Chapter 46—Guided by God's Providences

NEGYVENHATODIK FEJEZET - ISTEN GONDVISELÉSE

The time has come, when, as God opens the way, families should move out of the cities. The children should be taken into the country. The parents should get as suitable a place as their means will allow. Though the dwelling may be small, yet there should be land in connection with it, that may be cultivated.—Manuscript 50, 1903. {2SM 360.1}

Elérkezett az idő, amikor — Isten útkészítésének engedve - a családoknak ki kellene mennie a városokból. A gyerekeket vidékre kellene vinni. A szülőknek anyagi helyzetüknek megfelelő otthont kell találnia. Ha kicsi is a lakás, legyen művelhető földterület a telken! (50. Kézirat, 1903). {2SM 360.1}   

Parents can secure small homes in the country, with land for cultivation, where they can have orchards and where they can raise vegetables and small fruits to take the place of flesh meat, which is so corrupting to the life blood coursing through the veins. On such places the children will not be surrounded with the corrupting influences of city life. God will help His people to find such homes outside the cities.—Medical Ministry, 310. {2SM 360.2}

A szülők kis házakhoz juthatnak vidéken, melyek mellett gyümölcsfákat ültethetnek, zöldségeket és apró gyümölcsöket termeszthetnek, és azokat felcserélhetik a húsokkal, melyek oly romboló hatással vannak az erekben keringő vérre. Az ilyen helyeken a gyerekeket nem veszi körül a városi élet rontó befolyása. Isten megsegíti népét abban, hogy ilyen helyeket találjon a városon kívül (Medical Ministry, 310. oldal). {2SM 360.2}   

More and more, as time advances, our people will have to leave the cities. For years we have been instructed that our brethren and sisters, and especially families with children, should plan to leave the cities as the way opens before them to do so. Many will have to labor earnestly to help open the way. But until it is possible for them to leave, so long as they remain, they should be most active in doing missionary work, however limited their sphere of influence may be.—The Review and Herald, September 27, 1906. {2SM 360.3}

Az idő múltával népünknek egyre inkább el kell hagynia a városokat. Már évek óta arra szólít bennünket az Úr, hogy a testvérek és testvérnők, és különösen a gyermekes családok, tervezzék a városok elhagyását, amint arra lehetőség nyílik. Sokaknak komoly munkájába fog kerülni, hogy ez a lehetőség megnyíljon. De addig is, amíg maradásra kényszerülnek, végezzenek missziómunkát, bármilyen kevés lehetőségük van is a mások megsegítésére (The Review and Herald, 1906. szeptember 27.). {2SM 360.3}   

Counsel and Caution to Those Who Anticipate Leaving the Cities

TANÁCS ÉS FIGYELMEZTETÉS A VÁROSOK ELHAGYÁSÁRA KÉSZÜLŐDŐKNEK*

[A communication written December 22, 1893, in reply to a letter from a leading worker in Battle Creek, informing Mrs. White that in response to the admonition that our people should move out of Battle Creek, “Between One and Two Hundred” were preparing to leave “As Soon As Possible.”—Compilers.] {2SM 361}

*1893. december 22-én írott levél, mely egy vezető Battle Creek-i munkásnak szól, aki előzőleg megírta Ellen G. White-nak, hogy a buzdítás hatására „száz és kétszáz fő között” készülődnek elhagyni Battle Creek-et „amilyen hamar csak lehetséges”. - A szerkesztők. {2SM 361}   

Your letter tells me, my brother, that there are many who are stirred deeply to move out of Battle Creek. There is need, great need, of this work being done, and now. Those who have felt at last to make a move, let it not be in a rush, in an excitement, or in a rash manner, or in a way that hereafter they will deeply regret that they did move out.... {2SM 361.1}

Testvérem! Leveled szerint sokan mélyen fellelkesültek Battle Creek elhagyására. Nagy szükség van most erre a lépésre, de akik végre megérezték, hogy lépniük kell, ne hamarkodják el a dolgot! Ne a lelkesültség és a kapkodás vezesse őket, és ne úgy költözzenek el, hogy azt később mélységesen megbánják... {2SM 361.1}   

Take heed that there shall be no rash movements made in heeding the counsel in moving from Battle Creek. Do nothing without seeking wisdom of God, who hath promised to give liberally to all who ask, and who upbraideth not. All that anyone can do is to advise and counsel, and then leave those who are convicted in regard to duty to move under divine guidance, and with their whole hearts open to learn and obey God. {2SM 361.2}

