Death Not Eternal Life in Misery

HALÁL – NEM ÖRÖKÖS GYÖTRELEM

Satan commenced his deception in Eden. He said to Eve, “Ye shall not surely die.” This was Satan's first lesson upon the immortality of the soul, and he has carried on this deception from that time to the present, and will carry it on until the captivity of God's children shall be turned. I was pointed to Adam and Eve in Eden. They partook of the forbidden tree, and then the flaming sword was placed around the tree of life, and they were driven from the garden, lest they should partake of the tree of life, and be immortal sinners. The fruit of this tree was to perpetuate immortality. I heard an angel ask, “Who of the family of Adam have passed that flaming sword, and have partaken of the tree of life?” I heard another angel answer, “Not one of the family of Adam has passed that flaming sword, and partaken of that tree; therefore there is not an immortal sinner.” The soul that sinneth, it shall die an everlasting death—a death from which there will be no hope of resurrection; and then the wrath of God will be appeased. {EW 218.1}

Sátán már Éden kertjében megkezdte csalását. Így szólott Évához: „Bizony nem haltok meg!” Íme, ez volt Sátán első leckéje a lélek halhatatlanságáról, amely tanítást egészen a mai napig folytatta és folytatni is fogja, amíg csak Isten gyermekei fogságának vége nem szakad. Ádám és Évára lettem figyelmessé a paradicsomban. Kinyújtották kezüket a tiltott fa gyümölcse után. Ezután elhelyeztetett a villogó kard az élet fája körül és kiűzettek a paradicsomból, nehogy az élet fájának gyümölcséből egyenek; mert akkor örökkön élő bűnösök lettek volna. Ennek a fának gyümölcse ugyanis halhatatlanságot örökített át. Hallottam, amint egy angyal ezt kérdezte: „Ádám családjából ki hatolt át a villogó kardon és részesedett az élet fájának gyümölcséből?” Majd hallottam a másik angyal válaszát: „Ádám családjából senki sem hatolt át a villogó kardon, és senki sem evett az élet fájának gyümölcséből, ezért nincsen egyetlen halhatatlan bűnös sem. A léleknek, aki vétkezik, örök halállal kell halnia, oly halállal, amelyből nincs remény a feltámadásra; így engeszteltetik ki Isten haragja.” {EW 218.1}   

It was a marvel to me that Satan could succeed so well in making men believe that the words of God, “The soul that sinneth, it shall die,” mean that the soul that sinneth it shall not die, but live eternally in misery. Said the angel, “Life is life, whether it is in pain or happiness. Death is without pain, without joy, without hatred.” {EW 218.2}

Csodálkoztam azon, hogy Sátán oly eredményesen hitetheti el az emberekkel azt, hogy Istennek eme világos kijelentése: „Az a lélek, amely vétkezik, haljon meg”, annyit jelent: „Az a lélek, amely vétkezik, nem hal meg, hanem örök gyötrelemben él.” Az angyal így szólt: „Az élet: élet, akár fájdalmas, akár gyönyörűséges. A halálban nincsen fájdalom, sem öröm, sem gyűlölet.” {EW 218.2}   

Satan told his angels to make a special effort to spread the lie first repeated to Eve in Eden, “Ye shall not surely die.” And as the error was received by the people, and they were led to believe that man was immortal, Satan led them on to believe that the sinner would live in eternal misery. Then the way was prepared for Satan to work through his representatives and hold up God before the people as a revengeful tyrant—one who plunges all those into hell who do not please Him, and causes them ever to feel His wrath; and while they suffer unutterable anguish, and writhe in the eternal flames, He is represented as looking down upon them with satisfaction. Satan knew that if this error should be received, God would be hated by many, instead of being loved and adored; and that many would be led to believe that the threatenings of God's Word would not be literally fulfilled, for it would be against His character of benevolence and love to plunge into eternal torments the beings whom He had created. {EW 218.3}

