Chapter 29—The Use of Remedies

HUSZONKILENCEDIK FEJEZET - A GYÓGYSZEREK ALKALMAZÁSA

To Alleviate Pain and Restore Health

To Alleviate Pain and Restore Health

Employ Every Facility—It is not a denial of faith to use such remedies as God has provided to alleviate pain and to aid nature in her work of restoration. It is no denial of faith [for the sick who request prayer for healing] to cooperate with God, and place themselves in the condition most favorable to recovery. God has put it in our power to obtain a knowledge of the laws of life. This knowledge has been placed within our reach for use. We should employ every facility for the restoration of health, taking every advantage possible, working in harmony with natural laws.—The Ministry of Healing, 231, 232 (1905). {2SM 286.1}

Használjátok ki a lehetőségeket! - Nem hitetlenség az olyan gyógyszerek alkalmazása, melyeket Isten adott a fájdalom enyhítésére és a természet helyreállító munkájának elősegítésére. Nem hitehagyás [a gyógyulás reményében imát óhajtó betegek részéről] együttműködni Istennel, és megtalálni a javulást elősegítő feltételeket. Isten hatalmat adott nekünk arra, hogy ismeretet szerezzünk az élet törvényeiről. Ezt az ismeretet azért tette elérhetővé számunkra, hogy azt a gyakorlatban is hasznosítsuk. Használjunk ki minden lehetőséget az egészség helyreállítása érdekében, és munkálkodjunk összhangban a természeti törvényekkel (A nagy orvos lábnyomán, 231-232. oldal, 1905.). {2SM 286.1}   

Use the Means Within Our Reach—The idea which you hold, that no remedies should be used for the sick, is an error. God does not heal the sick without the aid of the means of healing which lie within the reach of man; or when men refuse to be benefited by the simple remedies that God has provided in pure air and water. {2SM 286.2}

Használjátok a számotokra hozzáférhető elemeket! - Téves az az elképzelésed, mely szerint semmiféle gyógymóddal nem szabadna kezelni a betegeket. Isten nem gyógyítja meg a beteget a körülöttünk levő gyógyelemek nélkül, és ha az ember nem hajlandó alkalmazni azokat az egyszerű gyógyeszközöket, melyeket Istentől kapott a tiszta levegő és víz formájában. {2SM 286.2}   

There were physicians in Christ's day and in the days of the apostles. Luke is called the beloved physician. He trusted in the Lord to make him skillful in the application of remedies. {2SM 286.3}

Krisztus napjaiban és az apostolok idején is voltak orvosok. Lukácsot a szeretett orvosként említi a Biblia. Lukács bízott abban, hogy az Úr szakértelmet ad neki a gyógyszerek alkalmazására. {2SM 286.3}   

When the Lord told Hezekiah that He would spare his life for fifteen years, and as a sign that He would fulfill His promise, caused the sun to go back ten degrees, why did He not put His direct, restoring power upon the king? He told him to apply a bunch of figs to his sore, and that natural remedy, blessed by God, healed him. The God of nature directs the human agent to use natural remedies now. {2SM 286.4}

Amikor az Úr elmondta Ezékiásnak, hogy még tizenöt évig megtartja életét, és ígérete jeleként tíz fokkal visszaállította a nap állását, miért nem árasztotta gyógyító hatalmát a királyra azonnal? Azt mondta neki, hogy tegyen egy köteg fügét a sebére, és az Isten által megáldott természetes orvosság meggyógyította a királyt. {2SM 286.4}   

I might go to any length in this matter, my brother, but I leave it now with a few instances. [Then follow the accounts of two instances of the use of charcoal. See chapter 30.] {2SM 287.1}

Sokáig folytathatnám még ezt a témát, Testvérem, de hadd fejezzem most be néhány példával. [A példák a faszén használatáról szólnak és a. 30. részben olvashatók]. {2SM 287.1}   

All these things teach us that we are to be very careful lest we receive radical ideas and impressions. Your ideas regarding drug medication, I must respect; but even in this you must not always let the patients know that you discard drugs entirely, until they become intelligent on the subject. You often place yourself in positions where you hurt your influence and do no one any good, by expressing all your convictions. Thus you cut yourself away from the people. You should modify your strong prejudices.—Letter 182, 1899 (To a worker in an overseas field). {2SM 287.2}

