× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

A Broader Work

Kiterjedtebb Tevékenységet

April 1, 1907. {SpM 405}

1907, április 1. {SpM 405}   

“The sacrifices of God are a broken spirit; a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise. Do good in Thy good pleasure unto Zion; build thou the walls of Jerusalem. Then shalt thou be pleased with the sacrifices of righteousness, with burnt offering and whole burnt offering; then shall they offer bullocks upon thine altar.” {SpM 405.3}

"Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet, oh Isten, nem veted te meg. Tégy jót, a te kegyelmedből a Sionnal; és építsd meg Jeruzsálem kőfalait. Akkor kedvesek lesznek előtted az igazságnak áldozatai; az égő és egész áldozat: akkor a te oltárodon áldoznak néked tulkokkal." {SpM 405.3}   

I have been shown that in the opening of new fields too much pride has often been manifested by our workers. In our work in the Southern field, we have kept too much to ourselves. Our efforts ought not to have been so closely confined to our own institutions. The light given me, and which I have given to our people, is that if workers of experience and wisdom would visit the colored schools established in Nashville and different places, and manifest an interest in their work, our workers would be invited to speak to the colored people in many places, and could thus impart to them precious truths that they do not understand. An excellent work has been done by these schools, and in drawing apart from them, we are not following the Lord's plan. An earnest sympathy should exist between our teachers and other teachers of colored schools in the South. {SpM 405.4}

Az Úr közölte velem, hogy az új mezők megnyitásánál a munkások túl sok büszkeséget tanúsítottak. A déli munkában nagyon magunkba zárkóztunk. Erőfeszítéseinket nem kellett volna oly szorosan a mi intézményeinkre korlátoznunk. Az a nekem adott világosság, melyet továbbadtam népünknek, hogy ha tapasztalt és bölcs munkások látogatnák meg Nashville-t és más helyeken alapított színes iskolákat, munkásainkat meghívnák, hogy sok helyen szóljanak a színesekhez, így drága igazságokat hirdethetnének nekik, melyeket most nem értenek. Az iskolák kitűnő munkát végeznek, s félrehúzódva tőlük, nem követjük az Úr tervét. Komoly egyetértésnek kellene élni tanítóink és más tanítók közt a színes iskolákban a déli mezőn. {SpM 405.4}   

When the question of our establishing a printing plant in the Southern states was being considered, I was shown that the very existence of the large educational institutions for colored people in Nashville made it a favorable place for the opening of our work; for in these schools lay opportunities for building up the cause of present truth. In failing to manifest an interest in the work of the colored schools, and to become acquainted with the work they were doing, an advantage was lost that might have been used to remove much prejudice. A judicious effort to open up to the teachers in these large institutions the principles and plans of our educational work, would have been productive of much good. Young men of firm principles should be selected to attend these schools, and watch for opportunities to drop the seeds of truth into the hearts of the teachers. And our missionaries could learn much in these institutions. {SpM 406.1}

Mikor a kiadó déli mező számára való fölállítását mérlegeltük, az Úr közölte, hogy Nashville-t a nagy tanintézetek tették kedvező hellyé munkánk megnyitásához, mert ez iskolákban lehetőségek rejlettek a jelen igazság ügyének fölépítésére. Mivel nem érdeklődtünk a színes iskolák iránt, s nem ismerkedtünk meg a munkájukkal, előnyt veszítettünk, melyet az előítélet eltávolítására lehetett volna fölhasználni. Az értelmes erőfeszítés, hogy megnyissuk a nagy intézmények tanítói előtt tanításunk elveit és terveit, sok jót eredményezett volna. Szilárd, elvhű ifjakat kell kiválasztanunk, hogy ezekbe az iskolákba járjanak, s figyeljék a lehetőségeket, hogy elhintsék az igazság magját a tanítók szívébe. S lélekmentőink is sokat tanulhatnának ezekben az intézményekben. {SpM 406.1}   

I was also instructed that in the South a first class sanitarium should be erected where the colored people can be treated by hygienic methods, and where many youth can be trained to be skillful nurses and teachers of the gospel of Christ. Our people in the South must be quick in laying hold of advantages that are needed there. The true missionary spirit must be cherished in the hearts of all our workers. We have a school at Huntsville. If we are wise, we will make very decided efforts that the work of this school may be strengthened, and conducted in no inferior way. {SpM 406.2}

