Chapter 7—The Divine Credentials

HETEDIK FEJEZET - AZ ISTENI HITELESSÉG JEGYEI

Dear Brother M, {2SM 63}

KEDVES M. TESTVÉR!* {2SM 63}   

[Letter to one who had come to the conclusion that the Seventh-day Adventist Church had fallen into the low spiritual state described as Babylon.—Compilers.] {2SM 63}

[*A levél egy olyan személynek szól, aki arra a következtetésre jutott, hogy a Hetednapi Adventista Egyház Babilon névvel jelölhető lelki mélységbe süllyedt. – A szerkesztők.] {2SM 63}   

Your letter addressed to me was received at the beginning of the Sabbath I should advise you to attend the school, and not to leave this country until you become thoroughly settled in your mind as to what is truth. I sincerely hope that you will attend this term of school and learn all you can in regard to this message of truth that is to go to the world. {2SM 63.1}

Szombat kezdetekor kaptam meg leveled… Azt tanácsolom, hogy járj el az iskolába és ne hagyd el az országot addig, amíg alapos meggyőződésre nem jutsz az igazsággal kapcsolatban. Őszintén remélem, hogy el fogsz járni ebbe a szemeszterbe és minden fontos dolgot megtanulsz az igazságnak arról az üzenetéről, amelynek az egész világra el kell jutnia. {2SM 63.1}   

The Lord has not given you a message to call the Seventh-day Adventists Babylon, and to call the people of God to come out of her. All the reasons you may present cannot have weight with me on this subject, because the Lord has given me decided light that is opposed to such a message. {2SM 63.2}

Az Úr nem adott neked olyan üzenetet, hogy Babilonnak nevezd a hetednapi adventistákat és kihívd Isten népét az egyházból. Érveidet mérlegre sem helyezem ebben az ügyben, mert az Úrtól határozott világosságot kaptam, s az ellentétben áll az efféle üzenettel. {2SM 63.2}   

I do not doubt your sincerity or honesty. I have written long letters at different times to those who were accusing the church of Seventh-day Adventists of being Babylon, that they were not handling the truth. You think individuals have prejudiced my mind. If I am in this state, I am not fitted to be entrusted with the work of God. But this matter has been brought before my mind in other cases where individuals have claimed to have messages for the Seventh-day Adventist Church, of a similar character, and the word has been given me, “Believe them not.” “I have not sent them, and yet they ran.” {2SM 63.3}

Nem kételkedem őszinteségedben. Több alkalommal írtam hosszú levelet azoknak, akik azzal vádolták a hetednapi adventista egyházat, hogy Babilon. Nem volt igazuk. Úgy véled, hogy bizonyos egyének rossz irányba befolyásolták gondolataimat. – Ha ez valóban így van, akkor nem vagyok alkalmas Isten művének építésére. Ezt az ügyet már többször elém tárta az Úr. Amikor hasonló jellegű üzenetet intéztek a hetednapi adventistákhoz, az Úr így szólt hozzám: „Ne higgy nekik! Én nem küldtem őket, ők mégis ezen az úton haladnak!” {2SM 63.3}   

A Few Cases Recalled
Néhány eset felidézése

Elder K, [See p. 96, also Selected Messages 1:176-184.] a dying man, had his room filled with interested people, while he was at the hospital at Battle Creek. Many were deceived. The man seemed to be inspired. But the light that was given me was, “This work is not of God. Believe not the message.” {2SM 64.1}

A haldokló K.** vén Battle Creeki kórházi szobája megtelt érdeklődőkkel. Sokan engedtek a félrevezetésnek, miszerint K. vén ihletettség állapotában volt. Az Úr azonban ezt a világosságot adta nekem: „Ez nem Istentől van! Ne higgy ennek az üzenetnek!” [**Lásd: 96. oldal és a Szemelvények I. kötet 176–184. oldal!] {2SM 64.1}   

A few years since, a man named N, of Red Bluff, California, came to me to deliver his message. He said it was the loud cry of the third angel which was to lighten the earth with his glory. He thought God had passed all the leading workers and given him the message. I attempted to show him that he was mistaken. He said Seventh-day Adventists were Babylon, and when we told him our reasons and set the matter before him, that he was in error, he had great power come upon him, and he certainly gave a loud cry We had much trouble with him; his mind became unbalanced, and he had to be placed in the insane asylum. {2SM 64.2}

