Chapter 8—The Question of Influence

NYOLCADIK FEJEZET — A BEFOLYÁS KÉRDÉSE

Who Has Told Sister White?—Those who have disregarded the messages of warning have lost their bearings. Some, in their self-confidence, have dared to turn from that which they knew to be truth, with the words, “Who has told Sister White?” These words show the measure of their faith and confidence in the work that the Lord has given me to do. They have before them the result of the work that the Lord has laid upon me, and if this does not convince them, no arguments, no future revelations, would affect them. The result will be that God will speak again in judgment as He has spoken heretofore.—The Review and Herald, May 19, 1903, p. 8. {3SM 62.1}

Ki mondta Ellen G. White-nak? – Eltévesztették az irányt mindazok, akik elvetették a figyelmeztető üzeneteket. Néhány magabízó személy merészelt elfordulni a megismert igazságtól, és így szólt: „Ki mondta mindezt Ellen G. White-nak?” Szavaik megmutatják az Úr által számomra kijelölt munkába vetett hitük és bizalmuk mértékét. Saját szemükkel láthatják az Úrtól kapott munkám eredményét, de ha ez nem győzi meg őket, akkor semmilyen érv vagy további kinyilatkoztatás sem fog hatni rájuk. Ennek következményeképp Isten újra ítéletben fog szólni, mint ahogy eddig is tette (The Review and Herald, 1903. május 19.). {3SM 62.1}   

Did Anyone Tell Her These Things?—Some are ready to inquire: “Who told Sister White these things?” They have even put the question to me: “Did anyone tell you these things?” I could answer them: “Yes; yes, the angel of God has spoken to me.” But what they mean is: “Have the brethren and sisters been exposing their faults?” For the future, I shall not belittle the testimonies that God has given me, to make explanations to try to satisfy such narrow minds, but shall treat all such questions as an insult to the Spirit of God. God has seen fit to thrust me into positions in which He has not placed any other one in our ranks. He has laid upon me burdens of reproof that He has not given to any other one.—Testimonies for the Church 3:314, 315. {3SM 62.2}

Mondta-e neki valaki? – Néhányan készek rákérdezni: „Ki mondta ezeket Ellen G. White-nak?” Még ezt a kérdést is feltették nekem: „Mondta neked valaki ezeket?” Így válaszolhatnék: „Igen, igen, Isten angyala szólt hozzám.” De ők máshogy értik a kérdést: „A testvérek beszámoltak neked hibáikról?” A jövőben nem fogom kisebbíteni az Istentől kapott bizonyságtételeket azzal, hogy magyarázatokkal próbáljam kielégíteni az ilyen szűklátókörűen gondolkodókat. Minden ilyen kérdést Isten Lelke megsértésének fogok tekinteni. Isten jónak látott olyan pozícióba helyezni, amelyet soraink közül senki más számára nem jelölt ki. Olyan feddő üzenetek hordozását bízta rám, melyeket senki másnak nem adott (Bizonyságtételek, 3. köt. 314–315. o.). {3SM 62.2}   

Someone Has Told Sister White—Even now unbelief is expressed by the words, “Who has written these things to Sister White?” But I know of no one who knows them as they are, and no one who could write that which he does not suppose has an existence. Someone has told me—He who does not falsify, misjudge, or exaggerate any case.—Special Instruction Relating to the Review and Herald Office and the Work in Battle Creek, p. 16. {3SM 63.1}

Valaki mondta Ellen G. White-nak. – Még most is hitetlenséget fejeznek ki ilyen szavakkal: „Ki írta meg ezeket Ellen G. White-nak?” Én azonban senkit nem ismerek, akik tudnának ezekről, és olyat sem, aki írni tudna arról, aminek létéről fogalma sincs. Valaki elmondta nekem ezeket. – Az, aki nem hamisít meg, nem ítél meg rosszul, és nem nagyít fel egyetlen esetet sem (Special Instruction Relating to The Review and Herald Office and the Work in Battle Creek, 16. o.). {3SM 63.1}   

Untrustworthy if Influenced—You think individuals have prejudiced my mind. If I am in this state, I am not fitted to be entrusted with the work of God.—Letter 16, 1893. {3SM 63.2}

