Covetousness

FÖSVÉNYSÉG

I saw that Satan bade his angels lay their snares especially for those who were looking for Christ's second appearing and keeping all the commandments of God. Satan told his angels that the churches were asleep. He would increase his power and lying wonders, and he could hold them. “But,” he said, “the sect of Sabbathkeepers we hate; they are continually working against us, and taking from us our subjects, to keep the hated law of God. Go, make the possessors of lands and money drunk with cares. If you can make them place their affections upon these things, we shall have them yet. They may profess what they please, only make them care more for money than for the success of Christ's kingdom or the spread of the truths we hate. Present the world before them in the most attractive light, that they may love and idolize it. We must keep in our ranks all the means of which we can gain control. The more means the followers of Christ devote to His service, the more will they injure our kingdom by getting our subjects. As they appoint meetings in different places, we are in danger. Be very vigilant then. Cause disturbance and confusion if possible. Destroy love for one another. Discourage and dishearten their ministers; for we hate them. Present every plausible excuse to those who have means, lest they hand it out. Control the money matters if you can, and drive their ministers to want and distress. This will weaken their courage and zeal. Battle every inch of ground. Make covetousness and love of earthly treasures the ruling traits of their character. As long as these traits rule, salvation and grace stand back. Crowd every attraction around them, and they will be surely ours. And not only are we sure of them, but their hateful influence will not be exercised to lead others to heaven. When any shall attempt to give, put within them a grudging disposition, that it may be sparingly.” {EW 266.1}

Láttam, hogy Sátán megparancsolja angyalainak, hogy különösen azokra vessék ki hálójukat, akik Krisztus második eljövetelére várnak s megtartják Isten minden parancsolatát. Sátán kijelentette angyalainak, hogy az egyházak alszanak. Ő azonban még jobban terjeszteni akarja hazugságait, és csalását s hatalmában akarja tartani őket. Csakhogy – mondotta nekik – „a szombatosok szektáját gyűlöljük, mert állandóan ellenünk dolgoznak s elrabolják tőlünk alattvalóinkat, hogy Isten gyűlöletes parancsolatait megtartsák. Menjetek és kábítsátok el gondokkal a földet és pénzösszegek tulajdonosait. Ha rávehetitek őket arra, hogy ezeket a dolgokat szeressék, akkor mégis csak a mieink lesznek. Valljanak akármit, ami nekik tetszik, csak többet törődjenek a pénzzel, mint Krisztus országának ügyével vagy az igazság terjesztésével – melyet gyűlölünk. Mutassátok be nekik a világot a legvonzóbb színekben, hogy szeressék és bálványozzák azt. Tartsuk meg szilárdan sorainkban mindazokat az anyagi javakat, melyek felett rendelkezhetünk. Minél több vagyont tudnak Krisztus hívei ügyének előmozdítására szentelni, annál többet ártanak nekünk, s annál több alattvalónkat hódítják el. Valahányszor nyilvános gyülekezeteket tartanak, a különböző helyeken, mi veszélyben vagyunk. Ilyenkor nagyon vigyázzatok. Ha lehet, idézzetek elő zavart és fejetlenséget. Egymás iránti szeretetüket bontsátok meg. Vegyétek el prédikátoraiknak kedvét és bátorságát; mert mi gyűlöljük őket. Súgjatok minden lehető mentséget azok fülébe, akiknek vagyonuk van, nehogy adjanak belőle. Ha lehet, irányítsátok a pénzügyeket és a gazdálkodást és taszítsátok nyomorba és szegénységbe prédikátoraikat. Ez majd lelohasztja lelkesedésüket és buzgalmukat. Harcoljatok minden talpalatnyi területért. Oltsatok szeretetet szívükbe a vagyon és a földi javak után. Legyen az legfőbb jellemvonásuk. Amíg ezek a jellemvonások uralják őket, addig háttérbe szorul az üdvösség és szentség. Vonzzátok őket mindenfélével s meglássátok, hogy a mieink lesznek. S nem csupán ők lesznek hatalmunkban, hanem átkos befolyásukkal másokat sem terelhetnek a menny felé vezető útra. Ha pedig néhányan mégis adni akarnak, legalább annyira hassatok rájuk, hogy zúgolódjanak, és szűkkeblűek legyenek.” {EW 266.1}   