Ezek a dolgok óvatosságra intenek minket, nehogy túlságosan merev elgondolásokat és benyomásokat fogadjunk el. Tiszteletben tartom a tablettakészítmények használatáról alkotott véleményed, de még ezzel kapcsolatban is meg kell jegyeznem, hogy amíg a betegek nem látnak tisztán ebben a dologban, addig nem szabad nekik elmondanod, hogy teljesen elveted a tablettákat. Gyakran hozod magad olyan helyzetbe, melyben lerontod befolyásodat. Senkinek nem teszel vele jót, ha minden meggyőződésednek hangot adsz. Elzárod magad az emberektől. Változtatnod kell rossz befolyásodon! (182. Levél, 1899., - egy külföldi missziómunkáshoz). {2SM 287.2}   

God's Remedies—There are many ways of practicing the healing art, but there is only one way that Heaven approves. God's remedies are the simple agencies of nature that will not tax or debilitate the system through their powerful properties. Pure air and water, cleanliness, a proper diet, purity of life, and a firm trust in God are remedies for the want of which thousands are dying; yet these remedies are going out of date because their skillful use requires work that the people do not appreciate. Fresh air, exercise, pure water, and clean, sweet premises are within the reach of all with but little expense; but drugs are expensive, both in the outlay of means and in the effect produced upon the system.—Testimonies for the Church 5:443 (1885). {2SM 287.3}

Isten gyógyszerei. - A gyógyítás művészetének sok módszere van, de a menny csak egyetlen egyet ismer el. Isten gyógyszerei a természet egyszerű elemei, melyek nem viselik és rongálják meg a szervezetet erőteljes sajátságaikkal. Friss levegő és víz, tisztaság, helyes étkezés, egyszerű életvitel és Istenbe vetett szilárd bizalom - mindezek Isten orvosságai, melyek hiánya miatt ezrek veszítik el életüket. Mégis, ezek a gyógyszerek kimennek a divatból, mert szakszerű használatuk olyan munkát igényel, melyet az emberek nem kedvelnek. A friss levegő, a testmozgás, a tiszta víz, a tiszta és üdítő környezet mindenki számára olcsón elérhető; a tablettakészítmények viszont drágák, mind anyagi, mind pedig a szervezetre gyakorolt hatásuk értelmében (Bizonyságtételek V. kötet, 443. oldal, 1885.). {2SM 287.3}   

Use the Simplest Remedies—Nature will want some assistance to bring things to their proper condition, which may be found in the simplest remedies, especially in the use of nature's own furnished remedies—pure air, and with a precious knowledge of how to breathe; pure water, with a knowledge of how to apply it; plenty of sunlight in every room in the house if possible, and with an intelligent knowledge of what advantages are to be gained by its use. All these are powerful in their efficiency, and the patient who has obtained a knowledge of how to eat and dress healthfully, may live for comfort, for peace, for health; and will not be prevailed upon to put to his lips drugs, which, in the place of helping nature, paralyzes her powers. If the sick and suffering will do only as well as they know in regard to living out the principles of health reform perseveringly, then they will in nine cases out of ten recover from their ailments.—Medical Ministry, 223, 224 (Manuscript 22, 1887). {2SM 287.4}

Használjatok egyszerű orvosságokat! - A természetnek segítségre van szüksége helyreállító munkájában, és ez a segítség a legegyszerűbb orvosságokban található, különösképpen azokban, melyek magában a természetben találhatóak - ilyenek a tiszta le- 2gg vegő és a helyes lélegzés értékes ismerete; a tiszta víz és alkalmazásának ismerete; sok napfény, lehetőség szerint a ház minden szobájában, és értelmes ismeret annak hasznos alkalmazásáról. Mindezek nagy hatásfokkal használhatók, és az a beteg, aki elsajátítja a táplálkozás és öltözködés helyes elveit, nyugalomban, békességben és jó egészségnek örvendve élhet. Senki nem fogja tudni rávenni, hogy szájához emelje a tablettakészítményeket, melyek, a természet munkájának megsegítése helyett megbénítják annak erőit. Ha a betegek és szenvedők kitartóan gyakorolnák az egészségügyi reformról szerzett ismereteiket, akkor közülük tízből kilencen meggyógyulnának betegségükből (Medical Ministry, 223-224. oldal, 22. Kézirat, 1887.). {2SM 287.4}   

