Chapter 22—Financial Assistance in Worker Qualification

HUSZONKETTEDIK FEJEZET - ANYAGI TÁMOGATÁS A MUNKÁSOK KIKÉPZÉSÉRE

Help Promising Young Men

Segítsétek az ígéretes fiatalokat!

It should be made a part of gospel labor to help forward promising young men who give evidence that the love of truth and righteousness has a constraining influence upon them, leading them to dedicate themselves to the work of God, as medical missionaries, as canvassers, as evangelists. Let a fund be established to carry this work forward. Then let those who have received help go forth to minister to the sick and suffering. This work will surely open the way for the balm of Gilead to be applied to sin-sick souls.—Manuscript 35, 1901. {2SM 208.1}

Az evangéliumi munka egyik része az olyan ígéretes fiatalok támogatása, akik bizonyságát adják annak, hogy szeretik az igazságot, és akiket Krisztus igazságossága arra késztet, hogy szánják oda magukat Isten műve építésére, mint egészségügyi misszionáriusok, könyvmunkások vagy evangélizátorok. Legyen pénzösszeg félretéve erre a célra! A megsegítettek pedig menjenek el és szolgálják a betegeket és szenvedőket. Ez a munka minden bizonnyal meg fogja nyitni az utat arra, hogy a bűnbeteg lelkek hozzájussanak Gileád balzsamához (35. Kézirat, 1901). {2SM 208.1}   

Assistance Given Our First Medical Students

Három diák megsegítése

My husband and myself united in taking three promising young men from their humble labors, and placing in the hands of each one thousand dollars to obtain an education in medical lines. This had been the selection that the Lord put into the mind of my husband. The Lord had given light and preference to these three youth, and they were to give themselves to the work of physicians.—Letter 322, 1905. {2SM 208.2}

Férjem és jómagam kiemeltünk három ígéretes fiatalembert egyszerű munkaterületükről, és ezer dollárt adtunk nekik fejenként, hogy egészségügyi vonalon tanulhassanak. A választást az Úr helyezte férjem szívébe. Isten világosságban és különös támogatásban részesítette ezt a három fiatalembert, akik így az orvosi pályának szentelhették magukat (322. Levél, 1905). {2SM 208.2}   

Qualifying Executives and Evangelists

Vezetők és evangélizátorok képzése

There must be a reaching higher, not seeking to excel in the outlay of large buildings and in display, but in the powers, the capabilities, the capacity that they may know how to manage these large interests. Provisions should be made, means invested; a fund secured to educate men and women of other nations and in our own country to be fitted to reach the higher classes. We have too little working talent in the different branches of the cause.—Letter 44, 1887. {2SM 209.1}

Nem a nagy épületekre és a külsőségekre való költekezést kell növelni, hanem a nagy kamatok rendezésére való erőket, képességeket és lehetőségeket. Anyagiakat kell biztosítani a külföldi és hazai testvérek tanítására, hogy elérhessék a társadalom felsőbb rétegeit is. Túl kevés a rátermett emberünk a mű különböző ágazataiban (44. Levél, 1887). {2SM 209.1}   

Loans Better Than Gifts

A kölcsön jobb, mint az ajándék

All these things are to be done, as you propose, to help students to obtain an education, but I ask you, “Shall we not all act in this matter unselfishly, and create a fund, and keep it to draw upon on such occasions?” When you see a young man or a young woman who is a promising subject, advance or loan the sum needed, with the idea that it is a loan, not a gift. It would be better to have it thus. Then when it is returned, it can be used to educate others. But this money is not to be taken from the tithe, but from a separate fund secured for that purpose. This would exert a healthy uprightness and charity and patriotism among our people. There must be thoughtful consideration and a skillful adjustment of the work in the cause of God in all its departments. But let there be no meager, stingy plans, in using the consecrated portion for the sustaining of the ministry; for then the treasury would soon be empty.—Letter 40, 1897. {2SM 209.2}

Ahogyan javaslod, mindezeket a dolgokat meg kell tenni a tanulók megsegítése érdekében, de nem kellene-e mindannyiunknak önzetlenül eljárni ebben az ügyben, és összegyűjteni annyi adományt, melyből az ilyen esetekben megsegíthetjük a rászorulókat? Amikor ígéretes fiatal testvéreket láttok, adjátok nekik a pénzt kölcsön, és ne ajándékként. Ez a jobbik módszer, mert a visszanyert pénz újra felhasználható mások tanítására. Ezt a pénzt azonban ne a tizedből vegyétek ki, hanem az erre a célra elkülönített összegből. Ez egészséges becsületességre, adományozó kedvre és hazaszeretetre tanítaná népünket. Isten művének minden osztályában alapos megfontoltságra és a munkák szakszerű elvégzésére van szükség. Terveinkben azonban ne legyünk kicsinyesek és szűkmarkúak, és ne a szolgálat támogatását segítő megszentelt részt használjuk fel, mert úgy a pénztár hamarosan kiürülne (40. Levél, 1897). {2SM 209.2}