Chapter 54—The Mackin Case

ÖTVENNEGYEDIK FEJEZET — A MACKIN HÁZASPÁR TÖRTÉNETE

On Thursday morning, November 12, 1908, Ellen White was at her Elmshaven home busy in her writing room. Here her son, W. C. White, found her and told her there were two persons in the living room below who wished to talk with her. Joining him, she went downstairs to meet Ralph Mackin and his wife. She found a well-dressed and seemingly very sincere couple in their middle thirties. Mrs. White soon learned that her visitors were earnest students of the Bible and the Testimonies and had come to California from Ohio for the express purpose of learning whether their unusual experience of a few months past was endorsed by the Lord. {3SM 363.1}

1908. november 12. reggelén, egy csütörtöki napon Ellen White elmshaveni dolgozószobájában végezte munkáját. Itt kereste meg fia, W. C. White, hogy bejelentse, két személy vár rá a nappaliban, és beszélgetni szeretne vele. Ellen White fiával együtt lement az alsó szintre, hogy megismerje Ralph Mackint és feleségét. Jó megjelenésű és látszólag igen őszinte, harmincas éveiben járó pár benyomását keltették. Ellen White hamarosan megtudta, hogy látogatói komolyan kutatták a Bibliát és a Bizonyságtételeket, és azért jöttek Ohioból Kaliforniába, hogy megtudják, vajon a néhány hónapos múltra visszatekintő szokatlan tapasztalatuk az Úrtól való-e? {3SM 363.1}   

The conversation with the Mackins was taken down stenographically at the time of the interview by Clarence C. Crisler, Ellen G. White's leading secretary. {3SM 363.2}

A Mackin házaspárral való beszélgetést Clarence C. Crisler, Ellen White segédvezetője jegyezte le gyorsírással {3SM 363.2}   

Compilers. {3SM 363}

– Az összeállítás válogatói. {3SM 363}   

Report of the Interview

A beszélgetés feljegyzése

Brother and Sister Mackin stated that they had felt impressed by the Holy Spirit to make a special trip West in order to interview Sister White regarding some unusual experiences through which they had been passing. During the week of prayer nearly three years before they had united with their little church at Findlay, Ohio, in a special season of seeking God for the outpouring of the Holy Spirit. {3SM 363.3}

Mackin testvér és testvérnő azt mondták, hogy a Szentlélek késztetésére utaztak nyugatra abból a célból, hogy megkérdezzék White testvérnőt szokatlan tapasztalataikkal kapcsolatosan. Az imahét idején mintegy három évvel ezelőtt kis gyülekezetükkel (Findlay, Ohio) közösen imádkoztak a Szentlélek kitöltetéséért. {3SM 363.3}   

Ralph Mackin: In the week of prayer reading for that year, every article was directed to the people to seek for the Holy Spirit. We set aside in our little church three days for fasting and prayer, and we fasted and prayed for three days—that is, not constantly together, but we felt the need of a deeper work and felt the necessity of coming into possession of more of the Spirit of God. We began to study from that time on the work of the Holy Spirit, from the Bible and the Testimonies, And especially from volume 8 and volume 7, and Early Writings, and also the little book made up of a collection of leaflets and entitled, Special Testimonies To Ministers and Workers. This we found to be a most precious volume to us. It shows how in times past men who had been called of God were treated, et cetera. {3SM 364.1}

Ralph Mackin: Az az évi imaheti olvasmánynak szinte minden egyes tanulmánya a Szentlélek utáni vágyakozásra buzdított. Kis gyülekezetünkben kijelöltünk három ima- és böjtnapot, és ennek eleget is tettünk. Nem voltunk egyfolytában együtt, de mindannyian a komolyabb munka és a Szentlélekkel való betelés szükségét éreztük. Attól az időtől kezdve tanulmányozni kezdtük a Szentlélek tevékenységét a Bibliából és a Bizonyságtételekből, különösképpen a 7. és 8. kötetekből, a Tapasztalatok, látomások, lelki ajándékok című könyvből, és a Bizonyságtételek lelkészeknek és egyházi dolgozóknak című kiadványból. Ez utóbbit nagyon értékesnek találtuk. Rámutat arra, hogyan bántak Isten elhívott szolgáival a régi időkben stb. {3SM 364.1}   

The message that the Lord gave me particularly was to follow the life of the apostles.... {3SM 364.2}

Az Úr azt az üzenetet adta nekem, hogy kövessem az apostolok életét… {3SM 364.2}   

Several scriptures were then read, including Luke 24 to the close of the chapter, ending with these words: {3SM 364.3}

Ekkor több igeverset felolvasott, köztük Lukács 24. fejezetének a végét, amely ezekkel a szavakkal zárult: {3SM 364.3}   

“And they worshipped him, and returned to Jerusalem with great joy: and were continually in the temple, praising and blessing God. Amen.” {3SM 364.4}

„Ők pedig imádván őt, visszatérének nagy örömmel Jeruzsálembe; És mindenkor a templomban valának, dicsérvén és áldván az Istent. Ámen.” {3SM 364.4}   

Now, I teach that this blessing is the blessing of sanctification that they received, that He bestowed upon them; and when we seek God—if we are a sinner, until we are converted; if we are converted, then we put up the prayer for the power of sanctification to live clean, wholesome lives. Not that it is the work of an instant; not “once sanctified, always sanctified”; that is not true. But we should so firmly and eagerly put up our petition that we receive the blessing. It has the same physiological effect on us—oh, we just want to praise Jesus, and it makes us so loving and gentle and kind. But we notice that the disciples were not ready yet to go out with that blessing to do work for the Master. He told them to tarry until they were endued with power from on high. Then we put up our petition and hold right on by faith, and that which encouraged us to do this was the chapter entitled “the shaking time” in Early Writings—we hung right on by faith, until great drops of sweat stood on our brow. Believing that the same power that the disciples had was for us today, we were encouraged to hold on. {3SM 364.5}

Nos, én azt tanítom, hogy ez az áldás a megszentelődés áldása, melyet az Úr adományozott tanítványainak. Amíg Istent keressük, mindaddig bűnösök vagyunk, amíg meg nem térünk. Ha viszont megtérünk, a megszentelődés hatalmáért imádkozunk, hogy tiszta és teljes értékű életet élhessünk. Ez persze nem egy pillanat műve. Nem az egyszer szent, mindörökre szent elvről beszélek, mert az nem igaz. Mindazonáltal olyan szilárdan és odaadóan kell felküldenünk könyörgéseinket, hogy elnyerhessük az áldást. Ugyanez a fiziológiai hatás rajtunk is érvényesül. Csak dicsőíteni akarjuk Jézust, és ez olyan szeretetteljessé, gyöngéddé és kedvessé tesz bennünket. De figyeljünk fel arra, hogy a tanítványok nem voltak készen ennek az áldásnak befogadására és a Mesterért végzett munkára. Jézus azt mondta, hogy várjanak, amíg betelnek a felülről való hatalommal. Ekkor felküldtük könyörgésünket Istenhez, és hit által kitartottunk az imában. A Tapasztalatok, látomások, lelki ajándékok „Rostálás” című fejezete nagy bátorításunkra szolgált. Hit által kitartottunk mindaddig, amíg nagy izzadságcseppek jelentek meg homlokunkon. Hittük, hogy a tanítványok hatalma ma a miénk lehet, és ez kitartásra bátorított. {3SM 364.5}   

Experience Recorded in Acts 2 RepeatedWhen that promised blessing came on us, as we put up our petitions to God, we had the same experience as recorded here in Acts 2 in regard to the apostles. When that promised power came upon us we spake in other tongues as the Spirit gave us utterance. {3SM 365.1}

