× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

To the Leaders in Our Medical Work

Orvosi Munkánk Vezetőihez

St. Helena, Cal., {SpM 310}

{SpM 310}   

August 4, 1903. {SpM 310}

1903, augusztus 4. {SpM 310}   

Dear Brethren, {SpM 310}

Kedves testvérek! {SpM 310}   

I have a message for you. I am instructed to say that all the arrangements connected with the management of the medical missionary work are not to originate in Battle Creek. It is the deceptive power of the enemy of all righteousness that leads to the repeated attempts to bring all our medical institutions under the control of one organization. Certainly such efforts are not inspired by the Lord. The medical missionary work is God's work, and in every conference and church we are to take a decided stand against allowing it to be controlled by men. {SpM 310.2}

Üzenetem van számotokra. Az Úr utasított, hogy mondjam meg nektek, hogy az egészségügyi hittérítés vezetése ne összpontosuljon Battle Creekre. A minden igazságosság, szentség ellensége vezet az ismételt próbálkozásokra, hogy összes kórházunk egyetlen szerv ellenőrzése alá kerüljön. Ezeket az erőfeszítéseket semmi esetre se az Úr ihleti. Az egészség-lélekmentés az Úr munkája, s az egyházterületek és gyülekezetek határozottan álljanak ki az emberek ellenőrzése ellen. {SpM 310.2}   

After I received word in regard to the excellent meeting of confession and unity that had been held in Battle Creek, I was writing in my diary, and was about to record the thankfulness I felt because a change had come, when my hand was arrested, and there came to me the words: “Write it not. No change for the better has taken place. The Doctor is ensnared in a net of specious deception. He is presenting as of great worth things that are turning souls from the truth into by-and-forbidden paths,—things that lead human agents to act in harmony with their own inclinations, and to work out their unsanctified purposes; things that result in destroying the dignity and power of God's people, obscuring the light that would otherwise come to them from God through his appointed agencies. {SpM 310.3}

Miután hírt kaptam a bűnvallomás és egység nagyszerű gyülekezéséről Battle Creeken, naptáramba jegyezgettem, s éppen hálás szívvel papírra akartam vetni hálámat e változásért, mikor megfogták a kezemet, s ezeket a szavakat hallottam: Ne írd le. Nem történt jóra változás. Az orvos jól hangzó, de hamis érvelés hálójában van. Értékesként hirdet olyan dolgokat, melyek lelkészeket tiltott ösvényekre terelnek az igazságtól - mely arra készteti az embereket, hogy hajlamaik szerint cselekedjenek, hogy megvalósítsák megszenteletlen céljaikat; oly dolgokat, melyek elpusztítják Isten népének méltóságát és erejét, eltakarva a világosságot, mely máskülönben hozzájuk jönne Istentől az Úr kijelölt eszközein át. {SpM 310.3}   

The leaders in our medical work at Battle Creek have endeavored to bind our medical institutions fast, in accordance with their plans, notwithstanding the many warnings given that this should not be done. Who has authorized them to lay these plans, and to try in many ways to bring about their purposes? Our sanitariums do not belong to them; and yet they desire to tie up these institutions some way so that all our medical work will be under their control. {SpM 310.4}

Battle Creeken az orvosi munka vezetői terveiknek megfelelően gúzsba akarják kötni kiadóinkat, annak ellenére, hogy sok figyelmeztetésben részesültek ez ellen. Ki hatalmazta föl őket, hogy lefektessék e terveket; és oly sok módon nyélbe akarják ütni terveiket? Kórházaink nem az ő tulajdonuk; mégis úgy törekednek összekötni ezeket valamiképp, hogy összes kórházunk az ő ellenőrzésük alá kerüljön. {SpM 310.4}   

In the past I have written much upon this subject; and now I must repeat the admonitions given, because it seems difficult for my brethren to understand their perilous position. {SpM 310.5}

A múltban sokat írtam erről s most meg kell ismételnem az intéseket, mert úgy látszik, testvéreinknek nehéz megérteni veszélyes helyzetüket. {SpM 310.5}   