Figyeljetek oda, hogy a Battle Creek elhagyásáról szóló tanácsnak ne hirtelenkedve tegyetek eleget! Semmit ne tegyetek az isteni bölcsesség keresése nélkül, hiszen Isten ígéretet tett, hogy szemrehányás nélkül és készséggel ad az Ót kérőknek. A legtöbb, amit tehetünk, hogy tanácsot adunk, és utána útjukra engedjük azokat, akik az isteni vezetés szerint kívánnak járni, és teljes szívükkel nyitottak arra, hogy tanuljanak Istentől és engedelmeskedjenek neki. {2SM 361.2}   

I am troubled when I consider that there may be even some of our teachers who need to be more evenly balanced with sound judgment. The messengers who bear the message of mercy to our world, who have the confidence of the people, will be appealed to for advice. Great caution must be exercised by these men who have not genuine experience in practical life, and who will be in danger of giving advice, ignorant of what that advice may lead others to do. {2SM 361.3}

Bajban vagyok, amikor azt látom, hogy még tanáraink között is vannak, akiknek nagyobb kiegyensúlyozottságra van szükségük az ítélőképesség terén. Az emberek bizalmas tanácsot kérnek azoktól a küldöttektől, akik a kegyelem üzenetét hirdetik a világban. Legyenek nagyon óvatosak ezek a munkások, mivel nincs valódi tapasztalatuk a gyakorlati életben, és abban a veszélyben vannak, hogy tanácsot ugyan adnak, de nem tudják, hogy az milyen tettekre indíthat másokat. {2SM 361.3}   

Some men have insight into matters, having ability to counsel. It is a gift of God. In moments when the cause of God is in need of words, sound and solemn and solid, they can speak words which will lead minds perplexed and in darkness, to see as a quick flash of sunlight the course for them to pursue, [the answer to the question] which has filled them with perplexity and baffled their minds in study for weeks and months. There is an unraveling, a clearing up of the path before them, and the Lord has let His sunlight in, and they see their prayers are answered, their way is made clear. But some rash advice may be given—only get out of Battle Creek, notwithstanding there is nothing clearly defined as to what improvement they will make in spiritual advancement for themselves or others in doing this. {2SM 361.4}

Némelyeknek van rálátása a dolgokra, és tudnak jó tanácsot adni. Ez Isten ajándéka. Olyan pillanatokban, amikor Isten művének tiszta, komoly és erőteljes szavakra van szüksége, ezek az emberek szavaikkal megvilágosíthatják a megzavart és sötétségben lévő elméket. Ilyenkor fényes napsugár világítja be a bajban levők útját, és nincsenek többé tele aggódással azt a kérdést illetően, mely hetekig vagy hónapokig nem hagyta őket nyugodni. Ösvényük feltárul és kitisztul előttük. Az Úr világossága meghozta a választ az imára, és megtisztította útjukat. Azonban olyan elhamarkodott tanács is adható, mely csak felszólít a Battle Creek-ből való kiköltözésre, de nem törődik azzal, hogy semmi határozott világosság nincs arra nézve, hogy ez milyen lelki növekedéssel jár majd együtt az elköltözők és mások életében. {2SM 361.4}   

Carefully Consider Every Move
Figyelmesen gondoljatok át mindent!

Let everyone take time to consider carefully; and not be like the man in the parable who began to build, and was not able to finish. Not a move should be made but that movement and all that it portends are carefully considered—everything weighed.... To every man was given his work according to his several ability. Then let him not move hesitatingly, but firmly, and yet humbly trusting in God. {2SM 362.1}

Mindenki hagyjon időt az alapos átgondolásra, és ne legyen hasonló ahhoz a példázatbeli emberhez, aki elkezdte az építést, de soha nem tudta befejezni. Egy lépést se tegyetek anélkül, hogy a pillanatot és annak minden kihatását gondosan megvizsgálva mindent mérlegre ne tennétek... Mindenki képességeihez mérten kapott munkát. Senki ne bizonytalankodjék hát, hanem legyen határozott, és bízzon Istenben alázattal. {2SM 362.1}   

There may be individuals who will make a rush to do something, and enter into some business they know nothing about. This God does not require. Think candidly, prayerfully, studying the Word with all carefulness and prayerfulness, with mind and heart awake to hear the voice of God.... To understand the will of God is a great thing.... {2SM 362.2}

Lehetnek olyan személyek, akik elsietnek valamit, és olyan dologba kezdenek, melyről semmit sem tudnak. Ezt Isten nem így akarja. Gondolkodjatok elfogulatlan, imádságos lelkülettel. Elmétekben és szívetekben legyetek éberek Isten hangjának meghallására!... Isten akaratának megértése nagy dolog... {2SM 362.2}   

I address words to the church at Battle Creek, to move in the counsels of God. There is need of your moving—many from Battle Creek—and there is also need of your having well-defined plans as to what you will do when you go out from Battle Creek. Do not go in a rush, without knowing what you are about.... O for generals, wise and considerate, well-balanced men, who will be safe advisers, who have some insight into human nature, who know how to direct and counsel in the fear of God. {2SM 362.3}