Néhány évvel később egy N. nevű férfi a kaliforniai Red Bluffból eljött hozzám és megosztotta velem üzenetét, amiről azt mondta, hogy az annak a harmadik angyalnak a hangos kiáltása, melynek dicsősége be fogja tölteni a földet. Úgy gondolta, hogy Isten mellőzte az összes vezetőt és őt bízta meg az üzenettel. Megpróbáltam rámutatni tévedésére. Azt mondta, hogy a hetednapi adventista egyház Babilon, és amikor elétártuk érveinket és rámutattunk hibáira, hatalmas erő szállta meg és nagyot kiáltott… Sok gondunk volt vele, mert gondolkozása kizökkent egyensúlyából és elmegyógyintézetbe kellett vinnünk. {2SM 64.2}   

One, Garmire, [See ch. 9.] advocated and published a message in regard to the loud cry of the third angel; he accused the church in a similar manner to what you are now doing. He said the leaders in the church would all fall through self-exaltation, and another class of humble men would come to the front, who would do wonderful things. This man had daughters who claimed to have visions. {2SM 64.3}

Egy Garmire* nevű férfi hirdetett és kinyomtatott egy üzenetet a harmadik angyal hangos kiáltásával kapcsolatban. Hasonlóképpen vádolta az egyházat, mint ahogyan te most. Azt mondta, hogy az egyház minden vezetője el fog esni az önfelmagasztalásban, s helyettük alázatos emberek kerülnek előtérbe, akik majd csodálatos dolgokat visznek véghez. Ennek az embernek a lányai azt állították, hogy látomásokat kapnak. [*Lásd 9. fejezet!] {2SM 64.3}   

This delusion was opened to me. This is an intelligent man, of an acceptable address, and self-denying and full of zeal and earnestness, and carrying an appearance of consecration and devotion. But the word of God came from God to me, “Believe them not, I have not sent them!” {2SM 64.4}

A csalás lelepleződött előttem. Ez egy jónevű intelligens ember volt, buzgó és komoly, aki látszólag Istennek szentelte életét. Isten szava azonban így szólt: „Ne higgy nekik, nem én küldtem őket.” {2SM 64.4}   

He claimed to believe the testimonies. He claimed them to be true, and used them in the same manner you have used them to give force and appearance of truth to his claims. I told them this message was not of God; but it was deceiving the unwary. He would not be convinced. I told them the visions of his daughter [Anna] were spurious, yet these visions, he claimed, were like the visions of Sister White, testifying to the same things. This daughter was deceiving the family and several others who believed these false messages. I was shown that the young girl was not virtuous; but was corrupt {2SM 65.1}

Azt állította, hogy hisz a bizonyságtételekben és igaznak véli azokat. Ugyanúgy használta őket, mint te, hogy általuk megerősítse állításainak helyességét. Megmondtam neki, hogy ez az üzenet, mely megtévesztette a vigyázatlanokat, nem Istentől volt, de ő nem akart engedni. Azt is megmondtam, hogy Anna lányának látomásai hamisak voltak, de szerinte ezek hasonlóak voltak a White testvérnő látomásaihoz, és ugyanazokról a dolgokról tettek bizonyságot. Lányuk becsapta a családot és másokat is, akik hittek hamis kijelentéseinek. Az Úr megmutatta, hogy a fiatal lány nem volt erkölcsös, hanem korrupt… {2SM 65.1}   

If ever a man that I looked upon was inspired, this man certainly was; but I told him plainly his inspiration was of Satan, not of God. His message bore not the divine credentials. {2SM 65.2}

Ha valaha ismertem ihletett személyt, akkor ez az ember bizonyára ilyen volt. Azonban világosan megmondtam neki, hogy ihletettsége nem Istentől, hanem Sátántól származott. Üzenete nem hordozta magán az isteni jegyeket. {2SM 65.2}   