Ha emberek befolyásolnának, nem lennék méltó munkámra. – Úgy vélitek, hogy emberek befolyásolják elmémet. Ha így áll a helyzet, akkor nem vagyok alkalmas az Úr művében való megbízatásomra (16. Levél, 1893). {3SM 63.2}   

Mrs. White Did Not Read Certain Letters or Articles—You may blame me for not reading your package of writings. I did not read them, neither did I read the letters that Dr. Kellogg sent. I had a message of stern rebuke for the publishing house, and I knew that if I read the communications sent to me, later on, when the testimony came out, you and Dr. Kellogg would be tempted to say, “I gave her that inspiration.”—Letter 301, 1905. {3SM 63.3}

Ellen G. White által nem olvasott levelek és cikkek. – Lehet hogy hibáztatsz, amiért nem olvastam írásaidat. Nem olvastam őket, és azokat sem, melyeket Dr. Kellogg küldött. Szigorú feddő üzenetem volt a kiadó számára, és tudtam, hogy ha elolvasom a hozzám küldött írásokat, akkor később (a bizonyságtétel kiadása után) te és Dr. Kellogg ezt mondhatnátok: „Én ösztönöztem ennek megírására.” (301. Levél, 1905). {3SM 63.3}   

I have not been in the habit of reading any doctrinal articles in the paper [the Review and Herald], that my mind should not have any understanding of anyone's ideas and views, and that not a mold of any man's theories should have any connection with that which I write.—Letter 37, 1887. {3SM 63.4}

Nem volt szokásom a teológiai cikkek olvasása a folyóiratban [The Review and Herald], hogy senki elgondolását és nézeteit ne engedjem elmémbe, hogy semmilyen emberi elmélet ne kötődhessen írásaimhoz (37. Levél, 1887). {3SM 63.4}   

A Question Raised in Early Ministry—What if you had said ever so much, would that affect the visions that God gives me? If so, then the visions are nothing.... What you or anyone else has said is nothing at all. God has taken the matter in hand.... What you have said, Sister D, influenced me not at all. My opinion has nothing to do with what God has shown me in vision.—Letter 6, 1851. {3SM 63.5}

Kérdés szolgálatának kezdetén. – Kihathat-e mondanivalód az Istentől kapott látomásokra? Ha igen, akkor a látomások a semmivel egyenlők. ...Amit te vagy bárki más mondott – mit sem jelent. Isten vette kezébe az ügyet. ...Amit mondtál, D. Testvérnő, nem befolyásolt engem egyáltalán. Saját véleményemnek semmi köze ahhoz, amit Isten látomásban megmutat (6. Levél, 1851). {3SM 63.5}   

Reproof Not From Hearsay—I received your letter and will endeavor to answer it. You say that you received the testimonies, but the portion in regard to deception you do not receive. Nevertheless, my brother, it is true, and hearsay has nothing to do with this case of reproof.—Letter 28, 1888. {3SM 63.6}

A feddés nem pletykából eredt. – Megkaptam leveled, és igyekszem válaszolni rá. Azt mondod, hogy megkaptad a bizonyságtételeket, de a csalással kapcsolatos részt nem fogadod el. Attól az még, testvérem, igaz marad, és a pletykának semmi köze nincs ehhez a feddéshez (28. Levél, 1888). {3SM 63.6}   

An Attempt to Guide Mrs. White—Brother E suggests that it would please the people if I speak less about duty and more in regard to the love of Jesus. But I wish to speak as the Spirit of the Lord shall impress me. The Lord knows best what this people needs. I spoke in the forenoon [Sabbath, October 17] from Isaiah 58. I did not round the corners at all.—Manuscript 26, 1885. {3SM 64.1}

Kísérlet Ellen G. White vezetésére. – E. testvér azt mondja, hogy az emberek jobban örülnének, ha kevesebbet beszélnék a kötelességről, és többet Jézus szeretetéről. Én azonban úgy kívánok szólni, ahogyan az Úr Lelke késztet. Az Úr jobban tudja, mire van szüksége népének. Délelőtt [október 17. szombat] Ézsaiás 58-ról szóltam. Semmit nem finomítottam az éleken (26. Kézirat, 1885). {3SM 64.1}   

Manipulated by One Mighty in Counsel—There are those who say, “Someone manipulates her writings.” I acknowledge the charge. It is One who is mighty in counsel, One who presents before me the condition of things.—Letter 52, 1906. {3SM 64.2}