Az Apostolok cselekedetei 2. fejezetében feljegyzett tapasztalat megismétlődése. – Amikor elnyertük a megígért áldást, és felküldtük esedezésünket Istenhez, ugyanabban a tapasztalatban volt részünk, mint amit az Apostolok cselekedetei 2. fejezete is feljegyez. Amikor a megígért erő ránk szállt, a Lélek indítása szerint új nyelveken kezdtünk beszélni. {3SM 365.1}   

In Toledo, when we were bearing our message on the street, a man who was a Polish Catholic stood on the street when Mrs. Mackin was speaking; and as the Spirit of God came upon her, and spoke to them through her in another language that she could not understand, this Polish gentleman exclaimed, “I know what that lady is speaking. She is speaking in my own tongue of a calamity which is soon to be visited on this city.” {3SM 365.2}

Amikor Toledoban hirdettük az üzenetet az utcán, egy katolikus lengyel férfi megállt előttünk feleségem beszédjét figyelve. Amint a Szentlélek megnyugodott feleségemen, és olyan nyelveken szólt rajta keresztül, melyeket ő maga nem értett, a lengyel úriember felkiáltott: „Tudom, mit beszél ez a hölgy, mert saját anyanyelvemen számol be egy erre a városra hamarosan lesújtó szerencsétlenségről.” {3SM 365.2}   

Alleged Foreign TongueIn other instances, when one comes into this blessing of speaking with tongues, the Lord may give me the same tongue, and we may hold a conversation in the language that the Spirit of God may have given us utterance in. Even three or four may take part in the conversation, and yet it is a foreign tongue to them, and one waits on the other until the other is through; and it is all in order. This is the experience we received, according to the promised blessing.... {3SM 365.3}

Idegen nyelvek. – Más esetekben, amikor valaki elnyeri a nyelveken szólás áldását, az Úr megadhatja nekem is ugyanazt a nyelvet, és a Szentlélek késztetése által beszélgetni tudunk azon a nyelven. Hárman vagy négyen is beszélgethetnek így egyszerre, pedig általuk addig nem ismert nyelven szólnak. Az egyik megvárja, míg a másik befejezi mondandóját, és minden tökéletes rendben történik. Ebben a tapasztalatban volt részünk a megígért áldásnak megfelelően... {3SM 365.3}   

If we are in a delusion, we are honestly there. But if this is from the Spirit of God, we want to follow it.... {3SM 365.4}

Ha tévelygünk, őszinte áldozatok vagyunk, de ha mindez az Isten Lelkétől ered, akkor követni akarjuk azt… {3SM 365.4}   

This Spirit tells us to search the Word: tells us to be earnest; and tells us to be careful about our diet; tells us exactly what you have said. {3SM 365.5}

Ez a Lélek az Ige kutatására serkent bennünket. Komolyságra szólít, és óvatosságra int étrendünkkel kapcsolatban. Pontosan arra tanít, amiket te is mondtál. {3SM 365.5}   

Gift of Prophecy ClaimedNow, my wife, the Spirit operates through her, and we believe that this is the gift of prophecy that is to be poured out onto all flesh. This Spirit leads us into kindness and purity of life, and we can't understand it—why—only that as the Word of God has said, that these experiences come as the result of receiving the blessing of the Spirit of God {3SM 365.6}

Prófétaság ajándéka. – A Lélek működik feleségemen keresztül, és mi hisszük, hogy ez a prófétaság ajándéka, mely minden lélekre ki fog töltetni. Ez a Lélek kedvességre és tisztaságra indít bennünket, és mi nem értjük, miért, de Isten Igéje azt mondja, hogy ezek a tapasztalatok együtt járnak a Szentlélek áldásának befogadásával... {3SM 365.6}   

The Camp Meeting ExperienceBefore we went onto the campground—we did not go until Friday—my wife and two other ladies (my mother, and another lady, Sister Edwards, a sister-in-law to the president of the conference)—before we went upon the campground this last year, they three were seeking the Lord. I had gone downtown on an errand; and the Spirit of God told her (Mrs. Mackin) to go on the campground, and there sing; and there He would tell her what to sing. {3SM 366.1}

A tábori összejövetel tapasztalata. – Mielőtt a múlt évi tábori összejövetelre mentünk, feleségem és két másik hölgy (anyám és a konferencia elnökének sógornője) imában keresték az Urat. Nekem dolgom volt a városban. A Szentlélek arra késztette feleségemet, hogy menjen el az összejövetelre, és énekeljen egy éneket, melyre majd ő indítja. {3SM 366.1}   

And she wept just like a child, and just seemed like she could not stand it because that the Lord showed her the condition of our people—soon the plagues would fall, and they were unready. There was no meeting in progress, and the Spirit of the Lord came upon her as she went onto the campground, and (turning to Mrs. Mackin) you may tell her what words you sang. {3SM 366.2}

Feleségem sírt, mint egy gyermek, és látszólag alig bírta elviselni, mert az Úr megmutatta neki népünk valódi állapotát – hogy a csapások ideje hamarosan elérkezik, de a nép még nincs készen. Még nem folytak előkészületek az összejövetelre. Ekkor a Szentlélek megnyugodott rajta, az összejövetel színhelyére lépett, majd (...feleségére nézett) elmondhatod mit énekeltél. {3SM 366.2}   

Mrs. Mackin: The Lord put this burden upon me. I could not stand it. I wanted to tell it so bad, and sing that song so bad. And I could not get rid of it till I would do it. “Oh, pray,” says I to Sister Edwards; and so I stood on the campground, and I sang just what the Lord gave me. The Lord—this is what I sang:—“He is coming; He is coming; Get ready; Get ready.” And then that statement in Early Writings {3SM 366.3}

Mrs. Mackin: Az Úr helyezte rám ezt a terhet, melyet nem bírtam elviselni. Annyira el akartam mondani, és annyira el akartam énekelni azt az éneket. Nem tudtam megszabadulni tőle, amíg el nem mondom. Megkértem Edwards testvérnőt, hogy imádkozzon, én pedig felálltam és elénekeltem, amire az Úr indított. Ezt énekeltem: „Az Úr  jövend, az Úr jövend! Légy készen, s várj reá!” {3SM 366.3}   

“How many I saw coming up to the falling of the plagues without a shelter. Receive ye the Holy Ghost.” These are the words I sang. I sang them over and over again. They could hear it all over the campground, and they came together; but before that, the Lord showed me how they would wring their hands as the plagues were falling. The Lord can show anything in just a moment, better than He could tell it to us. And so He showed me how they would wring their hands, and that put on me a greater burden than ever. Well, that is when they arrested us.... {3SM 366.4}

Majd pedig azt a kijelentést a Tapasztalatok, látomások, lelki ajándékok c. könyvből: „Milyen sok embert láttam oltalom nélkül a csapások idején! Fogadjátok szívetekbe a Szentlelket!” Ezeket a szavakat énekeltem újra és újra. Mindenki hallhatta az éneket a tábor területén, ezért gyülekezni kezdtek. De előtte az Úr megmutatta nekem, hogy tördelik majd kezeiket a csapások idején. Az Úr egy pillanat leforgása alatt megmutathat bármit, jobban, mintha szavakkal mondaná el. És az Úr megmutatta nekem, hogyan tördelik majd kezüket, és ez még nagyobb erővel nehezedett rám. Nos, ez akkor volt, amikor foglyul ejtettek bennünket... {3SM 366.4}   

It is when the singing is extemporaneous—dictated by the Spirit—that it is the most wonderful. {3SM 367.1}

Amikor az ének rögtönözve, az Úr Lelke által jön, az a legcsodálatosabb! {3SM 367.1}   

If you have any light for us ... {3SM 367.2}

Ha volna valami üzeneted számunkra… {3SM 367.2}   

Ellen G. White: I do not know that I have anything special that I could say. There will be things that will transpire at the very close of this earth's history, it has been presented to me, similar to some of the things that you have represented; but I cannot say anything on these points now. {3SM 367.3}

