× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Giving Heed to Seducing Spirits

Csábító Lelkekre Hallgatva

“Elmshaven”, Sanitarium, Cal., {SpM 328}

{SpM 328}   

October 9, 1903. {SpM 328}

1903, október 9. {SpM 328}   

Dear Brethren Magan and Sutherland: {SpM 328}

Kedves Magan és Sutherland testvér! {SpM 328}   

I am sure that the Lord will work to bring you upon higher ground, where you will not be so severely harassed or perplexed. {SpM 328.1}

Bizonyos vagyok, hogy az Úr munkálkodni fog, hogy magasabb szintre hozzon benneteket, ahol nem lesztek oly súlyosan aggasztva és zavarva. {SpM 328.1}   

I wish to write you a few words in regard to the employment of Dr. E. J. Waggoner as a teacher in the Berrien Springs school. I have had much confidence in Brother Waggoner, but I know that just now he is in special danger. He is in danger, as many others are, of accepting incorrect views of God, as set forth in the new book, “Living Temple”. Take him into the school at Berrien Springs. My counsel regarding his work is that you help him to place his feet on solid ground, even the Rock of Ages. I believe that he will recover his former clearness and power. {SpM 328.2}

Néhány szót szeretnénk szólni Dr. E. J. Waggoner (nem az 1888-as két hírnök egyike) tanítóként való alkalmazásáról Berrienen. Nagy bizalom volt ez Waggoner testvér iránt, de tudom, hogy jelenleg rendkívüli veszedelemben forog. Az a veszély fenyegeti, mint sokan másokat is, hogy elfogadja az Istenről való helytelen nézeteket, amint azt az Élő templom leírja. Vegyétek föl őt a Berrienre. Munkájáról az a tanácsom, hogy segítsetek neki szilárd talajra helyezni lábát, a korszakok sziklájára. Hiszem, hogy visszanyeri régi tisztánlátását és erejét. {SpM 328.2}   

However favorably our physicians and others may view the theories regarding God that are presented in “The Living Temple”, I must tell you that these theories are faulty, incorrect, false. All through the book passages of scripture are used, but many of these scriptures are used in such a way that they are misinterpreted. These scriptures, read in their connections and understood in their simplicity, do not sustain the theories that the writer is endeavoring to maintain. {SpM 328.3}

Bármilyen kedvezően tekintik is orvosaink és mások az Élő templomban kifejtett Istenről szóló elméleteket, meg kell mondanom, hogy ezek az elméletek hibásak, helytelenek és hamisak. A könyvben végig bibliaszövegek állnak, de sokat félremagyarázón használva. A szövegek, összefüggésükben és egyszerűségükben olvasva és megértve, nem támogatják a szerző által kifejtett elméleteket. {SpM 328.3}   

Those who present such theories are lost in the woods. They know not the nature of the theories that they are handling. I know how dangerous these theories are. Before I was seventeen years old, I had to bear my testimony against them before large companies, and all through my experience for the last fifty years I have had to meet and oppose these delusive theories. {SpM 328.4}

Akik ilyen elméleteket hirdetnek, eltévedtek az erdőben. Nem ismerik elméleteik természetét. Én tudom, milyen veszélyesek ezek az elméletek. Mielőtt tizenhét éves lettem, népes csoport előtt kellett bizonyságot tennem ellenük. Egész életemben az elmúlt ötven év alatt, szembe kellett szállnom ezekkel az ámító elméletekkel. {SpM 328.4}   

Soon after Dr. Kellogg first connected with the Sanitarium, I was shown that he was in danger of entertaining false views of God. I labored with him, telling him that his case had been presented to me, and that I had been shown just what the holding of such ideas would lead to. {SpM 328.5}

Röviddel dr. Kellogg kórházunkba lépése után, az Úr elém tárta, hogy az a veszély fenyegeti őt, hogy hamis nézeteket táplál Isten felől. Fáradoztam érte, megmondtam neki, hogy az Úr elém tárta esetét s pontosan megmutatta, hová vezetnek az ilyen eszmék. {SpM 328.5}   