Sátán megparancsolta angyalainak, hogy különös gonddal és buzgalommal terjesszék azt a hazugságot, amellyel ő Évát a paradicsomban félrevezette: „Bizony, nem haltok meg.” Midőn az emberek ezt a csalást elfogadták, és midőn már mindnyájan elhitték, hogy halhatatlanok, Sátán azt is elhiteti velük, hogy a bűnös örök gyötrelemben él tovább. Ez a hiedelem előkészítette a kellő módon Sátán számára az utat, ez tette lehetővé, hogy helyettesei dolgozhassanak és a nép előtt úgy tüntessék fel Istent, mint bosszúvágyó zsarnokot, aki azokat, akik nem élnek tetszésére, a pokolba taszítja és ott örök gyötrelmek által érezteti haragját; és mialatt kimondhatatlan kínokat szenvednek és gyötrődnek az örök tűzben, az Atya kielégülve tekint le rájuk. Sátán jól tudta, hogyha ezt a csalást elhiszik, igen sokan fogják gyűlölni Istent, ahelyett, hogy szeretnék és imádnák; és hogy arra a meggyőződésre jutnak, miszerint az Isten igéjében foglalt fenyegetések nem fognak szó szerint beteljesedni, mert hiszen ellentmondana Isten jóságának és szeretetteljese jellemének, hogy az általa teremtett lényeket örökkévaló, sohasem végződő gyötrelembe taszítsa. {EW 218.3}   

Another extreme which Satan has led the people to adopt is entirely to overlook the justice of God, and the threatenings in His Word, and to represent Him as being all mercy, so that not one will perish, but that all, both saint and sinner, will at last be saved in His kingdom. {EW 219.1}

Másik túlzás, amit szintén Sátán akar elhitetni az emberekkel, abból áll, hogy egyáltalában túltehetik magukat Isten igazságszolgáltatásán és Igéjének fenyegetésein; Istent úgy képzelteti el, mint aki kizárólag a teljes kegyelem és szeretet, aki soha senkit sem büntet meg, hanem gonoszokat és igazakat, rosszakat és jókat, végül egyaránt befogad országába. {EW 219.1}   

In consequence of the popular errors of the immortality of the soul and endless misery, Satan takes advantage of another class and leads them to regard the Bible as an uninspired book. They think it teaches many good things; but they cannot rely upon it and love it, because they have been taught that it declares the doctrine of eternal misery. {EW 219.2}

A lélek halhatatlanságáról és az örök gyötrelemről elterjedt népszerű tévedések következtében Sátán az emberek egy másik részével azt akarja elhitetni, hogy a Biblia nem Isten által sugallt könyv. Hiszik ugyan, hogy sok jó dolgot tanít, de nem bízhatnak benne, és nem is szerethetik, mert úgy tanulták, hogy a bűnös lelkek örökké tartó gyötrelméről szóló tant is hirdeti. {EW 219.2}   

Another class Satan leads on still further, even to deny the existence of God. They can see no consistency in the character of the God of the Bible, if He will inflict horrible tortures upon a portion of the human family to all eternity. Therefore they deny the Bible and its Author and regard death as an eternal sleep. {EW 219.3}

Van azután az embereknek még egy osztálya, kiket Sátán még tovább visz; ezek Isten létezését is tagadják. Nem tudják összeegyeztetni a Biblia Istenének jellemével azt a tényt, hogy Isten teremtményeinek egy részét egy örökkévalóságon át kínozza. Ezért megtagadják inkább a Bibliát és Szerzőjét is, és a halált örök álomnak tekintik. {EW 219.3}   

There is still another class who are fearful and timid. These Satan tempts to commit sin, and after they have sinned, he holds up before them that the wages of sin is not death but life in horrible torments, to be endured throughout the endless ages of eternity. By thus magnifying before their feeble minds the horrors of an endless hell, he takes possession of their minds, and they lose their reason. Then Satan and his angels exult, and the infidel and atheist join in casting reproach upon Christianity. They claim that these evils are the natural results of believing in the Bible and its Author, whereas they are the results of the reception of popular heresy. {EW 219.4}