A nagy Tanácsostól irányítva. – Némelyek azt mondják, hogy valaki befolyásolja írásaimat. Elismerem a vádat. A nagy Tanácsos tárja elém a dolgok állapotát (52. Levél, 1906). {3SM 64.2}   

Why Inquiries Were at Times Made—I am told by one who made a confession to me that doubts and unbelief had been cherished by them against the testimonies because of the words spoken to them by Sister F. One thing mentioned was that the testimonies to individuals had been told me by others and I gave them, purporting to be a message from God. Does my sister know that in this she is making me a hypocrite and a liar? ... {3SM 64.3}

Miért tettek fel néha kérdéseket? – Valaki megvallotta, hogy F. testvérnő szavai hatására dédelgettek kétségeket a bizonyságtételekkel kapcsolatban. Az egyik említett dolog az volt, hogy a magánszemélyekhez szóló bizonyságtételeket más emberektől hallottam, és én Istentől jövő üzenetként adtam tovább azokat. Tudatában van-e a testvérnő, hogy ezzel képmutatónak és hazugnak állított be?... {3SM 64.3}   

One case was mentioned by Sister F, that she had told me all about the case of Brother G's family, and the next thing she heard I was relating the very things she had told me as what the Lord had shown me. {3SM 64.4}

F. testvérnő említette, hogy alighogy megosztotta velem a G. család helyzetének gondjait, olyan bizonyságtételt hallott, melyben úgy adom közre a tőle hallott dolgokat, mintha az Úr mutatta volna nekem azokat. {3SM 64.4}   

Let me explain. I am often shown families and individuals and when I have an opportunity with those who are acquainted with them, I make inquiry how that family is standing for the purpose of ascertaining if ministers or people have any knowledge of the existing evils. {3SM 64.5}

Hadd magyarázzam meg! Az Úr gyakran mutat nekem családokat és magánszemélyeket, és amikor alkalmam van rá, érdeklődni szoktam felőlük ismerőseiktől, hogy így megtudjam, lelkészeik és mások tudnak-e a létező gonoszságokról. {3SM 64.5}   

This was the fact in the case concerning Brother G's family. I wished to see if the testimony was substantiated by facts. But that information given did not originate the testimony, although shortsighted, tempted souls may thus interpret it.—Letter 17, 1887. {3SM 64.6}

Ez volt a helyzet G. testvér családjának esetében is. Látni akartam, hogy a bizonyságtétel alátámasztható-e tényekkel. A bizonyságtétel nem a kapott értesülésre épül, noha rövidlátó és megkísértett lelkek így is értelmezhetik (17. Levél, 1887). {3SM 64.6}   

Who Told Paul and Sister White?—When a testimony from the Lord is borne to the erring there is often a question asked: Who told Sister White? This must have been the case in the days of Paul, for someone must have [had] the interest of the church at heart to present before the apostle, God's appointed minister, the dangers of the members of the church which threatened its prosperity. There is a time to speak and a time to keep silence. Of course, something must be done, and the Lord's appointed minister must not fail in his work to correct these evils. Now these evils were existing, and Paul had a work to do to counteract them.... {3SM 65.1}

Ki mondta Pálnak és Ellen G. White-nak? – Amikor az Úr bizonyságtétele a bűnöshöz jut, gyakran felvetik a kérdést: Ki mondta ezt Ellen G. White-nak? Bizonyára így volt ez Pál idejében is, mert kellett, hogy legyen valaki, aki annyira szívén hordozta az egyház érdekeit, hogy az apostol elé tárta az egyháztagokat fenyegető veszélyeket. Ideje van a szólásnak, és ideje van a hallgatásnak. Természetes, hogy valamit tenni kell, és az Úr választott szolgája nem halaszthatja el a bűnök megfeddését. Ezek a bűnök létező bűnök voltak, és Pálnak munkálkodni kellett azok ellensúlyozásán... {3SM 65.1}   

We know that Paul had presented before him the state of the churches. God has given him light and knowledge in regard to the order that should be maintained in the churches, the evils that would arise, and which would have to be corrected and firmly dealt with corresponding to their aggravated character. The Lord had revealed to Paul the purity, the devotion and piety that should be maintained in the church, and things arising contrary to this he knew must be reproved according to the light given him of God. {3SM 65.2}