“The Lord forbids that every sanitarium and bath-house established should be brought under one control, bound up with the medical institution at Battle Creek. The managers of the Battle Creek Sanitarium have their hands full now. They should devote their strength to the work of making this sanitarium what it should be. {SpM 310.6}

"Az Úr megtiltja, hogy minden kórházat és minden fürdőt egyetlen szerv ellenőrzése alá hozzatok, összekössetek a battle creek-i kórházzal. A kórház vezetőinek már most tele a keze. Szenteljék erejüket azzá tenni a kórházat, aminek lennie kellene. {SpM 310.6}   

“The light given me of God is that Dr. Kellogg is assuming too much responsibility in these matters. He is not to think that he can be conscience for every one of our medical workers; for men are to look to the Lord God of heaven alone for wisdom and guidance. {SpM 311.1}

"Az Istentől nyert fényből tudom, hogy dr. Kellogg túl sok felelősséget vállal magára e területen. Ne gondolja, hogy az összes orvosi lélekmentő számára lelkiismeret lehet. Mert hisz az embereknek egyedül a menny Istenére kell tekinteniük bölcsességért és irányításért. {SpM 311.1}   

“In establishing and developing medical institutions, our brethren must not be asked to work in accordance with the plans of a ruling, kingly power. A change must be brought about. Dr. Kellogg must see and understand this, and bind about his desires to fasten every medical institution to the central organization at Battle Creek. The Lord forbids. {SpM 311.2}

"Kórházak alapításánál és fejlesztésénél nem szabad arra kérni vagy kötelezni a testvéreket, hogy egy igazgató - királyi hatalom terve szerint fáradozzanak. Föltétlen változást kell bevezetnetek. Dr. Kelloggnak be kell látni, meg kell érteni ezt, és megzabolázni a kívánságát, hogy minden egészségügyi munkást a battle creek-i központi szervezethez kötözzön. Az Úr megtiltja ezt. {SpM 311.2}   

“For years I have been instructed that there is danger, constant danger, that our brethren will look to their fellow men for permission to do this or that, instead of looking to God. Thus they become weaklings, and permit themselves to be bound about with man-made restrictions disapproved by God. The Lord can impress minds and conscience to do his work under bonds to God, and in a spirit of fraternity that will be in accordance with his law.... {SpM 311.3}

"Az Úr évek óta tanít, hogy az az állandó veszély fenyeget, hogy testvéreink embertársaikra tekintenek, hogy emberek engedélyezzék ezt vagy amazt, ahelyett, hogy Istenre tekintenének. Így csenevészekké válnak, s engedik, hogy Isten által helytelenített emberi korlátozásokkal bilincsbe verjék őket. Az Úr benyomást tud tenni értelmekre és lelkiismeretekre, hogy Istenhez kapcsolva, és a testvériség szellemében végezzék munkáját, ami megegyezik törvényével... {SpM 311.3}   

“God knows the future. He is the One to whom we are to look for guidance. Let us trust him to direct us in the development of the various branches of his work. Let none attempt to labor in accordance with unsanctified impulses.... {SpM 311.4}

"Isten ismeri a jövőt. Őrá, egyedül őrá tekintsünk irányításért. Bízzunk benne, hogy ő irányítson munkája különböző ágai fejlesztésénél. Senki se próbáljon megszenteletlen ösztönzések szerint fáradozni. {SpM 311.4}   

“The division of the General Conference into district union conferences was God's arrangement. In the work of the Lord in these last days there should be no Jerusalem centers, no kingly power. And the work in the different countries is not to be tied up by contracts to the work centering in Battle Creek, for this is not God's plan. Brethren are to counsel together; for we are just as much under the control of God in one part of the vineyard as in another. Brethren are to be one in heart and soul, even as Christ and the Father are one. Teach this, practice this, that we may be one with Christ in God, all working to build up one another. {SpM 311.5}

