Chapter 13—The Testimonies for the Church

TIZENHARMADIK FEJEZET — BIZONYSÁGTÉTELEK A GYÜLEKEZETEKNEK

1855 Vision Published in First Testimony. [The publication of the November 20, 1855, vision and the May 27, 1856, vision in 16-page pamphlets titled “Testimony for the Church,” was initiated by eyewitnesses in the Battle Creek church, as noted in each pamphlet: “We the undersigned, being eyewitnesses when the above vision was given, deem it highly necessary that it should be published, for the benefit of the church, on account of the important truths and warnings which it contains. Signed: Jos. Bates, J. H. Waggoner, G. W. Amadon, M.E. Cornell, J. Hart, Uriah Smith.”—Testimony for the Church No. 1, 1855], p. 8. {3SM 94}

Az 1855-ös látomás megjelenése a Bizonyságtételek 1. kötetében. –17 1855. november 20. Imádság közben az Úr Szentlelke hirtelen erővel rám áradt és az Úr látomásba ragadott el. Láttam, hogy a Szentlélek kihalóban volt a gyülekezetből (Bizonyságtételek, 1. köt. 113. o.). {3SM 94}   

“To the saints scattered abroad.—The foregoing testimony was given in the presence of about one hundred brethren and sisters assembled in the house of prayer, on whose minds it apparently made a deep impression. It has since been read before the church at Battle Creek, who gave their unanimous vote in favor of its publication for the benefit of the saints scattered abroad. Signed: Cyrenius Smith, J. P. Kellogg.”—Testimony for the Church [No. 2, 1856 ed.] November 20, 1855, while in prayer, the spirit of the Lord came suddenly and powerfully upon me, and I was taken off in vision. I saw that the spirit of the Lord has been dying away from the church.—Testimonies for the Church 1:113. {3SM 94.1}

{3SM 94.1}   

Sent Out by the Author Without Change—I have sent out (postpaid) to brethren in different States about 150 copies of “Testimony for the Church.” It can be had by addressing me at Battle Creek, Michigan. I shall be happy to hear from those who may receive it. Those who would encourage the circulation of such matter can do so by assisting in its publication.—The Review and Herald, December 18, 1855. {3SM 94.2}

A szerző küldeménye. – Körülbelül 150 példányt postáztam a különböző államokban élő testvéreknek a Bizonyságtételekből.     A könyv megszerezhető a Battle Creek-i címemen keresztül. Örömmel hallanám azok véleményét, akikhez eljut a könyv. Örömmel fogadunk minden támogatást a Bizonyságtételek nyomtatásához (The Review and Herald, 1855. december 18.). {3SM 94.2}   

Condensation of First Ten Testimony Pamphlets Republished in 1864—During the last nine years, from 1855 to 1864, I have written ten small pamphlets, entitled, Testimony for the Church, which have been published and circulated among Seventh-day Adventists. The first edition of most of these pamphlets being exhausted, and there being an increasing demand for them, it has been thought best to re-print them, as given in the following pages, omitting local and personal matters, and giving those portions only which are of practical and general interest and importance. Most of Testimony No. 4 may be found in the second volume of Spiritual Gifts, hence, it is omitted in this volume. [By popular demand the first ten were reprinted, in 1874, in full in book form, together with a reprinting of Numbers 11-20.—Compilers.]—Spiritual Gifts 4a:2. {3SM 95.1}

Az első tíz bizonyságtétel kiadása 1864-ben. – Az elmúlt kilenc évben, 1855 és 1864 között, összeállítottam tíz kisebb írást  Bizonyságtételek a gyülekezetnek címen, amelyet a hetednapi adventisták körében nyomtattak és terjesztettek. Ezeknek az írásoknak az első kiadása elfogyott, és mivel az irántuk való érdeklődés egyre növekszik, jobbnak láttuk újranyomtatni azokat. Kivettük belőlük a helyi és személyes érdekeltségű részeket, és csak a gyakorlati jelentőséget hordozó sorokat hagytuk meg. A negyedik bizonyságtétel nagy része megtalálható a Lelki ajándékok 2. kötetében, ezért ebben a kötetben nem nyomtattuk ki újra18 (Lelki ajándékok, 4a köt. 2. o.). {3SM 95.1}   