Ellen G. White: Nem tudom, hogy mondhatok-e erről valami különlegeset. Az Úr megmutatta nekem, hogy a földi történelem legvégén lesznek az általatok említetthez hasonló jelenségek, de ezekről egyelőre semmit nem mondhatok. {3SM 367.3}   

R. Mackin: Is there any question, Brother White, or anything now? {3SM 367.4}

R. Mackin: Van valami kérdésed vagy hozzászólásod, White testvér? {3SM 367.4}   

W. C. White: I do not know as there is anything more than to pray that the Lord will give Mother some word, and then take time for matters to develop. It is better, in presenting anything to her, to present the subject briefly and clearly, and then perhaps have another interview with her later on. {3SM 367.5}

W. C. White: Azt hiszem, imádkozni fogunk, hogy az Úr adjon anyának valami eligazítást. Időre lesz szükség. Egyelőre jobb röviden és világosan beszámolni anyának, és esetleg megbeszélni egy új találkozót. {3SM 367.5}   

R. Mackin: We are fasting and praying. If we are in a delusion, we want to know it, just as much as if we were in the right. {3SM 367.6}

R. Mackin: Böjtölünk és imádkozunk. Ha hamis úton járunk, tudni akarunk róla, éppannyira, mintha az ellenkezője az igaz. {3SM 367.6}   

Mrs. Mackin: Our brethren certainly think that we are in a delusion. {3SM 367.7}

Mrs. Mackin: Testvéreink minden bizonnyal azt hiszik, hogy hamis úton vagyunk. {3SM 367.7}   

Ellen G. White: What place was this that you speak of, where this singing was? {3SM 367.8}

Ellen G. White: Hol volt az, ahol énekeltél? {3SM 367.8}   

R. Mackin: Mansfield, Ohio, at the camp meeting. {3SM 367.9}

R. Mackin: Az ohioi Mansfieldben, a tábori összejövetelen. {3SM 367.9}   

Ellen G. White: Our people—Sabbathkeeping people? {3SM 367.10}

Ellen White: Szombattartó emberek között? {3SM 367.10}   

R. Mackin: Yes, our own people. {3SM 367.11}

R. Mackin: Igen. {3SM 367.11}   

W. C. White: Was that verse that Mrs. Mackin sang last night extemporaneous or a known hymn? [At the prayer meeting in the sanitarium chapel Brother Mackin had given his testimony in the praise service and was followed by Mrs. Mackin, who sang.] {3SM 367.12}

W. C. White: Mrs. Mackin tegnap esti éneke rögtönzés volt vagy egy ismert ének? [A szanatóriumi ima összejövetelen Mackin testvér bizonyságot tett, majd felesége énekelt.] {3SM 367.12}   

Mrs. R. Mackin: Oh, that was one of our published hymns. It is in the new Christ in Song. {3SM 367.13}

Mrs. Mackin: Az egy gyülekezeti ének volt az új énekeskönyvből. {3SM 367.13}   

R. Mackin: From hearing that you could scarcely gain an idea of her singing when the words are given to her by the Holy Spirit. The most wonderful thing is when she sings “Glory!” She says when she sings it she seems to be in the presence of Jesus, with the angels. She repeats the word “Glory!” over and over again. She has been tested with the piano, and musicians say it is a freak—the lowness and the highness with which she does it. She cannot do it only as she prays in the Spirit and special power comes upon her. {3SM 367.14}

R. Mackin: Azt hallgatva aligha kaphattál képet arról, milyen az, amikor a Szentlélek adja neki a szavakat. Az a legcsodálatosabb, amikor azt énekli: „Dicsőség!” Azt mondja, hogy amikor ezt énekli, Jézus és az angyalok jelenlétében érzi magát. Újra és újra elismétli a szót: „dicsőség!” Zongorakísérettel megvizsgálták, és a zenészek azt mondják, lehetetlen, amit hangjának mélységével és magasságával el tud érni. Ezt csak akkor tudja, amikor a Lélek megnyugszik rajta imádság közben, és különleges erő ereszkedik rá. {3SM 367.14}   

Mrs. Mackin: We don't have this power, only as we seek Jesus. {3SM 368.1}

Mrs. Mackin: Csak akkor kapjuk meg ezt a hatalmat, amikor Jézust keressük. {3SM 368.1}   

Casting out demonsR. Mackin: The Lord has given us power, Sister White, to cast out demons. Many people are possessed with demons. I remember a statement you wrote a few years ago that many were possessed with demons as verily as they were in the days of Christ. When we are in a meeting, and these demons are in a meeting, they may cause people to do queer things. I noticed in the Bible when Jesus was in the temple that demons at once came out. “Hold thy peace, and come out of him.” The Lord instructs us to lay the people down, lest the demons throw them when they come out. We found in the beginning that when we begin to rebuke these demons they oftentimes close the eyes of these people, and will sometimes cause them to bark like a dog, and stick out their tongue; but as we continue to rebuke them, why, the eyes open and they become calm, and the demons ----- {3SM 368.2}

Ördögűzés. – R. Mackin: White testvérnő! Az Úr hatalmat adott nekünk démonok kiűzésére. Sok embert szállnak meg démonok. Emlékszem egy kijelentésedre, melyet néhány évvel ezelőtt írtál. Azt írtad, hogy éppoly sok megszállott van a mi időnkben, mint Krisztus napjaiban volt. Amikor összejövetelre megyünk, és ezek a démonok is jelen vannak, őrült dolgokra tudják indítani az embereket. Megfigyeltem a Bibliában, hogy amikor Jézus a templomba ment, az ördögök azonnal kimentek onnan. „Némulj meg, és menj ki belőle!” Az Úr arra tanít minket, hogy helyezzük őket fekvő helyzetbe, hogy a démonok távozásukkor ne vethessék őket a földre. Kezdetben megtapasztaltuk, hogy amikor dorgálni kezdjük a démonokat, azok gyakran becsukják ezeknek az embereknek a szemeit, és gyakran kutyaugatásszerű hangokra és nyelvük kinyújtására késztetik őket. De amint tovább folytatjuk, hogy miért, nem tudjuk, de szemük megnyílik, megnyugszanak, és a démonok— {3SM 368.2}   

Now it is through the gift of the Spirit that the Lord tells us when the demons are gone, that they are all gone. One lady in particular had six demons, and she said she just felt them when they came out—it just seemed to pull her in every part of the body. {3SM 368.3}

Az Úr a Lélek ajándékán keresztül tudatja velünk, mikor távoztak el a démonok mindannyian. Az egyik hölgyben például hat démon volt. A hölgy azt mondta, hogy érezte, amint ezek a démonok elhagyják. Olyan volt, mintha minden testrészét szét akarnák feszíteni. {3SM 368.3}   

But our brethren say that they can't be in the last days; but we find that it coincides with just what the Saviour said in the last chapter of Mark, in that great commission: “And these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils; they shall speak with new tongues;” and so on. {3SM 368.4}

De a testvérek azt mondják, hogy a démonok jelenléte nem kísérheti az utolsó napokat. Mi viszont úgy találjuk, hogy ez összhangban van Megváltónk azon szavaival, melyeket Márk utolsó fejezetében olvashatunk, a nagy misszióparanccsal: „Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak”, és így tovább. {3SM 368.4}   

Mrs. Mackin: We did not get this all at once, either. {3SM 368.5}

Mrs Mackin: Mi sem egyik pillanatról a másikra kaptuk ezt. {3SM 368.5}   

R. Mackin: Read the remaining verses of Mark: “And these signs shall follow them that believe; in my name shall they cast out devils; they shall speak with new tongues; they shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them; they shall lay hands on the sick, and they shall recover. So then after the Lord had spoken unto them, He was received up into heaven, and sat on the right hand of God. And they went forth, and preached every where, the Lord working with them, and confirming the word with signs following. Amen.” Our experience, so far as we are able to discern, corroborates with the Bible. Here is something that I would like to read [Here Brother Mackin read extracts, including the following, from an article in the Review and Herald, by Sister White, published in the issue for April 11, 1899, and entitled, “The Newcastle Camp Meeting”]: {3SM 369.1}