"A Világtanács területi értekezletekre osztása Isten rendelése volt. Az Úr művében ezekben az utolsó napokban ne legyenek Jeruzsálem központok, sem királyi hatalom. S a különböző országokban folyó munka ne legyen a battle creek-i központhoz láncolva, mert ez nem Isten terve. A testvérek tanácskozák meg az ügyeket, mert ugyanúgy Isten ellenőrzése alatt állunk a szőlő egy részén, mint a másikon. A testvéreknek legyen egy a szíve lelke, amint a Fiú és az Atya is egy. Tanítsátok és gyakoroljátok ezt, hogy egyek lehessünk Krisztussal az Istenben, mindnyájan egymás fölépítésén fáradozva. {SpM 311.5}   

“The kingly power formerly revealed in the General Conference at Battle Creek is not to be perpetuated. The publishing institution is not to be a kingdom of itself. It is essential that the principles that govern in General Conference affairs should be maintained in the management of the publishing work and the sanitarium work. No one is to think that the branch of work with which he is connected is of vastly more importance than other branches. {SpM 311.6}

"Nem szabad állandósítani az előzőleg Battle Creeken uralkodó királyi hatalmat. A könyvkiadó ne legyen külön királyság. Elengedhetetlen, hogy a Világtanácsot kormányozó elvek érvényesítve legyenek a könyvkiadásnál s kórházi munkánkban. Senki se képzelje, hogy az ő munkássága sokkal fontosabb, mint a többi ágazat. {SpM 311.6}   

“There must be educational work in every sanitarium that shall be established. It is not the duty of Dr. Kellogg to carry so many responsibilities. God has control of the work, and no human agency is to feel that everything done in the sanitariums established must first be submitted to Dr. Kellogg. This course God forbids. The same God who instructed Dr. Kellogg will instruct the men and women who are called to do service for the Master in various parts of his vineyard. {SpM 311.7}

Nevelőmunkát kell végezni minden megalakuló kórházban. Nem dr. Kellogg kötelessége, hogy annyi felelősséget hordozzon. Isten ellenőrzi a munkát. Senki se gondolja hát, hogy a megalakuló kórházban mindent dr. Kellogg előzetes jóváhagyásával kell végezni. Isten meg tiltja ezt. Ugyanaz az Isten, aki dr. Kelloggot tanítja, tanítani fogja a férfiakat és nőket, akiket a szőlő különböző részein szolgálatra hív el. {SpM 311.7}   

“Human laws and arrangements are being framed that are not acceptable to God. They will not prove a savor of life unto life. I am under the necessity of lifting the danger-signal. The managers of every one of our institutions need to become more and still more intelligent regarding their individual work, not by depending upon another institution, but, while preserving the identity of their work, by looking to God as their Instructor, and by revealing their faith in him through whole-hearted service. Then they will develop talents and capabilities.” {SpM 312.1}

"Emberi törvényeket és szabályokat alkotnak, melyek nem elfogadhatók Istennek. Nem bizonyulnak életre éltető illatnak. Magasra kell emelnem a vészjelzést. Az intézmények vezetői legyenek egyre eszesebbek egyéni föladatuk felől, nem más intézményektől függés által, hanem megtartva munkátok azonosságát, Istenre, mint tanítójukra tekintve, a teljes szívből végzett szolgálattal tanúsítva hitüket. Akkor képességeik és adottságaik kifejlődnek. {SpM 312.1}   

Every man needs now to take his position on the old-time foundation of obedience to God. Let no one allow the propositions of any group of men to lead him, through a spirit of compromise, to accept wrong plans and principles. I have been instructed that history will be repeated, and the specious working of Satan will be revealed by human agents. We must work discreetly and determinedly to adjust matters. The recent effort to induce God's people to accept binding propositions, is the last that should be passed by without a decided protest. Let us not take another step toward the acceptance of such propositions, lest we be ensnared. {SpM 312.2}

