× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Encourage the Workers

Bátorítsátok A Munkásokat

Sanitarium, Napa Co., Cal., {SpM 400}

{SpM 400}   

March 4, 1907. {SpM 400}

1907. március 4. {SpM 400}   

I have been instructed that encouragement should be given to the work in the South, and that special help should come to the work in Nashville, Madison, and Huntsville. {SpM 400.4}

Az Úr utasított, hogy bátorítsuk a munkát délen, s részesítsük soron kívüli segítségben a munkát Madisonon és Huntsville-en. {SpM 400.4}   

At the school in Madison it has been necessary to work with the strictest economy that the educational work undertaken there might be carried forward. Let our brethren who have means remember this school and its needs. {SpM 400.5}

A Madison iskolában kénytelenek voltak a íegaprólékosabban takarékoskodni, hogy folytatni tudják a vállalt tanítást. Jómódú testvéreink emlékezzenek meg erről az iskoláról és szükségleteiről. {SpM 400.5}   

A good work was done by Brethren Magan and Sutherland at Berrien Springs, and in their labors in that place they labored beyond their strength, imperilling their health, and even their lives. In their work at Madison, they are working too hard, and amid many difficulties. These brethren need not only our confidence, but also our help, that they may place the Madison School where it can accomplish the work that God designs it to do. I pray that the Lord will sanctify the understanding of our people that these men will not be left to so work as to sacrifice their health in what they are trying to do. I pray that teachers and students may have wisdom and courage to act well their part, and that they may be especially blessed in making the school a success. {SpM 400.6}

Magan és Sutherland testvér jó munkát végeztek Berrienen, s erejükön fölöl fáradoztak, egészségüket, sőt életüket veszélyeztetve. Mostani madisoni munkájukban is keményen és sok nehézség közt dolgoznak. E két testvérünknek nem csupán bizalmunkra van szüksége, hanem segítségünkre is, hogy oda juttassa az iskolát, ahol el tudja végezni az Isten által rá hárított föladatot. Imádkozom, hogy az Úr szentelje meg népe gondolkodását, hogy ne engedjék úgy dolgozni őket, hogy egészségük tönkremenjen a túlmunkától. Esedezem az Úrhoz, hogy a tanítóknak s tanulóknak bölcsességük és bátorságuk legyen jól végezni föladatukat, s rendkívüli áldásokban részesüljenek az iskola eredményessé tételénél. {SpM 400.6}   

It is impossible to make the Madison School what it should be unless it is given a liberal share in the means that shall be appropriated for the work in the South. Will our brethren act their part in the Spirit of Christ? {SpM 401.1}

Lehetetlen azzá tenni a Madison iskolát, aminek lennie kellene, hacsak bőkezű részt nem kapnak a déli munkára szánt anyagiakból. Testvéreim Krisztus szellemében fogják-e végezni föladatukat? {SpM 401.1}   

The neglected South is to be especially favored now, because of the neglect of the past. The atonement for the failure of the past to meet the needs of this field, should be full and ample. The institutions in the South that for years should have stood on vantage ground are now to be especially favored. The Huntsville school must be encouraged to enlarge its work. Every possible advantage should be given to these schools, that they may show what can be done in making the earth to yield her treasures. The Madison and Huntsville Schools are to be an object lesson to the people in their vicinity. {SpM 401.2}

Az elhanyagolt délnek most különösen kedvezni kell, a múlt hanyagsága miatt. Legyen teljes és bőséges a múlt hanyagságának jóvátétele. Most különösen kedvezni kell a déli intézményeknek, melyeknek már évek óta előnyös helyzetben kellett volna lenniük. A huntsville-i iskolát tevékenysége kiterjesztésére kell bátorítanunk. Minden előnyt meg kell adni ez iskoláknak, hogy megmutathassák, mit lehet tenni, hogy a föld meghozza kincses termését. A Madison és huntsville-i iskola legyen szemléltető oktatás környékükön. {SpM 401.2}   

I was shown that there is danger of these schools being circumscribed in their plans and limited in their advantages. This should not be. Everything possible should be done to encourage the students who need the class of instruction that can be given at those schools, that they may go forth properly instructed to do a work for others who need the same education and training that they have received. Fields are opening in every side to the work that such laborers could do. {SpM 401.3}

Az Úr föltárta előttem, hogy veszély fenyeget, ha az iskolákat korlátozzák terveikben és a juttatott előnyökben. Ennek nem szabad megtörténnie. Kövessünk el mindent, hogy bátorítsuk a tanulókat, akiknek ilyenfajta tanításra van szükségük, hogy kellőképpen kiképezve indulhassanak másokért fáradozni, akinek ugyanerre a tanulásra és képzésre van szükségük, mint amilyenben ők részesültek. Mezők tárulnak ki mindenfelé, ahol ilyen munkát lehetne végezni. {SpM 401.3}   

At Huntsville a sanitarium is needed in connection with the school. I am interested to see a building on that school farm, equipped for the treatment of the sick. {SpM 401.4}

Huntsville-en kórházra van szükség az iskola mellett. Szeretnénk ilyenépületet látni az iskola-majoron, betegek kezelésére fölszerelve. {SpM 401.4}   

Can not the students at Madison and Huntsville be trained to sell the books, “Christ's Object Lessons” and “Ministry of Healing”? And will not many of our people join them in this work? {SpM 401.5}

A Madison és Huntsville iskolában ki kell képezni a tanulókat, hogy árusítsák a Példázatok és a Nagy orvos lábnyomán (Válaszd az életet!) című két könyvet. S népünk közül is sokan csatlakozhatnak árusításához. {SpM 401.5}   

For the sick in and about Nashville, we should do all we can to put it on a solid basis. The work should be conducted in a simple way, but in a way that will recommend the truth. There are many places in the South open to our work; but by all means begin the work in the important cities, and carry the message now. “For thus saith the Lord of hosts, Yet once, it is a little while, and I will shake the heavens and the earth, and the sea, and the dry land; and I will shake all nations, and the desire of all nations will come; and I will fill this house with glory, saith the Lord of hosts.” {SpM 401.6}

A Nashville és környéki betegekért kövessünk el mindent, hogy a kórházat szilárd alapokra helyezzük. A munkát egyszerűen kell végeznünk, mégis olyan módon, hogy jó fényt vessen az igazságra. Sok hely nyílt meg délen munkánk előtt, de mindenképpen kezdjétek el a munkát a fontos városokban, s hordozzátok most az üzenetet. "Mert ezt mondja a seregek Ura: Egy kevés idö van még, és én megindítom az eget és a földet, a tengert és a szárazat. Megindítok minden népet, és eljön, akit minden népek óhajtanak, és megtöltöm e házat dicsőséggel, azt mondja a seregek Ura." {SpM 401.6}   

Ellen G. White. {SpM 401}

{SpM 401}