Chapter 43—Miraculous Healing

NEGYVENHARMADIK FEJEZET - CSODÁLATOS GYÓGYÍTÁS*

[The items appearing here are supplemental to the abundance of counsel on prayer for the sick. See the Ministry of Healing, pp. 225-233; Counsels on Health, 373-382; Medical Ministry, 195-196; also the 36-page pamphlet, “Guiding Principles in Prayer for the Sick.”—Compilers.] {2SM 345}

*Az itt olvasható írások kiegészítőül szolgálnak a betegekért való imádság sok helyen előforduló tárgykörében. Lásd: A nagy Orvos lábányomán, 225—233. oldal. Counsels on Health, 373-382. oldal. Medical Ministry, 195-196. oldal és a 36 oldalas pamflet, melynek címe: „Guiding Principles in Prayer for the sick” - A szerkesztők. {2SM 345}   

A Delicate Situation

KÉNYES HELYZET

In regard to the matter of prayer for the sick, many confusing ideas are advanced. One says, “He who has been prayed for must walk out in faith, giving God the glory, and making use of no remedies. If he is at a health institute he should leave it at once.” {2SM 345.1}

A betegekért mondott imádságot illetően sok zavaros elgondolást hirdetnek. Valaki így szól: ,Annak, akiért imádkoztak, fel kell kelnie hitben, Istennek adva dicsőséget, és semmiféle gyógymódot nem alkalmazva. Ha a beteg egészségügyi intézménynél van, azt azonnal el kell hagynia!” {2SM 345.1}   

I know that these ideas are wrong, and that if accepted they would lead to many evils. {2SM 345.2}

Tudom, hogy ezek az elképzelések hamisak, és ha elfogadják, akkor sok gonoszságot eredményeznének. {2SM 345.2}   

On the other hand, I do not wish to say anything that might be interpreted to mean a lack of belief in the efficacy of prayer. {2SM 345.3}

Ugyanakkor semmi olyat nem szeretnék mondani, amit úgy lehetne értelmezni, hogy nem hiszek eléggé az ima hatékonyságában. {2SM 345.3}   

The path of faith lies close beside the path of presumption. Satan is ever seeking to lead us into false paths. He sees that a misunderstanding of what constitutes faith will confuse and disappoint. He is pleased when he can persuade men and women to reason from false premises. {2SM 345.4}

A hit ösvénye közel húzódik a felfuvalkodottság ösvényéhez. Sátán szüntelen azon munkálkodik, hogy hamis ösvényekre vezessen bennünket. Látja, hogy a hit valódi mivoltának a félreértése zavart és csalódást okoz. Igen elégedett, amikor rá tud venni férfiakat és nőket arra, hogy hamis feltételezések alapján érveljenek. {2SM 345.4}   

I can pray for the sick only in one way—“Lord, if it be in accordance with Thy will, for Thy glory and the good of the one who is sick, heal the sufferer, we pray. Not our will, but Thine be done.” {2SM 345.5}

Részemről csak egyféleképp imádkozhatom a betegekért: „Uram, arra kérünk, ha akaratod szerint való, gyógyítsd meg a szenvedőt az ő érdekében és a te dicsőségedre. Ne a mi, hanem a te akaratod legyen meg.” {2SM 345.5}   

Nehemiah did not regard his duty as done when he had mourned and wept and prayed before the Lord. He did not only pray. He worked, mingling petition and endeavor. {2SM 346.1}

Nehémiás nem tekintette elvégzettnek kötelességét, amikor az Úr előtt sírt és imádkozott. Nem csupán imádkozott, hanem dolgozott is, összehangolva a könyörgést az igyekezettel. {2SM 346.1}   

It is no denial of faith to use rational remedies judiciously.—Manuscript 31, 1911. {2SM 346.2}

Az ésszerű gyógymódok megfontolt használata nem hitehagyás (31. Kézirat, 1911). {2SM 346.2}   

May Appear as Natural Course

LEHET TERMÉSZETSZERŰ LÁTSZATUK

God's miracles do not always bear the outward semblance of miracles. Often they are brought about in a way which looks like the natural course of events. When we pray for the sick, we also work for them. We answer our own prayers by using the remedies within our reach. Water, wisely applied, is a most powerful remedy. As it is used intelligently, favorable results are seen. God has given us intelligence, and He desires us to make the most of His health-giving blessings. We ask that God will give bread to the hungry; we are then to act as His helping hand in relieving hunger. We are to use every blessing God has placed within our reach for the deliverance of those in danger. {2SM 346.3}

