× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Cautions to a Reformer

Intések Egy Egészség-újítónak

Sanitarium, Cal., {SpM 393}

{SpM 393}   

November, 1906. {SpM 393}

1906, november {SpM 393}   

Elder J. A. Burden: {SpM 393}

{SpM 393}   

Dear Brother, {SpM 393}

Kedves Burden testvér! {SpM 393}   

I have words to speak to you. The Lord has laid upon you responsibilities of no ordinary nature. At the time of the meeting held before you were settled at Loma Linda, when I was so sick, the Lord showed me what was to be your work as director of the sanitarium, and that if you would connect yourself with divine wisdom, you would be taught of God. You need a clear mind in order to settle wisely the many questions that come to you for decision. The Lord would have you taught of Him. {SpM 393.4}

Szavam van hozzád. Az Úr nem mindennapi felelősséget hárított rád. Az összejövetelkor, mielőtt berendezkedtetek Loma Lindán, mikor olyan beteg voltam, az Úr elém tárta, hogy mi lesz a munkád, mint kórház-igazgatóé, s hogy ha az isteni bölcsességköz ragaszkodsz, Isten tanítani fog téged. Világos gondolkodásra van szükséged, hogy bölcsen intézd a sok döntésedre váró kérdést. Az Úr akar tanítani téged. {SpM 393.4}   

My brother, do not allow men of limited experience to come in, as Elder Reaser has done, and assume a controlling power. Brother Reaser has placed himself as teacher and adviser and ruler in many matters, and unless you work and watch carefully, such an influence will retard the work. Brother Reaser should learn that he is not qualified to do the work he supposes he is to do. {SpM 394.1}

Testvérem, ne engedd, hogy korlátolt tapasztalatú emberek jöjjenek be, mint Reaser vén, s ők vegyék át az ellenőrző hatalmat. Reaser testvér tanítóként és tanácsadóként állította be magát sok mindenben, s hacsak figyelmesen nem munkálkodsz és őrködsz, az ilyen befolyás hátráltatni fogja a munkát. Reaser testvérnek meg kell tanulni, hogy nem minősített a munka végzésére, melyre alkalmasnak véli magát. {SpM 394.1}   

Brother Reaser supposes that if it were not for his watching of the finances, there would be serious losses; whereas if he had nothing to do and say in these matters, it would save many perplexities. He has taken upon himself burdens that the Lord has not laid upon him. He has learned some of his lessons of Elder Healey, who has done much to retard the work in the South. If he would attend to his work of ministry, and keep his hands off the work of directing, he would save himself and others many burdens. From the light that has been given me, I know that it is a mistake for him to be connected with our sanitarium; he should not be a manager. {SpM 394.2}

Reaser testvér föltételezi, hogy ha nem tartaná szemmel a pénzügyeket, súlyos veszteségek érnének, holott ha semmi köze és semmi beleszólása sem lenne az ügyekbe, sok fejfájást megtakaríthatnátok. Olyan terheket vett magára, melyeket az Úr nem fektetett rá. Részben Healey véntől tanult, aki jelentősen hátráltatta délen a munkát. Ha az igeszolgálatot végezné, s nem avatkozna az igazgatásba, sok gondot megtakaríthatna magának s másoknak. A nekem adott világosságból tudom, hogy hibát követ el, mikor a kórházban tevékenykedik. Nem lenne szabad ügyigazgatóként működnie. {SpM 394.2}   

In regard to the health food business, I would urge you to move slowly. Dr. Kellogg's proposition to sell the corn flake rights to our people for twenty years has just been considered by our brethren here; and I fear, if I had not been on the ground this matter would have been carried through to the loss of our food business. When a thing is exalted, as the corn flakes has been, it would be unwise for our people to have anything to do with it. It is not necessary that we make the corn flake an article of food. {SpM 394.3}

