× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

The Influence of Diet on Council-Meetings

Táplálkozás És Bizottsági Ülések

From “Pacific Recorder”. Oct. 9, 1902. {SpM 250}

{SpM 250}   

Before our brethren come together in council or board meetings, each one should present himself before God, carefully searching the heart and critically examining the motives. Pray that the Lord may reveal self to you, so that you may not unwisely criticize or condemn propositions. {SpM 250.1}

Mielőtt az igazgatósági vagy bizottsági ülésre összejönnétek, mindenki járuljon Isten elé, gondosan kutassa szívét, vizsgálja bírálón indítékait. Imádkozzatok, hogy az Úr fölfedje magát előttetek, nehogy balgán gáncsoljatok s elvessetek javaslatokat. {SpM 250.1}   

At bountiful tables men often eat much more than can be easily digested. The overburdened stomach can not do its work properly. The result is a disagreeable feeling of dullness in the brain. The mind does not act quickly. And when several kinds of food are eaten at the same meal, indigestion is often the result. Some foods do not agree with other foods. A disturbance is created by improper combinations of food, fermentation sets in, the blood is contaminated, and the brain is confused. {SpM 250.2}

Roskadozó asztaloknál gyakran többet esznek, mintsem könnyen megemészthetnék. A túlterheli gyomor képtelen megfelelően működni. A következmény kellemetlen, tompa érés az agyban, s az értelem lassú forgása. Az ételek nem megfelelő összeevése zavarokat okoz, erjedés áll be, a vér szennyezett, az agy kusza. {SpM 250.2}   

The habit of overeating, or of eating too many kinds of food at one meal, is frequently the cause of dyspepsia. Serious injury is done to the delicate digestive organs. In vain the stomach protests and appeals to the brain to reason from cause to effect. The excessive amount of food eaten, or the improper combination, does its injurious work. In vain do disagreeable premonitions give warning. Suffering is the consequence. Disease takes the places of health. {SpM 250.3}

A túl sok evés, vagy a sokféle étel fogyasztása gyakran okoz emésztési zavarokat. Komoly kárt tesz a kényes emésztőszervekben. A gyomor hiába tiltakozik, hiába fellebbez az agyhoz, hogy vesse össze az okot az okozattal. A túl sok étel, vagy az ételek helytelen összeevése elvégzi káros hatását, hiába figyelmeztet a rossz előérzet. Ennek szenvedés a következménye. Betegség veszi át az egészség helyét. {SpM 250.3}   

Some may ask, What has this to do with board meetings? - Very much. The effects of wrong eating are brought into Council and board meetings? The brain is affected by the condition of the stomach. A disordered stomach is productive of a disordered, uncertain state of mind. A diseased stomach produces a diseased condition of the brain, and often makes a man obstinate in maintaining erroneous opinions. The supposed wisdom of such a man is foolishness with God. {SpM 250.4}

Valaki föltehetné a kérdést, hogy mi köze ennek a bizottsági ülésekhez? Nagyon is sok! A helytelen étkezés hatását magukkal hozzák a bizottsági ülésekre is. A gyomor állapota kihat az agyra. Az elrontott gyomor leromlott, bizonytalan elmeállapotot idéz elő, s gyakran csökönyössé teszi a téves véleményekhez való ragaszkodást. Az ilyenek állítólagos bölcsessége Isten szemében balgaság csupán. {SpM 250.4}   

I present this state of affairs as the cause of the situation in many councils and board meetings, where questions demanding careful study are given but little consideration, and decisions of the greatest importance are hurriedly made. Often when there should have been unanimity of sentiment in the affirmative, decided negatives have entirely changed the atmosphere pervading a meeting. These results have been presented to me again and again. {SpM 250.5}

Ez a helyzet okozója számos bizottsági ülésen, ahol a gondos tanulmányozást követelő kérdések sekélyes meggondolásban részesülnek, így elhamarkodva hoznak nagyfontosságú döntéseket. Gyakran egyöntetűen kellene támogatni valamit, de a határozott helytelenítés teljesen megváltoztatja az ülésen uralkodó légkört. Ismételten elém tárták e következményeket. {SpM 250.5}   