Personal Testimonies Published—Since the warning and instruction given in testimony for individual cases applied with equal force to many others who had not been specially pointed out in this manner, it seemed to be my duty to publish the personal testimonies for the benefit of the church.... {3SM 95.2}

Személyre szóló bizonyságtételek kiadása. – Kötelességem kiadni a gyülekezet használatára az egyéneknek küldött figyelmeztetéseket és tanító bizonyságtételeket, mert azok ugyanolyan mértékben vonatkoznak sok olyan emberre is, akikre nem mutattak rá ilyen kivételes módon. ... {3SM 95.2}   

I know of no better way to present my views of general dangers and errors, and the duty of all who love God and keep His commandments than by giving these testimonies. Perhaps there is no more direct and forcible way of presenting what the Lord has shown me. {3SM 95.3}

Nem ismerek jobb módot a bizonyságtételek kiadásánál arra, hogy közöljem nézeteimet az általános veszélyekről és tévedésekről, és mindazok kötelességéről, akik Istent szeretik és parancsolatait megtartják. Talán nincs is közvetlenebb és erőteljesebb módja annak, hogy az emberek elé tárjam az Úr üzenetét. {3SM 95.3}   

In a vision given me June 12, 1868, I was shown that which fully justified my course in publishing personal testimonies: “When the Lord singles out individual cases, and specifies their wrongs, others, who have not been shown in vision, frequently take it for granted that they are right, or nearly so. If one is reproved for a special wrong, brethren and sisters should carefully examine themselves to see wherein they have failed, and wherein they have been guilty of the same sin.”—Testimonies for the Church 5:658, 659. {3SM 95.4}

Az 1868. június 12-én nyert látomás kimutatta, hogy teljesen helyénvaló kiadnom ezeket a személyre szóló bizonyságtételeket. „Mikor az Úr kiválaszt egyes eseteket és rámutat helytelenségeikre, mások, akik nem szerepelnek a látomásban, gyakran arra következtetnek, hogy velük minden rendben van, de legalábbis közel állnak az igazsághoz. Ha az Úr valamilyen helytelenség miatt megró valakit, minden testvér alaposan vizsgálja meg magát, hogy hol bukott el, és mennyire hibás ugyanabban a vétekben” (Bizonyságtételek, 5. köt. 658–659. o.). {3SM 95.4}   

Editing the Published Testimonies in 1884—Dear Brother Smith: I have today mailed you a letter, but information has been received from Battle Creek that the work upon Testimonies is not accepted. [Reference is to the work being done in response to the General Conference session action of November 16, which reads: {3SM 96}

A nyomtatott Bizonyságtételek szerkesztése 1884-ben. – Kedves Smith Testvér! Ma már küldtem neked egy levelet, de azt az értesítést kaptam Battle Creekből, hogy a Bizonyságtételeken végzett munkát nem fogadták el. {3SM 96}   

“32. Whereas, Some of the bound volumes of the Testimonies to the Church, are out of print, so that full sets cannot be obtained at the office; and, {3SM 96}

{3SM 96}   

Whereas, There is a constant and urgent call for the reprinting of these volumes; therefore, {3SM 96}

{3SM 96}   

Resolved, That we recommend their republication in such a form as to make four volumes of seven or eight hundred pages each. {3SM 96}

{3SM 96}   

“33. Whereas, many of these testimonies were written under the most unfavorable circumstances, the writer being too heavily pressed with anxiety and labor to devote critical thought to the grammatical perfection of the writings, and they were printed in such haste as to allow these imperfections to pass uncorrected; and, {3SM 96}

{3SM 96}   

Whereas, we believe the light given by God to his servants is by the enlightenment of the mind, thus imparting the thoughts, and not (except in rare cases) the very words in which the ideas should be expressed; therefore, {3SM 96}

{3SM 96}   

Resolved, that in the republication of these volumes, such verbal changes be made as to remove the above-named imperfections, as far as possible, without in any measure changing the thought; and further, {3SM 96}