Remedies in the Natural World

A TERMÉSZETBEN TALÁLHATÓ ORVOSSÁGOK

Water Treatments and Simple Herbs—The Lord has taught us that great efficacy for healing lies in a proper use of water. These treatments should be given skillfully. We have been instructed that in our treatment of the sick we should discard the use of drugs. There are simple herbs that can be used for the recovery of the sick, whose effect upon the system is very different from that of those drugs that poison the blood and endanger life.—Manuscript 73, 1908 (Manuscript entitled “Counsels Repeated”). {2SM 288.1}

Vízgyógyászat és egyszerű gyógynövények. - Az Úr azt tanította nekünk, hogy a helyes vízhasználatban hatékony gyógyászati lehetőség rejlik. A vízkezelést szakszerűen kell alkalmazni. Azt az utasítást kaptuk, hogy a betegek kezelésekor ne alkalmazzunk drogkészítményeket. Használjunk egyszerű gyógynövényeket a betegek kezelésére, mert azoknak a szervezetre gyakorolt befolyása nem olyan, mint a tablettáké, melyek megmérgezik a vért és veszélybe sodorják az életet (73. Kézirat, 1908. - ,Ismételt tanácsok’). {2SM 288.1}   

Remedies That Cleanse the System—Christ never planted the seeds of death in the system. Satan planted these seeds when he tempted Adam to eat of the tree of knowledge which meant disobedience to God. Not one noxious plant was placed in the Lord's great garden, but after Adam and Eve sinned, poisonous herbs sprang up. In the parable of the sower the question was asked the master, “Didst not thou sow good seed in thy field? from whence then hath it tares?” The master answered, “An enemy hath done this” (Matthew 13:27, 28). All tares are sown by the evil one. Every noxious herb is of his sowing, and by his ingenious methods of amalgamation he has corrupted the earth with tares. {2SM 288.2}

A szervezetet tisztító orvosságok. - Krisztus soha nem ültette el a halál magvait az emberi szervezetben. Ezeket a magokat Sátán ültette, amikor megkísértette Adámot, hogy egyen a jó és gonosz tudásának fájáról, s ez Istennek való engedetlenséget jelentett. Az Úr kertjében egyetlen mérgező' növény sem volt, de miután Adám és Éva bűnbe esett, mérgező növények eredtek ki a földből. A magvető példázatában a gazdának feltették a kérdést: „Uram, avagy nem tiszta magot vetettél-e a te földedbe? honnan van azért benne a konkoly?” A gazda pedig így válaszolt: „Valamely ellenség cselekedte azt’’ (Mt 13:27—28). A konkolyt a gonosz veti el. Minden mérgező növény tőle származik. Zseniális keverési módszereivel megrontotta a földet konkollyal. {2SM 288.2}   

Then shall physicians continue to resort to drugs, which leave a deadly evil in the system, destroying that life which Christ came to restore? Christ's remedies cleanse the system. But Satan has tempted man to introduce into the system that which weakens the human machinery, clogging and destroying the fine, beautiful arrangements of God. The drugs administered to the sick do not restore, but destroy. Drugs never cure. Instead, they place in the system seeds which bear a very bitter harvest.... {2SM 288.3}

Miért használják az orvosok továbbra is azokat a tablettákat, 289 melyek halálos gonoszt hagynak a testben, és tönkreteszik azt az életet, melynek megmentésére Krisztus a földre jött? Krisztus orvosságai megtisztítják a szervezetet. Sátán azonban megkísértette az embert, hogy olyan anyagot vigyen szervezetébe, mely meggyengíti az emberi szervezetet, eldugítja és lerontja Isten csodálatos alkotását. A betegnek adott tabletta nem helyreállít, hanem lerombol. A drogok soha nem gyógyítanak. Ellenkezőleg, olyan magokat plántálnak a testbe, melyeknek gyümölcse keserű lesz... {2SM 288.3}   