I present these matters now, because I am instructed to say to my brethren in the gospel ministry; By intemperance in eating you disqualify yourselves for seeing clearly the difference between the sacred and common fire. And by this intemperance you also reveal your disregard for all the warnings that the Lord has given you. His word to you is: “Who is among you that feareth the Lord, that obeyeth the voice of His servant, that walketh in darkness, and hath no light? let him trust in the name of the Lord, and stay upon His God. Behold, all ye that kindle a fire, that compass yourselves about with sparks; walk in the light of your fire, and in the sparks that ye have kindled. This shall ye have of mine hand; ye shall lie down in sorrow.” {SpM 250.6}

Azért említem most ezeket, mert az Úr utasított, hogy így szóljak lelkész testvéreimhez: Mértéktelen evéssel alkalmatlanná teszitek magatokat, hogy tisztán lássátok a különbséget a szent és közönséges tűz között. A mér féktelenséggel azt is eláruljátok, hogy semmibe veszitek az Úr adta figyelmeztetéseket. Szava hozzátok ez: "Ki féli közületek az Urat? És ki hallgat az ő szolgája szavára? Ő, aki sötétségben jár és nincs fényesség néki, bízzék az Úrnak nevében és támaszkodjék Istenre! Íme ti mind, akik tüzet, gyújtottatok, fölövezvén magatokat tüzes nyilakkal, vettessetek tüzetek lángjába és a tüzes nyilakba, amelyeket meggyújtottatok! Kezemből jő ez rátok, fájdalomban fogtok feküdni." {SpM 250.6}   

Shall we not draw near to the Lord, that He may save us from all intemperance in eating and drinking, all unholy, lustful passions, all wickedness? Shall we not humble ourselves before God, putting away everything that corrupts the flesh and the spirit, that in the fear of the Lord we may perfect holiness of character? {SpM 251.1}

Közeledjünk az Úrhoz, hogy őrizzen meg az evés-ivás minden mértéktelenségétől, minden szentségtelen érzéki szenvedélytől, minden gonoszságtól. Alázzuk meg magunkat Isten előtt. Vessünk el mindent, ami megrongálja testünket és lelkünket, hogy Isten félelmében tökéletesítsük jellemünk megszentelődését. {SpM 251.1}   

“Whether therefore ye eat, or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God.” All are now being tested and proved. Many to whom precious light has been given desire to return to the flesh-pots of Egypt. Many who are supported by the tithe from God's storehouse are by self-indulgence poisoning the life-giving current flowing through their veins. Disregarding the light and the warnings that God has given during the past twenty-five or thirty years, some continue to gratify their desire for flesh-meat. {SpM 251.2}

"Azért akár esztek, akár isztok, tegyetek mindent Isten dicsőségére." Mindenki próba és vizsga alatt áll. Sokan, noha drága világosságban részesültek, vissza akarnak fémi Egyiptom húsosfazekaihoz. Sok Isten tárháza tizedéből eltartott ember, bűnös kielégülésekkel mérgezi az erein áradó életadó áramlatot. Semmibe véve az Isten által az elmúlt huszonöt-harminc éven át nyújtott fényt és figyelmeztetéseket, némelyek továbbra is húsételekkel elégítik ki kívánságaikat. {SpM 251.2}   

We are not to make the use of flesh-meat a test. But we may and should consider the influence that professed believers who use flesh-meat have over other churches. Those who use flesh-meat disregard all the warnings that God has given concerning this question. They have no evidence that they are walking in safe paths. They have not the slightest excuse for eating the flesh of dead animals. God's curse is resting upon the animal creation. Many times when meat is eaten it decays in the stomach, and creates disease. Cancers, tumors, and pulmonary diseases are largely caused by meat-eating. {SpM 251.3}

Ne tegyük vizsgává a húsevést. Mégis vegyük figyelembe a húsevő hitvallók gyülekezeteinkre gyakorolt befolyását. {SpM 251.3}   

As God's messengers shall we not bear a decided testimony against the indulgence of perverted appetite? Will those who claim to be ministers of the gospel, proclaiming the most solemn truth ever given to mortals, make the stomach a cesspool? God has provided an abundance of fruits and grains, which may be healthfully prepared and used in proper quantities. Why, then, do men continue to choose flesh-meats? Can we possibly have confidence in ministers who at tables where flesh is served join with others in eating it? {SpM 251.4}