In order for him to give this message broadcast to the world, he made an honest, conscientious young man believe it to be his duty to steal the Review and Herald list. This is a State-prison crime, and the young man ran away from Battle Creek. He did not dare return to Battle Creek for some time. The time was set [by this fanatical teacher] for probation to close, and as every prediction failed, the young man saw he had been deceived, and he confessed his sin and is now an honorable member of the Battle Creek church. {2SM 65.3}

Annak érdekében, hogy üzenetét szétküldje a világban, rávett egy őszinte és lelkiismeretes fiatalembert, hogy lopja el a Review and Herald olvasóinak névsorát. Ez börtönbüntetéssel járó bűntény, s ezért a fiatalember elszökött Battle Creekből, ahová egy időre nem mert visszatérni. A [fanatikus] tanító idői próféciát állított fel a próbaidő lezárulására, és mivel minden jövendölése beteljesületlen maradt bevallotta bűnét. Most a Battle Creeki gyülekezet tiszteletteljes tagja. {2SM 65.3}   

Only two years since another man, by the name of O, from Connecticut, came out with a message which he called new light in regard to the message of the third angel. This intelligent family have, through this delusion, separated from the Seventh-day Adventist Church. Because I had borne a decided testimony against this new light, so-called, in _____, Connecticut, where he lived, he opposed me and my work and testimonies. {2SM 65.4}

Mindössze két évvel később egy újabb személy – név szerint O., Connecticutból – állt elő egy általa új világosságnak nevezett üzenettel a harmadik angyal üzenetére vonatkozóan. A megtévesztés következtében egész családja elhagyta a hetednapi adventista egyházat. Mivel Connecticut ____ városában határozott bizonyságot tettem ez ellen az úgynevezett új világosság ellen, O. szembeszegült velem, munkámmal és a bizonyságtételekkel. {2SM 65.4}   

The father of the O children attended the Conference and Ministers’ Bible Institute held in Battle Creek; but he held himself aloof and did not harmonize with the spirit of the meeting. He left for his home, and began to leaven the little church in _____. If I had not labored in that place they might have broken up the whole church with their repudiating the truth and position of Seventh-day Adventists, and Mrs. White in particular. {2SM 65.5}

Az O. gyerekek apja részt vett a Prédikátorok Biblia Intézetének konferenciáján Battle Creekben, de szívében távol maradt és elutasította magától az összejövetel lelkületét. Hazament és megkezdte romboló munkáját ____ben. Ha nem munkálkodtam volna azon a helyen, akkor talán az egész gyülekezetet megrontották volna az igazság és a hetednapi adventisták – különösen Ellen G. White – ellen irányuló munkájukkal. {2SM 65.5}   

At this same time, one, Mrs. P, came from Washington, D.C., claiming to be wholly sanctified and to have the power of healing. This spirit led many to become bewildered. The same accusing spirit was with them—that is, that the church was all wrong and God was calling out a people who would work miracles. A large class of our people in Battle Creek were being severed. I was moved upon by the Spirit of God, in the night season, to write to our people in Battle Creek. {2SM 66.1}

Ugyanebben az időben állt elő P. asszony Washingtonból, aki azt vallotta magáról, hogy teljes szentségre jutott és rendelkezik a gyógyítás hatalmával. Magatartása sokakat félrevezetett. Ugyanaz a vádoló lelkület volt bennük is, s azt mondták, hogy az egyház teljességgel rossz, és Isten egy olyan népet hív ki abból, mely csodákat fog véghezvinni. Battle Creeki testvéreink közül sokan elhidegültek. Isten Lelke arra indított éjjel, hogy írjak nekik. {2SM 66.1}   

The Message to the Laodiceans
A laodíceabeliekhez szóló üzenet

God is leading out a people. He has a chosen people, a church on the earth, whom He has made the depositaries of His law. He has committed to them sacred trust and eternal truth to be given to the world. He would reprove and correct them. The message to the Laodiceans is applicable to Seventh-day Adventists who have had great light and have not walked in the light. It is those who have made great profession, but have not kept in step with their Leader, that will be spewed out of His mouth unless they repent. The message to pronounce the Seventh-Day Adventist Church Babylon, and call the people of God out of her, does not come from any heavenly messenger, or any human agent inspired by the Spirit of God. {2SM 66.2}