A Battle Creek-i gyülekezetnek azt üzenem, hogy járjon Isten tanácsa szerint. Szükséges, hogy sokan közületek elköltözzenek Battle Creek-ból, de jól lefektetett tervekre is szükségetek van arra vonatkozólag, hogy mit fogtok elköltözésetek után csinálni. Ne siessétek el a költözést! Legyetek tudatában annak, amit tesztek!... Olyan vezetőkre, bölcs, együttérző és kiegyensúlyozott emberekre van szükség, akik biztonságos tanácsadók, akiknek rálátásuk van az emberi természetre, és akik tudnak Isten félelmében vezetni és tanácsolni. {2SM 362.3}   

Danger Attends New Experience
Az új tapasztalattal veszély is jár

I have seen that danger attends every new phase of experience in the church, because some hear things with such a strong spirit. While some teachers may be strong and efficient in teaching in the lines of Bible doctrines, they will not all be men who have a knowledge of practical life and can advise perplexed minds with surety and safety. They do not discern the perplexing situation that must necessarily come to every family who shall make a change. Therefore, let all be careful what they say; if they know not the mind of God in some matters, let them never speak from a guess or suppose so. If they know nothing definite, let them say so, and let the individual rely wholly upon God. Let there be much praying done, and even with fasting, that not one shall move in darkness, but move in the light as God is in the light.... {2SM 362.4}

Láttam, hogy az egyházban minden új jellegű tapasztalattal veszély jár, mert némelyek túlságosan erős lelkülettel hallanak meg dolgokat. Miközben a tanárok némelyike erőteljes és hatékony lehet a bibliai elvek tanításában, közülük nem mindenkinek van ismerete a gyakorlati életről, és nem mindenki tud biztonsággal és bizonyossággal tanácsolni másokat. Nem érzik át azt a bonyolult helyzetet, mellyel minden változtatás előtt álló családnak szembe kell néznie. Ennélfogva bánjon mindenki óvatosan szavaival. Ha bizonyos dolgokban nem ismerik Isten akaratát, soha ne találgassanak vagy feltételezzenek. Mondják meg, ha nem tudnak semmi biztosat, és engedjék az egyént Istenre támaszkodni. Imádkozzanak sokat, és böjtöljenek is, hogy egyikük se sötétségben, hanem világosságban járjon, mint ahogyan Isten is a világosságban van... {2SM 362.4}   

Let there be nothing done in a disorderly manner that there shall be a great loss or sacrifice made upon property because of ardent, impulsive speeches which stir up an enthusiasm which is not after the order of God, that a victory that was essential to be gained, shall, for lack of level-headed moderation and proper contemplation and sound principles and purposes, be turned into a defeat. Let there be wise generalship in this matter, and all move under the guidance of a wise, unseen Counselor, which is God. Elements that are human will struggle for the mastery, and there may be a work done that does not bear the signature of God. Now I plead with every soul to look not too strongly and confidently to human counselors, but look most earnestly to God, the One wise in counsel. Submit all your ways and your will to God's ways and to God's will.... {2SM 363.1}

Semmi ne történjék rend nélkül, hogy valami súlyos veszteség ne érje a tulajdont a tüzes, lobbanékony beszédek következtében, melyek olyan felajzottságot keltenek, mely nem Istentől van. A kiegyensúlyozottság, a megfontoltság, a helyes elvek és tervek hiánya ne távolítson el a feltétlenül elérendő győzelemtől, és ne döntsön vereségbe. A vezetés legyen bölcs ebben a dologban, és járjon el mindenki egy bölcs, láthatatlan tanácsnok vezetése szerint, aki nem más, mint Isten. Emberek küzdhetnek az elsőbbségért, és végezhetnek olyan munkát, mely nem viseli magán Isten kézjegyét. Arra kérek minden lelket, hogy ne tekintsen túl erősen és bizalmasan az emberi tanácsadókra! Tekintsetek komolysággal Istenre, a bölcs tanácsnokra! Vessétek alá utatokat és akaratotokat Isten útjának és akaratának!... {2SM 363.1}   

The Aftermath of Rash Moves
Az elkapkodott lépések utóhatása

Should some move hastily and fly out of Battle Creek, and be brought into discouragement, they will reflect, not upon themselves for moving unadvisedly, but upon others who, they will charge, brought a pressure to bear upon them. All their discomfiture and defeat are charged back upon those who should not be reflected upon {2SM 363.2}