Mint Isten hírnökei, hordozzunk határozott bizonyságot a megromlott étvágy bűnös kielégítése ellen! Akik az örömüzenet szolgáinak vallják magukat a halandóknak valaha adott legkomolyabb üzenetet hirdetve, emésztőgödörré akarják tenni gyomrukat? Isten bőségesen gondoskodott gyümölcsről és gabonáról. Ezeket egészségesen el lehet készíteni, s helyes mennyiségben fogyasztani. Egyesek miért választják mégis a húsevést? Megbízhatunk-e az olyan lelkészekben, akik, ha húst szolgálnak föl, a többiekkel együtt fogyasztanak belőle? {SpM 251.4}   

The parents who know the truth in regard to the indulgences of appetite should not permit their children to eat to excess, or to eat flesh-meat or other foods that excite the passions. Man is built up from what he eats. The use of flesh-meat strengthens the lower propensities, and excites them to increased activity. Parents should discard everything that endangers the moral and physical health of their children. They should not place flesh-meat on the table. And if they allow their children to eat meat freely, use butter and eggs, disease in some form will surely result, impairing the health of mind and body. Thus spirituality is weakened and often destroyed. {SpM 251.5}

A szülők, akik ismerik az igazságot az étvágy bűnös kielégüléséről, ne engedjék meg gyermekeiknek a túl sok evést, se a húsfogyasztást, vagy bármit, ami felizgatja az érzékiséget. Abból épül az ember, amit megevett. A húsfogyasztás erősíti az alantasabb tulajdonságokat. A szülők vessenek el mindent, ami veszélyezteti gyermekeik erkölcsi vagy testi egészségét. Ne tálaljanak föl húsételt. Ha megengedik, hogy gyermekik szabadon fogyasszák a húst, vajat és tojást, betegség lesz a biztos következmény, megrontva az értelem és test egészségét. Így legyöngítik, s gyakran el is pusztítják a lelkiséget. {SpM 251.5}   

Fathers and mothers, watch unto prayer. Guard strictly against intemperance in every form. Teach your child the principles of true health reform. Already the wrath of God has begun to be visited on the children of disobedience. What crimes, what sins, what iniquitous practices are now being revealed on every hand! As a people we are to exercise great care in guarding our children against depraved associates. {SpM 252.1}

Apák és anyák, vigyázzatok és imádkozzatok. Szigorúan őrizkedjetek mindennemű mértéktelenségtől. Tanítsátok gyermekeiteket az egészség megújulásának elveire. Isten haragja már kezdi meglátogatni az engedetlenség gyermekeit. Micsoda bűntények, gonoszságok, milyen bűnös gyakorlatok jönnek napvilágra! Népünk gyakoroljon nagy körültekintést, hogy megóvja gyermekeit a gonosz barátoktól. {SpM 252.1}   

If we could know what abominable iniquities are practised by the members of many families who claim to be Christians, we should be more deeply concerned in regard to the spiritual atmosphere surrounding our children, not only in the public schools - even in Seventh-day Adventist church schools. If the children of Sabbath-keepers are not carefully instructed line upon line, precept upon precept; if they are not kept from associating with corrupt children, they are in danger of being corrupted. {SpM 252.2}

Ha tudnánk, milyen utálatos gonoszságokat gyakorolnak, sok, magát kereszténynek valló családtag jobban aggódna a gyermekeiket körülvevő lelki légkörért, nem csak a nyilvános iskolákban, hanem a hetediknapi adventista iskolákban is. Ha a szombattartók gyermekeit nem tanítják gondosan sorról sorra, elvet elv után; ha nem tartják vissza a romlott gyerekekkel való barátkozástól, az a veszély fenyegeti őket, hogy romlottá válnak. {SpM 252.2}   

In order to be purified and to remain pure, Seventh-day Adventists must have the Holy Spirit in their hearts and in their homes. The Lord has given me light that when the Israel of today humble themselves before Him, and cleanse the soul-temple from all defilement, He will hear their prayers in behalf of the sick, and will bless in the use of His remedies for disease. When in faith the human agent does all that he can to combat disease, using the simple methods of treatment that God has provided, his efforts will be effectual. “The heavens are Thine, the earth also is Thine,” and they that dwell therein.” {SpM 252.3}