{3SM 96}   

“34. Resolved, That this body appoint a committee of five to take charge of the republication of these volumes according to the above preambles and resolutions.”—The Review and Herald, November 27, 1883. {3SM 96}

{3SM 96}   

“The committee of five to take charge of the republication of the testimonies provided for in the thirty-fourth resolution was announced as follows, the Chair having been empowered to select four persons besides himself for this purpose: W. C. White, Uriah Smith, J. H. Waggoner, S. N. Haskell, George I. Butler.”—Ibid. {3SM 96}

{3SM 96}   

The work was submitted to Ellen White and was approved by her. The letter to Elder Smith intimates that she was more ready to accept the improvements than some in Battle Creek. The product was our present Testimonies, vols. 1-4, published in 1885.—Compilers.] {3SM 96.1}

{3SM 96.1}   

I wish to state some matters, which you can do what you please with. These statements you have heard me make before—that I was shown years ago that we should not delay publishing the important light given me because I could not prepare the matter perfectly. My husband was at times very sick, unable to give me the help that I should have had and that he could have given me had he been in health. On this account I delayed putting before the people that which has been given me in vision. {3SM 96.2}

Szeretnék tenni néhány kijelentést, melyet belátásod szerint használhatsz fel. Már hallottad tőlem, hogy az Úr évekkel ezelőtt megmutatta: nem szabad késlekednünk a nagy horderejű világosság kinyomtatásával csak azért, mert nem tudom tökéletesen elkészíteni az anyagot. A férjem időnként nagyon beteg volt, és így nem tudta megadni nekem a szükséges segítséget. Emiatt késlekedtem az emberek elé tárni látomásaim tartalmát. {3SM 96.2}   

But I was shown that I should present before the people in the best manner possible the light received; then as I received greater light, and as I used the talent God had given me, I should have increased ability to use in writing and in speaking. I was to improve everything, as far as possible bringing it to perfection, that it might be accepted by intelligent minds. {3SM 96.3}

Az Úr rámutatott, hogy a lehető legjobb módon az emberek elé kell tárnom a kapott világosságot, és ha majd nagyobb világosságban részesülök, nagyobb tehetséggel fogok tudni írni és beszélni.    A lehető legtökéletesebben kellett végeznem mindent, hogy a tanult emberek is elfogadják munkámat. {3SM 96.3}   

As far as possible every defect should be removed from all our publications. As the truth should unfold and become widespread, every care should be exercised to perfect the works published. {3SM 97.1}

Amennyire csak lehetséges, minden hibát ki kell javítani kiadványainkban. Az igazság növekedésével és terjedésével egyre nagyobb gondot kell fordítani a nyomtatott művek tökéletesítésére. {3SM 97.1}   

I saw in regard to Brother Andrews’ history of the Sabbath, that he delayed the work too long. Other erroneous works were taking the field and blocking the way, so that minds would be prejudiced by the opposing elements. I saw that thus much would be lost. After the first edition was exhausted, then he could make improvements; but he was seeking too hard to arrive at perfection. This delay was not as God would have it. {3SM 97.2}

Andrews testvér túl sokáig késlekedett A szombat története című könyv kiadásával. Más, hamis művek kerültek kiadásra és állták el az utat az igazság elől, s így az emberek előítélettel voltak a véleményükkel ütköző pontokkal szemben. Láttam, hogy ezzel a mű sokat veszít. Az első kiadás ideje alatt ráért volna javítgatni a munkán, de ő túlságosan a tökéletességre törekedett. Ez a késlekedés nem Isten akarata volt. {3SM 97.2}   

Ellen G. White Desired Language Correctly Used

Ellen G. White kívánalma a nyelvhelyességre

Now, Brother Smith, I have been making a careful, critical examination of the work that has been done on the Testimonies, and I see a few things that I think should be corrected in the matter brought before you and others at the General Conference [November, 1883]. But as I examine the matter more carefully I see less and less that is objectionable. Where the language used is not the best, I want it made correct and grammatical, as I believe it should be in every case where it can be without destroying the sense. This work is delayed, which does not please me.... {3SM 97.3}

