× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

To Those in Council at Battle Creek, Michigan

A Battle Creek-i Tanácsban Levőkhöz

“Elmshaven”, Sanitarium, Cal., {SpM 301}

{SpM 301}   

April 16, 1903. {SpM 301}

1903, április 16. {SpM 301}   

Dear Brethren, {SpM 301}

Kedves testvérek! {SpM 301}   

The members of the Medical Missionary and Benevolent Association, and the responsible men of the General Conference, are now to act in concert in regard to the work to be carried on. All must now awake and seek the Lord, lest the powers of the enemy shall obtain the victory. There are much greater depths of spiritual truth to be reached by experience. Christ will lead us to higher and still higher planes, where spiritual perception and spiritual action shall enter into unquestionable discoveries, and where the sacred truths of the gospel shall be understood in all their bearings. {SpM 301.1}

Az orvosi hittérítő és jótékony társulat s a Világtanács tagjai cselekedjenek most egybehangzón a teendők felől. Mindenki ébredjen fel s keresse az Urat, nehogy az ellenség erői ragadják el a győzelmet. A lelki igazság sokkal nagyobb mélységeit kell elérnünk tapasztalat által. Krisztus magasabb és még magasabb lelki síkra fog vezetni, ahol a lelki fölfogás és lelki cselekvés kétségbevonhatatlan fölfedezésekbe lép, ahol az örömüzenet szent igazságait teljes kihatásaival együtt megértjük. {SpM 301.1}   

As God's Word is received as food for the soul, the character in spiritual lines will correspond to the truths of the gospel that have been eaten and digested. Thus our spiritual strength will be refreshed as we become partakers of the divine nature, having overcome the corruption that is in the world through lust. The nutritious properties of the heavenly food may be compared with the strength-restoring properties of the leaves of the tree of life, which are for the healing of the nations. Seek for unity, and seek it in faith. Faith we must have, in order that we may walk by faith. {SpM 301.2}

Amint Isten igéit lelki táplálékként elfogadjuk, a jellem a lelki vonalakon meg fog felelni az örömüzenet magunkhoz vett és megemésztett igazságainak. Így lelki erőnlétünk fölfrissített lesz, amint az isteni természet részesévé válik, miután elmenekültünk a romlottság elől, mely a bűnös kívánság által uralkodik a világon. A mennyei étel tápértéke az élet fája leveleinek erőt megújító tulajdonságaihoz hasonlíthatók, melyek a nemzetek gyógyítására valók. Törekedjetek egységre, törekedjetek hittel. Föltétlen hittel kell rendelkeznünk, hogy hitben járhassunk. {SpM 301.2}   

My mind is deeply impressed by the Spirit of God. Instruction is given to me in clear lines. Our work is not left in the hands of finite men. God rules, and he will turn and overturn. He will not allow his work to be carried forward as it had been. His medical missionary work is not to be ruled, controlled, and molded by one man, as for some years it certainly has been. The exercise of such a power, if continued, will mar the work, and will be the certain ruin of the man exercising control. God will work with the men entrusted with large responsibility, if they will take the Lord's way as humble obedient servants, waiting wholly upon him. But if any man sets himself up as being above God, and takes the work under his finite supervision, the watchmen standing on the walls of Zion must discern the danger and take heroic action to save the man and the cause. {SpM 301.3}

A Szentlélek mély benyomást tesz értelmünkre. Világos utasításokban részesít. Munkánk nincs halandó emberre hagyva. Isten uralkodik, és ő fog megforgatni és átfordítani. Nem engedi, hogy úgy vigyük előre munkáját, mint eddig. Egészségügyi hittérítő munkáját nem szabad egy embernek kormányozni, ellenőrizni és alakítani, mint az elmúlt években. Ha az ilyen hatalom gyakorlása tovább folyik, elcsúfítja a munkát, ami biztos romlás lesz a hatalom gyakorlója számára. Isten fáradozni fog azokat, akikre nagy felelősséget bíztak, ha az Úr útját választják alázatos, engedelmes szolgaként, teljesen őrá bízva magunkai. De ha valaki Isten fölé emeli magát, s a maga gyarló felügyelete alá helyezi a munkát, Sion falának őrei vegyék észre a veszélyt, s tegyenek buzgó erőfeszítéseket, hogy megmentsék az embert és az ügyet. {SpM 301.3}   