"Mindenkinek az Isten iránti engedelmesség régi alapzatán kell helyet foglalnia. Senkise engedje, hogy bármelyik embercsoport javaslatai vezessék őt, a megalkuvás lelkületén át, hogy helytelen terveket és elveket fogadjanak el. Az Úr közölte, hogy a történelem megismétlődik, s emberek fogják kinyilatkoztatni a Sátán ámító, csaló ügyködését. Óvatos tapintattal fáradozzunk most, hogy helyesbítsük az ügyeket. A közelmúltban tett erőfeszítés, hogy megkötő javaslatok elfogadására késztessék Isten népét, az utolsó, melyet erős hangú tiltakozás nélkül hagytunk. Egyetlen lépést se tegyünk ilyen javaslatok elfogadása felé, nehogy tőrbe essünk. {SpM 312.2}   

Brethren, let us firmly take our position now. In justice to our churches, we must now decide this matter; for we have a great work to do. We must now determine that every medical institution shall stand in its own individual right. Let every cord now be broken. Let our medical institutions refuse to be tied up with the Medical Association in Michigan. {SpM 312.3}

"Testvérek, foglaljunk most szilárdan állást. A gyülekezetek iránt igazságosan döntsünk ez ügyben, mert nagy munka vár ránk. El kell határoznunk, hogy minden kórház álljon a maga egyéni jogán. Tépjünk szét minden köteléket. Kórházaink utasítsák vissza, hogy a michigani (battle creek-i) orvosszövetséghez láncolják őket. {SpM 312.3}   

I shall now be prepared to say to our brethren, Cut loose, cut loose! After taking your position firmly, wisely, cautiously, make not one concession on any point concerning which God has plainly spoken. Be as calm as a summer evening, but as fixed as the everlasting hills. By conceding, you would be selling our whole cause away. We must now take hold of these matters decidedly. I have many things to say that I have not wanted to say in the past, but now my mind is clear to speak and act. {SpM 312.4}

"Most kész leszek így szólni testvéreinkhez. Szabaduljatok, szakadjatok el! Miután bölcsen, szilárdan, óvatosan állást foglaltatok, egyetlen engedményt se tegyetek bármelyik ponton, melyről Isten világosan szólott. Legyetek szelídek, mint egy nyári alkony, de rendíthetetlenek, mint az örök halmok. Engedményeket téve, egész ügyünket eladjátok, eláruljátok. Határozottan vegyük kézbe most ezeket az ügyeket. Sok mondanivalóm van, melyeket nem akartam előhoznia múltban, de most világosan látok, hogy szóljak és cselekedjek. {SpM 312.4}   

I am sorry to be compelled to take the position that I am forced to take in behalf of God's people. In taking this position, I am placed under the necessity of bearing the heavy burden of showing the evil of the plans that I know are not born of heaven. This is the burden that many times in the past the Lord has laid upon me, in order that his work might be advanced along right lines. How much care and anxiety, how much mental anguish and wearing physical labor, might be saved me in my old age! But still I am under the necessity of going into the battle, and of discharging in the presence of important assemblies the duty that the Lord has laid upon me,—the duty of correcting the wrong course of men who claim to be Christians but who are doing a work that will have to be undone at a great loss, both financially and in the shaking of the confidence of the people. {SpM 312.5}

"Sajnálom, hogy kénytelen vagyok olyan állapotra helyezkedni, melyre most Isten népe nevében kényszerítve vagyok. Ezzel szükségessé vált, hogy hordozzam a súlyos terhet - leleplezve a gonosz terveket, melyekről tudom, hogy nem a mennyben születtek. Ez az a teher, melyet az Úr sok ízben rám helyezett a múltban, hogy a munka a helyes vonalakon haladhasson előre. Mennyi aggodalmat, gyötrelmet és fárasztó testi munkát megtakaríthatna ez nekem vénségemre! Most be kell vetnem magam a csatába, s a fontos gyülekezések előtt eleget tennem kötelességemnek, melyet az Úr hárított rám -hogy helyesbítsem olyanok helytelen útját, akik kereszténynek vallják ugyan magukat, mégis azt végzik, amit súlyos pénzügyi veszteségei, s a nép bizalmának megingásával is, de meg kell majd oldani. {SpM 312.5}   

If I act conscientiously, I must meet the crisis; for I believe that the precepts which the Lord has given concerning his work in the past and at the present time point out the right way. And his plans, his thought, are as much higher than man's plans, man's thoughts, as the heavens are higher than the earth. God's voice is to be heard; his wisdom is to guide us. We must not be broken up by any human wisdom of devising. God has outlined his plan in his Word and in the Testimonies he has sent to his people. {SpM 312.6}