R. Mackin: Olvassuk el a többi igeverset Márktól: „Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Az Úr azért, minekutána szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára. Azok pedig kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván velük, és megerősítvén az ígét a jelek által, amelyek követik vala. Ámen!” Amennyire mi látjuk, tapasztalatunk alátámasztható a Bibliából. Itt van még valami, amiből olvasni szeretnék [ekkor Mackin testvér kivonatokat olvasott, köztük egy, a The Review and Heraldban (1899. április 11.) megjelent Ellen White cikkből, a „Tábori összejövetel Newcastle-ban” címmel. {3SM 369.1}   

“During the night of the first Sabbath of the Newcastle meeting, I seemed to be in meeting, presenting the necessity and importance of our receiving the Spirit. This was the burden of my labor—the opening of our hearts to the Holy Spirit.” {3SM 369.2}

„A newcatle-i tábori összejövetel első éjjelén összejövetelen voltam látomásban, melyen a Szentlélek befogadásának jelentőségéről beszéltem. Ez volt munkám központi része, hogy megnyissam a szíveket a Szentlélek előtt.” {3SM 369.2}   

[No record was made by the stenographer as to the exact place where Brother Mackin began reading this article, and where he ceased reading; but at least a considerable portion was read.] {3SM 369.3}

[A gyorsíró nem jegyezte fel a pontos helyet, ahonnan és ameddig Mackin testvér olvasott a cikkből, de viszonylag hosszú szakaszt olvashatott fel.] {3SM 369.3}   

What Is the Evidence?R. Mackin: In connection with the receiving of power from on high there is a question, it seems to me, just as pertinent now as in the days of the apostles—What is the evidence? If we receive it, will it not have the same physiological effect on us as it did back there? It can be expected that we shall speak as the Spirit gives us utterance. {3SM 369.4}

Mi a bizonyíték? – R. Mackin: A magasságból származó hatalom befogadásával kapcsolatban van egy kérdés, mely éppúgy időszerű napjainkban, mint az apostolok idején – Mi a bizonyíték? Ha elnyerjük, nem lesznek-e ugyanolyan fiziológiai következményei rajtunk, mint az apostolokon? Joggal várhatjuk, hogy a Lélek késztetése szerint fogunk tudni szólni. {3SM 369.4}   

Ellen G. White: In the future we shall have special tokens of the influence of the Spirit of God—especially at times when our enemies are the strongest against us. The time will come when we shall see some strange things; but just in what way—whether similar to some of the experiences of the disciples after they received the Holy Spirit following the ascension of Christ—I cannot say. {3SM 369.5}

Ellen White: A jövőben különleges jelei lesznek a Szentlélek munkájának – különösen akkor, amikor ellenségeink nagy erővel támadnak bennünket. Eljön az idő, amikor különös dolgoknak leszünk tanúi. Azonban, hogy ez milyen módon történik majd, és hasonlítani fog-e a tanítványok tapasztalatára Krisztus mennybemenetele és a Szentlélek kiáradása után – ezt nem tudnám megmondani. {3SM 369.5}   

R. Mackin: We will continually pray to the Lord about this, and ask Him to give you light in regard to it. So I leave you our address, and if you have anything for us after this, we shall be glad to receive it. {3SM 370.1}

R. Mackin: Egyfolytában imádkozni fogunk az Úrhoz ezzel kapcsolatban. Kérni fogjuk, hogy adjon neked világosságot erről. Megadom címünket, és ha lesz valamilyen üzeneted számunkra, örömmel fogadjuk majd. {3SM 370.1}   

W. C. White: You will probably spend a few days here, will you not? {3SM 370.2}

W. C. White: Bizonyára itt töltötök néhány napot, vagy tévedek? {3SM 370.2}   

R. Mackin: If the Holy Spirit tells us that our work is done now, we will go; if He tells us to tarry, we will tarry. It leads us. As I have presented this message to different congregations the Spirit of God has witnessed to it, and many weep, and they say, “Oh, we need power, we need help, and this is the power promised, and let us seek God.” {3SM 370.3}

R. Mackin: Ha a Szentlélek azt mondja nekünk, hogy ezzel itteni feladatunk végéhez ért, elmegyünk. Ha maradásra késztet, maradunk. A Lélek vezet minket. Amikor megosztom ezt az üzenetet különböző gyülekezetekben, a Szentlélek bizonyságot tesz szavaim mellett. Sokan sírnak és ezt mondják: „Erőre és segítségre van szükségünk! Ez az az erő, melyet az Úr megígért. Keressük Istent!” {3SM 370.3}   

Mrs. Mackin: The real test is love—1 Corinthians 13. {3SM 370.4}

Mrs. Mackin: Az igazi próba a szeretet – 1Korinthus 13. fejezet. {3SM 370.4}   

R. Mackin: Satan wants to hinder this work. We are sealed by the Holy Spirit of promise. I present it from Early Writings when the angels are about to loose the four winds, Jesus gazes in pity on the remnant, and with uplifted hands cries, “My blood, father, My blood, My blood, My blood!” He repeats it four times; for His people are still unsealed. He commissions an angel to fly swiftly to the four angels holding the four winds, with the message, “Hold! Hold! Hold! Hold! until the servants of God are sealed in their foreheads.” And as I bring these things before the congregation it is the most earnest and devoted ones that it seems to affect, mostly. {3SM 370.5}

R. Mackin: Sátán meg akarja akadályozni ezt a munkát. A megígért Szentlélek pecsétjét hordozzuk. A Tapasztalatok, látomások, lelki ajándékok c. könyv írja, hogy amikor az angyalok már-már elengedik a szeleket, Jézus szánalommal tekint a maradékra, és felemelt kezekkel kiált: „Az én vérem, Atyám, az én vérem, az én vérem, az én vérem!” Négyszer is elismétli, mert népe még nem lett elpecsételve. Majd megbíz egy angyalt, hogy repüljön gyorsan a szeleket visszatartó négy angyalhoz, és mondja nekik: „Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon!” Amikor a gyülekezet elé tárom ezeket, az főként az odaszenteltekre és a legkomolyabbakra van hatással. {3SM 370.5}   

Ellen White Recounts Early Experiences—Sister White then began talking, and continued for about half an hour. She told incident after incident connected with her early labors shortly after the passing of the time in 1844. Her experiences with unusual forms of error in those days in later years led her to be fearful of anything savoring of a spirit of fanaticism. {3SM 370.6}

Ellen White visszaemlékezése a korai tapasztalatokra. – Ekkor White testvérnő kezdett beszélni mintegy fél órányit. Sok esetről számolt be a korai, 1844 utáni munkásságát érintően. Az akkoriban és a későbbi években szerzett tapasztalatai az újszerű formákban megjelenő hamissággal kapcsolatban óvatosságra intették minden olyan dologgal szemben, mely fanatikus jelleget öltött. {3SM 370.6}   

As Sister White continued, she told of some who had strange exercisings of the body and of others who were governed largely by their own impressions. Some thought it wrong to work. Still others believed that the righteous dead had been raised to eternal life. A few sought to cultivate a spirit of humility by creeping on the floor, like little children. Some would dance, and sing “Glory, glory, glory, glory, glory, glory,” over and over again. Sometimes a person would jump up and down on the floor, with hands uplifted, praising God; and this would be kept up for as long as half an hour at a time. {3SM 370.7}

