The Church and the World United

AZ EGYHÁZ ÉS A VILÁG EGYESÜL

After this I saw Satan consulting with his angels and considering what they had gained. True, they had, through fear of death, kept some timid souls from embracing the truth; but many, even of the most timid, had received the truth, and thereupon their fears and timidity immediately left them. As these witnessed the death of their brethren and beheld their firmness and patience, they knew that God and angels assisted them to endure such sufferings, and they grew bold and fearless. And when called to yield their own lives, they maintained their faith with such patience and firmness as caused even their murderers to tremble. Satan and his angels decided that there was a more successful way to destroy souls, one that would be more certain in the end. Although Christians were made to suffer, their steadfastness, and the bright hope that cheered them, caused the weakest to grow strong and enabled them to approach the rack and the flames undaunted. They imitated the noble bearing of Christ when before His murderers, and by their constancy and the glory of God which rested upon them, they convinced many others of the truth. {EW 226.1}

Láttam, amint Sátán angyalaival tanácskozott s átgondolta eredményeit. Igaz, hogy sokan voltak félénk lelkek, kiket a haláltól való félelem visszatartott attól, hogy elfogadják az igazságot; azonban másrészt sokan, még a legfélénkebb lelkek is elfogadták az igazságot, mire félelmük és félénkségük teljesen megszűnt. Tanúi voltak testvéreik mártírhalálának, látták kitartásukat, állhatatosságukat és türelmüket. Meggyőződtek arról, hogy Isten és szent angyalai támogatták és erősítették őket a végtelen fájdalmak elszenvedésében. Ezáltal ők is megerősödtek és felbátorodtak. Ha azonban hitükért életüket kellett áldozniuk, oly elszántan és oly kitartással védelmezték hitüket, hogy még gyilkosaik is megremegtek. Sátán és angyalai végül úgy döntöttek, hogy a lelkek megrontásának van egy ennél sokkal biztosabb módja is. Noha a keresztény hívőknek sokat kellett szenvedniük, de állhatatosságuk s az őket éltető és bátorító reménység a gyengéket is bátrakká tette, úgy, hogy azok félelmet nem ismerve közeledtek a máglyák tüzéhez. Példát vettek Krisztusról, aki oly nemes türelemmel állott gyilkosai előtt, s állhatatosságuk, Istennek rajtuk megnyugvó dicsősége másokat is megnyert az igazságnak. {EW 226.1}   

Satan therefore decided that he must come in a milder form. He had already corrupted the doctrines of the Bible, and traditions which were to ruin millions were taking deep root. Restraining his hate, he decided not to urge on his subjects to such bitter persecution, but lead the church to contend for various traditions, instead of for the faith once delivered to the saints. As he prevailed on the church to receive favors and honors from the world, under the pretense of receiving benefits, she began to lose favor with God. Shunning to declare the straight truths which shut out the lovers of pleasure and friends of the world, she gradually lost her power. {EW 226.2}

Ezért Sátán elhatározta, hogy sokkal enyhébb eszközöket fog alkalmazni. Sátán már előzőleg meghamisította a Biblia tanait és oly hagyományok, melyek milliók romlását okozhatták, mélyen begyökereztek. Gyűlöletét visszafojtotta s úgy döntött, hogy nem üldözi oly keservesen áldozatait; ellenben ráveszi az egyházat, hogy a hit helyett „mely egykor a szenteknek adatott”, inkább különböző hagyományokért harcoljon. Sátán oly irányban hatott az egyházra, hogy az a világ kegyéért és tetszéséért küzdött, abban a hitben, hogy ez előnyére válik; ezalatt pedig Isten tetszését játszotta el. Mivel kerülte az egyenes, éles igazságok hirdetését, mely az élvhajhászókat és a világ barátait kizárja, lassanként elveszítette erejét. {EW 226.2}   

The church is not now the separate and peculiar people she was when the fires of persecution were kindled against her. How is the gold become dim! how is the most fine gold changed! I saw that if the church had always retained her peculiar, holy character, the power of the Holy Spirit which was imparted to the disciples would still be with her. The sick would be healed, devils would be rebuked and cast out, and she would be mighty and a terror to her enemies. {EW 227.1}

Az egyház ma már nem, azaz elkülönült, kiváltságos nép, amely akkor volt, midőn az üldözések lángja fellobbant ellene. Jaj, de meghomályosodott az arany, elváltozott a szép színarany! Láttam, hogyha az egyház mindvégig megőrizte volna kiváltságos, szent jellemét, még mindig bírna a Szentlélek erejével, melyben a tanítványok részesültek. Akkor ma is meggyógyíthatnák a betegeket, ma is megdorgálhatnák és kiűzhetnék az ördögöt. Az egyház oly hatalmas lenne, hogy ellenségei rettegnének. {EW 227.1}   