Az Úr arra is utasított, hogy délen első osztályú kórházat kellene emelnünk, ahol a színeseket egészséges módszerekre lehetne tanítani, és sok fiatalt lehetne szakképzett ápolóvá és Krisztus örömüzenetének tanítóivá képezni. Népünk délen legyen gyors, hogy megragadja az előnyöket, melyekre ott szükség van. Munkásaink szívében ápoljuk a lélekmentő lelkületet. Iskolánk van Huntsville-on. Ha bölcsek vagyunk, határozott erőfeszítést teszünk az iskola tevékenységének támogatására, s kitűnően fogjuk igazgatni. {SpM 406.2}   

We need to be less diffident about making known our needs to those who can help us in carrying forward the work. The Lord will surely acknowledge determined efforts made to help the people who are in need of help. We should study carefully the second chapter of Nehemiah which records Nehemiah's request of the king, and the king's liberal response to his plea. The experiences of Nehemiah teach us that God does not prohibit his people from asking men in power for favors to advance the cause of God. Much more might be received for the advancement of the cause of God from men who have abundant resources, if the Lord's servants would lay their necessities before them. In the work of erecting sanitariums and school buildings in foreign countries God designs that the highest authorities shall be appealed to for assistance. This work should be done with prudence, taking care to present it as something that is being done for the benefit of the people, and as a work of God. {SpM 406.3}

Legyünk nyíltabbak, hogy ismertté tegyük szükségleteinket azok előtt, akiknek módjában áll segíteni, előrevinni munkánkat. Az Úr bizonyosan elismeri az eltökélt erőfeszítéseket a nép megsegítésére, mely segítségre szorul. Gondosan tanulmányozzuk Nehémiás második fejezetét, mely leírja Nehérniás kérését, s a király nagylelkű válaszát. Nehémiás tapasztalata arra tanít, hogy Isten nem tiltja meg népének, hogy hatalmon levőket megkérjen, segítsenek előrevinni az Isten ügyét. Sokkal többet nyerhetnénk Isten ügye fejlesztésére olyan emberektől, akiknek bőven áll forrás rendelkezésükre, ha az Úr szolgái eléjük tárnák szükségleteiket. A külországi kórházak és iskolaépületek emelésénél Isten terve, hogy a legfölsőbb hatóságokhoz forduljunk segítségért. Ezt előrelátással kell végezni, úgy tárni eléjük a kérdést, hogy az emberek javára és Isten munkájaként tesszük. {SpM 406.3}   

To those workers who are preparing to be teachers, I would say, Begin to work in a humble way as missionaries for God. Bear in mind the example of those who for the sake of the truth are subjecting themselves to all manner of inconveniences in foreign fields,- - to the hardships of an unsuitable climate and to the opposition of people of an idolatrous faith. God asks you to begin your mission work at home. Those who are seeking to be first, need to humble their hearts before God. Let each one take up the missionary work that lies neglected at his very door. The Lord calls for laborers for our cities. Every true believer has a message. {SpM 406.4}

A tanítónak készülőkhöz így szólnék: kezdjetek kicsinyben munkálkodni, hogy lelkeket mentsetek meg Isten számára. Tartsátok emlékezetetekben azok példáját, akik az igazságért mindenféle kényelmetlenségnek kiteszik magukat külföldön - a nehezen elviselhető éghajlatnak és a pogány hitűek szembeszegülésének. Isten fölszólít, hogy kezdjetek itthon lélekmentésbe. Akik elsők szeretnének lenni, alázzák meg szívüket Isten előtt. Lássatok az ajtótok előtt váró munkához. Az Úr munkásokat hív városaink számára. Minden igaz hívőnek hirdetendő üzenete van. {SpM 406.4}   

