Chapter 40—The Question of the Date Line

NEGYVENEDIK FEJEZET — A SZOMBATKEZDET KÉRDÉSE

The Sabbath Made for a Round World

A szombat az egész világnak szól

God rested on the seventh day, and set it apart for man to observe in honor of His creation of the heavens and the earth in six literal days. He blessed and sanctified and made holy the day of rest. When men are so careful to search and dig to see in regard to the precise period of time, we are to say, God made His Sabbath for a round world; and when the seventh day comes to us in that round world, controlled by the sun that rules the day, it is the time in all countries and lands to observe the Sabbath. In the countries where there is no sunset for months, and again no sunrise for months, the period of time will be calculated by records kept.... {3SM 317.1}

Isten megnyugodott a hetedik napon, és elkülönítette azt az ember számára, hogy tisztelettel megemlékezzék az egek és a föld hat napos teremtéséről. Isten megáldotta és megszentelte a nyugalom napját. Amikor az emberek nagy gonddal igyekeznek kikutatni a szombat pontos időtartamát, azt kell mondjuk, hogy Isten egy kerek világnak adta a szombatot, és ahol a hetedik nap a nap járásától függően elkezdődik, abban az országban vagy földön eljött az ideje a szombat megtartásának. Azokban az országokban, amelyekben hónapokon át nincs naplemente, majd napfelkelte, a szombat időtartamát megőrzött feljegyzések alapján határozzák meg... {3SM 317.1}   

The Lord accepts all the obedience of every creature He has made, according to the circumstances of time in the sun-rising and sun-setting world.... The Sabbath was made for a round world, and therefore obedience is required of the people that are in perfect consistency with the Lord's created world.—Letter 167, 1900. {3SM 317.2}

Az Úr elfogadja minden teremtményének az engedelmességét a napfelkelte és a napnyugta által meghatározott körülményeknek megfelelően... A szombat egy kerek világnak adatott, ezért Isten engedelmességet vár attól a néptől, mely tökéletes összhangot követ az Úr teremtett világával (167. Levél, 1900). {3SM 317.2}   

The Date Line Problem

A szombatkezdet problémája

Sister T has been speaking of you to me. She says that you are in some confusion in regard to the day line. Now, my dear sister, this talk about the day line is only a something that Satan has devised as a snare. He seeks to bewitch the senses, as he does in saying, “Lo, here is Christ, or there.” There will be every fiction and devising of Satan to lead persons astray, but the word is, “Believe it not. For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect. Behold, I have told you before. Wherefore if they shall say unto you, Behold, he is in the desert; go not forth: behold, he is in the secret chambers; believe it not” (Matthew 24:23-26). {3SM 317.3}

T. testvérnő beszélt nekem rólad, és azt mondta, hogy gondjaid vannak a szombatkezdet kérdésével. Kedves testvérnő, ezt a fajta beszédet Sátán állította fel csapdaként. El akarja bűvölni az érzékeket úgy, mint amikor ezt mondja: „Itt a Krisztus, vagy amott.” Sátán mindenféle képzeletet és találmányt bevet annak érdekében, hogy félrevezessen embereket, de az Ige így szól: „Ha valaki ezt mondja akkor néktek: Ímé, itt a Krisztus vagy amott; ne higyjétek. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Ímé eleve megmondottam néktek. Azért ha azt mondják majd néktek: Ímé a pusztában van; ne menjetek ki. Ímé a belső szobákban; ne higyjétek” (Mt 24:23-26). {3SM 317.3}   

Seventh-day Sabbath Left in No Uncertainty—We have the positive word of God in regard to the Sabbath [Exodus 31:12-18 quoted]. {3SM 318.1}

A hetednapi szombat kérdése nincs homályban. – A szombattal kapcsolatban határozott kijelentést kaptunk Istentől [2Móz 31:12-18 versei idézve]. {3SM 318.1}   

Is it possible that so much importance can be clustered about those who observe the Sabbath, and yet no one can tell when the Sabbath comes? Then where is the people who bear the badge or sign of God? What is the sign? The seventh-day Sabbath, which the Lord blessed and sanctified, and pronounced holy, with great penalties for its violation. {3SM 318.2}