I saw a very large company professing the name of Christ, but God did not recognize them as His. He had no pleasure in them. Satan seemed to assume a religious character and was very willing that the people should think they were Christians. He was even anxious that they should believe in Jesus, His crucifixion, and His resurrection. Satan and his angels fully believe all this themselves, and tremble. But if this faith does not provoke to good works, and lead those who profess it to imitate the self-denying life of Christ, Satan is not disturbed; for they merely assume the Christian name, while their hearts are still carnal, and he can use them in his service even better than if they made no profession. Hiding their deformity under the name of Christian, they pass along with their unsanctified natures, and their evil passions unsubdued. This gives occasion for the unbeliever to reproach Christ with their imperfections, and causes those who do possess pure and undefiled religion to be brought into disrepute. {EW 227.2}

Láttam egy igen nagy sereget, amely Jézus nevét vallotta ugyan, de amelyet Isten nem ismert el sajátjának. Nem örült nekik. Sátán, vallásos jelleget öltött magára s örült annak, hogy az emberek keresztényeknek tartják magukat. Azt is pártolta, hogy az emberek higgyenek Jézusban, kereszthalálában és feltámadásában. Ezt Sátán és angyalai is hiszik és remegnek. Ha azonban ez a hit nem indít jócselekedetekre s nem készteti a hitvallókat arra, hogy Jézus életéről példát vegyenek, akkor Sátán teljesen nyugton marad. Hisz ezek az emberek csupán a nevét fogadták el Jézusnak, de szívük érzéki és így jobban felhasználhatja őket saját szolgálatára, mintha nem vallanák magukat keresztényeknek. Krisztus neve alá rejtik romlottságukat s a világ szentségtelen tulajdonságaik, bűnös szokásaik és szenvedélyeik ellenére is keresztényeknek tartja őket. Ez a hitetleneknek alkalmat ad, hogy tökéletlenségüket Krisztusnak szemrehányják s arra indítja a világot, hogy azokat is elítélje, akiknek hite makulátlanul tiszta. {EW 227.2}   

The ministers preach smooth things to suit carnal professors. They dare not preach Jesus and the cutting truths of the Bible; for if they should, these carnal professors would not remain in the church. But as many of them are wealthy, they must be retained, although they are no more fit to be there than Satan and his angels. This is just as Satan would have it. The religion of Jesus is made to appear popular and honorable in the eyes of the world. The people are told that those who profess religion will be more honored by the world. Such teachings differ very widely from the teachings of Christ. His doctrine and the world could not be at peace. Those who followed Him had to renounce the world. These smooth things originated with Satan and his angels. They formed the plan, and nominal professors carried it out. Pleasing fables were taught and readily received, and hypocrites and open sinners united with the church. If the truth had been preached in its purity, it would soon have shut out this class. But there was no difference between the professed followers of Christ and the world. I saw that if the false covering had been torn off from the members of the churches, there would have been revealed such iniquity, vileness, and corruption that the most diffident child of God would have had no hesitancy in calling these professed Christians by their right name, children of their father, the devil; for his works they did. {EW 228.1}

A lelkészek nyájasan prédikálnak, ami az érzékies hívőknek nagyon jólesik. Nem merik Jézust s a Biblia metsző igazságait hirdetni, mert tudják, hogyha ezt tennék, a testi, érzéki hívők nem maradnának meg az egyházban. Mivel azonban közülük sokan vagyonosak, az egyházban kell tartani őket, még ha éppoly kevéssé is illenek oda, mint Sátán és angyalai. Éppen ezt akarja Sátán. Jézus Krisztus vallását a világ népszerűnek és tiszteletreméltónak tartja. Mondják, hogy azokat, akik magukat vallásosaknak tartják, a világ jobban becsüli. Ámde ezek a tanok igen különböznek Jézus tanaitól. Jézus tanai és a világ nem élhetnek békében. Akik Jézust követték, mindig meg kellett tagadniuk a világot. Ezek a szép, sima dolgok Sátántól és angyalaitól származnak. Ők dolgozták ki a tervet, és a névleges keresztények megvalósították azt. Kellemes meséket adnak elő és a nép szívesen hallgatja. Képmutatók és bűnösök egyesülnek az egyházzal, amely ha a maga tisztaságában az igazságot hirdetné, kizárná az embereknek ezt az osztályát. De semmi különbség sem volt Krisztus hitvallói, követői és a világ között. Láttam, hogyha ezt a leplet eltávolítanák az egyház tagjairól, oly fokú gonoszság, rosszaság és romlottság nyilvánulna meg, hogy Istennek legkisebb hitű gyermeke sem gondolkodna egyetlen pillanatig sem, hanem azonnal nevükön nevezné ezeket az állítólagos keresztényeket. Atyjuk az ördög; ők gyermekei, mert hisz annak cselekedeteit cselekszik. {EW 228.1}   

Jesus and all the heavenly host looked with disgust upon the scene; yet God had a message for the church that was sacred and important. If received, it would make a thorough reformation in the church, revive the living testimony that would purge out hypocrites and sinners, and bring the church again into favor with God. {EW 228.2}

Jézus és a mennyei seregek megvetéssel tekintettek erre a jelenetre; Istennek azonban mégis volt egy szent és jelentőségteljes üzenete az egyház részére. Ha ezt az üzenetet elfogadnák, ez alapos reformációt idézne elő az egyházban, felelevenítené az élő tanúbizonyságokat, megtisztítaná az egyházat a bűnösöktől és képmutatóktól. Az egyház újra visszanyerné Isten kegyét. {EW 228.2}