Isten vezeti népét. Egy népet, egy egyházat választott a földön, melynek tagjait törvénye letéteményeseivé tette. Szent megbízatást adott nekik az örökkévaló igazság hirdetésére a földön. Megfeddte és helyesbítette őket. A laodíceai üzenet azokhoz a hetednapi adventistákhoz szól, akik nagy világosságban részesültek, de nem jártak a kapott világosság szerint. Azokat fogja az Úr kivetni szájából – ha meg nem térnek, – akik zengzetes vallomást tettek hitükről, de nem tartottak lépést Vezetőjükkel. Mennyei hírnökön vagy a Szentlélek által indított emberi eszközön keresztül nem hangozhat olyan üzenet, mely szerint a hetednapi adventista egyházat Babilonnak kell nevezni és Isten népét ki kell onnan hívni. {2SM 66.2}   

The True Witness says, “I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich; and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear; and anoint thine eyes with eyesalve, that thou mayest see. As many as I love, I rebuke and chasten: be zealous therefore, and repent. Behold, I stand at the door, and knock; if any man hear my voice, and open the door, I will come in to him, and will sup with him, and he with me. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and am set down with my Father in his throne” (Revelation 3:18-21). {2SM 66.3}

A Hű Tanúbizonyság ezt mondja: „Azt tanácslom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg. Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe űljön velem, amint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyiszékében” (Jel 3:18–21). {2SM 66.3}   

“I Rebuke and Chasten”
„Megfeddem és megfenyítem”

Jesus is coming in to give the individual members of the church the richest blessings, if they will open the door to Him. He does not once call them Babylon, nor ask them to come out. But He says, “As many as I love, I rebuke and chasten” (with messages of reproof and warning) (Revelation 3:19). These reproofs I am not ignorant of. I have given warnings because the Spirit of the Lord has constrained me to do so, and have uttered reproofs because the Lord has given me words of reproof. I have not shunned to declare the whole counsel of God, which has been given me for the church. {2SM 67.1}

Jézus arra vár, hogy az egyház tagjaira személy szerint gazdag áldásokat árasszon, ha azok megnyitják előtte az ajtót. Ő soha nem nevezi őket Babilonnak és nem hívja ki őket onnan. Jézus így szól: „Akiket szeretek, azokat megfeddem és megfenyítem…” (intő és figyelmeztető üzenetekben) (Jel 3:19). Jól ismerem ezeket az intelmeket. Azért hallattam figyelmeztető hangot, mert az Úr Lelke arra késztetett, és azért adtam intéseket, mert az Úr intő szavakat bízott rám. Nem fojtottam magamba Isten tanácsait, melyeket az egyházhoz intézett általam. {2SM 67.1}   

I will say in the fear and love of God, I know the Lord has thoughts of love and mercy to restore and heal them of all their backslidings. He has a work for His church to do. They are not to be pronounced Babylon, but to be as the salt of the earth, the light of the world. They are to be the living messengers to proclaim a living message in these last days. {2SM 67.2}

Istenfélelemmel és szeretettel mondom, hogy tudom, az Úrnak szerető és irgalmas gondolatai vannak, hogy helyreállítsa és meggyógyítsa népét minden visszaeséséből. Az Úr feladatot bízott egyházára, és azt nem szabad Babilonnak nevezni. Isten népének olyannak kell lennie, mint a föld sója és a világ világossága. Élő küldöttekként élő üzenetet kell hirdetniük ezekben az utolsó napokban. {2SM 67.2}   

Babylon of Revelation 18
Jelenések 18 babilonja

“And after these things I saw another angel come down from heaven, having great power; and the earth was lightened with his glory. And he cried mightily with a strong voice, saying, Babylon the great is fallen, is fallen, and is become the habitation of devils, and the hold of every foul spirit, and a cage of every unclean and hateful bird. For all nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication, and the kings of the earth have committed fornication with her, and the merchants of the earth are waxed rich through the abundance of her delicacies. And I heard another voice from heaven, saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. For her sins have reached unto heaven, and God hath remembered her iniquities. Reward her even as she rewarded you, and double unto her double according to her works: in the cup which she hath filled fill to her double. How much she hath glorified herself, and lived deliciously, so much torment and sorrow give her: for she saith in her heart, I sit a queen, and am no widow, and shall see no sorrow. Therefore shall her plagues come in one day, death, and mourning, and famine; and she shall be utterly burned with fire; for strong is the Lord God who judgeth her” (Revelation 18:1-8). {2SM 67.3}