In visions of the night I seemed to be in a large congregation of our people in Nashville. One of authority stood before us. Reaching out His hand, he turned himself in every direction, saying, There is missionary work to be done in all the settlements about Nashville. There are among you those who should exercise their inventive faculties to devise plans for reaching the perishing souls whom you have neglected. When you take up the work that should be done in needy settlements right within your borders, the presence of the Lord will be with you, and angels will go before you. Your faculties will develop and your capabilities for work increase. And from Nashville you will pass to other cities to do the work that is waiting to be done. There is dearth of men and dearth of means; but when the missionary spirit shall be awakened, and you take hold of the work wherever you see souls hungering for the truth, then you will grow in grace and efficiency. There is work for all who want to work in the way Christ worked. {SpM 406.5}

Éjjeli látomásban mintha népünk népes gyülekezésén lettem volna Nashville-on. Tekintélyes valaki állt előttünk. Kinyújtott karral körbemutatott s így szólt: Lélekmentő munkát kell végezni minden településen Nashville körül. Vannak köztetek, akiknek latba kell vetni találékonyságát, terveket fektetni le, hogy elérjük a pusztuló lelkeket, akiket addig elhanyagoltatok. Mikor vállaljátok a határaitokban levő ínséges településeken végzendő munkát, az Úr jelenléte lesz veletek, s angyalok járnak előttetek. Képességeitek fejlődni fognak, s munkabírástok megnövekedik. Nashville-ről más városokba fogtok menni, végezni az elvégzésre váró munkát. Nagy az ember és pénzhiány. De mikor fölébred a lélekmentő lelkület, ahol csak igazságra éhező lelkeket láttok, megragadjátok a munkát - növekedni fogtok a kegyességben s eredményességben. Van munka mindenki számára, aki Krisztus útján kíván fáradozni." {SpM 406.5}   

“Who among you,” said the heavenly Messenger, “have tried to come into connection with the colored schools, that they might become acquainted with the teachers? How many have you converted to obedience to the truth?” The Lord is not pleased with the young men and the middle aged men who have felt no burden for the souls who are right around them. God desires that His servants shall explain the truths of his word in the darkest as well as in the most enlightened places. Consecration to God and prayer, earnest prayer, must be blended with the work. {SpM 407.1}

Az égi hírnök így folytatta: "Ki próbált közületek érintkezni a színes iskolákkal, hogy megismerkedjék a tanítókkal? Hányat térítettetek igazság iránti engedelmességre?" Az Úr nincs megelégedve az ifjakkal és az idősökkel, akik nem tartják felelősnek magukat a körülöttük levők üdvösségéért. Isten azt kívánja, hogy szolgái fejtsék ki igéje igazságait a legsötétebb, valamint a legfölvilágosultabb helyeken. A fáradozáshoz Istennek odaszentelődést és imát, buzgó imát kell elegyíteni. {SpM 407.1}   

So little genuine missionary work is being done, so little of the missionary spirit is being cultivated, that the Lord is displeased. The great cities of the South lie unworked. Those who feel no desire to educate themselves for missionary work need a new conversion. {SpM 407.2}

Oly kevés valódi lélekmentést végeznek, oly kevés hittérítő lelkületet ápoinak, hogy az Úr nincs megelégedve. A nagy déli városok megmunkálattanul állnak. Akik nem éreznek kívánságot, hogy lélekmentővé képezzék ki magukat, azoknak új megtérésre van szükségük. {SpM 407.2}   

Our young men and young women need a more pronounced experience in the work of God. Those who have learned the truths of the word must not be unwilling to place themselves in trying places in order to meet the people where they are. Work is waiting everywhere, and it is not all of the most pleasant kind. The Lord calls for young men who have cultivated a spirit of cheerfulness to go forth to convince others of the possibility of maintaining cheerfulness and refinement amid the most unfavorable circumstances. The message of truth must be given by means of practical missionary effort. Wake up, brethren, wake up. Watch and pray, and consecrate yourselves to the great work that is waiting to be done. {SpM 407.3}

Ifjainknak és hajadonainknak határozottabb tapasztalatra van szükségük Isten munkájában. Akik megtanulták az ige igazságait, ne húzódozzanak a próbára tevő helyzetektől, hogy ott találkozzanak az emberekkel, ahol vannak. Munka vár mindenfelé, s nem mind a legkellemesebb fajta. Az Úr ifjakat hív, akik ápolták a vidámság szellemét, hogy menjenek, győzzenek meg másokat a vidámság és finomság legkedvezőtlenebb körülmények közti fönntartásának lehetőségéről. Az igazság üzenetét a gyakorlati lélekmentő tevékenység útján kell közölni. Ébredjetek, testvérek, ébredjetek! Vigyázzatok és imádkozzatok. Szenteljétek magatokat a nagyszerű munkára, mely elvégzésre vár. {SpM 407.3}   