Yesterday I read the following incident: “A notable painter was adorning the frescoes in the dome of a cathedral. When a certain portion of his work was done, he stepped backward upon the small scaffold of planks on which he stood, to admire the effect of his skillful craft. Suddenly a comrade who was with him rushed forward to the picture, and with the brush in his hand smeared and spoiled the delicate work so painfully accomplished. Rushing forward, the artist cried angrily, “What is that for?” “Look”, said his companion, “one more step backward, and you would have fallen, bruised and mangled on the pavement below.” The artist was thankful that his life was saved. Will our brethren in peril consent to be saved from the dangers they are in? {SpM 301.4}

Tegnap a következő esetet olvastam: Neves festő falfestményeket készített egy templom mennyezetén. Mikor egy rész elkészült, hátralépett az állványon, hogy csodálja keze remekének hatását. Jelenlevő barátja villámgyorsan odarohant a képhez és összemázolta, tönkretette a nagy gonddal készített művészi alkotást. A festő előreszaladva haragosan kiáltotta: Mit művelsz?" "Nézd, még egy lépés, és lezuhantál volna." A művész hálás volt barátjának. Veszélyben levő testvéreink engedik-e, hogy megmentsék őket veszedelmükből? {SpM 301.4}   

In no case does God require His servants to bear burdens that He has not given them. He does not require them to gather to themselves more responsibilities than they can patiently and successfully carry. Those professing Christians who do this, dishonor the name they bear, and lower the standard of Christianity. {SpM 302.1}

Isten sose várja el szolgáitól, hogy olyan terheket hordozzanak, melyeket nem ő helyezett rájuk. Nem várja el, hogy több felelősséget vállaljanak, mint amennyit türelmesen és eredményesen hordozni tudnak. Amelyik keresztény ezt teszi, szégyent hoz viselt nevére, s leszállítja a kereszténység mértékét. {SpM 302.1}   

By the managers of the Sanitarium, and the leaders in the medical missionary work, there has been a binding up with the world, which has led to entanglement, There has been much working upon a wrong policy. One man has embraced so many responsibilities that it is impossible for him to give to each proper thought that a careful performance of the Lord's work requires. Men who will carry forward in right lines the work for this time, should rally around the leaders in the work, sharing the responsibilities that they are now carrying, bringing all their plans before their brethren for consideration. Whenever one man devises plans, and seeks to carry them out in a manner so determined that his work savors of oppression, there is need of bringing into connection with him other minds that will keep uplifted the high standard suggested by the name we bear. {SpM 302.2}

A kórház igazgatása s az orvosi hittérítés vezetője kapcsolatra lépett a világgal, ami bonyodalmakhoz vezetett. Sokat tettek helytelen irányban. Egy ember annyi felelősséget vett magára. hogy lehetetlen mindegyiknek helyes meggondolást adnia, melyet az Úr, munkájának gondos végzésénél, elvár. Akik a helyes vonalakon viszik előre a jellem munkálását, tömörüljenek a vezetők köré, megosztva a felelősségeket, összes terveiket a testvérek elé tárva megfontolásra. Mikor valaki terveket alkot, és oly módon akarja megvalósítani azokat, hogy munkája elnyomás ízű, olyanokkal kell összehozni őt, akik fönntartják a nevünk által jelzett magasztos mértéket. {SpM 302.2}   

Many plans have been devised that God has not ordained. The root from which these plans have sprung, is the mind of finite man. God's watchmen have been blind. They should have been wide awake to see that no man's mind, one man's judgment, was becoming a power that God could not and would not endorse. To invest one man or a few men with so much power and responsibility, is not in accordance with God's way of working. {SpM 302.3}

Sok nem Isten-rendelte terv jött létre. Ezek gyarló emberi agyaktól jönnek. Isten őrállói vakok. Ébren kellett volna tenniük, odahatni, hogy egy ember értelme, egy ember ítélete se váljék olyan hatalommá, melyen Isten nem munkálkodik, s nem is hagyhat jóvá. Nem egyezik Isten módszerével, hogy egy vagy kevés emberre ekkora hatalmat és felelősséget ruházzunk. {SpM 302.3}   

There must be reorganization. Supreme power must not be vested in a group of men connected with a few large institutions. At the General Conference of 1901 the light was given, Divide the General Conference into union conferences. Let there be fewer responsibilities centered on one place. Let the work of printing our publications be divided. {SpM 302.4}

