Chapter 9—Defining Sister White's Judgment and the Word of the Lord

KILENCEDIK FEJEZET — AZ ÚR ÜZENETE VAGY Ellen G. White SAJÁT VÉLEMÉNYE?

Sister White's Opinion?

Ellen G. White saját gondolata?

The Position of Part Human, Part Divine—Many times in my experience I have been called upon to meet the attitude of a certain class, who acknowledged that the testimonies were from God, but took the position that this matter and that matter were Sister White's opinion and judgment. This suits those who do not love reproof and correction, and who, if their ideas are crossed, have occasion to explain the difference between the human and the divine. {3SM 68.1}

Álláspont, mely szerint a bizonyságtételek félig emberi, félig pedig Isteni eredetűek. – Sokszor kellett szembenéznem olyan emberekkel, akik elismerték ugyan, hogy a bizonyságtételek Istentől származnak, de emellett fenntartották azt az álláspontot, mely szerint bizonyos szakaszok a saját véleményem és elgondolásom szüleményei. Ez jól jön mindazoknak, akik nem szeretik a feddést és helyesbítést. Az ilyenek ellenvélemény esetén nem átallnak magyarázatot adni az emberi és az Isteni közötti különbségről. {3SM 68.1}   

If the preconceived opinions or particular ideas of some are crossed in being reproved by testimonies, they have a burden at once to make plain their position to discriminate between the testimonies, defining what is Sister White's human judgment, and what is the word of the Lord. Everything that sustains their cherished ideas is divine, and the testimonies to correct their errors are human—Sister White's opinions. They make of none effect the counsel of God by their tradition.—Manuscript 16, 1889. {3SM 68.2}

Ha a bizonyságtételek keresztezik némelyek előítéletét és sajátos elgondolását, akkor azok azonnal magukra öltik annak terhét, hogy elkülönítsék a szerintük emberi véleményt az Úrtól származó üzenetektől. Szerintük Istentől ered minden, ami alátámasztja az általuk is jóváhagyott gondolatokat, de emberi az, ami megfeddi hibáikat. Ezzel a szokással lerombolják az Isteni üzenet erejét (16. Kézirat, 1889). {3SM 68.2}   

Virtually Rejecting the Testimonies—You have talked over matters as you viewed them, that the communications from Sister White are not all from the Lord, but a portion is her own mind, her own judgment, which is no better than anybody else's judgment and ideas. This is one of Satan's hooks to hang your doubts upon to deceive your soul and the souls of others who will dare to draw the line in this matter and say, this portion which pleases me is from God, but that portion which points out and condemns my course of conduct is from Sister White alone, and bears not the holy signet. You have in this way virtually rejected the whole of the messages, which God in His tender, pitying love has sent to you to save you from moral ruin.... {3SM 68.3}

A bizonyságtételek elvetése. – Saját látásod szerint szóltál bizonyos dolgokról, miszerint nem minden szavam van az Úrtól, és azok egy része saját kútfőmből származik. Ha ez így volna, üzenetem semmivel nem jelenthetne többet bárki más szavainál. Ez Sátán egyik fogasa, melyre felakaszthatod kétségeidet, hogy becsapd saját magad és mindazokat, akik veszik a bátorságot, és határvonalat húznak a nekik tetsző, és ezért Isteni eredetűnek tartott, valamint az őket és viselkedésüket feddő, és ezért az én sajátomnak tulajdonított üzenetek között, melyek szerintük nem hordozzák a szentség pecsétjét. Ezzel tulajdonképpen minden olyan bizonyságtételt elvetsz, melyet Isten gyöngéd, szánakozó szeretettel küldött neked, hogy megmentsen az erkölcsi romlástól... {3SM 68.3}   

There is One back of me which is the Lord, who has prompted the message which you now reject and disregard and dishonor. By tempting God you have unnerved yourselves, and confusion and blindness of mind has been the result.—Letter 16, 1888. {3SM 69.1}

Egyedüli támogatóm az Úr. Ő sugallta azokat az üzeneteket, melyeket most elutasítasz és megvetsz. Istent kísértve lefegyverezted saját magad, és ennek eredménye: zűrzavaros vakság (16. Levél, 1888). {3SM 69.1}   

This Is Not My Opinion—After I wrote you the long letter which has been belittled by Elder H as merely an expression of my own opinion, while at the Southern California Camp Meeting, the Lord partially removed the restriction, and I write what I do. I dare not say more now, lest I go beyond what the Spirit of the Lord has permitted me. {3SM 69.2}

Nem az én véleményem. – Miután megírtam neked azt a hoszszú levelet, melyet H. testvér csupán saját véleményem kifejezésének tart, a dél-kaliforniai tábori összejövetelen az Úr részben visszavonta a korlátozást, így megírhatom, amit teszek. Egyelőre nem merek többet mondani, nehogy túllépjek a Szentlélek által megengedett határon. {3SM 69.2}   

When Professor I came, I put to him a few pointed questions, more to learn how he regarded the condition of things, than to obtain information. I felt that the crisis had come. Had Elder H, and those united with him, been standing in the light, they would have recognized the voice of warning and reproof; but he calls it a human work, and casts it aside. The work he is doing he will wish undone ere long. He is weaving a net around himself that he cannot easily break. This is not my opinion. {3SM 69.3}