"Ha lelkiismeretesen cselekszem, szembe kell szállnom a válsággal, mert hiszem, hogy az elvek, melyeket az Úr adott a múltban és jelenleg e munka végzésére, a helyes irányba mutatnak. S tervei is, gondolatai is annyival magasztosabbak emberek terveinél és gondolatainál; amint az ég is magasabb a földnél. Isten szavának hallatszani kell; az Úr bölcsességének kell irányítani minket. Nem szabad darabokra szaggatva lennünk emberi bölcsesség semmiféle kigondolása által. Isten fölvázolta tervét igéjében s népének küldött bizonyságtételekben. {SpM 312.6}   

Oh, how sad it is that men allow themselves to be so wrought upon by the enemy that they dare venture to exalt their finite judgment in opposition to God's plans and purposes! Man's authority bears the signature of man. We are not to permit the rank and file of our people to come under the generalship of the weak, confused sentiments of man. God's authority is to stand supreme. And I must call upon his people to recognize his authority, which bears the evidence of its divine origin. [Every believer is called upon to unite inseparably with God's authority.] {SpM 313.1}

"Ó, milyen szomorú is, hogy az emberek hagyják, hogy az ellenség ügyködjék bennük és általuk, hogy véges belátásukat Isten terve és szándéka fölé merészelik magasztalni! Az ember tekintélye ember pecsétjét viseli. Nem szabad engednünk, hogy népünk emberek gyönge, zavaros gondolatai, vezetése alá kerüljenek. Isten tekintélye álljon mindenek fölött valóként. Föl kell szólítanom népünket, ismerje el az Úr tekintélyét, mely isteni eredete bizonyítékait viseli magán. {SpM 313.1}   

The foundation on which the truth has always been based is sure, and upon this foundation all are to stand who are doing the Lord's work. God's word reveals his design; and that work only which is carried on in accordance with the principles of the word will stand fast forever, approved both by the heavenly host and the adopted family living on the earth during the remnant of time remaining before the close of this earth's history. {SpM 313.2}

"Az igazság alapzata, melyre épült, biztos. S álljon ezen az alapzaton mindenki, aki az Úr munkáját végzi. Isten igéje kinyilatkoztatja Urunk tervét. S csakis az fog szilárdan állni örökre, amit az Úr terve szerint végzünk - amit mind a mennyei sereg, mind a történelem lezárásáig földön élő, örökbe fogadott család jóváhagy. {SpM 313.2}   

Finite man, yielding to Satan's devising, can easily lose sight of the Lord's purpose concerning him; for by yielding to temptation man loses his power of discernment. Every Christian is to strive to be a laborer together with God. {SpM 313.3}

"Véges ember, engedve Sátán kigondolásának, könnyen szem elől veszti Istennek vele való szándékát, mert engedve a kísértésnek, elveszti tisztánlátását. A keresztény törekedjék Isten munkása lenni. {SpM 313.3}   

Christ calls for service altogether different from that which is given him. Men in positions of responsibility should, through the power of the Holy Spirit, reveal the Redeemer much more clearly to the world than they have revealed him. The Infinite God so loved the world that he gave his only begotten Son as a sacrifice for us, in order that, receiving him by faith and practicing his virtues, we should not perish, but have everlasting life. My brethren, how do you suppose he regards the great lack of spiritual enthusiasm manifested over the record of the great sacrificial offering made for our individual salvation? {SpM 313.4}

"Krisztus teljesen más szolgálatra hív, mint amilyet most nyújtunk. A felelős tisztséget betöltők, a Szentlélek hatalma által, sokkal világosabban nyilatkoztassák ki az Üdvözítőt a világnak, mint eddig. A Mindenható úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta értünk áldozatul, hogy hit által befogadva őt és gyakorolva erényeit, el ne vesszünk, hanem örök életet éljünk. Testvéreim, mit gondoltok, miként tekinti az Úr hideg közönyünket, melyet tanúsítunk az üdvösségünkért hozott végtelen áldozat iránt? {SpM 313.4}   