Újjá kell szerveznetek. Nem szabad legfölső hatalmat ruházni néhány nagy intézményünk vezetőcsoportjára. Az 1901-es világtanácson világosságban részesültünk, hogy osszuk föl a világtanácsot kisebb és kisebb értekezletekre. Legyen kevesebb felelősség egy helyre összpontosulva. Kiadványaink nyomtatását is osszuk meg. {SpM 302.4}   

The principles that apply to the publishing work apply also to the sanitarium work. Students should not be crowded in Battle Creek to receive an education in medical missionary lines. It is not best to encourage the gathering together in one institution of so large a company of people as have been gathered in Battle Creek Sanitarium. Let medical missionary plants be made in many places. {SpM 302.5}

A könyvkiadásra alkalmazott elveket kórházunkra is alkalmazni kell. A főiskolások ne zsúfolódjanak Battle Creekre, orvosi hittérítő oktatásért. Nem jó egy helyre gyűjteni annyi embert, mint itt a kórházba gyűjtöttek. Hívjatok életre több egészségügyi hittérítő helyet. {SpM 302.5}   

The youth who desire to become missionaries should not be brought in large numbers to Battle Creek. Provision should be made that they may receive an education out of and away from Battle Creek, in places where there is a different religious atmosphere. By fire the Lord removed the great argument in favor of gathering many students to Battle Creek. He swept away the Sanitarium to prevent the carrying out of the idea that Battle Creek was to be the great center for the training of medical students. To carry out this idea would be out of harmony with the work for these last days, and with the plan of the Lord. {SpM 302.6}

A hittérítésre való képesítést óhajtó fiatalokat ne hozzuk nagy számmal Battle Creekre. Gondoskodjunk róla, hogy Battle Creektől távol részesüljenek képzésben, ahol más a vallásos légkör. Az Úr tűz által elsöpörte a kórházat, hogy megakadályozza az eszme megvalósítását, hogy Battle Creeken legyen az orvos-képzés legnagyobb gócpontja, mert ez ütközne Isten tervével és az utolsó napokért végzett munkával. {SpM 302.6}   

God works by means of instruments or second causes. He uses the gospel ministry, medical missionary work, and the publications containing present truth, to impress hearts. All are made effectual by means of faith. As the truth is heard or read, the Holy Spirit send it home to those who hear and read with an earnest desire to know what is right. The gospel ministry, medical missionary work, and our publications are God's agencies. One is not to supersede the other. But you have sought to make the medical missionary work the whole body, instead of the arm and hand. {SpM 303.1}

Isten eszközökön vagy másod okokon át munkálkodik. Fölhasználja az örömüzenet igeszolgálatát, az egészség-lélekmentést, a jelen igazságokat tartalmazó kiadványokat, hogy benyomást tegyen a szívekre. Mindegyiket hit által teszi eredményessé. Amint az igazságot hallják, vagy olvassák, a Szentlélek megértteti azokkal, akik őszintén vágyakoznak tudni, mi a helyes. Az evangéliumi örömüzenet igeszolgálata, az egészség-lélekmentés és kiadványaink - ez a három Isten eszköze. Egyik se növekedjék túl a másikon. Ti mégis az orvosi hittérítést akartátok az egész testté tenni, ahelyett, hogy a test karja lenne. {SpM 303.1}   

Let the living gospel be taught in our schools. Let students be educated in its principles, that they may be prepared to impart the truth to others. Let them learn to minister to the spiritual and physical needs of those whom they will meet in their work. By the ministry of the word, the gospel is preached: by medical missionary work the gospel is practiced. The gospel is bound up with medical missionary work. Neither is to stand alone, bound up in itself. The workers in each are to labor unselfishly and unitedly, striving to save sinners. {SpM 303.2}

Iskoláinkban tanítsátok az élő örömüzenetet. A tanulókat tanítsuk meg annak elveire, hogy készek legyenek továbbadni azt másoknak. Tanuljanak meg azok lelki és testi szükségletei szolgálatára lenni, akikkel találkoznak. Az igeszolgálattal az evangélium örömüzenetét hirdetjük. Az egészség-lélekmentés pedig az örömüzenet a gyakorlatban. A kettő összekapcsolódik. Egyik se álljon magában, magába burkolózva. Mindkettő munkásai fáradozzanak önzetlenül, egyesülten, bűnösöket törekedve menteni. {SpM 303.2}   

Ellen G. White. {SpM 303}

Ellen G. White {SpM 303}