for the showers of the latter rain.—The Review and Herald, February 25, 1890. {LDE 193.2}

Amikor a gyülekezetek élővé, dolgozó gyülekezetté lesznek, őszinte kérésükre megkapják a Szentlelket... Akkor a menny ablakai megnyílnak a késői eső zápora számára. - RH Febr. 25, 1890. {LDE 193.2}   

The great outpouring of the Spirit of God, which lightens the whole earth with His glory, will not come until we have an enlightened people, that know by experience what it means to be laborers together with God. When we have entire, wholehearted consecration to the service of Christ, God will recognize the fact by an outpouring of His Spirit without measure; but this will not be while the largest portion of the church are not laborers together with God.—Christian Service, 253 (1896). {LDE 193.3}

Isten Lelkének nagy kiárasztása - amely dicsőségével beragyogja az egész földet - nem jön addig, míg nem vagyunk felvilágosult nép, amely tapasztalatból tudja, mit jelent Istennel együtt dolgozni. Amikor teljesen, őszintén odaszenteljük magunkat Krisztus szolgálatára, Isten elismeri e tényt Lelkének mértéke nélküli kiárasztása által; de ez nem történik meg addig, amíg az egyház nagyobb része nem dolgozik együtt Istennel. - ChS 253 (1896). {LDE 193.3}   

When the reproach of indolence and slothfulness shall have been wiped away from the church, the Spirit of the Lord will be graciously manifested. Divine power will be revealed. The church will see the providential working of the Lord of hosts.—Testimonies for the Church 9:46 (1909). {LDE 193.4}

Amikor a tunyaság és lustaság szégyene eltűnik az egyházból, az Úr Lelke kegyelmesen megnyilatkozik. Az isteni erő megnyilvánul. Az egyház látni fogja Isten seregének gondviselő munkáját. - 9T 46 (1909). {LDE 193.4}   

“Keep the Vessel Clean and Right Side Up”
"TARTSD AZ EDÉNYT TISZTÁN ÉS A HELYES OLDALON!"

We need not worry about the latter rain. All we have to do is to keep the vessel clean and right side up and prepared for the reception of the heavenly rain, and keep praying, “Let the latter rain come into my vessel. Let the light of the glorious angel which unites with the third angel shine upon me; give me a part in the work; let me sound the proclamation; let me be a colaborer with Jesus Christ.” Thus seeking God, let me tell you, He is fitting you up all the time, giving you His grace.—The Upward Look, 283 (1891). {LDE 194.1}

Nem kell aggódnunk a késői eső miatt. Mindent tegyünk meg, hogy tisztán és a helyes oldalon tartsuk edényünket, és készen legyünk a mennyei eső fogadására, imádkozván: "Engedd, hogy a késői eső edényembe hulljon. Engedd, hogy a dicsőséges angyal fénye, amely egyesít a harmadik angyallal, rám ragyogjon; adj részt a munkában; engedd szózatodat hirdetnem; engedd, hogy Jézus Krisztus munkatársa legyek!" Így keresvén Istent, mondom néked, Ő felkészít, minden időben adván kegyelmét. - UL 283 (1891). {LDE 194.1}   

The answer may come with sudden velocity and overpowering might, or it may be delayed for days and weeks, and our faith receive a trial. But God knows how and when to answer our prayer. It is our part of the work to put ourselves in connection with the divine channel. God is responsible for His part of the work. He is faithful who hath promised. The great and important matter with us is to be of one heart and mind, putting aside all envy and malice and, as humble supplicants, to watch and wait. Jesus, our Representative and Head, is ready to do for us what He did for the praying, watching ones on the Day of Pentecost.—The Spirit of Prophecy 3:272 (1878). {LDE 194.2}

A válasz hirtelen sebességgel és túláradó kegyelemmel jöhet, vagy napokat, heteket késhet és hitünk próbára lesz téve. Azonban Isten tudja, hogy hogyan és mikor válaszoljon imánkra. A munka ránk eső része, hogy az isteni csatornával kapcsolatba kerüljünk. Isten az Ő részéért felelős. Ő hűséges ígéretéhez. A nagy és fontos dolog részünkre, hogy egy szívvel és lélekkel legyünk, félretéve minden irigységet, gúnyt és mint alázatos könyörgők, vigyázzunk és várjunk. Jézus, Képviselőnk és Fejünk, kész cselekedni értünk, amint megtette pünkösd napján az imádkozókért és várakozókért. - 3SP 272 (1878). {LDE 194.2}   