All human ambition, all boasting, is to be laid in the dust. Self, sinful self, is to be abased, not exalted. By holiness to God in the daily life here below, we are to manifest the Christ-life. The corrupt nature is to become pure and undefiled; subdued, not exalted. We are to be humble, faithful men and women. Never are we to sit upon the judgment-seat. God demands that his representatives shall be pure vessels, revealing the beauty of sanctified character. The channel is always to remain unobstructed, that the Holy Spirit may have free course; otherwise, spiritual leaders will gloss over the work that must be done in the natural heart in order to perfect Christian character; and they will present their own imperfections in such a way that they make of none effect God's truth, which is as steadfast as the eternal throne. And while God calls upon all his watchmen to lift the danger-signal, at the same time he presents before them the life character of the Saviour as an example of what they must be and do in order to be saved. {SpM 313.5}

"Porba kell dönteni minden emberi nagyravágyást és dicsekedést. Énünket, bűnös énünket meg kell alázni, nem fölmagasztalni. Mindennapi életünkben Isten iránti szentség által nyilvánítsuk ki a Krisztus életét. Romlott természetünk váljék tisztává, makulátlanná, lecsillapítottá - ne felfuvalkodottá. Legyünk szerények, hűségesek. Sohse üljünk a bíró székébe. Isten elvárja, hogy képviselői tiszta egyének legyenek, kinyilatkoztatva a megszentelt jellem szépségét. Az út mindig nyitva álljon, hogy a Szentléleknek szabad bejárása legyen, máskülönben a lelki vezetők átsiklanak a kötelességen, melyet el kell végezni bűnös szívünkben, hogy keresztény jellemet tökéletesítsünk. Tökéletlenségeinket úgy ecsetelték, mint amik hatástalanná teszik Isten igazságát, mely olyan rendíthetetlen, mint Urunk királyi széke. S míg Isten fölszólítja örá116it, hogy emeljék magasra a vész-jelzést, egyúttal eléjük tárja az Üdvözítő életét, mint példát, amivé nekik is válni kell, és cselekedni, hogy üdvözüljenek. {SpM 313.5}   

Concerning his disciples, Christ prayed, “Sanctify them through thy truth; thy word is truth.” A pleasant, self-satisfied feeling is not an evidence of sanctification. A faithful record is kept of all the acts of the children of men. Nothing can be concealed from the eye of the high and holy One, who inhabiteth eternity. Some make Christ ashamed by their course of devising, planning, scheming, God does not approve of their conduct; for the Lord Jesus is not honored by their spirit of their works. They forget the words of the apostle, “We are made a spectacle unto the world, and to angels, and to men.” {SpM 314.1}

,Krisztus így imádkozott tanítványaiért: 'Szenteld meg őket a te igazságoddal. A te igéd, igazság!' A jóleső, elégedett érzés még nem bizonyítja a megszentelődést. Az emberek gyermekeinek minden cselekedetéről pontos följegyzéseket vezetnek. Mit sem lehet elrejteni a magasztos és szent előtt, aki örökkévalóságban lakozik. Némelyek megszégyenítik az Urat tervkovácsolásukkal, cselszövésükkel, áskálódásaikkal. Feledik az apostol szavait: 'Látványossága lettünk a világnak, az angyaloknak és embereknek is.' {SpM 314.1}   

In consequence of the unfaithful lives of men who adorn not the doctrine of Christ our Saviour, Bible truth is blasphemed. My soul is grieved night after night, and day after day, as I view the present situation. {SpM 314.2}

"A Biblia igazságát káromlás éri az olyan férfiak hűtlen élete miatt, akik nem válnak megváltónk, Krisztus, tanításának dicséretére. Gyászol a lelkem estéről-estére, nap nap után, amint a jelen helyzetet szemlélem." (12. kéziratközzététel 65-70. oldal.) {SpM 314.2}   

Ellen G. White. {SpM 314}

Ellen G. White {SpM 314}