Isten csodái nem mindig viselik magukon a csodák külső jegyeit. Gyakran olyan módon mennek végbe, mely a dolgok természetes menetének tetszik. Miközben imádkozunk a betegekért, munkálkodunk is értük. Saját imáinkra azzal válaszolunk, hogy alkalmazzuk a számunkra elérhető gyógymódokat. A víz, bölcsen használva, nagyon hatékony gyógyszer. Értelmes használatakor jó eredményeknek lehetünk tanúi. Isten értelmet adott nekünk, és azt szeretné, ha élnénk egészséget nyújtó áldásaival. Miután imádkozunk Istenhez, hogy adjon kenyeret az éhezőnek, segítő kezeiként az éhség enyhítésére igyekszünk. Éljünk mindazokkal az áldásokkal, melyeket Isten elénk helyezett a veszélyben levők szabadítására. {2SM 346.3}   

Natural means, used in accordance with God's will, bring about supernatural results. We ask for a miracle, and the Lord directs the mind to some simple remedy. We ask to be kept from the pestilence that walketh in darkness, that is stalking with such power through the world; we are then to cooperate with God, observing the laws of health and life. Having done all that we possibly can, we are to keep asking in faith for health and strength. We are to eat that food which will preserve the health of the body. God gives us no encouragement that He will do for us what we can do for ourselves. Natural laws are to be obeyed. We are not to fail of doing our part. God says to us, “Work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure” (Philippians 2:12, 13). {2SM 346.4}

Az Isten akarata szerint használt természetes eszközök természetfölötti eredményeket hoznak. Csodáért imádkozunk, és az Úr valami egyszerű gyógymódra hívja fel figyelmünket. Arra kérjük az Urat, hogy mentsen meg a homályban járó dögvésztől, mely hatalmas erővel lopakodik a világban, és utána együttműködünk Istennel, és eleget teszünk az élet és egészség törvényeinek. Miután minden tőlünk telhetőt megtettünk, hit által egészséget és erőt kell kérnünk mindenkor. Olyan ételeket kell ennünk, melyek megtartják testünk egészségét. Isten nem bátorít minket arra a gondolatra, hogy Ő majd megteszi, amit mi is meg tudunk tenni magunkért. Engedelmeskednünk kell a természet törvényeinek! Meg kell tennünk a mi részünket! Isten így szól hozzánk: „Annakokáért, szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket; Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből” (Fii 2:12-13). {2SM 346.4}   

We cannot disregard the laws of nature without disregarding the laws of God. We cannot expect the Lord to work a miracle for us while we neglect the simple remedies He has provided for our use, which, aptly and opportunely applied, will bring about a miraculous result. {2SM 346.5}

Nem vehetjük semmibe a természet törvényeit anélkül, hogy közben Isten törvényeit is semmibe ne vennénk. Nem várhatunk csodát az Úrtól, miközben nem alkalmazzuk azokat a tőle kapott egyszerű gyógyeszközöket, melyeket helyesen és az alkalomnak megfelelően használva csodálatos eredményhez jutunk. {2SM 346.5}   

Therefore, pray, believe, and work.—Letter 66, 1901. {2SM 347.1}

Így tehát imádkozzatok, higgyetek, és munkálkodjatok! (66. Levél, 1901). {2SM 347.1}   

A Case of Healing

EGY GYÓGYULÁS

A case was held up before me of_____, a minister; eighty miles he was sent for, to pray for a sick sister who sent for him in compliance with the teaching of James. He went and prayed in earnest, and she prayed; she believed the minister to be a man of God, a man of faith. Physicians had given her up to die of consumption. She was healed immediately. She arose and prepared supper, a thing she had not done for ten years. Now the minister was vile, his life was corrupt, and yet here was a great work. He took the glory all to himself. {2SM 347.2}