I have no specific time of which to speak when the outpouring of the Holy Spirit will take place—when the mighty angel will come down from heaven and unite with the third angel in closing up the work for this world. My message is that our only safety is in being ready for the heavenly refreshing, having our lamps trimmed and burning.—Selected Messages 1:192 (1892). {LDE 194.3}

Nem tudok pontos időről beszélni, hogy mikor történik meg a Szentlélek kitöltése - amikor a hatalmas angyal lejön a mennyből és egyesül a harmadik angyallal a munka befejezésére e földön. Az az üzenetem: egyetlen biztonságunk az, hogy készen legyünk a mennyei felüdülésre, lámpánk rendben legyen és világítson! - 1SM 192 (1892). {LDE 194.3}   

Not All Will Receive the Latter Rain
NEM MINDENKI KAPJA A KÉSŐI ESŐT

I was shown that if God's people make no efforts on their part, but wait for the refreshing to come upon them and remove their wrongs and correct their errors; if they depend upon that to cleanse them from filthiness of the flesh and spirit, and fit them to engage in the loud cry of the third angel, they will be found wanting.—Testimonies For The Church 1:619 (1867). {LDE 195.1}

Láttam, ha Isten népe nem tesz erőfeszítést, de várja a felüdülés elnyerését, ami eltávolítja helytelenségeit, kijavítja tévedéseit; ha abban bíznak, hogy az megtisztítja őket a test és lélek szennyétől, és alkalmassá teszi őket a harmadik angyal hangos kiáltására, híjával találtatnak. - 1T 619 (1867). {LDE 195.1}   

Are we hoping to see the whole church revived? That time will never come. There are persons in the church who are not converted, and who will not unite in earnest, prevailing prayer. We must enter upon the work individually. We must pray more, and talk less.—Selected Messages 1:122 (1887). {LDE 195.2}

Az egész egyház megújulásában reménykedünk? Az az idő sohasem jön el. Az egyházban vannak meg nem tért személyek, akik nem egyesülnek komoly, győzelmes imában. Egyénenként kell dolgoznunk! Többet kell imádkoznunk és kevesebbet beszélnünk. - 1SM 122 (1887). {LDE 195.2}   

We may be sure that when the Holy Spirit is poured out, those who did not receive and appreciate the early rain will not see or understand the value of the latter rain.—Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 399 (1896). {LDE 195.3}

Biztosak lehetünk, hogy a Szentlélek kitöltésekor azok, akik nem nyerték el és nem méltányolták a korai esőt, nem látják és nem értik meg a késői eső értékét. - TM 399 (1896). {LDE 195.3}   

Only those who are living up to the light they have will receive greater light. Unless we are daily advancing in the exemplification of the active Christian virtues, we shall not recognize the manifestations of the Holy Spirit in the latter rain. It may be falling on hearts all around us, but we shall not discern or receive it.—Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 507 (1897). {LDE 195.4}

Csak azok kapnak nagyobb világosságot, akik világosságban élnek. Ha naponta nem haladunk előre a cselekvő keresztényi erények példamutatásában, nem ismerjük fel a Szentlélek megnyilatkozását a késői esőben. Körülöttünk minden szívre hullhat, de nem fogjuk sem észrevenni, sem elnyerni. - TM 507 (1897). {LDE 195.4}   

Those who make no decided effort, but simply wait for the Holy Spirit to compel them to action, will perish in darkness. You are not to sit still and do nothing in the work of God.—Christian Service, 228 (1903). {LDE 196.1}

Azok, akik nem tesznek határozott erőfeszítést, hanem kegyszerűen várnak a Szentlélekre, aki kényszeríti őket a cselekvésre, elvesznek a sötétségben. Ne ülj nyugodtan, semmit sem téve Isten munkájában! - ChS 228 (1903). {LDE 196.1}