Beszéde során beszámolt olyanokról, akik testies megnyilvánulásokat gyakoroltak, és olyanokról is, akik saját sugallataik vezetésére hallgattak. Némelyek helytelennek tartották a munkát. Mások azt hitték, hogy az igaz halottak már feltámadtak az örök életre. Voltak, akik gyermekekhez hasonlóan a földön csúszkáltak, mert így igyekeztek ápolni magukban az alázatos lelkületet. Néhányan táncoltak és egyfolytában ezt énekelték: „Dicsőség, dicsőség, dicsőség, dicsőség, dicsőség...”. Néha valaki fel és le ugrált a padlón, emelt kezekkel dicsérve Istent, egyszerre mintegy fél órát táncolva így. {3SM 370.7}   

Among those who took part in these extraordinary forms of fanaticism were some who had once been faithful, God-fearing brethren and sisters. The strange exercisings of body and mind were carried to such lengths that in a few places the officers of the law felt compelled to restrain them by casting them into prison. The cause of God was thus brought into disrepute and it took years to outlive the influence that these exhibitions of fanaticism had upon the general public. {3SM 371.1}

A fanatizmusnak ezeket a szélsőséges formáit olyanok is magukra öltötték, akik egykor hűséges és Istenfélő testvérek voltak. A test eme kivetkőzött megnyilvánulásaival némelyek olyan messzire ragadtatták magukat, hogy néhány helyen a törvényszék dolgozói börtönbe vetették őket. Ez rossz hírbe keverte Isten művét. Évekbe telt, mire a fanatizmus megnyilvánulásainak a nagyközönségre tett befolyását ellensúlyozni tudtuk. {3SM 371.1}   

Sister White further told of how she was called upon repeatedly to meet this fanaticism squarely and to rebuke it sternly in the name of the Lord. She emphasized the fact that we have a great work to do in the world, that our strength with the people lies in the power that accompanies a clear presentation of the Word of the living God. The law of Jehovah is to be exalted and made honorable; and the various features of the third angel's message are to be plainly outlined before the people that all may have an opportunity to hear the truth for this time and to decide whether to obey God rather than man. {3SM 371.2}

Ezután White beszámolt arról, hogyan indította őt az Úr a fanatizmussal való nyílt szembeszállásra és annak szigorú dorgálására az Úr nevében. Kihangsúlyozta a tényt, hogy hatalmas munkát kell végeznünk a világban, és népünk erejének titka az Isten Igéjének világos megjelenítésében van. Isten törvényét dicsőségessé és naggyá kell tennünk. Világosan népünk elé kell tárnunk a harmadik angyal üzenetének különböző pontjait, hogy mindenkinek lehetősége legyen a napjainkra szóló igazság meghallására, és a döntés meghozására, hogy inkább Istennek engedelmeskedik, mintsem embernek. {3SM 371.2}   

If we as a church were to give place to any form of fanaticism, the minds of unbelievers would be diverted from the living Word to the doings of mortal men, and there would appear more of the human than the divine. Besides, many would be disgusted by that which to their minds seemed unnatural and bordering on the fanatical. Thus the proclamation of the message for this time would be sadly hindered. The Holy Spirit works in a manner that commends itself to the good judgment of the people. {3SM 371.3}

Ha mint egyház, helyet adnánk bármiféle fanatizmusnak, a hitetlenek figyelme az Isten Igéje helyett halandó emberek cselekedeteire fordulna, és több emberi, mint Isteni természetű megnyilatkozás venné kezdetét. Emellett sokan kiábrándulnának a számukra természetellenesnek és fanatikusnak tűnő megnyilvánulások miatt. Ezáltal a napjainkra szóló üzenet hirdetése szomorú akadályokba ütközne. A Szentlélek az emberek józan ítélőképességén keresztül kívánja megszólítani őket. {3SM 371.3}   

An Interesting Proposal—in the midst of Sister White's account of her early experiences with fanaticism Brother Mackin made the following proposal: {3SM 372.1}

Különös indítványozás. – Ellen White fanatizmusról való beszámolóját megszakítva Mackin testvér a következő indítvánnyal állt elő: {3SM 372.1}   

R. Mackin: If we would now have the spirit of prayer, and this power would come upon my wife, would you be able to discern whether this was of the Lord or not? {3SM 372.2}

R. Mackin: Ha most megnyugodna rajtunk az imádság lelke, és annak ereje feleségemre szállna, fel tudnád-e ismerni, hogy az Úrtól van-e vagy sem? {3SM 372.2}   

Ellen G. White: I could not tell you anything about it. But I am telling you these experiences in order that you may know what we have passed through. We tried in every way possible to rid the church of this evil. We declared in the name of the Lord God of Israel that God does not work through his children in a way that brings the truth into disrepute, and that unnecessarily creates deep-seated prejudice and bitter opposition. In our work we must take a straightforward course and seek to reach the people where they are. {3SM 372.3}

Ellen White: Nem tudnék róla mit mondani, de azért mondom el neked ezeket a történeteket, hogy megtudd, milyen tapasztalatokon mentünk keresztül. Minden lehetséges módon igyekeztünk kiirtani ezt az ördögi dolgot a gyülekezetből. Izrael Ura Istene nevében kijelentettük, hogy Isten nem olyan úton munkálkodik gyermekein keresztül, mely rossz hírbe keverné az egyházat, és szükségtelen előítéletet és keserű ellenállást idézne elő. Munkánk során egyenesen kell eljárnunk. Ott kell elérnünk az embereket, ahol vannak. {3SM 372.3}   

Rebuking FanaticismR. Mackin: I remember reading very much of this in volume 1 of Testimonies for the Church—your experience in rebuking fanaticism, and of the cause in the East when they set the time, in 1855, I believe. {3SM 372.4}

A fanatizmus megfeddése. – R. Mackin: Sokat olvastam erről a Bizonyságtételek első kötetében, ahol a fanatikus megnyilatkozások és az időmeghatározás ellen szóltál. Ez utóbbi a keleten történt esetre vonatkozott, mely, ha jól emlékszem, 1855-ben volt. {3SM 372.4}   

Ellen G. White: Some would dance up and down, singing, “Glory, glory, glory, glory, glory.” Sometimes I would sit still until they got through, and then I would rise and say: This is not the way the Lord works. He does not make impressions in this way. We must direct the minds of the people to the Word as the foundation of our faith. {3SM 372.5}

Ellen White: Néhányan ugrándoztak és azt énekelték: „Dicsőség, dicsőség, dicsőség, dicsőség...”. Néha ülve megvártam, míg befejezik, majd felálltam és így szóltam: Ez nem az Úr útja. Az Úr nem így akar hatni az emberekre. Az emberek figyelmét az Igére kell irányítanunk, mint hitünk alapjára. {3SM 372.5}   

I was but a mere child at that time; and yet I had to bear my testimony repeatedly against these strange workings. And ever since that time I have sought to be very, very careful lest something of this sort should come in again among our people. Any manifestation of fanaticism takes the mind away from the evidence of truth—the Word itself. {3SM 372.6}

Abban az időben még gyermek voltam, mégis ismételten bizonyságot kellett tennem ezek ellen az idegenszerű jelenségek ellen. Attól az időtől kezdve nagyon, nagyon óvatossá váltam, nehogy valami ilyen dolog kerüljön sorainkba ismét. Minden fanatikus megnyilvánulás elfordítja a figyelmet az igazság bizonyítékáról – Isten Igéjéről. {3SM 372.6}   

You might take a consistent course, but those who would be influenced by you might take a very inconsistent course, and as a result we should very soon have our hands full of something that would make it almost impossible to give unbelievers the right impression of our message and work. We must go to the people with the solid Word of God; and when they receive that Word, the Holy Spirit may come, but it always comes, as I have stated before, in a way that commends itself to the judgment of the people. In our speaking, our singing, and in all our spiritual exercises, we are to reveal that calmness and dignity and godly fear that actuates every true child of God. {3SM 372.7}