I saw that Satan carries out his plans well. As the servants of God appoint meetings, Satan with his angels is on the ground to hinder the work. He is constantly putting suggestions into the minds of God's people. He leads some in one way and some in another, always taking advantage of evil traits in the brethren and sisters, exciting and stirring up their natural besetments. If they are disposed to be selfish and covetous, Satan takes his stand by their side, and with all his power seeks to lead them to indulge their besetting sins. The grace of God and the light of truth may melt away their covetous, selfish feelings for a little, but if they do not obtain entire victory, Satan comes in when they are not under a saving influence and withers every noble, generous principle, and they think that too much is required of them. They become weary of well-doing and forget the great sacrifice which Jesus made to redeem them from the power of Satan and from hopeless misery. {EW 267.1}

Láttam, hogy Sátán nagy eréllyel hajtja végre terveit. Ha Isten szolgái gyülekezeteket tartanak, akkor Sátán és angyalai mindannyiszor ott vannak, hogy munkájukat megakadályozzák. Ő állandóan dolgozik, hogy Isten szolgáinak gondolatvilágát befolyásolja. Az egyiket ilyen, a másikat amolyan úton akarja a kárhozatba vinni. A testvéreknek helytelen jellemvonásait kihasználja, s természetes ösztöneiket folyton izgatja és ingerli. Ha önzésre és kapzsiságra hajlamosak, Sátán melléjük szegődik, és minden erejével bűnük kielégítésére készteti őket. Isten kegyelme, és az igazság világossága egy ideig eloszlathatja ezen kapzsi, önző érzelmeiket, ám ha nem képesek teljes győzelmet aratni, ha nem állnak állandóan Istennek szentséges befolyása alatt, Sátán besurran, elsorvasztja bennük a nagylelkűség és bőkezűség nemes érzelmeit és az illetők azt hiszik, hogy túl sok áldozatot követelnek tőlük. Elfáradnak a jócselekedetekben és megfeledkeznek arról a végtelen áldozatról, amelyet Jézus hozott, hogy megszabadítsa őket Sátán hatalmából és a reménytelen nyomorúságból. {EW 267.1}   

Satan took advantage of the covetous, selfish disposition of Judas and led him to murmur when Mary poured the costly ointment upon Jesus. Judas looked upon this as a great waste, and declared that the ointment might have been sold and given to the poor. He cared not for the poor, but considered the liberal offering to Jesus extravagant. Judas prized his Lord just enough to sell Him for a few pieces of silver. And I saw that there were some like Judas among those who profess to be waiting for their Lord. Satan controls them, but they know it not. God cannot approve of the least degree of covetousness or selfishness, and He abhors the prayers and exhortations of those who indulge these evil traits. As Satan sees that his time is short, he leads men on to be more and more selfish and covetous, and then exults as he sees them wrapped up in themselves, close, penurious, and selfish. If the eyes of such could be opened, they would see Satan in hellish triumph, exulting over them and laughing at the folly of those who accept his suggestions and enter his snares. {EW 268.1}