Ha valaki hirtelenjében kiszárnyal Battle Creek-ből, és elkeserítő körülmények közé kerül, nem saját balgatag lépését fogja hibáztatni, hanem azokat az embereket, akik nyomást gyakoroltak rá. Minden vereségüket és kudarcukat visszahárítják azokra, akikre nem kellene... {2SM 363.2}   

Now, just now, is the time when the perils of the last days are thickening around us, and we need wise men for counselors, not men who will feel it duty to stir up and create disorder, but who cannot possibly give wise counsel and organize and arrange that every stirring up shall bring order out of confusion, and rest and peace in obeying the Word of the Lord. Let every man be found in his true place, to do some work for the Master, according to his several ability.... {2SM 363.3}

Most, most van itt az idő, amikor az utolsó napok veszedelmei egyre inkább körülvesznek bennünket. Bölcs tanácsosokra van szükségünk. Nem olyanokra, akik a felajzást és a zavarkeltést tartják kötelességüknek, akik semmiképpen nem adhatnak bölcs tanácsot, nem tudják lecsillapítani a felajzottságot, és nem tudnak nyugalmat és békét teremteni az Úr Igéjének való engedelmességben. Minden ember álljon saját helyére, és végezzen képességei szerint valamilyen munkát a Mesterért... {2SM 363.3}   

How shall this be done? “Take My yoke upon you,” saith Jesus Christ, who hath bought you with His own precious blood, whose servants and property you are, “and learn of Me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls. For My yoke is easy, and My burden is light” (Matthew 11:29, 30). If everyone will come to Jesus in a teachable spirit, with contrition of heart, then he is in a condition of mind to be instructed and to learn of Jesus and obey His orders {2SM 364.1}

Hogyan legyen mindez? „Vegyétek fel magatokra az én igámat - mondja Krisztus, aki saját vérén vásárolt benneteket, akinek szolgái és tulajdona vagytok - és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű” (Mt 11: 29-30). Ha mindenki tanítható lelkülettel és töredelmes szívvel jön Krisztushoz, akkor olyan állapotban van, melyben tanulhat Jézustól és engedelmeskedhet rendeléseinek... {2SM 364.1}   

Spread Every Plan Before God
Tárjatok minden tervet Isten elé!

We cannot have a weak faith now; we cannot be safe in a listless, indolent, slothful attitude. Every jot of ability is to be used, and sharp, calm, deep thinking is to be done. The wisdom of any human agent is not sufficient for the planning and devising in this time. Spread every plan before God with fasting, [and] with the humbling of the soul before the Lord Jesus, and commit thy ways unto the Lord. The sure promise is, He will direct thy paths. He is infinite in resources. The Holy One of Israel, who calls the host of heaven by name, and holds the stars of heaven in position, has you individually in His keeping.... {2SM 364.2}

Nem engedhetjük meg magunknak a gyenge hitet. Nem lehetünk biztonságban, ha tétlen, közömbös lelkülettel élünk. Minden képességünket használnunk kell! Gondolkodjunk élesen, higgadtan és mélyen! Semmilyen emberi eszköz bölcsessége nem elegendő a napjainkban történő tervezéshez és megvalósításhoz. Tárjatok minden tervet Isten elé böjtöléssel! Alázzátok meg lelketeket az Úr Jézus előtt, és bízzátok utatokat az Úrra. A biztos ígéret szerint Ő majd egyengeti ösvényeteket. Az Úrnak végtelen eszköze van. Izrael Szentje, aki a mennyei sereget nevén szólítja, és akinek rálátása van az ég csillagaira, benneteket is személy szerint őriz... {2SM 364.2}   

I would that all could realize what possibilities and probabilities there are for all who make Christ their sufficiency and their trust. The life hid with Christ in God ever has a refuge; he can say, “I can do all things through Christ which strengtheneth me” (Philippians 4:13). {2SM 364.3}

Bárcsak mindenki felismerné, hogy milyen lehetőségek állnak mindazok előtt, akik Krisztusba helyezik erejüket és bizalmukat. A Krisztussal együtt Istenben elrejtett életet élő embernek menedéke van. Az ilyen ezt mondhatja: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít” (Fii 4:13). {2SM 364.3}   

I leave this matter with you; for I have been worried and troubled in regard to the dangers that assail all in Battle Creek, lest they shall move indiscreetly and give the enemy advantage. This need not be, for if we walk humbly with God, we shall walk safely.—Letter 45, 1893. {2SM 364.4}

Rátok bízom az ügyet. Aggódtam és gondban voltam a Battle Creek-t fenyegető veszélyek miatt, nehogy a testvérek helytelenül lépjenek és ajtót nyissanak az ellenség előtt. Ez nem törvényszerű, mert amikor alázattal járunk Istennel, biztonságban vagyunk (45. Levél, 1893). {2SM 364.4}