Our Saviour is the restorer of the moral image of God in man. He has supplied in the natural world remedies for the ills of man, that His followers may have life and that they may have it more abundantly. We can with safety discard the concoctions which man has used in the past. {2SM 289.1}

Megváltónk helyreállítja az emberben Isten erkölcsi képmását. A természet világába orvosságot helyezett az emberek betegségeire, hogy követői éljenek és bővölködjenek. Biztonsággal elvethetjük azokat a készítményeket, melyeket az emberek a múltban használtak.* *Érdekes tény, hogy a huszadik századi orvosi kutatások eredményeként az orvosok többnyire elvetették azoknak az orvosságoknak a használatát, melyek a kijelentés idejében még általánosak voltak. {2SM 289.1}   

The Lord has provided antidotes for diseases in simple plants, and these can be used by faith, with no denial of faith; for by using the blessings provided by God for our benefit we are cooperating with Him. He can use water and sunshine and the herbs which He has caused to grow, in healing maladies brought on by indiscretion or accident. We do not manifest a lack of faith when we ask God to bless His remedies. True faith will thank God for the knowledge of how to use these precious blessings in a way which will restore mental and physical vigor. {2SM 289.2}

Az Úr a betegségek ellenszereit egyszerű növényekbe** ültette, és ezeket nyugodtan használhatjuk hittel. Ezek használata nem hitetlenség, hiszen amikor javunkra használjuk az Istentől nyert áldásokat, akkor együttműködünk Istennel. Az Úr fel tudja használni a vizet, a napfényt, és az általa növesztett gyógyfüveket a tudatlanságból vagy baleset útján bekövetkezett betegségek gyógyítására. Nem tanúsítunk hitetlenséget, amikor arra kéjük Istent, hogy áldja meg orvosságait. Az igaz hit hálát ad Istennek az ismeretért, mely alapján úgy tudja használni ezeket az értékes áldásokat, hogy azok helyreállítsák az ember testi-lelki egészségét. **Megjegyzendő, hogy a napjainkban felírt orvosságok nagy része a növényvilág elemeiből épül fel, és nem mérgező. {2SM 289.2}   

The body is to be carefully cared for, and in this the Lord demands the cooperation of the human agent. Man must become intelligent in regard to the treatment and use of brain, bone, and muscle. The very best experience we can gain is to know ourselves.—Manuscript 65, 1899 (General Manuscript). {2SM 289.3}

A testet gondozni kell, és ebben az Úr megkívánja az emberi fél együttműködését. Az embernek meg kell ismernie az agy, a csontok és az izmok működését, és azt is, hogy hogyan tarthatja azokat egészségben (65. Kézirat, 1899. -Általános kézirat). {2SM 289.3}   

All to Understand What to Do for Themselves

MINDENKI ISMERJE MEG, MIT TEHET EGÉSZSÉGE ÉRDEKÉBEN

Your question is, ... “In urgent cases, should we call in a worldly physician, because the sanitarium doctors are all so busy that they have no time to devote to outside practice?” If the physicians are so busy that they cannot treat the sick outside of the institution, would it not be wiser for all to educate themselves in the use of simple remedies, than to venture to use drugs that are given a long name to hide their real qualities. Why need anyone be ignorant of God's remedies—hot-water fomentations and cold and hot compresses. It is important to become familiar with the benefit of dieting in case of sickness. All should understand what to do [for] themselves. They may call upon someone who understands nursing, but everyone should have an intelligent knowledge of the house he lives in. All should understand what to do in case of sickness. {2SM 289.4}

Kérdésed ez: „Sürgős esetekben hívhatunk-e világi orvost, mert a szanatórium orvosai annyira elfoglaltak, hogy nem marad idejük a külső orvoslásra.”... Ha az orvosok annyira elfoglaltak, hogy nincs idejük az intézményen kívüli betegek kezelésére, nem lenne-e bölcsebb, ha mindenki ránevelné magát az egyszerű orvosságok alkalmazására az olyan tabletták használata helyett, melyek valódi tartalmát hosszú nevek mögé rejtik? Miért maradna bárki is tudatlan Isten gyógyszerei: a meleg vizes vagy a hideg-meleg vizes borogatás felől. Fontos, hogy megismerjük az étrendnek a betegre tett jótékony hatásait is. Mindenki tanulja meg, mit tehet egészsége érdekében! {2SM 289.4}   