Lehet, hogy következetes úton jártok, de akikre hatást gyakoroltok, esetleg nagyon következetlenül járnak majd el, minek következményeként hamarosan olyan dolog itatná át sorainkat, mely lehetetlenné tenné számunkra, hogy üzenetünk és munkánk kapcsán jó benyomást keltsünk az emberekben. Isten szilárd Igéjét kell az emberek elé tárnunk, és miközben azok befogadják az Igét, szívükbe térhet a Szentlélek. De ahogyan azt már említettem, a Szentlélek mindig az emberek józan ítélőképességéhez folyamodva ajánlja önmagát. Beszédünkben, énekünkben és minden lelki tevékenységünkben be kell mutatnunk azt a békességet, méltóságot és kegyes félelmet, mely Isten minden gyermekében ott él. {3SM 372.7}   

Dangers That Threaten Now—There is constant danger of allowing something to come into our midst that we may regard as the working of the Holy Spirit, but that in reality is the fruit of a spirit of fanaticism. So long as we allow the enemy of truth to lead us into a wrong way we cannot hope to reach the honest in heart with the third angel's message. We are to be sanctified through obedience to the truth. {3SM 373.1}

Fenyegető veszélyek. – Szüntelen leselkedik ránk annak veszélye, hogy valami olyat engedünk sorainkba jönni, amit mi a Szentlélek munkájának tartunk, de valójában a fanatizmus lelkületének gyümölcse. Ameddig megengedjük az ellenségnek, hogy hamis úton vezessen minket, nem remélhetjük, hogy el tudjuk érni az őszinte szívű embereket a harmadik angyal üzenetével. Az igazságnak való engedelmesség által kell megszentelődnünk. {3SM 373.1}   

I am afraid of anything that would have a tendency to turn the mind away from the solid evidences of the truth as revealed in God's Word. I am afraid of it; I am afraid of it. We must bring our minds within the bounds of reason, lest the enemy so come in as to set everything in a disorderly way. There are persons of an excitable temperament who are easily led into fanaticism; and should we allow anything to come into our churches that would lead such persons into error we would soon see these errors carried to extreme lengths; and then because of the course of these disorderly elements a stigma would rest upon the whole body of Seventh-day Adventists. {3SM 373.2}

Tartok minden olyan dologtól, mely elfordíthatja a figyelmet az Isten Igéjében feltárt igazság szilárd bizonyítékaitól. Tartok tőlük, ismétlem, tartok tőlük! A józan ész határain belül kell őriznünk gondolatainkat, nehogy az ellenség közénk hatoljon, és felborítson minden rendet. Vannak felajzott vérmérsékletű személyek, akik könnyen fanatizmusba esnek. Beengedhetünk-e gyülekezeteinkbe bármi olyan jellegű dolgot, mely az ilyen egyéneket hamis útra vezérelné? A hamisság hamarosan végletes szélsőségek formájában mutatkozna meg, és ezek a rendetlen jelenségek rányomnák bélyegüket a hetednapi adventisták egész közösségére. {3SM 373.2}   

I have been studying how to get some of these early experiences into print again, so that more of our people may be informed; for I have long known that fanaticism will be manifest again, in different ways. We are to strengthen our position by dwelling on the Word, and by avoiding all oddities and strange exercisings that some would be very quick to catch up and practice. If we were to allow confusion to come into our ranks, we could not bind off our work as we should. We are trying to bind it off now, in every way possible. {3SM 373.3}

Gondolkodtam arról, hogyan adhatnánk ki ismét ezeket a korai tapasztalatokat nyomtatásban, hogy népünk minél több tagja tudomást szerezhessen azokról. Régóta tudom, hogy a fanatizmus ismét fel fogja ütni a fejét különböző módokon. Meg kell erősítenünk álláspontunkat az Ige hirdetése által, valamint azáltal, hogy elutasítunk minden különcséget és idegenszerű jelenséget, melyet némelyek nagyon hamar bevennének és gyakorolnának. Ha megengednénk, hogy zűrzavar hatoljon sorainkba, nem tudnánk megfelelően kordában tartani munkánkat. Most viszont erre törekszünk, minden lehetséges módon. {3SM 373.3}   

I thought I must relate these things to you. {3SM 374.1}

Úgy gondoltam, hogy ezeket el kell mondanom nektek. {3SM 374.1}   

R. Mackin: Well, now, that which you have stated does not correspond with our experience. We have been very cautious in this matter, and we find that the experience through which we have passed, and which we have endeavored to outline briefly to you this morning, tallies exactly with the experience of God's servants of old as given in the Word. {3SM 374.2}

R. Mackin: Nos, ezek a tapasztalatok nem azonos jellegűek a miénkkel. Ezzel kapcsolatban nagyon körültekintően jártunk el. Úgy találjuk, hogy a mi tapasztalataink és törekvéseink, melyeket röviden felvázoltunk előtted, pontosan összecsengnek Isten szolgáinak az Igében leírt tapasztalataival. {3SM 374.2}   

Ellen G. White: During the years of Christ's ministry on earth godly women assisted in the work that the Saviour and His disciples were carrying forward. If those who were opposing this work could have found anything out of the regular order in the conduct of these women, it would have closed the work at once. But while women were laboring with Christ and the apostles, the entire work was conducted on so high a plane as to be above the shadow of a suspicion. No occasion for any accusation could be found. The minds of all were directed to the Scriptures rather than to individuals. The truth was proclaimed intelligently, and so plainly that all could understand. {3SM 374.3}

Ellen White: Krisztus földi szolgálatának évei során hívő asszonyok segédkeztek a Megváltó és a tanítványok által végzett munkában. Ha ennek a munkának az ellenzői bármi rendelleneset találtak volna ezeknek az asszonyoknak a magatartásában, az azon nyomban véget vetett volna tevékenységüknek. Azonban, noha az asszonyok együtt dolgoztak Krisztussal és a tanítványokkal, a teljes munkát olyan erkölcsi magaslaton végezték, hogy az a gyanúnak még csak árnyékát sem vonhatta rájuk. Semmilyen vádra nem találhattak okot. Mindenkinek a figyelmét a Szentírásra, és nem egyénekre irányították. Az igazságot értelemmel és olyan világossággal hirdették, hogy mindenki megérthette azt. {3SM 374.3}   

Now I am afraid to have anything of a fanatical nature brought in among our people. There are many, many who must be sanctified; but they are to be sanctified through obedience to the message of truth. I am writing on this subject today. In this message there is a beautiful consistency that appeals to the judgment. We cannot allow excitable elements among us to display themselves in a way that would destroy our influence with those whom we wish to reach with the truth. It took us years to outlive the unfavorable impression that unbelievers gained of Adventists through their knowledge of the strange and wicked workings of fanatical elements among us during the early years of our existence as a separate people. {3SM 374.4}

Nos, minden fanatikus természetű dolog behozatalától félek. Sokan, sokan vannak, akiknek meg kell szentelődniük, de ezt az igazság üzenetének való engedelmesség által kell elérniük. Ma éppen erről a témáról írok. Üzenetünk csodálatos következetessége a józan ítélőképességhez folyamodik. Nem engedhetjük meg, hogy felajzott természetű jelenségek lerombolják az azokra gyakorolt befolyásunkat, akiket el szeretnénk érni az igazsággal. Évekbe telt, mire leromboltuk a hitetleneknek az adventistákról alkotott kedvezőtlen benyomását, melyet az emberidegen és ördögi fanatikus jelenségek keltettek bennük egyházzá válásunk kezdeti időszakában. {3SM 374.4}   

Be GuardedR. Mackin: Well, now, this that you are giving us, would this be considered testimony under the Spirit, or is it simply counsel—of relating your experience? {3SM 374.5}