„És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma vala; és a föld fénylett annak dicsőségétől. És kiálta teljes erejéből, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé. Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ővele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak. És hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja vala: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból: Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól. Fizessetek úgy néki, amint ő fizetett néktek, és kétszerrel kettőztessétek meg néki az ő cselekedetei szerint; amely pohárból itatott, ugyanabból két annyit töltsetek néki. Amennyire dicsőítette magát és dobzódott, annyi kínnal és gyászszal fizessetek néki; mert ezt mondja az ő szívében: Úgy ülök, mint királynéasszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyászt nem látok. Ennekokáért egy nap jőnek őreá az ő csapásai: a halál, a gyász és az éhség; és tűzzel égettetik meg; mert erős az Úr, az Isten, aki megbünteti őt” (Jel 18:1–8). {2SM 67.3}   

The whole chapter shows that Babylon that has fallen is the churches who will not receive the messages of warning the Lord has given in the first, second, and third angels’ messages. They refused the truth and accepted a lie. They refused the messages of truth. See 2 Thessalonians 2:1-12. The message in the eighteenth chapter of Revelation is plain and clearly defined. “For all nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication, and the kings of the earth have committed fornication with her, and the merchants of the earth are waxed rich through the abundance of her delicacies” (Verse 3). Anyone who reads this chapter need not be deceived. {2SM 68.1}

A teljes fejezetből kitűnik, hogy az elesett Babilon azokat az egyházakat jelenti, melyek nem fogadják el az Úr első, második és harmadik angyal üzenetein keresztül adott figyelmeztetéseit. Elutasították az igazságot és hazugságot fogadtak el helyette. Olvassátok el 2Thesszalonika 2:1–12. verseit. A Jelenések tizennyolcadik fejezetének üzenete világos és egyértelmű. „Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ővele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak” (3. vers). Aki elolvassa ezt a fejezetet, elkerülheti a megtévesztést. {2SM 68.1}   

How Satan would exult to have a message go broadcast that the only people whom God has made the repositories of His law are the ones to whom this message applies. The wine of Babylon is the exalting of the false and spurious sabbath above the Sabbath which the Lord Jehovah hath blessed and sanctified for the use of man, also [it is] the immortality of the soul. These kindred heresies, and the rejection of the truth, convert the church into Babylon. Kings, merchants, rulers, and religious teachers are all in corrupt harmony. {2SM 68.2}

Hogyan örvendezne Sátán egy olyan üzenet elterjedésének, amely szerint éppen arra a népre vonatkozna ez a kijelentés, melynek tagjait Isten az Ő törvénye bizalmasaivá tette. Babilon bora egyrészt a hamis szombatnak a valódi, az Úrtól megáldott és az ember számára megszentelt szombat fölé való magasztalását jelenti, másrészt pedig a lélek halhatatlanságának tanítását. Ezek a rokon téveszmék és az igazság elutasítása teszik Babilonná az egyházakat. Királyok, kereskedők, uralkodók és vallási tanítók együttese alkotja a romlott egységet. {2SM 68.2}   

The Church Not to Be Broken Up
Az egyházat nem szabad részekre szakítani

Again I say, The Lord hath not spoken by any messenger who calls the church that keeps the commandments of God, Babylon. True, there are tares with the wheat; but Christ said He would send His angels to first gather the tares and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into the garner. I know that the Lord loves His church. It is not to be disorganized or broken up into independent atoms. There is not the least consistency in this; there is not the least evidence that such a thing will be. Those who shall heed this false message and try to leaven others will be deceived and prepared to receive advanced delusions, and they will come to nought. {2SM 68.3}