Hogyan lehetséges, hogy miközben olyan sok jelentős tudnivaló gyűjthető össze a szombattartókkal kapcsolatban, senki nem tudja megmondani, mikor kezdődik a szombat? Akkor hol van az Isten jelét viselő nép? És mi ez a jel? – A hetedik nap, melyet az Úr megáldott és megszentelt, és megrontásáért komoly büntetéseket szabott ki. {3SM 318.2}   

The seventh-day Sabbath is in no uncertainty. It is God's memorial of His work of creation. It is set up as a heaven-given memorial, to be observed as a sign of obedience. God wrote the whole law with His finger on two tables of stone.... {3SM 318.3}

A hetednapi szombat nem burkolózik homályba. Isten teremtői munkájának emlékünnepe ez. A mennyei eredetű emlékünnep megtartása az engedelmesség jele. Isten saját ujjával írta a két kőtáblára az egész törvényt. ... {3SM 318.3}   

Now, my sister, ... I write ... to tell you that we are not to give the least credence to the day line theory. It is a snare of Satan brought in by his own agents to confuse minds. You see how utterly impossible for this thing to be, that the world is all right observing Sunday, and God's remnant people are all wrong. This theory of the day line would make all our history for the past fifty-five years a complete fallacy. But we know where we stand.... {3SM 318.4}

Nos, testvérnő... azért írok, hogy elmondjam neked, hogy a szombatkezdet elméletnek a legkevésbé sem szabad hitelt adnunk. Ezt a csapdát Sátán hozta be saját eszközein keresztül, az emberek megzavarására. Láthatod, mennyire lehetetlen gondolat ez, hogy a világban mindenki helyesen jár el a vasárnap megünneplésével, miközben Isten maradék népe közül mindenki téved! Ez az elmélet teljes hazugsággá tenné az elmúlt ötvenöt év történelmét. Mi azonban jól tudjuk, melyik oldalon állunk... {3SM 318.4}   

To Stand Fast by Our Colors—My sister, let not your faith fail. We are to stand fast by our colors, the commandments of God and the faith of Jesus. All those who hold the beginning of their confidence firm unto the end will keep the seventh-day Sabbath, which comes to us as marked by the sun. The fallacy of the day line is a trap of Satan to discourage. I know what I am speaking about. Have faith in God. Shine where you are, as a living stone in God's building. {3SM 318.5}

Álljunk szilárdan lobogónk alatt! – Testvérnő, ne gyengüljön meg hited! Szilárdan kell állnunk lobogónk alatt, mely nem más, mint Isten parancsolatai és a Jézus hite. Mindazok, akik kezdeti bizodalmukban mindvégig erősen kitartanak, megtartják a hetednapi szombatot, melynek eljövetelét a nap jelzi. A hamis szombatkezdet elmélet Sátán csapdája az elcsüggesztésre. Tudom, miről beszélek. Higgy Istenben! Világíts, ahol éppen vagy, élő kőként Isten épületében! {3SM 318.5}   

The children of God will be triumphant. They will come off conquerors and more than conquerors over all the opposing, persecuting elements. Fear not. By the power of Bible truth and love exemplified in the cross, and set home by the Holy Spirit, we shall have the victory. The whole battle before us hinges upon the observance of the true Sabbath of Jehovah.... {3SM 319.1}

Isten gyermekei diadalmaskodni fognak. Győzedelmeskedni fognak minden szembeszegülő és üldöző elem felett. Ne félj! A bibliai igazság, valamint a kereszten példázott és a Szentlélek által belénk írt szeretet erejével győzelmet aratunk. Az előttünk álló küzdelem Isten valódi szombatjának megtartása köré összpontosul... {3SM 319.1}   

I can write no more now, but I say, Give no ear to heresy. Cling to a plain “Thus saith the Lord.” he will comfort and bless you, and will give you joy in your heart. Praise the Lord that we have clear light, and a plain, distinct message to bear.—Letter 118, 1900. {3SM 319.2}

Most nem írhatok többet, csak még annyit, hogy ne hallgass az eretnekségre! Ragaszkodj a világos „Így szól az Úr” elvhez! Isten megáld, megvigasztal és örömmel tölti be szívedet. Hála az Úrnak, amiért világos, egyértelmű és határozott üzenetet kell hirdetnünk (118. Levél, 1900). {3SM 319.2}