Legyetek résen! – R. Mackin: Nos, amit most mondasz nekünk tapasztalataidról, azt a Szentlélek által ihletett bizonyságtételnek vegyük, vagy egyszerű tanácsnak? {3SM 374.5}   

Ellen G. White: I am giving you history. {3SM 375.1}

Ellen White: A történelmet idézem elétek. {3SM 375.1}   

R. Mackin: But you do not say that that applies to our case now, until you have further light on it? {3SM 375.2}

R. Mackin: De amíg nem kapsz több világosságot felőlünk, addig nem mondod, hogy ez a mi esetünkre is vonatkozik? {3SM 375.2}   

Ellen G. White: I could not say; but it appears to be along that line, as I am afraid of it. It appears to be along that line that I have met again and again. {3SM 375.3}

Ellen White: Nem tudom, de attól tartok, hogy hasonló dologról van szó. Az eset hasonlónak tűnik azokhoz, melyekkel ismételten szembe kellett néznem. {3SM 375.3}   

W. C. White: It is now twelve o'clock. Would you not like to rest before dinner? {3SM 375.4}

W. C. White: Tizenkét óra van. Nem szeretnétek pihenni ebéd előtt? {3SM 375.4}   

Ellen G. White: Well, I could not let you go before I had said what I have said. I would say: Be guarded. Do not let anything appear that savors of fanaticism, and that others would act out. There are some who are eager to make a show, and they will act out whatever you may do—whether it be of the same tenor or not. I have been very careful not to stir up anything like strangeness among our people. {3SM 375.5}

Ellen White: Nem engedhettelek volna el úgy, hogy ne mondjam el ezeket. Azt mondom: legyetek résen! Ne engedjetek meg semmi olyat életetekben, ami fanatikus jelleget ölt, és másokat is követésetekre indít! Némelyek alig várják, hogy rivaldafénybe kerüljenek, és bármit eljátszanak, amit tőletek látnak – akár ugyanazt a jelleget adva neki, akár nem. Részemről nagyon óvatos vagyok, hogy semmi idegenszerű jelenség ne üsse fel fejét népünk sorai között. {3SM 375.5}   

R. Mackin: But it is true that when the Holy Spirit does come, as is stated in your works, that many will turn against it, and declare that it is fanaticism? {3SM 375.6}

R. Mackin: De az ugye igaz, hogy amikor a Szentlélek eljön, mint ahogyan munkáidban is kijelented, sokan ellene fognak fordulni, és fanatizmusnak nevezik majd? {3SM 375.6}   

Ellen G. White: Of course they will; and for this reason we ought to be very guarded. It is through the Word—not feeling, not excitement—that we want to influence the people to obey the truth. On the platform of God's Word we can stand with safety. The living Word is replete with evidence, and a wonderful power accompanies its proclamation in our world. {3SM 375.7}

Ellen White: Természetesen, és emiatt nagyon óvatosnak kell lennünk. Nem érzelmeken és túlfűtöttségen, hanem az Igén keresztül kell az igazságnak való engedelmességre késztetni a népet. Isten Igéjének platformján biztonsággal állhatunk. Az élő Ige tele van bizonyítékkal, és annak hirdetését csodálatos hatalom kíséri földünkön. {3SM 375.7}   

R. Mackin: Well, we must not tire you. {3SM 375.8}

R. Mackin: Nem zavarunk tovább. {3SM 375.8}   

Mrs. Mackin: Praise the Lord! {3SM 375.9}

Mrs. Mackin: Hála az Úrnak! {3SM 375.9}   

Ellen G. White (rising, and shaking hands): I want the Spirit of the Lord to be with you, and you, and me. We are to be just like God's little children. The power of His grace must not be misunderstood. We must have it in all meekness and humility and lowliness of mind, that God may make the impression Himself upon the minds of the people. I hope the Lord will bless you and give you a solid foundation, which foundation is the Word of the living God.—Manuscript 115, 1908. {3SM 375.10}

Ellen White (felemelkedve és kezet fogva): Legyen az Úr Lelke mindkettőtökkel és velem is! Isten kis gyermekeiként kell élnünk. Nem szabad félreértenünk kegyelmének hatalmát. Teljes szelídséggel és alázattal kell befogadnunk azt, hogy Isten benyomást tehessen önmagáról az emberek elméjére. Az Úr áldjon meg benneteket, és adjon nektek szilárd alapot, mely nem más, mint az élő Isten Igéje (115. Kézirat, 1908). {3SM 375.10}   

The Lord Did Give Light

Az Úr később adott világosságot

Mr. and Mrs. Ralph Mackin, {3SM 376}

Mr. és Mrs. Ralph Mackin: {3SM 376}   

Dear Brother and Sister, {3SM 376}

Kedves Testvéreim! {3SM 376}   

Recently, in visions of the night [December 10], there were opened before me some matters that I must communicate to you. I have been shown that you are making some sad mistakes. In your study of the Scriptures and of the Testimonies, you have come to wrong conclusions. The Lord's work would be greatly misunderstood if you should continue to labor as you have begun. You place a false interpretation upon the Word of God, and upon the printed Testimonies; and then you seek to carry on a strange work in accordance with your conception of their meaning. You suppose that all you do is for the glory of God, but you are deceiving yourselves and deceiving others. {3SM 376.1}

A napokban éjjeli látomásokban olyan dolgok tárultak fel előttem, melyeket közölnöm kell veletek. Az Úr megmutatta, hogy fájdalmas hibákat követtek el. A Szentírás és a Bizonyságtételek tanulmányozása során rossz következtetésekre jutottatok. Az Úr munkájának gyökeres félreértését jelentené, ha továbbra is így folytatnátok tevékenységeteket. Hamisan értelmezitek a Bibliát és a Bizonyságtételeket, és egyfajta emberidegen gyakorlatot igyekeztek kiélni ennek az értelmezésnek megfelelően. Úgy vélitek, hogy mindent az Úr dicsőségére tesztek, de becsapjátok magatokat és becsaptok másokat is. {3SM 376.1}   

Your wife, in speech, in song, and in strange exhibitions that are not in accordance with the genuine work of the Holy Spirit, is helping to bring in a phase of fanaticism that would do great injury to the cause of God, if allowed any place in our churches. {3SM 376.2}

Feleséged beszédei, énekei és kifordult megnyilvánulásai nincsenek összhangban a Szentlélek valóságos munkájával, és olyan fanatikus áramot idéznek elő, mely sokat ártana Isten művének, ha helyt adnának neki a gyülekezetekben. {3SM 376.2}   

On Casting Out Demons—You have even supposed that power is given you to cast out devils. Through your influence over the human mind men and women are led to believe that they are possessed of devils, and that the Lord has appointed you as His agents for casting out these evil spirits. {3SM 376.3}

Az ördögűzésről. – Még azt is feltételeztétek magatokról, hogy hatalmat kaptatok az ördögűzésre. Az emberek elméjére tett befolyásotokkal elhitettétek velük, hogy démoni megszállottság alatt vannak, és hogy az Úr eszközeiül választott benneteket ezeknek a gonosz lelkeknek a kiűzésére. {3SM 376.3}   

I have been shown that just such phases of error as I was compelled to meet among Advent believers after the passing of the time in 1844, will be repeated in these last days. In our early experience, I had to go from place to place and bear message after message to disappointed companies of believers. The evidences accompanying my messages were so great that the honest in heart received as truth the words that were spoken. The power of God was revealed in a marked manner, and men and women were freed from the baleful influence of fanaticism and disorder, and were brought into the unity of the faith.—Letter 358, 1908 (Published in The Review and Herald, August 10, 17, 24, 1972.) {3SM 376.4}