Tudjuk, hogy Isten feltárta Pál előtt a gyülekezetek állapotát. Világosságot és ismeretet adott neki az egyházban megőrzendő rendről, a felelevenedő bűnökről, és azok nagyságának mértéke szerinti feddéséről és rendezéséről. Az Úr megmutatta Pálnak azt a tisztaságot, odaszentelődést és kegyességet, melyet fenn kell tartani az egyházban. Pál tudta, hogy az ezekkel ellentétben felbukkanó dolgokat meg kell feddenie az Istentől kapott világosságnak megfelelően. {3SM 65.2}   

Why Inquiries Are Made—When matters are brought before my mind in regard to a church, sometimes there flashes, as it were, a light from heaven revealing particulars that God had presented before me of that case, and when the burden is bearing upon my mind in reference to special churches, families or individuals, I frequently inquire the condition of things in the church, and the matter is all written out before I come to that church. {3SM 65.3}

Miért teszek fel kérdéseket? – Amikor az Úr rámutat valamire egy gyülekezet kapcsán, néha mintha egy fény villanna alá a Mennyből, mely megvilágítja az Isten által bemutatott jellemzőket az adott esettel kapcsolatban. Amikor gyülekezetre, családokra vagy egyénekre vonatkozó tényezők emlékezetembe jönnek, gyakran teszek fel a gyülekezet állapotára vonatkozó kérdéseket, de mielőtt abba a gyülekezetbe megyek, már minden papírra van vetve. {3SM 65.3}   

But I want facts to substantiate the testimonies, and I am burdened to know in what manner I should bring out the light God has given me. If the errors have been manifestly affecting the church, the examples of a character to mislead the church, weaken it in faith and strengthen unbelief, then the work to be done must not be confined to families privately or to individuals alone, but must come before the whole church to stay the evil and flash light into the minds of those who have been deceived by deceptive works and misinterpretations. {3SM 65.4}

Én viszont tényekkel akarom alátámasztani a bizonyságtételeket, és tudni szeretném, milyen módon hozzam elő az Istentől kapott világosságot. Ha a hibák láthatóan kihatottak a gyülekezetre, és a példák a gyülekezet félrevezetését szolgálják, meggyengítik a tagok hitét és erősítik azok hitetlenségét, akkor a rám váró munka nem korlátozódhat kizárólag bizonyos családokra vagy egyénekre. A feddésnek ilyenkor nyilvánosan a gyülekezet elé kell kerülnie, hogy távol tartsa a gonoszt, és világosságot árasszon azok elméjébe, akiket megtévesztett a hazug munka és a hamis magyarázat. {3SM 65.4}   

Again, when before the people, there flashes upon me light that God has given me in the past in reference to the faces which were before me, and I have been impelled by the Spirit of the Lord to speak. This is the way I have been used, viewing many cases, and before I bring these cases out, I wish to know whether the case is known by others; whether their influence is calculated to injure the church generally. Questions are sometimes asked and sometimes it determines the manner of treating these cases, whether before many or few, or before the persons themselves. {3SM 66.1}

Az emberek elé állva a múltban a látott arcokkal kapcsolatban kapott világosság átvillan emlékezetemen, és az Úr Lelke beszédre késztet. Ily módon használ fel az Úr. Megmutat sok esetet, és mielőtt előhoznám azokat, tudni szeretném, hogy az eset ismertté lett-e mások előtt is, és hogy az ártás kihatott-e az egész gyülekezetre. Kérdéseket teszek fel, és olykor az ezekre kapott válasz határozza meg, milyen módon kezeljem az ügyet: hogy sokak, kevesek, vagy csak az érintettek előtt tárjam fel az üzenetet. {3SM 66.1}   

If the case is such that it can be dealt with privately, and others need not know, I greatly desire to do all possible to correct and not give publicity to the matter.—Letter 17, 1887. {3SM 66.2}

Ha az eset nem igényli mások bevonását, és magánúton is tisztázható, akkor hő vágyam minden lehetségest megtenni annak helyesbítéséért, és nem hozom nyilvánosságra a dolgot (17. Levél, 1887). {3SM 66.2}   