Feltárult előttem __, egy lelkész esete. Elküldték érte nyolcvan mérföld távolságról, hogy imádkozzék egy beteg testvérnőért, aki Jakab tanítása alapján hívta őt. A lelkész elment, és buzgón imádkozott a testvérnővel együtt. A testvérnő Isten hithű emberének vélte a lelkészt. Az orvosok lemondtak róla, és azt mondták, hogy meg fog halni tüdővészben. Imádság után az asszony azonnal meggyógyult. Felkelt vacsorát készíteni, amit már tíz éve nem tett meg. Nos, a lelkész gonosz, romlott életű ember volt, de mégis itt volt ez a nagyszerű eset. A férfi magáénak tudta a dicsőséget. {2SM 347.2}   

Then again the scene mentioned above passed before me. I saw that the woman was a true disciple of Christ; her faith was that she should be healed. I saw their prayers: One was misty, dark, fell downward; the other prayer was mixed with light or specks which looked to me like diamonds, and arose upward to Jesus and He sent it up to His Father like sweet incense, and a beam of light was immediately sent to the afflicted one and she revived and strengthened under its influence. Said the angel, God will gather every particle of true, sincere faith; like diamonds shall they be gathered up and will surely bring a return or answer; and God will separate the precious from the vile. Although He bears long with the hypocrite and sinner, yet he will be searched out. Though he may flourish with the honest a while like the green bay tree, yet the time will come when his folly will be made manifest, and he be brought to confusion.—Letter 2, 1851. {2SM 347.3}

Később az említett látvány újra elém tárult. Láttam, hogy az asszony Krisztus igaz tanítványa volt, és hite miatt gyógyult meg. Láttam imáikat is. Az egyik ködös, sötét volt és lefelé hatolt. A másik megtelt fénnyel és gyémántoknak tetsző cseppekkel, és feljutott Jézushoz, aki jó illatként küldte tovább Atyjához. Egy fénysugár azonnal az asszonyhoz érkezett, aki megújult és megerősödött annak hatásától. Az angyal így szólt: Isten összegyűjti az igaz és őszinte hit minden egyes darabját. Gyémántként gyűjti egybe azokat, és azok biztos választ hoznak. Isten el fogja választani a szemében kedveset a gonosztól. Isten hosszan tűr a képmutatóért és bűnösért, de az elszámolás ideje egyszer eljön majd. Lehet, hogy egy ideig együtt virágzik a tisztaszívűvel, mint zöld babér, de az Úr egy napon nyilvánosságra hozza balgaságát, és megfizeti jutalmát (2. Levél, 1850). {2SM 347.3}   

When Restoration Would Not Be Best

AMIKOR A GYÓGYULÁS NEM LENNE A LEGJOBB

We know of instances where the Lord has laid a case of diseased humanity upon the heart of His people and put within them a longing of soul, and they have prayed most earnestly for recovery and have supposed they had a right to claim the promise, and yet the sick died. The Lord, who sees the end from the beginning, understood that should He work by His power to heal, the divine will would be misunderstood. {2SM 347.4}

Tudunk olyan példákról, amikor az Úr népe szívére helyezte a beteg emberiség egy-egy esetét. Olykor gyógyulásra vágyó lelkeket hozott közéjük, akinek gyógyulásáért elszántan imádkoztak, és úgy vélték, hogy joguk van megragadni az Úr ígéretét, de a beteg mégis meghalt. Az Úr, aki a kezdetektől látja a véget, jól látja, hogy ha gyógyító hatalmát használná, akkor szándékát félreértenék. {2SM 347.4}   

At times, restoration would not be best, either for the friends or for the church, but would result in wild enthusiasm and fanaticism, leading some to the conclusion that impulse is the ground of our faith. The only safe course is to follow the written Word. After you have done all you can for the sufferer, place the case in the hands of the Lord. It may be that death will be for His glory. The Lord permits some to die who for months and years have lingered in sickness. He sees fit to give His suffering ones rest.—Manuscript 67, 1899. {2SM 348.1}

Előfordul, amikor a gyógyulás nem a legjobb a barátok vagy a gyülekezet számára. Vad rajongást és fanatizmust eredményezhet, és némelyek azt gondolnák, hogy hitünk alapja az ösztönösség. Az egyedüli biztonság az írott Ige követésében van. Miután minden lehetségest megtettetek a szenvedőért, helyezzétek az ügyet az Úr kezébe! Lehet, hogy halála az Úr dicsőségére lesz. Az Úr megengedi némelyek halálát a már több hónapja vagy éve betegségben szenvedők közül. Az Úr jónak látja megpihentetni a szenvedőt (67. Kézirat, 1899). {2SM 348.1}