Amikor I. professzor megérkezett, feltettem neki néhány egyenes kérdést, sokkal inkább látásmódjának megismerése, mintsem ismeretszerzés céljából. Úgy éreztem, hogy a válság elérkezett. Ha H. testvér és a vele közösséget vállalók a világosságban maradtak volna, akkor felismerték volna a figyelmeztetés és feddés hangját. Ő azonban emberi munkának nevezi tevékenységemet, és félredobja azt útjából. Eljön az idő, amikor sajnálkozni fog azon, hogy valaha is ezt tette. Olyan hálót sző maga köré, melyet nehéz lesz lerántania magáról. Ez nem az én véleményem. {3SM 69.3}   

What voice will you acknowledge as the voice of God? What power has the Lord in reserve to correct your errors, and show you your course as it is? What power to work in the church? You have, by your own course, closed every avenue whereby the Lord would reach you. Will He raise one from the dead to speak to you? ... {3SM 69.4}

Milyen hangot ismertek el az Úr hangjaként? Milyen erőt tartogat számotokra az Úr hibáitok megfeddésére és életutatok megvilágítására? Milyen erő munkálkodását várjátok az egyházban? Saját viselkedésetek által minden olyan utat lezártatok, melyen keresztül az Úr elérhetett volna benneteket. Fel fog-e támasztani valakit az Úr, hogy általa szóljon hozzátok?... {3SM 69.4}   

In the testimonies sent to Battle Creek, I have given you the light God has given to me. In no case have I given my own judgment or opinion. I have enough to write of what has been shown me, without falling back on my own opinions. You are doing as the children of Israel did again and again. Instead of repenting before God, you reject His words, and attribute all the warnings and reproof to the messenger whom the Lord sends.—Testimony for the Battle Creek Church, 50-58 (1882). {3SM 70.1}

A Battle Creekbe küldött bizonyságtételekkel az Úrtól nyert világosságot osztottam meg veletek. Egyetlen esetben sem támaszkodtam a saját ítélőképességemre és véleményemre. Van elég írnivalóm az Úr által megmutatott dolgokról, nincs szükségem arra, hogy a saját véleményemre támaszkodjam. Úgy tesztek, mint ahogyan Izrael gyermekei is tettek újra és újra. Ahelyett, hogy megbánnátok bűneiteket, elvetitek Isten szavát, továbbá minden figyelmeztetést és feddést az Úr küldöttének tulajdonítotok, és nem az Úrnak (Bizonyságtétel a Battle Creek-i gyülekezetnek, 1882, 50–58. o.). {3SM 70.1}   

Permit me to express my mind, and yet not my mind, but the word of the Lord.—Letter 89, 1899 (Quoted in Counsels to Writers and Editors, 112.) {3SM 70.2}

Engedjétek kifejezésre juttatnom mondanivalómat, mely valójában nem tőlem származik, hanem az Úrtól (89. Levél, 1899; idézve Counsels to Writers and Editors, 112. o.). {3SM 70.2}   

Satan Will Help Those Who Feel They Must Discriminate—I have my work to do, to meet the misconceptions of those who suppose themselves able to say what is testimony from God and what is human production. If those who have done this work continue in this course, satanic agencies will choose for them.... {3SM 70.3}

Sátán segíteni fog azoknak, akik úgy érzik, különbséget kell tenniük az írások között. – Szembe kell néznem azok helytelen elgondolásaival, akik azt vélik magukról, hogy képesek elkülöníteni az Istentől és az úgymond emberi kútfőből származó bizonyságtételeket. Ha továbbra is megmaradnak ezen az úton, Sátáni hatalmak fognak választani helyettük... {3SM 70.3}   

Those who have helped souls to feel at liberty to specify what is of God in the Testimonies and what are the uninspired words of Sister White, will find that they were helping the devil in his work of deception. Please read Testimony No. 33, page 211 [Testimonies for the Church 5:682], “How to Receive Reproof.”—Letter 28, 1906. {3SM 70.4}

Akik arra biztatták a lelkeket, hogy szabadon döntsék el, melyik bizonyságtétel ihletett, és melyik nem, rá fognak ébredni, hogy valójában az ördögöt segítették hazug munkájában. Olvassátok el a 33. Bizonyságtételt a 211. oldalon! [Magyarul Bizonyságtételek, 5. köt. 682. o., Hogyan fogadjuk a feddést?] (28. Levél, 1906.) {3SM 70.4}   

How Can God Reach Them?—What reserve power has the Lord with which to reach those who have cast aside His warnings and reproofs, and have accredited the testimonies of the Spirit of God to no higher source than human wisdom? In the judgment, what can you who have done this, offer to God as an excuse for turning from the evidences He has given you that God was in the work?—Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 466. {3SM 70.5}

Hogyan érheti el őket Isten? – Vajon milyen erőt tartogat az Úr azok elérésére, akik elvetik az intést és a feddést, valamint Isten Lelkének bizonyságtételeit emberi kútfőből származó bölcsességnek tulajdonítják? Ti, akik ezt teszitek, milyen mentséget találtok majd az ítéletben arra, hogy elfordultatok az Istentől kapott bizonyságoktól (Bizonyságtételek a lelkészeknek, 466. o.)? {3SM 70.5}