Van azután az embereknek még egy osztálya, az, amely félénk és csüggedt. Sátán ezeket bűnre csábítja, s miután vétkeztek, elhiteti velük, hogy a bűn zsoldja nem a halál, hanem szörnyű gyötrelem, az örökkévalóságon keresztül. Ilyen emberek kedélyét az örökké tartó pokol rettenetes gondolata teljesen hatalmába ejti, úgy, hogy ezek a szerencsétlenek egészen elvesztik értelmüket. Sátán és angyalai öröm ujjonganak, mikor ezt látják, a hitetlenek és istentelenek pedig minden elképzelhető szemrehányással illetik a kereszténységet. Az istentagadók azt állítják, hogy ezek a bajok természetes következményei a Bibliába és a Szerzőjébe vetett hitnek, holott a valóságban népszerű tévtanok elfogadásának a következményei. {EW 219.4}   

I saw that the heavenly host were filled with indignation at this bold work of Satan. I inquired why all these delusions should be suffered to take effect upon the minds of men when the angels of God were powerful, and if commissioned, could easily break the enemy's power. Then I saw that God knew that Satan would try every art to destroy man; therefore He had caused His word to be written out, and had made His purposes in regard to the human race so plain that the weakest need not err. After having given His word to man, He had carefully preserved it from destruction by Satan or his angels, or by any of his agents or representatives. While other books might be destroyed, this was to be immortal. And near the close of time, when the delusions of Satan should increase, it was to be so multiplied that all who desired might have a copy, and, if they would, might arm themselves against the deceptions and lying wonders of Satan. {EW 220.1}

Láttam, hogy a mennyei sereg igen méltatlankodott Sátán eme arcátlan eljárása felett. Megkérdeztem, mi az oka annak, hogy mindezek a csalások ily nagy mértékben félrevezethetik az embereket, holott a mennyei angyalok hatalmasak, és ha megbízatnak, könnyen megtörhetnék az ellenség erejét. Később azután láttam, hogy Isten jól tudja, hogy Sátán mindent elkövet az emberiség megsemmisítésére; ezért foglalta Isten írásba igéjét és ezért nyilatkoztatta ki akaratát oly világosan, hogy a leggyengébbnek sem kell tévednie. Istennek volt rá gondja, hogy egyetlen nemzedékben se sikerüljön Sátánnak, vagy angyalainak, vagy eszközeinek, vagy képviselőinek, szent Igéjét megsemmisíteni. Minden más könyvet megsemmisíthetnek az emberek, ámde a Biblia örökkévaló. S éppen a végidőben, midőn Sátán csalásai szaporodnak, oly számos példány fog közkézen forogni, hogy mindenki megszerezheti, aki csak akarja, felfegyverkezhet Sátán megtévesztései és hazug csodái ellen. {EW 220.1}   

I saw that God had especially guarded the Bible; yet when copies of it were few, learned men had in some instances changed the words, thinking that they were making it more plain, when in reality they were mystifying that which was plain, by causing it to lean to their established views, which were governed by tradition. But I saw that the Word of God, as a whole, is a perfect chain, one portion linking into and explaining another. True seekers for truth need not err; for not only is the Word of God plain and simple in declaring the way of life, but the Holy Spirit is given as a guide in understanding the way to life therein revealed. {EW 220.2}

Láttam, hogy Isten különösen megőrizte a Bibliát, de abban a korszakban, midőn csak kevés példányban volt meg, egyes tanult férfiak a Biblia némely szavát megváltoztatták, abban a hitben, hogy ezáltal könnyebben érthető lesz. A valóságban azonban inkább titokzatossá tették a Bibliát, mert változtatásaiknál hagyományos felfogásaiknak megfelelő kifejezéseket használtak, amelyek az addig begyökeredzett nézeteikhez alkalmazkodtak. Isten Igéje, mint egész, tökéletes lánc, melynek egyik szeme a másikba kapcsolódik és azt magyarázza. Az igazság hűséges kutatóinak nem kell tévedniük, mert Isten szava nemcsak érthetően és világosan ismerteti az élet útját, hanem Isten Szentlelke a vezetője az őszinte lelkeknek, hogy megérthessék az élet útját, mely abban foglaltatik. {EW 220.2}   