Nos, Smith testvér, alaposan megvizsgáltam a Bizonyságtételeken végzett munkát, és úgy vélem, néhány dolgot ki kell javítani a Generál Konferencia [1883. november] elé tárt anyagban, amit te is láttál. Ugyanakkor meg kell jegyeznem, hogy minél jobban megvizsgálom az írást, egyre kevesebb kivetnivalót találok benne. Ahol a nyelvezet nem a legmegfelelőbb, kérlek javítsátok ki és helyesbítsétek nyelvtanilag. Ezeket a javításokat mindenhol el kellene végezni, ahol az a mondanivaló megváltoztatása nélkül elvégezhető. Ez a munka túl hosszúra nyúlik, aminek nem örülök... {3SM 97.3}   

My mind has been exercised upon the question of the Testimonies that have been revised. We have looked them over more critically. I cannot see the matter as my brethren see it. I think the changes will improve the book. If our enemies handle it, let them do so.... {3SM 97.4}

Elgondolkodtam a Bizonyságtételek javított változatáról. Alaposabban átnéztük azokat, és nem úgy látom a dolgot, ahogyan testvéreim. Szerintem a változtatások javítanak a könyvön. Ha az ellenségeink kezükbe veszik, ám tegyék... {3SM 97.4}   

I think that anything that shall go forth will be criticized, twisted, turned, and boggled, but we are to go forward with a clear conscience, doing what we can and leaving the result with God. We must not be long in delaying the work. {3SM 97.5}

Bármit adunk ki, azt bírálgatni és boncolgatni fogják, nekünk azonban legyen tiszta a lelkiismeretünk, tegyük meg ami tőlünk telik, a többit pedig bízzuk Istenre. Nem késlekedhetünk sokat ezzel a művel. {3SM 97.5}   

Now, my brethren, what do you propose to do? I do not want this work dragging along any longer. I want something done, and done now.—Letter 11, 1884 (Written from Healdsburg, California, February 19, 1884.) {3SM 98.1}

Testvéreim! Mit szándékoztok tenni? Nem akarom tovább halasztani ezt a munkát. Valamit tenni kell, mégpedig most! (11. Levél, 1884. – A levél Healdsburgban, Kaliforniában kelt 1884. február 19-én). {3SM 98.1}   

The Work of E. G. White Selecting Matter for the Testimonies.—I must select the most important matters for the Testimony (vol. 6) and then look over everything prepared for it, and be my own critic; for I would not be willing to have some things which are all truth to be published; because I fear that some would take advantage of them to hurt others. {3SM 98.2}

A Bizonyságtételek összegyűjtése. – Ki kell válogatnom a legfontosabb írásokat a Bizonyságtételekhez (6. kötet), majd, saját magam lektora lévén, mindet át kell néznem kiadás előtt. Noha minden sor igaz bennük, mégsem akarom mindet sajtó alá rendezni, nehogy valaki mások megbántására használhassa az írásokat. {3SM 98.2}   

After the matter for the Testimony is prepared, every article must be read by me. I have to read them myself; for the sound of the voice in reading or singing is almost unendurable to me. {3SM 98.3}

Miután az anyag összeáll, minden egyes cikket elolvasok én magam, mert az olvasás és az ének hangját alig tudom elviselni. {3SM 98.3}   

I try to bring out general principles, and if I see a sentence which I fear would give someone excuse to injure someone else, I feel at perfect liberty to keep back the sentence, even though it is all perfectly true.—Letter 32, 1901. {3SM 98.4}

Általános elveket igyekszem közzétenni, és ha azt látom, hogy egy mondat mentségül szolgálhat valakinek mások megsebzésére, teljesen szabadnak érzem magam az adott mondat kihúzására, annak ellenére, hogy az is tökéletesen igaz (32. Levél, 1901). {3SM 98.4}   

Letters to Help Others

Levelek mások megsegítésére

Anticipated Use of Letters—I am endeavoring by the help of God to write letters that will be a help not merely to those to whom they are addressed, but to many others who need them.—Letter 79, 1905. {3SM 98.5}

A levelek felhasználása. – Isten segítségével olyan levelek megírására törekszem, melyek nem csak a címzettek megsegítését fogják szolgálni, hanem másokét is, akik hasonló segítségre szorulnak (79. Levél, 1905). {3SM 98.5}