I Stand Alone, Severely Alone—I have a statement to make. When the Lord presents before me any matter and instruction and I have a message to bear concerning the said matter, then I shall, to the best of my God-given ability, make known the matter, presenting the mind and will of God just as clearly as my human capabilities, guided and controlled by the Holy Spirit, shall bring all the matter before me to present to others. In regard to the serious matters given me I have not given anyone—man or woman—any right to have the least control over my work the Lord has given me to do. {3SM 66.3}

Egyedül állok, keservesen egyedül. – Szeretnék valamit kijelenteni. Amikor az Úr elém tár valami dolgot vagy tanítást, és nekem azzal kapcsolatban üzenetet kell hirdetnem, akkor Istentől kapott legjobb képességeim szerint ismertté teszem az esetet, olyan világossággal mutatva be az Úr akaratát és vélekedését, amennyire a Szentlélek által vezetett és uralt emberi képességeim előhívják a megjelenítendő dolgot. A komoly üzenetekkel kapcsolatban egy férfinak és nőnek sem adtam jogot arra, hogy a legkevesebb mértékben is beavatkozzék az Úrtól kapott munkámba. {3SM 66.3}   

Since twenty-one years ago, when I was deprived of my husband by death, I have not had the slightest idea of ever marrying again. Why? Not because God forbade it. No. But to stand alone was the best for me, that no one should suffer with me in carrying forward my work entrusted to me of God. And no one should have a right to influence me in any way in reference to my responsibility and my work in bearing my testimony of encouragement and reproof. {3SM 66.4}

Huszonegy évvel ezelőtt, amikor a halál elválasztotta tőlem férjemet, a legkevésbé sem gondoltam arra, hogy valaha is újraházasodom. Miért? Nem azért, mert Isten megtiltotta azt. Nem, hanem mert egyedül volt a legjobb számomra, hogy senki ne szenvedjen velem, miközben továbbviszem Istentől kijelölt munkámat. Senkinek nincs joga bármilyen módon is befolyásolni felelősségemet és munkámat illetően, a bátorító és feddő bizonyságtételek hirdetésében. {3SM 66.4}   

My husband never stood in my way to do this, although I had help and encouragement from him and oft his pity. His sympathy and prayers and tears I have missed so much, so very much. No one can understand this as myself. But my work has to be done. No human power should give the least supposition that I would be influenced in the work God has given me to do in bearing my testimony to those for whom He has given me reproof or encouragement. {3SM 67.1}

A férjem soha nem állt utamba munkám közben. Segített, bátorított, és gyakran együtt érzett velem. Nagyon-nagyon hiányoztak imádságai és együtt érző könnyei. Senki nem értheti ezt úgy, mint én. De a munkámat el kell végeznem. Semmilyen emberi erő ne sugallja a legkisebb feltételezését sem annak, hogy befolyásolható vagyok Istentől kapott munkámban: hogy továbbadjam bizonyságtételemet azoknak, akiknek az Úr bátorító vagy feddő üzenetet küldött. {3SM 67.1}   

I have been alone in this matter, severely alone with all the difficulties and all the trials connected with the work. God alone could help me. The last work that is to be done by me in this world will soon be finished. I must express myself plainly, in a manner, if possible, not to be misunderstood. {3SM 67.2}

Egyedül voltam ebben a dologban, keserűen egyedül a munkával járó minden nehézséggel és próbával együtt. Egyedül Isten lehetett segítségemre. Hamarosan befejeződik az utolsó munka is, melyet általam végez el az Úr ezen a földön. Világosan kell kifejeznem magam, olyan módon, hogy ha lehetséges, ne legyek félreérthető. {3SM 67.2}   

I have not one person in the world who shall put any message in my mind or lay one duty upon me. I am now to say to you, Brother F, when the Lord gives me a burden for you or for anyone, you shall have it in the way and manner the Lord gives it to me.—Manuscript 227, 1902. {3SM 67.3}

Nincs egy olyan személy sem a földön, aki üzenetet adhatna elmémbe vagy megmutathatná kötelességemet. Azt kell most mondjam, B. testvér, hogy ha az Úr üzenetet küld neked vagy bárki másnak általam, azt oly módon fogod megkapni, amilyen módon az Úr adja nekem (27. Kézirat, 1902). {3SM 67.3}