Ismét mondom, hogy az Úr olyan személy által semmiképp nem szólhatott, aki Isten parancsolattartó egyházát Babilonnak hívja. Való igaz, hogy a búza közé konkoly keveredik, de Krisztus megmondta, elküldi angyalait, hogy először gyűjtsék kévékbe a megégetni való konkolyt, s utána gyűjtsék a búzát a csűrbe. Tudom, hogy az Úr szereti egyházát, s azt nem szabad feldarabolni vagy független egységekre szakítani. Ez hatalmas következetlenség lenne. A legkisebb bizonyítékunk sincs arra nézve, hogy egy ilyen dolognak be kellene következnie. Akik figyelmeznek erre a hamis üzenetre és másokat is igyekeznek befolyásolni, azok olyan megtévesztés áldozatai, mely további csalások befogadására készíti elő őket és végül megsemmisülésükhöz vezet. {2SM 68.3}   

There is in some of the members of the church, pride, self-sufficiency, stubborn unbelief, and a refusing to yield their ideas, although evidence may be piled upon evidence which makes the message to the Laodicean church applicable. But that will not blot out the church that it will not exist. Let both tares and wheat grow together until the harvest. Then it is the angels that do the work of separation. {2SM 69.1}

Igaz, hogy az egyháztagok némelyikére büszkeség, magabízás, makacs hitetlenség és a saját elgondolásaikhoz való ragaszkodás jellemző, még akkor is, amikor soksok bizonyítékot kapnak arra nézve, hogy a laodíceai egyházhoz intézett üzenet rájuk vonatkozik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az egyháznak el kell töröltetnie. Hadd növekedjék együtt a búza és a konkoly az aratásig, s akkor majd az angyalok elvégzik az elválasztás munkáját. {2SM 69.1}   

I warn the Seventh-day Adventist Church to be careful how you receive every new notion and those who claim to have great light. The character of their work seems to be to accuse and to tear down. {2SM 69.2}

Figyelmeztetem a H. N. Adventista Egyház tagjait, hogy legyenek óvatosak minden új elgondolás befogadásával és azokkal a személyekkel, akik nagy világosság hordozóinak vallják magukat. Munkájuk természete vádoló és lerohanó. {2SM 69.2}   

My brother, I would say to you, Be careful. Go not one step farther in the path you have entered upon. Walk in the light “while ye have the light, lest darkness come upon you” (John 12:35). {2SM 69.3}

Testvérem, azt mondom neked, légy óvatos! Egy lépéssel se menj tovább ezen az ösvényen. Járj a világosságban „…amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket…” (Jn 12:35). {2SM 69.3}   

You complain of being treated coldly in Battle Creek. Did you go with a humble spirit to those who are spiritual and say, “Will you examine the Scriptures with me? Shall we pray over this matter? I have not the light, I want it; for error will never sanctify the soul.” Can you be surprised that they would not give you all that confidence you might think they should, after the experience they have passed through? Should not the words of Christ have any weight? “Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves” (Matthew 7:15). “Lo here and lo there is Christ” will be multiplied. Let the believers heed the voice of the angel who has said to the church, “Press together.” In unity is your strength. Love as brethren, be pitiful, be courteous. God hath a church, and Christ hath declared, “The gates of hell shall not prevail against it” (Matthew 16:18). The messengers the Lord sends bear the divine credentials. I have tender feelings toward you, but come to the light, I beseech of you.—Letter 16, 1893. {2SM 69.4}

Arról panaszkodsz, hogy hűvösen bánnak veled Battle Creekben. Megkerested-e alázatos lélekkel a lelki gondolkodásúakat, hogy ezt mond nekik: „Kutathatnánk együtt a Szentírást? Imádkozhatnánk ezzel kapcsolatban? Nem ismerem az igazságot, de meg akarom ismerni, mert hazugság nem elégítheti meg lelkemet”? – Ismerve, hogy milyen tapasztalatokon mentek át, csodálkozol, hogy nem adták meg neked azt a bizalmat, amelyre számítottál? Talán ne legyen súlya Krisztus szavainak: „Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok” (Mt 7:15). Egyre gyakrabban hallhatjuk majd: „Íme itt van és íme ott van Krisztus.” A hívők figyelmezzenek az angyal szavára, aki így szól: „Tartsatok össze!” Egységben van erőtök. Legyen bennetek testvéri szeretet, együttérzés és udvariasság! Istennek egyháza van, melyről Krisztus kijelentette: „…a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat” (Mt 16:18). Az Úr küldöttei magukon viselik az isteni hitelesség jegyeit. Szeretettel vagyok irántad, de kérve kérlek, jöjj a világosságra! (16. Levél, 1893.) {2SM 69.4}   