Ahhoz, hogy meg tisztuljanak, és tiszták maradjanak, a hetediknapi adventistáknak a Szentlélekkel kell bírni szívükben és családi körükben. Isten világosságban részesített, hogy mikor a thai Izrael megalázza magát ő előtte, s megtisztítja lelke templomát minden szennytől, az Úr meg fogja hallgatni betegekért falajánlott imáikat, s megáldja gyógyírjai betegségek elleni használatát. Mikor az ember hittel mindent megtesz a betegség legyőzésére, és az Isten által adott egyszerű gyógymódokat használja, igyekezete eredményes lesz. "Tiéd az egek és a föld is a tiéd, és a rajta levő lakók." {SpM 252.3}   

If, after so much light has been given, God's people still cherish wrong habits, indulging in self and refusing to reform, they will suffer the sure consequence of transgression. If they are determined to gratify perverted appetite at any cost, God will not work miracle after miracle to save them. They shall lie down in sorrow. {SpM 252.4}

Ha Isten népe, miután oly sok fényben részesült, még mindig a rossz szokásokat melengeti, bűnösen kielégülve, és visszautasítva a jobbra változást, el fogják szenvedni a törvényszegés biztos következményeit. Ha eltökélték, hogy minden áron bűnösen kielégítik romlott étvágyukat, Isten nem tesz csodát csoda után, hogy megmentse őket. Fájdalomban fognak feküdni. {SpM 252.4}   

“My brethren, be not many masters, knowing that we shall receive the greater condemnation. For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body. Behold, we put bits in the horses's mouths, that they may obey us; and we turn about their whole body. Behold also the ships, which though they be so great, are driven of fierce winds, yet are they turned about with a very small helm, whithersoever the governor listeth. Even so the tongue is a little member, and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth! And the tongue is a fire, a world of iniquity; so is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and setteth on fire the course of nature; and it is set on fire of hell. For every kind of beasts, and of birds, and of serpents, and of things in the sea, is tamed; and hath been tamed of mankind; but the tongue can no man tame; it is an unruly evil, full of deadly poison. Therewith bless we God, even the Father; and therewith curse we men, which are made after the similitude of God. Out of the same mouth proceedeth blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be.” {SpM 252.5}

"Atyámfiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletünk lészen. mert mindnyájan sokkégen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. Íme a lovaknak szájába zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, és az ő egész testüket igazgatjuk. Íme a hajók is, noha mily nagyok, és erős szelektől hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól oda fordítattnak, ahová a kormányos szándéka akarja. Ezenképpen a nyelv is kicsiny tag és nagy dolgokkal hányatja magát. Íme csekély tűz mily nagy erdőt fölgyújt! A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba boríttatván a gyehennától. Mert minden természet, vadállatoké, madaraké, csúszómászóké és vízieké megszelídíthető és meg is szelídített az emberi természet által: de a nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti megy fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek. Ugyanabból a szájból jő ki áldás és átok. Atyámfiai, nem kellene ezeknek így lenni!" {SpM 252.5}   

“Ye shall diligently keep the commandments of the Lord your God! Every one who transgresses the laws of health will surely be visited with God's displeasure. Oh, how much of the Holy Spirit we might have day by day, if we would walk circumspectly, denying self, and practicing the virtues of Christ's character! {SpM 253.1}

Szorgalmasan megtartsátok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait. Akik áthágják az egészség törvényeit, azokat Isten helytelenítése fogja kétségkívül meglátogatni. Ó, mily sokban részesülnénk naponta a Szentlélekből, ha körültekintőn járnánk, megtagadnánk magunkat, s Krisztus jellemének kitűnőségeit gyakorolnánk! {SpM 253.1}   

“And now, Israel, what doth the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord thy God, to walk in all His ways, and to love Him, and serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy would, to keep the commandments of the Lord, and His, statutes, which I command thee this day for thy good.” {SpM 253.2}

S most, Izrael, mit kíván az Úr, a te Istened tetőled? Csak hogy féljed a te Uradat, Istenedet, járj minden ő utjaiban, és szeresd őt, és szolgáld az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből; tartsd meg az Úr parancsolatait és rendeléseit, melyeket parancsolok neked e napon, javadra. {SpM 253.2}   

Ellen G. White. {SpM 253}

Ellen G. White {SpM 253}