Dr. Kellogg has not always been led by the Lord. Good seed has been sown in his heart, but he has not always responded to the Lord's call. While we were in Australia, I saw that the doctor would link up with ministers not in the truth. I heard conversations between him and these ministers, in which he told of the large things that he was planning to do in the cities. {SpM 328.6}

Dr. Kelloggot nem mindig az Úr vezette. Jó mag lett elvetve szívében, de ő nem mindig felelt Isten hívására. Mikor Ausztráliában voltunk, láttam, hogy nem az igazságban levő lelkészekkel fog össze. Hallottam beszélgetéseket közte és a lelkészek között, melyekben leírta, hogy milyen nagy dolgokat tervez a városokban. {SpM 328.6}   

I was instructed that there was danger of Dr. Kellogg becoming unsettled in regard to the truth, that he was not standing firm upon the true foundation. He has labored so hard to make the medical missionary work the whole body that he has lost sight of the spirit of the message. I was instructed that he was allowing his mind to depart from the faith, and was giving heed to seducing spirits, and that, unless he righted himself, all associated with him would be in danger of being led away by theories that greatly dishonored God. I was instructed that unless a change came, Dr. Kellogg would discard the testimonies of God's Spirit in order to establish theories of his own, and would bring upon himself the condemnation of the Lord. {SpM 328.7}

Az Úr közölte, hogy az a veszély fenyegeti dr. Kelloggot, hogy meginog az igazságban - hogy nem áll szilárdan az igaz alapzaton. Olyan keményen dolgozott, hogy az orvosi hittérítést tegye az egész testté, hogy szem elől tévesztette az üzenet szellemét. Az Úr közölte velem, hogy megengedte értelmének, hogy eltávolodjék a hittől s ő csábító lelkekre hallgatott. Hacsak helyre nem zökkenti magát, egész környezetét kiteszi a veszélynek, hogy olyan elméletek vezetik félre őket, melyek nagy szégyent hoznak Istenre. Az Úr tudtomra adta, hogy hacsak változás nem köszönt be, dr. Kellogg el fogja vetni Isten Lelkének bizonyságtételeit, hogy a maga elméleteit alapozza meg, s magára hárítja Isten helytelenítő ítéletét. {SpM 328.7}   

I have ever done all that I could to save Dr. Kellogg's soul, but of late I have not written to him as frequently as in former years. I am greatly disappointed that so many of our medical missionary workers seem to be spiritually blind. I can not regard them as safe teachers. They are sowing tares among the wheat. Those who venture to speak of God as He is spoken of in “The Living Temple”, are on very dangerous ground. {SpM 329.1}

Én mindenkor mindent elkövettem, hogy megmentsem dr. Kellogg lelkét, de az utóbbi időben nem írtam neki oly gyakran, mint az előző években. Súlyos csalódást okoz, hogy sok orvosi, egészség-lélekmentőnk lelkileg vaknak látszik. Nem tekinthetem őket biztonságos tanítóknak. Konkolyt vetnek a búza közé. Akik úgy merészelnek beszélni Istenről, mint Kellogg az Élő templomban, azok nagyon veszélyes talajon állnak. {SpM 329.1}   

I say, and have ever said, that I will not engage in controversy with any one in regard to the nature and personality of God. Let those who try to describe God know that on such a subject silence is eloquence. Let the Scriptures be read in simple faith, and let each one form his conceptions of God from his inspired word. {SpM 329.2}

Azt mondom, amit mindig is mondtam, hogy senkivel sem vagyok hajlandó vitába szállni Isten természete és személyisége felől. Akik le szeretnék írni Istent, vegyék tudomásul, hogy ékesszóló erről a hallgatás. Olvassuk az írásokat egyszerű hittel, s alakítsunk fogalmat Istenről ihletett írásaiból. {SpM 329.2}   

No human mind can comprehend God. No man hath seen him at any time. We are as ignorant of God as little children. But as little children we may love and obey Him. Had this been understood, such sentiments as are in this book would never have been expressed. {SpM 329.3}

