× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Strong Minds and Weak Stomachs

Erős Akaratok - Gyönge Gyomrok

From B. 44, 1903 (P) {SpM 259}

{SpM 259}   

It is well for Brother and Sister A and Brother and Sister B to have strong minds. Each is to maintain his individuality. Each is to preserve an individuality that will not be submerged in the individuality of another. No human being is to be the shadow of another human being. But God's servants are to labor together in a unity that blends mind with mind. Do you think that this unity can exist among the workers in the sanitarium unless you all take a judicious, sanctified position? {SpM 259.1}

Helyes, hogy A testvér és testvérnő, és B testvér és testvérnő erős akarattal rendelkezik. Mindenki tartsa fönn egyéniségét. Őrizzék meg egyéniségüket, mely nem olvad más valaki egyéniségébe. Senki se legyen a másik árnyéka. Isten szolgái mégis munkálkodjanak együtt olyan egységben, melyben értelmük és akaratuk elegyedhetik. Ez az egység nem élhet meg a kórház munkásai között, csak ha valamennyien okos, megszentelt álláspontra helyezkednek. {SpM 259.1}   

“The glory which Thou gavest Me I have given them; that they may be one, even as we are one.” Are you willing to make sacrifices to answer this prayer? Or will you, because there is a difference of opinion regarding certain articles of food that one or the other thinks should not or should not be set on the table, or regarding the hours for meals, will you say that you can not work together? Is this Bible sanctification?... {SpM 259.2}

"Átadtam nekik a dicsőséget, melyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk." Készek vagytok-e áldozatot hozni, hogy megfeleljetek ez imának? Vagy, mert néhány étel felől más a nézetetek, hogy föltálaljátok-e vagy sem; vagy mikor legyenek az étkezések, ezért azt mondjátok, hogy nem tudtok együtt dolgozni. Ez lenne a bibliai megszentelődés?... {SpM 259.2}   

My brother, a firm will is a good thing when it is sanctified. But I know, from the light God has given me, that you and your wife need to yoke up with Christ, and to learn that in some respects your ideas and plans and methods would be improved if modified. {SpM 259.3}

Testvérem, jó a szilárd akarat, mikor megszentelődött. De az Istentői nyert világosságból tudom, hogy nektek és feleségeteknek egyazon igába kell hajtani fejeteket Krisztussal, s megtanulni, hogy eszméitek, terveitek és módszereitek némely tekintetben jobbak lennének, ha módosítanátok. {SpM 259.3}   

The Sanitarium has been established that all classes may be reached with the truth. I ask you and Brother and Sister B to do all in your power to bring into the sanitariums the unity for which Christ prayed. {SpM 259.4}

Azért alapítottuk a kórházat, hogy minden osztályt elérhessünk az igazsággal. Kérlek titeket, téged és B. házaspárt, kövessetek el mindent, hogy a kórházban létrehozzátok az egységet, melyért Krisztus imádkozott. {SpM 259.4}   

Reveal His love. Let the truth rule in the heart, and you will be one with Christ in God. {SpM 259.5}

Tanúsítsátok az ő szeretetét. Hadd igazgassa szíveteket az igazság, s Krisztus által egyek lesztek Istennel. {SpM 259.5}   

You say that you are dyspeptics. Is it not possible that your plan of eating may not be the best? I am instructed to say that you need to change in some things, else you will injure your digestive powers. I do not say what you shall or shall not eat. But if, while eating the things you choose, you have dyspepsia, I think you ought to make a decided change.... {SpM 259.6}

Azt mondhatod, hogy gyomorbajos vagy. Lehet-e, hogy nem a legalkalmasabban táplálkozol? Az Úr utasított, hogy némely dolgokon változtass, mert ártasz emésztőszerveidnek. Nem írom elő, mit egyél, mit ne egyél. De ha amit eszel, emésztési zavart okoz, vezess be határozott változást. {SpM 259.6}   

If I were a dyspeptic, I should make changes in my diet until I knew for a certainty that I was eating the food that my stomach could best care for. A craving for certain things may need to be brought into subjection. Self is rebellious, and must be strictly disciplined. {SpM 259.7}

Ha gyomorbajos lennék, addig változtatnék táplálékomon, amíg biztosan nem tudom, mit bír a gyomrom a legjobban megemészteni. Le kell küzdeni bizonyos dolgok erős kívánását. Énünk lázadó természetű, így szigorúan fegyelmeznünk kell. {SpM 259.7}   

Be regular in your habits of eating, and be sure not to overburden the stomach by eating too many kinds of food at one time. Stop eating before you feel entirely satisfied. The stomach is the most abused organ of the whole body. It is often wearied by the effort to take care of food that should not be eaten at the same time. A disturbance is created by the kinds of food brought together. Soon there is an all-gone feeling, and many think that this is hunger. But it is not. The trouble is that the stomach has too much to do. Let it be given less to do, and it will recover its healthy tone. The simpler the food eaten, and the fewer the kinds, the easier is the stomach's work. {SpM 259.8}

Légy rendszeres étkezés-szokásaidban; ne terheld túl gyomrodat a sokféle étel fogyasztásával. Mielőtt teljesen megelégednél, hagyd abba az evést. A gyomor a leginkább visszaélést szenvedő szervünk. Gyakran kimeríti az olyan ételek emésztése, melyeket nem lenne szabad együtt fogyasztani. Az ételfélék összehozása háborgást idéz elő. Nemsokára teljes bágyadtság vesz erőt az emberen, amit sokan éhségnek vélnek, holott nem az. A baj oka, hogy a gyomornak túl sok a dolga. Vegyétek kevésbé igénybe, és visszanyeri egészséges állapotát. Minél egyszerűbbet és minél kevesebb félét eszünk, annál könnyebb a gyomor dolga. {SpM 259.8}   

The same rule of eating can not be made for all. I make it a rule never to eat custards; for when I eat them, they always make a disturbance in my stomach. But there are those in my family who suffer no inconvenience from eating custards, and because I can not eat them, I do not say that they ought not to eat them. We must each experiment and know for ourselves what is best for us to eat. We may have to abstain from many things that others can eat without inconvenience.... {SpM 260.1}

Nem lehet mindenki számára ugyanazt az evés-szabályt fölállítani. Én megegyeztem magammal, hogy sohasem fogyasztok egy bizonyos nyalánkságot, mert mindig nyugtalanságot okoz a gyomromban, holott családunk több tagja nyugodtan fogyaszthatja. Mivel én nem ehetek belőle, nem mondom, hogy ők se egyenek. Egyénenként kell kísérletezni, és tudnunk, mi a legmegfelelőbb számunkra. Talán sok mindentől tartózkodnunk kell, amit mások nyugodtan fogyaszthatnak. {SpM 260.1}   

Half-hearted Christians are worse than infidels; for their deceptive words and non-committal position may lead many astray. The infidel shows his colors. The luke-warm Christian deceives both parties. He is neither a good worldling nor a good Christian. Satan uses him to do a work that no one else can do. {SpM 260.2}

A félszívű keresztények rosszabbak a pogányoknál, mert ámító szavuk s el nem kötelezett álláspontjuk sokakat félrevezet. A hitetlen színt vall. A langymeleg keresztény mindkét felet megcsalja. Sem nem jó világi, sem nem jó keresztény. Sátán őt használja föl olyanok elvégzésére, amit senki más el nem tud végezni. {SpM 260.2}