× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Help the Workers

Segítsétek A Munkásokat

Sanitarium, Napa Co., Cal., {SpM 395}

{SpM 395}   

January 19, 1907. {SpM 395}

1907, január 19. {SpM 395}   

Elder A. G. Daniells,
Takoma Park Station,
Washington, D. C.: {SpM 395}

{SpM 395}   

Dear Brother, {SpM 395}

Kedves Daniells testvér! {SpM 395}   

Today I have been carrying a heavy burden on my heart. Last night some matters of special importance were opened up before me. I seemed to be passing through a severe conflict. I was addressing a company of men and women and presenting to them the dangers of our people. I spoke of our great need of being much with God in prayer. I had words of encouragement to give to different ones. {SpM 395.2}

Súlyos terhet hordozok szívemen. Az éjjel különös fontosságú ügyeket tárt föl az Úr. Súlyos válságon látszottam átmenni. Csoport férfihez és nőhöz szóltam népünk veszedelmeiről. Nagy szükségünket fejtegettem, hogy sok időt töltsünk Istennel imában. Néhányhoz bátorító szavakat szóltam. {SpM 395.2}   

Words of instruction were given to me to speak to you and Elder Evans, and Elder Washburn. I said, You have a work to do to encourage the school work in Madison, Tenn. There are but few teachers among us who have had experience in carrying forward the work in hard places. The workers who have been striving to carry out the mind and will of God in Madison have not received the encouragement they should have had. Unless Brother Sutherland is relieved of some of the pressure that is upon him he will fall under the burden. {SpM 395.3}

Utasítás szavait adta nekem az Úr, hogy hozzád, Evans vénhez és Washburn vénhez szóljak. Ezt mondtam: Kötelességetek bátorítani az iskolát Madisonon. Kevés tanító van köztünk, akinek tapasztalata van nehéz helyeken vinni előre a munkát. Akik Madisonon küzdöttek, hogy megvalósítsák Isten gondolatait és akaratát, nem részesültek kellő bátorításban. Hacsak Sutherland testvérről le nem veszitek a raja levő nyomást, le fog roskadni, össze fog esni a teher alatt. {SpM 395.3}   

You may ask what is needed? I answer it is encouragement. Brethren Sutherland and Magan have had a severe lesson in the past. The Lord sent them correction and instruction, and they received the message from the Lord and made confession. It was a grievous mistake to plan to center so many interests in Battle Creek. Shall we be influenced by those who say that the men who made that mistake can not be trusted? {SpM 395.4}

Megkérdezted, mire van szükség. Azt feleltem, hogy bátorításra. Sutherland és Magan testvér komoly leckében részesült a múltban. Az Úr helyesbítéseket és utasításokat küldött nekik, s ők elfogadták az Úr üzenetét, bűnvallomást tartottak. Súlyos hiba volt oly sok érdekeltséget Battle Creek-re összpontosítani. Most talán azok befolyásoljanak bennünket, akik azt mondják, hogy akik hibát követtek el, azokban nem lehet megbízni? {SpM 395.4}   

When I was in Washington I entreated Brethren Sutherland and Magan to believe that God had forgiven their mistakes, and I since tried by my help and encouragement to have them realize that the Lord had placed them on vantage ground. {SpM 395.5}

Washingtonban jártamkor kérleltem Sutherland és Magan testvért, hogy higgyék el, hogy Isten megbocsátotta tévedésüket. Azóta segíteni próbáltam nekik és bátorítani őket, hogy megértsék, hogy az Úr előnyös helyre állította őket. {SpM 395.5}   

It is your privilege, Brother Daniells, and the privilege of those who have wide influence in the work, to let these brethren understand that they have your confidence and encouragement in the work they are bravely doing. Brother Sutherland is in a precarious state of health. We can not afford to lose him. We need his experience in the school work. The brethren who have influence should do all in their power to hold up the hands of these workers by encouraging and supporting the work of the Madison school. Means should be appropriated to the needs of the work in Madison,---That the labor of the teachers may not be so hard in the future. {SpM 395.6}

Daniells testvér, a te előjogod és azok előjoga, akiknek széleskörű tekintélye van a műben, hogy megértessétek a két testvérrel, hogy bizalmatokat élvezik és bátorításotokat a munkában, melyet bátran végeznek. Sutherland testvérnek gyönge az egészség állapota. Nem engedhetjük meg magunknak hogy elveszítsük őt. Szükségünk van tapasztalatára az iskola-tevékenységben. A tekintélyes testvérek tegyenek meg mindent, hogy bátorítással és a Madisoni iskola támogatásával támogassák a két testvér karját. Anya giakat kell Madison rendelkezésére bocsátani, hogy a két tanító munkája ne legyen oly kemény a jövőben. {SpM 395.6}   

Our Individual Responsibility

Egyéni felelősségünk

Our churches are certainly in need of instructors. “Sanctify the Lord God of Hosts and let him be your fear and let him be your dread.” {SpM 396.1}

Gyülekezeteinknek kétségkívül tanításra van szükségük. "A seregek Urát, őt szenteljétek meg. Őt féljétek, és őt rettegjétek." {SpM 396.1}   

To every man is given his work. In the representation of the parable, the householder gave the talents to his servants “according to their several ability.” All are not in possession of the same capabilities. Each has a special work to do, that there may be no schism in the body of Christ. Each is to take up his special place and turn with patience the race that is set before him. {SpM 396.2}

Mindenkinek ki van szabva a munkája. A példázatokban a gazda talentumokat adott szolgáinak, különböző képességeik szerint. Nem mindnek egyforma a képessége. Mindnek megvan a külön föladata, hogy ne legyen szakadás Krisztus testén. Mind foglalja el külön helyét, s fussa meg türelemmel az előtte álló pályát. {SpM 396.2}   

We have moral and social obligations to meet. There is an abundance of work for all to do. Many are groping in darkness and following the paths of selfish gratification, while professing the name of Christ. They have not felt the responsibility developing upon them to grow up to the full stature of men and women in Christ Jesus. Such ones need the help of a kind heart, a helpful hand, to lead them back into the paths of righteousness. As Christians we have a special work before us which if we will do in humility of mind, God will honor with his blessing. {SpM 396.3}

Erkölcsi és társadalmi kötelezettségnek kell eleget tennünk. Bőven van munka mindenki számára. Sokan a sötétben tapogatóznak, önző kielégülések ösvényeit követik, míg Krisztus nevét vallják. Nem érzik át a rájuk háruló felelősséget, hogy fölnőtt férfiakká és nőkké növekedjenek a Jézus Krisztusban. Az ilyeneknek segítő szív, segítő kéz támogatására van szükségük, hogy visszavezessék őket az igazságosság, igaz élet, krisztusi jellem ösvényeire. Mint keresztényekre, rendkívüli föladat áll előttünk, melyet, ha alázatos értelemmel végzünk, Isten az ő áldásával fog megtisztelni. {SpM 396.3}   

Ellen G. White. {SpM 396}

{SpM 396}