The Fruitage of an Underhanded Work

Egy alantas munka gyümölcse

It is essential that all shall know what atmosphere surrounds their own souls, whether they are in copartnership with the enemy of righteousness, and unconsciously doing his work, or whether they are linked up with Christ, doing His work, and seeking to establish souls more firmly in the truth. {2SM 70.1}

Fontos, hogy mindenki tudja magáról, milyen légkör veszi körül. Vajon a szentség ellenségével van szövetségben és öntudatlanul az ő munkáját végzi, vagy Krisztussal, és az Ő munkáját végezve lelkeket akar jobban megalapozni az igazságban? {2SM 70.1}   

Satan would be pleased to have anyone and everyone become his allies to weaken the confidence of brother in brother, and to sow discord among those who profess to believe the truth. Satan can accomplish his purposes most successfully through professed friends of Christ who are not walking and working in Christ's lines. Those who in mind and heart are turning away from the Lord's special work for this time, those who do not cooperate with Him in establishing souls in the faith by leading them to heed His words of warning, are doing the work of the enemy of Christ. {2SM 70.2}

Sátán örömmel venné, ha mindenki segítségére lenne abban, hogy megrendítse a testvér bizalmát a testvérben és nézeteltérést szítson az igazság hitvallói között. Sátán sikeresebben véghez tudja vinni céljait azokon az embereken keresztül, akik Krisztus barátainak vallják magukat, de nem járnak és nem munkálkodnak együtt Krisztussal. Akik szívükben és elméjükben elfordulnak az Úr napjainkra szóló munkájától, és Krisztussal együttműködve nem alapoznak meg lelkeket a hitben azáltal, hogy megtanítják őket az Ő figyelmeztetéseinek komolyságára – azok Krisztus ellenségének munkáját végzik. {2SM 70.2}   

It is a most serious matter to go from house to house, and under pretense of doing missionary work, cast in the seed of mistrust and suspicion. Each one speedily germinates, and there is created a distrust of God's servants, who have His message to bear to the people. When God speaks through His servants, the seed [of mistrust and suspicion] sown has developed into a root of bitterness. The word falls upon hearts that will not hear, on hearts that will not respond. No earthly or heavenly power can find access to the soul. {2SM 70.3}

Nagyon komoly dolog házról házra járva misszió munkát színlelni, s közben a bizalmatlanság és gyanakvás magvait hinteni el. Minden mag hamar megfoganhat és bizalmatlanságot szülhet Isten szolgáival szemben, akik az Ő üzenetét hirdetik az embereknek. Amikor Isten – szolgái által – szólni akar, a bizalmatlanság és gyanakvás magja már keserű gyökérré növekedett. Az üzenet nem érinti meg a hallgatókat. Sem földi, sem mennyei hatalom nem képes utat találni a lélekhez. {2SM 70.3}   

Who is accountable for these souls? Who shall eradicate that poisonous root of bitterness that has prevented them from receiving the word of the Lord? A good sister or a brother planted the evil seed, but how can that one restore the soul thus imperiled? The tongue that should have been used to the glory of God in speaking words of hope and faith and confidence in God's workmen has turned away a soul from Jesus Christ. Those who themselves despised the words of Christ, and refused to hear His voice and to be converted, have leavened other minds with the leaven of evil surmisings and evilspeaking. {2SM 70.4}