Were I sick, I would just as soon call in a lawyer as a physician from among general practitioners. [Mrs White is here referring to the “general practitioner” of 1897 in the backwoods of australia, from where she penned these words. The reader must keep in mind that until the second decade of the twentieth century, physician training was largely unregulated and was often meager. In many instances it was on an apprentice basis, supplemented at best by a short period of training in a more or less orthodox medical school. The medical profession was without well-established standards. The mainstay in the medications of the ordinary doctor was poisonous drugs, often prescribed in large doses. {2SM 290.1}

Ha beteg volnék, nem sietnék körzeti orvost hívni. Nem is érinteném latin nevű csodaszereiket.* Tudni akarom a tiszta angol nevét mindannak, amit szervezetembe viszek. Akik gyakorlattá teszik a tablettakészítmények fogyasztását, bűnt követnek el értelmük ellen és veszélybe sodorják a teljes hátralevő életüket. Vannak ártalmatlan gyógyfüvek, melyeknek használata sok, látszólag komoly nehézséget meg tud oldani. Ha mindenki igyekezne ismeretet szerezni a test szükségletei felől, a betegség ritkaság lenne, nem pedig mindennapos. Egy csipetnyi megelőzés felér egy nagy adag gyógyítással (86. Kézirat, 1897. - Általános kézirat, Az egészségügyi reform elvei’, Cooranbong, Ausztrália). *Ellen G. White itt az 1897-es Ausztrália őserdei gyógyítóira gondol ahonnan a levelet is írta. Az olvasó tartsa szemelőt, hogy a huszadik század második évtizedéig az orvosi képzés többnyire szabályozatlan, és gyakran igen szegényes. Sok esetben csak tanoncjellegű oktatásról volt szó, mely rövid elméleti oktatással párosult egy többé-kevésbé ortodox iskolában. Az orvosi szakma nem volt kellőképpen megalapozott. Egy közönséges orvos többnyire mérgező hatású drogokat írt fel, melyeket gyakran nagy adagokban kellett bevenni. {2SM 290.1}   

The following facts show clearly that Mrs. White's statement should not be used to depreciate the labors of the carefully trained conscientious physician: {2SM 290}

Az itt következő tények világosan megmutatják, hogy Ellen G. White kijelentése nem alkalmazható az alapos képzésben részesült és lelkiismeretes orvos munkájának elvetésére. {2SM 290}   

1. Her many statements relative to the high calling and weighty responsibilities of the physician; {2SM 290}

Sok kijelentése van az orvosok elhivatásáról és nagy felelősségükről. {2SM 290}   

2. Her practice of consulting qualified physicians as attested by the published record and by those who were members of her family; {2SM 290}

Ő maga képzett orvosokhoz fordult, melyről nyomtatott anyagok és hozzátartozói beszámolói tesznek bizonyságot. {2SM 290}   

3. Her counsel to an associate worker who was ill, to “let the physicians” “do those things” for her “that must be done” (See page 251 of this volume), and urging her to eat, “because your earthly physician would have you eat” (Page 253); {2SM 290}

Tanácsa egyik munkatársának, mely szerint „bízza az orvosokra mindazt, amit meg kell tenni” érdekében (251. oldal), és melyben étkezésre készteti, mert „földi orvosa íb azt tenné” (253. oldal). {2SM 290}   

4. Her many counsels addressed to practicing physicians presented in The Ministry of Healing, Counsels on Health, and Medical Ministry; {2SM 290}

Sok tanácsa a gyakorló orvosokhoz, melyek olvashatók a Nagy Orvos lábnyomán, Counsels on Health, és a Medical Ministry című könyvekben. {2SM 290}   

5. The guidance from her pen in the establishment of a Seventh-day Adventist medical college at Loma Linda, designed to provide “a medical education that will enable” its graduates “To pass the examinations required by law of all those who practice as regularly qualified physicians.”—Ellen G. White Manuscript 7, 1910 (published in Pacific Union Recorder, February 3, 1910 Words of Counsel).(See The Story of Our Health Message, 386, (1955)).] I would not touch their nostrums, to which they give latin names. I am determined to know, in straight English, the name of everything that I introduce into my system. {2SM 290}