I saw that the angels of God are never to control the will. God sets before man life and death. He can have his choice. Many desire life, but still continue to walk in the broad road. They choose to rebel against God's government, notwithstanding His great mercy and compassion in giving His Son to die for them. Those who do not choose to accept of the salvation so dearly purchased, must be punished. But I saw that God would not shut them up in hell to endure endless misery, neither will He take them to heaven; for to bring them into the company of the pure and holy would make them exceedingly miserable. But He will destroy them utterly and cause them to be as if they had not been; then His justice will be satisfied. He formed man out of the dust of the earth, and the disobedient and unholy will be consumed by fire and return to dust again. I saw that the benevolence and compassion of God in this matter should lead all to admire His character and to adore His holy name. After the wicked are destroyed from off the earth, all the heavenly host will say, “Amen!” {EW 221.1}

Láttam, hogy Isten angyalai sohasem uralják az ember akaratát. A jó Isten az emberek elé tárja az életet és a halált s rájuk bízza a választást. Sokan választanák az életet, csakhogy mégis a széles úton haladnak. Ezek lázonganak Isten uralma ellen, ámbár az Úr végtelen kegyelmében egyszülött Fiát áldozta fel érettük. Akik nem hajlandók az oly drága áron kieszközölt megváltást elfogadni, azokat büntetés éri. Ámde láttam, hogy Isten nem taszítja ezeket sem a pokolba, hogy ott vég nélküli kínokat szenvedjenek, sem a mennyben nem fogadja magához; mert ezek az emberek lennének a legszerencsétlenebbek, ha a szentek tiszta, mennyei seregéhez kellene csatlakozniuk. Isten a bűnösöket megsemmisíti, és olyanná teszi őket, mintha sohasem léteztek volna; ily módon kielégül Isten igazságossága. Isten a föld porából alkotta az embert, a szentségteleneket és engedetleneket tűz emészti meg, és újra porrá lesznek. Láttam, hogy Isten jó volta és részvéte ebben is arra indítson mindenkit, hogy jellemét csodáljuk, és szent nevét imádjuk. Ha majd a gonoszok mind kiirtatnak a föld színéről, a mennyei seregek „Áment”-t mondanak. {EW 221.1}   

Satan looks with great satisfaction upon those who profess the name of Christ, yet closely adhere to the delusions which he himself has originated. His work is still to devise new delusions, and his power and art in this direction continually increase. He led his representatives, the popes and the priests, to exalt themselves, and to stir up the people to bitterly persecute and destroy those who were not willing to accept his delusions. Oh, the sufferings and agony which the precious followers of Christ were made to endure! Angels have kept a faithful record of it all. Satan and his evil angels exultingly told the angels who ministered to these suffering saints that they were all to be killed, so that there would not be left a true Christian upon the earth. I saw that the church of God was then pure. There was no danger of men with corrupt hearts coming into it; for the true Christian, who dared to declare his faith, was in danger of the rack, the stake, and every torture which Satan and his evil angels could invent or inspire in the mind of man. {EW 221.2}

Sátán nagy elégtétellel tekint azokra, akik Krisztus nevét vallják ugyan, de azért Sátán téveszméinek a rabjai. Célja, hogy mindig újabb és újabb csalásokat eszeljen ki, s e tekintetben ereje és ügyessége állandóan fejlődik. Képviselőit arra ösztönözte, hogy önmagukat magasztalják, és a népet izgassák, hogy üldözzék és irtsák azokat, akik nem hajlandók elfogadni tévtanait. Óh, mily sok gyötrelmet és lelki fájdalmat kellett Krisztus hűséges követőinek kiállni! Az angyalok mindezt hűségesen feljegyezték. Sátán és angyalai ujjongva jelentették ki a jó angyalok előtt, akik a szenteknek szolgáltak, hogy minden szentet kiirtanak a föld színéről, úgy, hogy végül egyetlen igaz keresztény sem lesz többé. Láttam, hogy ekkor egészen tiszta volt Krisztus gyülekezete, akkor nem forgott fenn az a veszély, hogy romlott szívű emberek is betolakodnak oda; mert az igaz keresztény, aki bátran megvallotta hitét, állandóan ki volt téve annak a veszélynek, hogy kínpadra, vértanúságra jut, s hogy végig kell szenvednie mindama gyötrelmeket, amire Sátán embereit felbíztatja. {EW 221.2}