Ki a felelős ezekért a lelkekért? Ki fogja eltávolítani a keserűség mérges gyökerét, mely megakadályozza őket az Úr szavának elfogadásában? Egy látszatra jó testvér vagy testvérnő vetette el a magot, de hogyan állíthatja helyre az így veszélybe sodort lelket? Az a nyelv, melyet Isten dicsőségére kellett volna használni – a remény, a hit és az Isten munkásaiban való bizalom szavát hallatva, – elfordított egy lelket Jézus Krisztustól. Akik megvetették Krisztus szavait és elutasították megtérésre hívó hangját, gonosz feltételezéseikkel és beszédük kovászával mások gondolkodását is megrontották. {2SM 70.4}   

This is the day of the Lord's preparation. We have no time now to talk unbelief and to gossip, no time now to do the devil's work. Let everyone beware of unsettling the faith of others by sowing seeds of envy, jealousy, disunion; for God hears the words, and judges, not by assertions, which are yea and nay, but by the fruit one's course of action produces. “By their fruits ye shall know them” (Matthew 7:20). The seed sown will determine the character of the harvest.”—Manuscript 32a, 1896. {2SM 71.1}

Az Úr eljövetelére való felkészülés napját éljük. Nincs vesztegetni való időnk a kételyek táplálására és a pletykákra, melyek a gonosz munkái. Vigyázzon mindenki, nehogy megingassa mások hitét az irígység, féltékenység és széthúzás magjának elvetése által! Isten hallja a szavakat és megítéli a lelket, nem szóban, amely igen és nem, hanem a tettek gyümölcsei által. „…gyümölcseikről ismeritek meg őket…” (Mt 7:20) Az elvetett mag fogja meghatározni az aratás jellegét (32a. Kézirat, 1896). {2SM 71.1}   

Convincing Evidence Accompanies the Message Inspired by God

Az isten által ihletett üzenetet meggyőző bizonyíték kíséri

When the Lord gives a man a message, He gives with it something whereby His people may know that the message is from Him. God does not ask his people to believe everyone who comes to them with a message. {2SM 71.2}

Amikor az Úr üzenetet ad valakinek, akkor azzal együtt ad valami olyat, mely segítségével népe felismerheti, hogy az üzenet Tőle van. Isten nem kéri arra népét, hogy higgyen mindenkinek, aki üzenettel jön hozzá. {2SM 71.2}   

The Lord sends warnings to His people, not to destroy them, but to correct their errors {2SM 71.3}

Az Úr nem azért küld figyelmeztetést népe gyermekeinek, hogy az megsemmisítse őket, hanem hogy helyesbítse hibájukat… {2SM 71.3}   

We are living in perilous times. From the light I have, I know that Satan is trying to bring in that which will make people think they have a wonderful work to do. But when God gives a man a message, that man, by his meekness and lowliness, will give evidence that God is working through him. God lives and reigns, and He desires us to walk before Him in humility. He does not wish this man N to force himself before a congregation.... {2SM 71.4}

Veszélyes időben élünk. Az Úrtól kapott világosságból tudom, hogy Sátán azt akarja népünk soraiba hozni, hogy némelyek gondolják azt: valami nagyszerű munka lett rájuk bízva. De amikor Isten üzenetet ad valakinek, akkor az az ember, alázata és szelídsége által, igazolni fogja, hogy Isten munkálkodik általa. Isten él és uralkodik, és azt akarja, hogy járjunk előtte alázattal. Nem akarja, hogy ez az N. nevű férfi ráerőltesse magát egy közösségre… {2SM 71.4}   

We are not going to be interrupted in meeting after meeting by those who claim they have a message to deliver. He who presses himself forward into a place where he is not wanted is not doing the work of God. We are to work like soldiers in an army. We are not to step out of the ranks, and begin to work on our own account.—Manuscript 30, 1901. {2SM 71.5}

Nem fogjuk engedni, hogy alkalomról alkalomra megzavarják összejöveteleinket azok, akik valamilyen üzenet képviselőinek vallják magukat. Nem az Isten munkáját végzi az, aki olyan feladatkört erőszakol ki magának, melyben nincs rá szükség. Katonasereghez hasonlóan kell munkálkodnunk. Nem léphetünk ki a sorból, hogy saját kedvünkre kezdjünk dolgozni (30. Kézirat, 1901). {2SM 71.5}