Egy hetednapi adventista egészségügyi főiskola lapításánál adott irányelve, mely szerint szükség van ,egy olyan egészségügyi oktatásra, mely lehetővé teszi a tanulók számára, hogy letegyék a törvény által az orvosi gyakorlatot folytatók számára előírt vizsgák letételére” (7. Kézirat, 1910. - Lásd: The Story of Our Health MesBage, 1955. 386. oldal!) {2SM 290}   

Those who make a practice of taking drugs sin against their intelligence and endanger their whole afterlife. There are herbs that are harmless, the use of which will tide over many apparently serious difficulties. But if all would seek to become intelligent in regard to their bodily necessities, sickness would be rare instead of common. An ounce of prevention is worth a pound of cure.—Manuscript 86, 1897 (General Manuscript, “Health Reform Principles,” written from Cooranbong, Australia). {2SM 290.2}

{2SM 290.2}   

Simple Remedies in the Sanitarium Program

EGYSZERŰ GYÓGYMÓDOK A SZANATÓRIUMBAN

I have received much instruction regarding the location of sanitariums. They should be a few miles distant from the large cities, and land should be secured in connection with them. Fruit and vegetables should be cultivated, and the patients should be encouraged to take up outdoor work. Many who are suffering from pulmonary disease might be cured if they would live in a climate where they could be out-of-doors most of the year. Many who have died of consumption might have lived if they had breathed more pure air. Fresh outdoor air is as healing as medicine, and leaves no injurious aftereffects {2SM 291.1}

Az Úrtól sok tanítást kaptam a szanatóriumok építési helyének meghatározásával kapcsolatban. A kiválasztott telkek legyenek néhány kilométer távolságra a nagyvárosoktól, és gazdálkodásra alkalmas fold is legyen biztosítva mellettük. Gyümölcs- és zöldség- termesztést kell folytatni, a betegeket pedig bátorítani a kinti munkára. Sok tüdőbajban szenvedő beteg meggyógyulhatna, ha olyan éghajlat alatt élne, ahol az év nagy részében a szabad levegőn tartózkodhat. A tüdővészben elhunytak közül sokan életben maradhattak volna, ha tisztább levegőt szívtak volna. A kinti friss levegő olyan gyógyító erő, melynek nincsenek káros utóhatásai... {2SM 291.1}   

It would have been better if, from the first, all drugs had been kept out of our sanitariums, and use had been made of such simple remedies as are found in pure water, pure air, sunlight, and some of the simple herbs growing in the field. These would be just as efficacious as the drugs used under mysterious names, and concocted by human science. And they would leave no injurious effects in the system. {2SM 291.2}

Jobb lett volna, ha szanatóriumainkban minden tablettakészítményt elutasítottak volna elejétől fogva, és olyan egyszerű orvosságokat alkalmaztak volna, mint a tiszta víz, a friss levegő, a napfény, és a mezőn található gyógyfüvek közül néhány. Ezek éppolyan hatékonyak lettek volna, mint az emberi tudomány által eszközölt és titokzatos nevek mögé rejtett tabletták, de nem gyakoroltak volna káros hatást a szervezetre. {2SM 291.2}   

Thousands who are afflicted might recover their health if, instead of depending upon the drugstore for their life, they would discard all drugs, and live simply, without using tea, coffee, liquor, or spices, which irritate the stomach and leave it weak, unable to digest even simple food without stimulation. The Lord is willing to let His light shine forth in clear, distinct rays to all who are weak and feeble.—Manuscript 115, 1903 (General Manuscript regarding sanitarium work). {2SM 291.3}

A betegségben szenvedők ezrei gyógyulhatnának meg, ha nem a gyógyszertárra támaszkodnának, és felhagynának minden tablettakészítménnyel. Ha az egyszerű életet választva elhagynák a kávét, az alkoholt, és a fűszereket, melyek annyira izgatják és meggyengítik a gyomrot, hogy az még az egyszerű ételek megemésztésére sem képes serkentők használata nélkül. Az Úr készséggel ragyogtatja a gyengélkedőkre világosságának tiszta és fényes sugarait (115. Kézirat, 1903. -Általános kézirat a szanatóriumi munkával kapcsolatban). {2SM 291.3}