Emberi értelem nem foghatja fel Istent. Ember sohasem látta őt. Olyan tudatlanok vagyunk felőle, mint a kisgyerekek. De mint kisgyerekek, szerethetjük őt, és engedelmeskedhetünk neki. Ha ezt megértettük volna, sohasem fejeztünk volna ki olyan gondolatokat, mint ebben a könyvben találhatók. {SpM 329.3}   

There are men bearing large responsibilities who do not know God. They do not understand the reasons of our faith. They have lost their way. Should I keep these things to myself any longer, I should be afraid that I should be brought under condemnation for suffering our people to be deceived. The enemy has sown his seed in the mind of our leading physician, and he is sowing the same seed in other minds. I should not be clear before God did I keep silent any longer regarding these things. The leaders in the medical missionary work ought to understand in regard to them. {SpM 329.4}

Vannak súlyos felelősséget hordozók, akik nem ismerik Istent, nem ismerik hitünk indokait. Utat veszítettek. Ha továbbra is magamba zárnám ezeket, félnék, hogy ítélet alatt állok, amiért eltűröm, hogy népünket elámítsák. Az ellenség elhintette magját vezető orvosaink értelmébe, s ezeket hinti mások értelmébe is. Nem állnék tisztán Isten előtt, ha továbbra is csöndben maradnék. Orvosi hittérítő munkánk vezetői értsék meg ezt. {SpM 329.4}   

At this time, just before the close of this earth's history, we need in the cause of God spiritual-minded men, men who are earnest in principle, and who have a clear understanding of what is truth. Immortality is obtained only by eating the flesh and drinking the blood of the Son of God. “Verily”, verily I say unto you,” Christ declared, “He that believeth on me hath everlasting life....I am the living bread which came down from heaven; if any man eat of this bread, he shall live forever; and the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world... Whoso eateth my flesh, and drinketh my blood, hath eternal life; and I will raise him up at the last day. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me, and I in him... It is the spirit that quickeneth; the flesh profiteth nothing: the words that I speak unto you, they are spirit, and they are life.” {SpM 329.5}

Most, közvetlen a földtörténelem lezárása előtt, Isten ügyében lelki gondolkodású emberekre van szükség, akik becsületesek az elvekben, s akik világosan megértik, mi az igazság. Halhatatlanságot csakis Isten Fia húsának evésével és vérének ivásával érhetünk el. Krisztus kijelentette: "Bizony, bizony mondom néktek: Aki én bennem hisz, örök élete van annak. Én vagyok az életnek kenyere. Én vagyok amaz élő kenyér, amely a mennyből szállott alá; ha valaki eszik e kenyérből, é1 örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az énbennem lakozik és én is abban. A lélek az, ami megelevenít, a test nem, használ semmit, a beszédek, amelyeket én szólok nektek, lélek és élet." {SpM 329.5}   

We all need to cling to the Lord Jesus Christ. In regard to the Father, we shall soon understand in regard to his personality. I am bidden to speak these words to our medical workers and to our church members. Be not deceived; God is not mocked. Let those who have need of being converted seek diligently for the truth, else the words spoken by Christ will be applicable to them: “Ye shall seek me, and shall not find me; and where I am, thither ye can not come. {SpM 330.1}

Mindnyájunknak az Úr Jézusba kell kapaszkodnunk. Ami az Atyát illeti, nemsokára érteni fogjuk a személyiségét illető dolgokat. Az Úr fölszólított, hogy intézem ezeket a szavakat egészségügyi munkásokhoz és gyülekezeti tagjainkhoz: Ne hagyjátok megcsalni magatokat. Isten nem hagy gúnyt űzni magából. Akiknek meg kell térniük, keressék szorgalmasan az igazságot, máskülönben Krisztus szavai lesznek érvényesek rájuk: "Keresni fogtok és nem találtok, s ahol én vagyok, nem jöhettek utánam." {SpM 330.1}