You who have educated yourselves in a love of criticism have lost the love of beauty and holiness out of your lives. Arouse, and rid yourselves of these hindrances to progress in the Christian life. When you feel disposed to criticize the work of some of your brethren, take hold yourselves of the hardest work you can find to be done, and do it in Christ's name. This you will find to be a most valuable education. {SpM 407.4}

Ti, akik a vádaskodás szeretetére neveltétek magatokat, elvesztettétek a szépség és szentség szeretetét életetekből. Kelljetek föl, szabaduljatok meg a keresztény életben való haladás eme akadályaitól. Mikor valamelyik testvéred munkáját szeretnéd bírálgatni, magad ragadd meg a legnehezebb munkát, amit csak találni tudsz, s végezd Krisztus nevében. Ezt a legértékesebb tanításnak fogod találni. {SpM 407.4}   

The children of God should never be rough and discourteous in their bearing toward one another. They should never blame and condemn. To those who want to give vent to a spirit of faultfinding, I would say, Go out among the rocks and stumps, and there relieve your mind of its evil thoughts; for these inanimate objects will not be harmed by your words. Only your own soul will suffer. After you have talked it all out, consider that it is written in the books of heaven what manner of spirit you are of. Then come to God with a broken heart and a contrite spirit, confess your need, and plead for his grace to make you one of his humble children. Let the ambition you have be exercised in a way that will bless needy souls. {SpM 407.5}

Isten gyetmekei sose legyenek nyersek és udvariatlanok egymás iránt. Sose kárhoztassanak, sohse ítéljenek el. Akik hangot akarnak adni hibakereső lelkületüknek, ezt mondom: Menj ki a sziklák és tőkék közé, s att szabadulj meg gonosz gondolataidtól, mert ezek az élettelen tárgyak nem sérülnek meg szavaidtól. Csak a te lelked szenvedi meg. Miután kiadtad magadból, gondold meg, hogy a menny könyveiben áll, hogy milyen a lelkületed. Majd fordulj Istenhez megtört szívvel, alázatos lélekkel, valld be szükségleteidet, s esedezzél kegyelemért, hogy alázatos gyermekévé tegyen. Úgy gyakorold nagyravágyásodat, hogy áldás tegyen az ínséges lelkeknek. {SpM 407.5}   

There are some who need to give expression to their religion in a different way than they have done in the past. They need to be ashamed of their past course of action, their lack of consecration and love, and to be reconverted. Then they will take hold humbly of any part of the work that needs their help. They need to learn how to pray and work for souls. The truth for these last days is to be proclaimed by purified human lips. When the live coal from the altar shall touch the lips of the believers, and they have been refined and purified by the Holy Spirit of God, then God can entrust them with his solemn message, and use them to glorify his name. Then they can teach transgressors the way of the Lord, and sinners will be converted unto him. {SpM 408.1}

Vannak, akiknek másképp kell kifejezést adni vallásuknak, mint eddig. Szégyelljék elmúlt tetteiket, az odaszentelődés és szeretet hiányát, s újonnan térjenek meg. Akkor alázatosan megragadják a munka bármely ágát, mely segítségükre szorul. Tudniuk kell, miként imádkozzanak s fáradozzanak a lelkekért. Az utqtsó napoknak szóló igazságokat megtisztult emberi ajkakról kell hirdetni. Amikor az oltárról vett parázs megérinti a hívők ajkát, s Isten Lelke megfiníornítja és megtisztítja őket, Isten rájuk bízhatja az ünnepélyes, komoly üzéntet, és fölhasználja őket neve dicsőségére. Akkor tanítani tudják a bűnösöket az Úr útjaira, s vétkezők térnek meg Istenhez. {SpM 408.1}   

Ellen G. White. {SpM 408}

{SpM 408}