Ami az egészséges ételek gyártását illeti, azt tanácsolom, hogy haladjon lassan. Testvéreink most tárgyalják dr.Kellogg ajánlatát, hogy húsz évre eladja népünknek a kukoricapehely gyártási jogát. Ha nem lettem volna jelen, valószínű megszavazták volna - élelmiszeriparunk súlyos kárára. Mikor valamit agyondicsérnek, mint a kukoricapehely ügyét, nem lenne bölcs, ha népünknek bármi köze legyen hozzá. Nem szükséges, hogy a kukoricapelyhet táplálékunk részévé tegyük. {SpM 394.3}   

I would advise you, my brother, to keep away from the influence of Dr. Kellogg's ingenious plans. Let us use our own ingenuity to invent the best kinds of food possible. We are living in the closing days of this earth's history; souls are starving for a knowledge of the word of God and of healthful living. Let us seek to carry our work solidly, giving all possible instruction regarding the principles of health reform, praying with the sick, and teaching the people how to care for themselves in sickness and health. {SpM 394.4}

Azt tanácsolom, testvéreim, hogy tartsd távol magad dr. Kellogg lángeszű terveitől. Használjuk a magunk találékonyságát, hogy fölfedezzük a lehető legjobb táplálékokat. A világtörténelem utolsó napjaiban élünk, lelkek éhezik Isten szava, és az egészséges életmód ismereteit. Törekedjünk szilárdan végezni munkánkat, a lehető legtöbb utasítást hirdetve az egészségügy megújulása felől, imádkozva a betegekkel, s tanítva az embereket, miként gondoskodjanak magukról egyészség és betegség esetén. {SpM 394.4}   

The Lord has sent us valuable help in Dr. White, who is studying to know how to follow the way of the Lord. Let there be much earnest prayer on the part of the workers, each depending on the great Physician to carry the work according to His purposes. “For we are laborers together with God: ye are God's husbandry; ye are God's building.” In our efforts to build up the cause of God in the earth, we are to make sure work for eternity. {SpM 394.5}

Az Úr értékes segítséget küldött számunkra dr. White által, aki kutatja, miként követhetjük az Úr útját. A munkások imádkozzanak sokat és buzgón, mindegyikük a nagy orvosra támaszkodva, hogy az ő szándékai szerint végezzék munkájukat. "Istennek vagyunk munkatársai. Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok." Igyekezetünkben, hogy fölépítsük Isten földi művét, biztos munkát kell végeznünk az örökkévalóságra. {SpM 394.5}   

Many workers who are bearing responsibilities are embracing too much authority; and they will certainly confuse the human judgment by their dictatorial authority. I must warn my brethren to be on their guard against this. The cause of God is imperiled when the workers become self-confident, and seek to embrace more than the Lord has laid upon them. Hindrance instead of advancement is the result of such a spirit. {SpM 394.6}

Sok felelősség-hordozó túl nagy hatáskört vállal magára s önkényúri hatalmaskodásaikkal egészen biztosan megzavarják az emberi ítéleteket. Figyelmeztetem testvéreimet, óvakodjanak ettől. Mikor a munkások önhittek lesznek, s többet igyekeznek fölölelni, mint amennyit az Úr rájuk helyezett, Isten ügye veszélyben forog. {SpM 394.6}   

Elder Burden, carry your work intelligently, even consulting the word of God; for this word is very precious to the worker in the cause. Study the messages that God has sent to his people for the last sixty years through the Spirit of Prophecy. Do not seek the counsel of men, but by earnest prayer seek the wisdom of God. A mistake has been made in the past by leaning upon the guidance of men. Seek to correct this mistake. {SpM 395.1}

Burden testvér, végezd munkádat értelmesen, mindenkor Isten igéjét kutatva, mert az ige igen becses a mű munkatársai számára. Tanulmányozd az üzeneteket, melyet az Úr a jövendőmondás Lelke által küldött népe számára az elmúlt hatvan év folyamán. Ne keresd emberek tanácsát, hanem komoly imával Isten bölcsességét. A múltban hibát követtek el - emberek irányítását keresve. Helyesbítsd ezt a hibát. {SpM 395.1}