Láttam, hogy az utolsó napokban meg fognak ismétlődni a hazugságnak azon áramai, melyekkel 1844 után kellett szembenéznem az adventi hívők soraiban. Munkánk kezdete idején helységről helységre kellett vinnem a különböző üzeneteket a hívők csalódott csoportjainak. Az üzeneteimet kísérő bizonyítékok olyan alaposak voltak, hogy az őszinte szívűek elfogadták szavaim igazságát. Isten hatalma csodálatos módon nyilvánult meg. Férfiak és nők szabadultak meg a fanatizmus és rendellenesség átkos befolyásától, és jutottak el a hit egységére (358. Levél, 1908; The Review and Herald, 1972. augusztus 10., 17., 24.). {3SM 376.4}   

Call a Halt—My brother and sister, I have a message for you: you are starting on a false supposition. There is much of self woven into your exhibitions. Satan will come in with bewitching power, through these exhibitions. It is high time that you call a halt. If God had given you a special message for His people, you would walk and work in all humility—not as if you were on the stage of a theater, but in the meekness of a follower of the lowly Jesus of Nazareth. You would carry an influence altogether different from that which you have been carrying. You would be anchored on the Rock, Christ Jesus. {3SM 377.1}

Megálljt parancsolni. – Testvéreim, üzenetem van számotokra! Hamis feltételezésre alapoztok. Sok önzés szövi át megnyilvánulásaitokat. Sátán megigéző hatalma jut érvényre ezeken a jelenségeken keresztül. Ideje megálljt parancsolnotok magatoknak! Ha Isten különleges üzenetet küldött volna népének rajtatok keresztül, mélységes alázat kísérné életeteket és munkátokat. Nem színpadiasság, hanem az alázatos názáreti Jézus szelídsége jellemezné utatokat. Befolyásotok teljesen más lenne, mint a mostani. A Szikla Krisztus Jézusba kapaszkodnátok horgonyotokkal. {3SM 377.1}   

My dear young friends, your souls are precious in the sight of Heaven. Christ has bought you with His own precious blood, and I do not want you to be indulging a false hope, and working in false lines. You are certainly on a false track now, and I beg of you, for your souls sake, to imperil no longer the cause of truth for these last days. For your own souls’ sake, consider that the manner in which you are working is not the way God's cause is to be advanced. The sincere desire to do others good will lead the Christian worker to put away all thought of bringing into the message of present truth any strange teachings leading men and women into fanaticism. At this period of the world's history, we must exercise the greatest of care in this respect. {3SM 377.2}

Kedves Fiatal Barátaim! Lelketek nagyon értékes a menny számára. Krisztus saját vérén vásárolt benneteket. Nem szeretném, ha hamis reményt melengetnétek magatokban, és hamis irányban haladnátok. Minden bizonnyal hamis úton jártok, és saját lelketek érdekében kérlellek, ne veszélyeztessétek tovább az utolsó napokra szóló igazság ügyét. Saját lelketek érdekében értsétek meg, hogy nem így kell előbbre vinnetek Isten művét. A keresztény munkást arra indítja a másokért való jótett véghezvitelének a vágya, hogy megtisztítsa a jelenvaló igazságot minden olyan tanítástól, mely fanatizmusba hajtaná az embereket. A világ történelmének jelenlegi szakaszában a lehető legnagyobb óvatossággal kell eljárnunk ezt illetően. {3SM 377.2}   

Some of the phases of experience through which you are passing, not only endanger your own souls, but the souls of many others; because you appeal to the precious words of Christ as recorded in the Scriptures, and to the Testimonies, to vouch for the genuineness of your message. In supposing that the precious Word, which is verity and truth, and the Testimonies that the Lord has given for His people, are your authority, you are deceived. You are moved by wrong impulses, and are bracing up yourselves with declarations that mislead. You attempt to make the truth of God sustain false sentiments and incorrect actions that are inconsistent and fanatical. This makes tenfold, yes, twentyfold harder the work of the church in acquainting the people with the truths of the third angel's message.—Letter 358, 1908 (Published in part in Selected Messages 2:44-46.) {3SM 377.3}

Jelenlegi tapasztalataitok némelyik vonása nemcsak saját lelketeket veszélyezteti, hanem másokét is, hiszen üzeneteknek őszinteségét azzal kívánjátok igazolni, hogy Krisztusnak a Bibliában olvasható szavaira és a Bizonyságtételekre hivatkoztok. Tévedtek, ha azt gondoljátok, hogy a drága Ige, mely igaz és örök, valamint a Bizonyságtételek, melyeket az Úr küldött népéhez, a ti hatalmatokban vannak. Hamis indítékok vezetnek benneteket, és félrevezető kijelentésekkel erősítgetitek magatokat. Isten igazságát olyan hamis kijelentések és helytelen cselekedetek alátámasztására próbáljátok használni, melyek következetlenek és szélsőségesek. Ezáltal tízszer, vagy inkább hússzor nehezebbé teszitek az egyháznak azt a munkáját, hogy megismertesse az embereket a harmadik angyal üzenetének igazságaival (358a Levél, 1908 – Részben kiadva Szemelvények Ellen G. White írásaiból, 2. köt. 44–46. o.). {3SM 377.3}   

Another Reference to Demon Possession

Újabb kijelentés az ördögűzésről

Last night instruction was given me for our people. I seemed to be in a meeting where representations were being made of the strange work of Brother Mackin and wife. I was instructed that it was a work similar to that which was carried on in Orrington, in the State of Maine, and in various other places after the passing of the time in 1844. I was bidden to speak decidedly against this fanatical work. {3SM 378.1}

Múlt éjjel utasítást kaptam az Úrtól népe számára. Összejövetelen voltam, melyen Mackin testvér és testvérnő munkájának idegen jelenségeit mutatták be. Az Úrtól kapott világosság szerint ezek hasonlóak voltak az 1844 után, a Maine állambeli Orrington városában és más helyeken tapasztalt jelenségekhez. Az Úr felszólított, hogy szóljak határozottan ez ellen a fanatikus áramlat ellen. {3SM 378.1}   

I was shown that it was not the Spirit of the Lord that was inspiring Brother and Sister Mackin, but the same spirit of fanaticism that is ever seeking entrance into the remnant church. Their application of Scripture to their peculiar exercises is Scripture misapplied. The work of declaring persons possessed of the devil, and then praying with them and pretending to cast out the evil spirits, is fanaticism which will bring into disrepute any church which sanctions such work. {3SM 378.2}

Láttam, hogy Mackin testvért és testvérnőt nem az Úr Lelke vezeti, hanem ugyanaz a fanatikus lelkület, amely szüntelen be kíván férkőzni a maradék egyházba. Ezek a testvérek tévesen alkalmazzák a Szentírást sajátos jelenségeik igazolására. Fanatikus munkát végeznek. Megszállottnak neveznek embereket, majd imádkoznak velük, és úgy tesznek, mintha ők űznék ki belőlük a gonosz lelkeket. Ez minden olyan közösséget rossz hírbe sodor, amely megengedi az efféle munkát. {3SM 378.2}   

I was shown that we must give no encouragement to these demonstrations, but must guard the people with a decided testimony against that which would bring a stain upon the name of Seventh-day Adventists, and destroy the confidence of the people in the message of truth which they must bear to the world. [Several communications regarding the Mackin experience are published in Selected Messages 2:41-47.]—Pacific Union Recorder, December 31, 1908 (Republished in Selected Messages 2:46.) {3SM 378.3}

Az Úr megmutatta, hogy senkit nem szabad bátorítanunk ezekre a jelenségekre, hanem határozott bizonyságtétellel kell védelmezni népünket az ellen, ami foltot ejtene a hetednapi adventisták nevén, és lerombolná az emberek bizalmát az igazság üzenetét illetően (Pacific Union Recorder, 1908. december 31; újra kiadva Szemelvények Ellen G. White írásaiból, 2. köt. 46. o.). {3SM 378.3}