Sátán kihasználta Júdás önző és kapzsi természetét és arra indította, hogy zúgolódjék, mikor Mária Jézusra öntötte a drága kenetet. Júdás nagy pazarlást látott a dologban és kijelentette, hogy sokkal helyesebb lett volna a kenetet eladni, és az árát a szegények között szétosztani. A valóság az volt, hogy nem is annyira a szegényekkel törődött, mint inkább fényűzésnek vélte a bőkezű ajándékot. Júdás csak annyira becsülte Mesterét, hogy néhány ezüstpénzért eladja. És láttam, hogy azok között, akik vallják, hogy Uruk eljövetelére várakoznak, szintén sokan vannak: Júdások. Sátán irányítja őket, anélkül, hogy tudnák. Isten elítéli az önzésnek és fösvénységnek legcsekélyebb fokát is és utálja még az imáját és tanítását is azoknak, akik ápolják magukban gonosz jellemvonásaikat. Sátán látja, hogy csak nagyon kevés ideje van, és ezért minden igyekezetével azon van, hogy az embereket önzőbbé és kapzsibbá tegye, és azután ujjong, ha látja, hogy sikerült tervét keresztül vinni. Ha az illetők szemei megnyílnának, akkor látnák Sátán pokoli győzelmét, mint ujjong felettük, és hogy nevet azok ostobaságán, akik csábításának engednek, és csapdájába esnek. {EW 268.1}   

Satan and his angels mark all the mean and covetous acts of these persons and present them to Jesus and His holy angels, saying reproachfully, “These are Christ's followers! They are preparing to be translated!” Satan compares their course with passages of Scripture in which it is plainly rebuked and then taunts the heavenly angels, saying, “These are following Christ and His Word! These are the fruit of Christ's sacrifice and redemption!” Angels turn in disgust from the scene. God requires a constant doing on the part of His people; and when they become weary of well-doing, He becomes weary of them. I saw that He is greatly displeased with the least manifestation of selfishness on the part of His professed people, for whom Jesus spared not His own precious life. Every selfish, covetous person will fall out by the way. Like Judas, who sold his Lord, they will sell good principles and a noble, generous disposition for a little of earth's gain. All such will be sifted out from God's people. Those who want heaven must, with all the energy which they possess, be encouraging the principles of heaven. Instead of withering up with selfishness, their souls should be expanding with benevolence. Every opportunity should be improved in doing good to one another and thus cherishing the principles of heaven. Jesus was presented to me as the perfect pattern. His life was without selfish interest, but ever marked with disinterested benevolence. {EW 268.2}

Sátán és angyalai a leghívebben feljegyzik ezen emberek minden önző és fösvény eljárását, s szemrehányóan tárják jegyzeteiket Krisztus elé és angyalai elé, miközben így szólnak: „Íme, ezek Krisztus követői! Ezek készülnek az elváltozásra!” Sátán összehasonlítja eljárásukat oly Bibliai helyekkel, amelyek azt világosan kárhoztatják, és az angyalokat gúnyolva így szólnak: „Ezek követik Krisztust és Igéjét! Íme, ezek Krisztus áldozatának és megváltásának gyümölcsei.” Az angyalok elfordulnak ettől a jelenettől. Isten állandó tevékenykedést kíván népétől; és ha népe megrestül jót cselekedni, akkor Isten sem fárad velük többé. Láttam, hogy Istennek nagyon fáj, ha hitvalló népe részéről csak a legcsekélyebb önzést is észleli, holott Jézus nem sajnálta drága életét áldozni érettük. Az önzők és fösvények még útközben mind kiesnek. Ezek Júdást utánozzák, ki eladta Urát; ők pedig csekély földi nyereségért eladják a jó elveket, erkölcsüket és a nagylelkűséget. Ezek kirostáltatnak Isten népe közül. Azok, akik a mennybe akarnak jutni, minden erejükkel azon legyenek, hogy a mennyei elveket ápolják. Ahelyett, hogy az önzés elsorvasztaná őket, inkább törekednének nagylelkű jótékonyságra. Minden egyes alkalmat ragadjanak meg arra, hogy egymással jót tegyenek, mert ily módon ápolják keblükben a mennyei alapelveket. Jézust tárták elém, mint tökéletes példaképet. Az Ő életét nem homályosította el az önzésnek legcsekélyebb árnyéka sem, állandóan a mások iránti önzetlen jóakarat jellemezte. {EW 268.2}